สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 11 0 0 11 11 0 0 0 11
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 9 0 0 9 9 0 0 0 9
3 อนุบาลศีขรภูมิ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
4 บ้านภูมิสตึง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 บ้านช่างปี่ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
6 บ้านสดอ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
7 บ้านสะโน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
8 บ้านสำโรง-โคกเพชร 4 0 0 4 4 0 0 0 4
9 เมืองสุรินทร์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 บ้านกาเกาะ-ระโยง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
11 บ้านดงถาวร 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 บ้านกระโดนค้อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
13 บ้านขามศึกษาคาร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
14 บ้านดู่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
15 บ้านทัพกระบือ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 บ้านสนวนนางแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 บ้านหนองผือโนนแคน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านแกใหญ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านโคกวัด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านโคกเมือง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 เมืองที 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 จตุรมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 บ้านกันโจรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
27 บ้านกุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
28 บ้านขอนแก่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 บ้านขะเนก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 บ้านคาบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
31 บ้านจันรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 บ้านชุมแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านตรมไพร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านตระแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านตาเปาว์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านตาเมาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านระวี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านระไซร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านสวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านสำโรงนาดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านหนองหว้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านอำปึลสนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านแกน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านแจรน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 หมื่นศรีประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 อนุบาลจอมพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 121 0 0 121 121 0 0 0 121