หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการุญวิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1 1 1
3 004 โรงเรียนดรุณวิทยากร 0 0 0
4 005 โรงเรียนตางมาง 0 0 0
5 007 โรงเรียนทวีคามวิทยา 0 0 0
6 275 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 0 0 0
7 011 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 0 0 0
8 012 โรงเรียนบ้านกระดาน 0 0 0
9 015 โรงเรียนบ้านกระออม 0 0 0
10 014 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 2 1
11 013 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 2 5 3
12 016 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 0 0 0
13 017 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 3 2
14 018 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 0
15 019 โรงเรียนบ้านกะลัน 0 0 0
16 020 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0
17 021 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 1 3 2
18 023 โรงเรียนบ้านกันตรง 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 0 0 0
20 025 โรงเรียนบ้านกันแสง 0 0 0
21 022 โรงเรียนบ้านกันโจรง 1 3 2
22 029 โรงเรียนบ้านกางของ 4 9 7
23 028 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 0 0 0
24 026 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 1
25 027 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 3 8 5
26 030 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0
27 032 โรงเรียนบ้านกุง 1 3 2
28 033 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 0 0 0
29 034 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
30 031 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1 3 2
31 039 โรงเรียนบ้านขนวน 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านขนาด 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
34 042 โรงเรียนบ้านขยอง 0 0 0
35 043 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 0 0 0
36 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1 1 1
37 045 โรงเรียนบ้านขะเนก 1 2 2
38 047 โรงเรียนบ้านขามระกา 0 0 0
39 048 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 0 0
40 049 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 2 2 2
41 046 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
42 050 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
43 052 โรงเรียนบ้านคอโค 0 0 0
44 054 โรงเรียนบ้านคาบ 3 12 6
45 055 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 0 0 0
46 053 โรงเรียนบ้านค้อ 0 0 0
47 073 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
48 074 โรงเรียนบ้านจรวย 0 0 0
49 075 โรงเรียนบ้านจอมพระ 0 0 0
50 076 โรงเรียนบ้านจักจรูก 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0
52 078 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1 1 1
53 079 โรงเรียนบ้านจันรม 1 2 1
54 080 โรงเรียนบ้านจารพัต 0 0 0
55 081 โรงเรียนบ้านจารย์ 0 0 0
56 083 โรงเรียนบ้านฉันเพล 0 0 0
57 085 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 3 2
58 084 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 4 36 13
59 090 โรงเรียนบ้านดงถาวร 3 3 3
60 091 โรงเรียนบ้านดงมัน 0 0 0
61 089 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 0 0 0
62 092 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
63 095 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 2
64 094 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 0 0 0
65 093 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 0 0
66 098 โรงเรียนบ้านตรมไพร 1 3 2
67 101 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 0 0 0
68 100 โรงเรียนบ้านตระแบก 0 0 0
69 099 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านตระแสง 1 2 2
71 103 โรงเรียนบ้านตรำดม 0 0 0
72 104 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 0
73 105 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 0 0 0
74 106 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 0 0
75 107 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 0 0 0
76 111 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 0 0 0
77 112 โรงเรียนบ้านตะบัล 0 0 0
78 113 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0
79 109 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 5 2
80 110 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
81 108 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 0 0 0
82 114 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 0 0 0
83 116 โรงเรียนบ้านตากวน 1 1 1
84 117 โรงเรียนบ้านตากูก 0 0 0
85 115 โรงเรียนบ้านตากแดด 0 0 0
86 121 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 0 0 0
87 118 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 1 1 1
88 119 โรงเรียนบ้านตาเพชร 0 0 0
89 120 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 1 3 2
90 122 โรงเรียนบ้านตำปูง 0 0 0
91 126 โรงเรียนบ้านทวารไพร 1 6 3
92 127 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 0 0 0
93 128 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 2 5 4
94 130 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 0 0 0
95 131 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 0 0
96 132 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 0 0 0
97 129 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 0 0 0
98 135 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 4 3
99 136 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0
100 137 โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0
101 139 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 30 8
102 140 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
103 141 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 6 3
104 134 โรงเรียนบ้านนาเกา 0 0 0
105 142 โรงเรียนบ้านนาเสือก 0 0 0
106 138 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
107 147 โรงเรียนบ้านบรมสุข 0 0 0
108 149 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 0 0 0
109 150 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0
110 151 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 0 0 0
111 153 โรงเรียนบ้านบุญโลก 0 0 0
112 154 โรงเรียนบ้านบุทม 0 0 0
113 155 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 0 0 0
114 156 โรงเรียนบ้านบุอาไร 0 0 0
115 152 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0
116 148 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 0 0 0
117 157 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0
118 158 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 0 0 0
119 159 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
120 160 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0
121 161 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 1 1
122 162 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 0 0 0
123 163 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 0 0 0
124 165 โรงเรียนบ้านผักไหม 0 0 0
125 166 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 0
126 167 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
127 168 โรงเรียนบ้านพม่า 0 0 0
128 169 โรงเรียนบ้านพระปืด 0 0 0
129 170 โรงเรียนบ้านพะเนา 0 0 0
130 171 โรงเรียนบ้านพันธุลี 0 0 0
131 172 โรงเรียนบ้านพันษี 0 0 0
132 176 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1 2 1
133 177 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 5 14 8
134 180 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 0
135 178 โรงเรียนบ้านม่วง 1 3 2
136 179 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0
137 182 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 0 0 0
138 183 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 0 0
139 184 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 0 0 0
140 189 โรงเรียนบ้านระวี 1 1 1
141 191 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0
142 188 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 0 0 0
143 190 โรงเรียนบ้านระเวียง 0 0 0
144 187 โรงเรียนบ้านระไซร์ 1 20 6
145 185 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0
146 186 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 0 0 0
147 192 โรงเรียนบ้านรัตนะ 0 0 0
148 193 โรงเรียนบ้านราม 0 0 0
149 194 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 0 0 0
150 195 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0
151 196 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0
152 197 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0
153 200 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 0 0 0
154 199 โรงเรียนบ้านว่าน 0 0 0
155 202 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 0 0 0
156 203 โรงเรียนบ้านศรีราชา 0 0 0
157 204 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
158 205 โรงเรียนบ้านสดอ 5 7 5
159 206 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 2 2 2
160 207 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 0 0 0
161 209 โรงเรียนบ้านสลักได 0 0 0
162 211 โรงเรียนบ้านสวาย 0 0 0
163 212 โรงเรียนบ้านสวาย 1 11 4
164 210 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1 1 1
165 214 โรงเรียนบ้านสะโน 4 4 4
166 213 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 0 0
167 216 โรงเรียนบ้านสังแก 0 0 0
168 215 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 0 0 0
169 217 โรงเรียนบ้านสามโค 0 0 0
170 220 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
171 221 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
172 218 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 4 18 11
173 219 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1 3 1
174 208 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
175 227 โรงเรียนบ้านหนองกง 0 0 0
176 228 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 0 0 0
177 229 โรงเรียนบ้านหนองกับ 0 0 0
178 230 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 3 2
179 231 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
180 232 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 0 0 0
181 234 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
182 233 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0
183 235 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
184 237 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0
185 236 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1 40 8
186 239 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
187 240 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
188 241 โรงเรียนบ้านหนองดุม 0 0 0
189 243 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 0 0 0
190 244 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 10 6
191 245 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 2 8 4
192 246 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 2 2
193 247 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 0 0 0
194 248 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
195 250 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 0 0 0
196 251 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 3 3
197 252 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
198 256 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 0 0 0
199 257 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 0 0 0
200 242 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
201 253 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 0 0 0
202 254 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 0 0
203 255 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 3 2
204 238 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 3 2
205 249 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 0 0 0
206 258 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0
207 260 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 0 0 0
208 261 โรงเรียนบ้านหัวแรด 0 0 0
209 262 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 0
210 259 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 0
211 264 โรงเรียนบ้านอนันต์ 0 0 0
212 265 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 6 3
213 266 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
214 267 โรงเรียนบ้านอันโนง 0 0 0
215 268 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0
216 270 โรงเรียนบ้านอาวุธ 0 0 0
217 271 โรงเรียนบ้านอาแวะ 0 0 0
218 269 โรงเรียนบ้านอาโพน 0 0 0
219 272 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 0 0
220 273 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1 8 3
221 274 โรงเรียนบ้านอู่โลก 0 0 0
222 035 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 0 0 0
223 051 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0
224 133 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 0 0 0
225 164 โรงเรียนบ้านเปรียง 0 0 0
226 173 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 0 0 0
227 181 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 0 0 0
228 198 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
229 201 โรงเรียนบ้านเวียย 0 0 0
230 222 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0
231 036 โรงเรียนบ้านแกน้อย 1 3 2
232 037 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
233 038 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 3 9 4
234 082 โรงเรียนบ้านแจรน 1 3 2
235 123 โรงเรียนบ้านแตล 0 0 0
236 223 โรงเรียนบ้านแสรออ 0 0 0
237 224 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 0 0 0
238 225 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 3 5 4
239 056 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 0 0 0
240 057 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 0 0 0
241 059 โรงเรียนบ้านโคกพระ 0 0 0
242 062 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 3 2
243 064 โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0
244 065 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0
245 066 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 0 0 0
246 067 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2 46 11
247 068 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 0 0 0
248 069 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 0 0 0
249 071 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 0 0 0
250 070 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 0 0 0
251 058 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 0 0 0
252 060 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 0 0 0
253 061 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
254 063 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 3 7 5
255 072 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 0 0 0
256 087 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 0 0 0
257 086 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 0 0 0
258 088 โรงเรียนบ้านโชค 0 0 0
259 096 โรงเรียนบ้านโดนออง 0 0 0
260 097 โรงเรียนบ้านโดนโอก 0 0 0
261 143 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 0 0 0
262 144 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 0 0 0
263 145 โรงเรียนบ้านโนนลี 0 0 0
264 146 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 5 3
265 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 2 1
266 226 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 3 2
267 124 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0
268 263 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
269 125 โรงเรียนบ้านไถงตรง 0 0 0
270 175 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 0 0 0
271 276 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 0 0 0
272 277 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 1 1
273 278 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 0 0 0
274 281 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0
275 282 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 0 0 0
276 283 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 0 0 0
277 284 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 2 1
278 285 โรงเรียนวัดประสพ 0 0 0
279 286 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 0 0 0
280 287 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 0 0 0
281 289 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
282 293 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1 1 1
283 292 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 14 36 25
284 294 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 2 5 4
285 296 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 1 1
286 297 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0
287 298 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 7 22 11
288 299 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 2 1
289 300 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 12 25 16
290 295 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 2 2
291 301 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 4 3
292 302 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0
293 279 โรงเรียนเมืองที 2 2 2
294 280 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 8 68 25
295 291 โรงเรียนเสกวิทยาคม 0 0 0
296 002 โรงเรียนแงงกวง 0 0 0
297 006 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 38 8
298 288 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0
299 290 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 0 0 0
300 009 โรงเรียนเทศบาล3 0 0 0
301 008 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 0 0
302 010 โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 0
รวม 164 639 311
950


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]