สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 14 0 0 0 14
2 อนุบาลสุรินทร์ 12 0 0 0 12
3 เมืองสุรินทร์ 8 0 0 0 8
4 อนุบาลศีขรภูมิ 7 0 0 0 7
5 บ้านภูมิสตึง 5 0 0 0 5
6 บ้านสดอ 5 0 0 0 5
7 บ้านกางของ 4 0 0 0 4
8 บ้านช่างปี่ 4 0 0 0 4
9 บ้านสะโน 4 0 0 0 4
10 บ้านสำโรง-โคกเพชร 4 0 0 0 4
11 บ้านกาเกาะ-ระโยง 3 0 0 0 3
12 บ้านคาบ 3 0 0 0 3
13 บ้านดงถาวร 3 0 0 0 3
14 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
15 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 0 0 0 3
16 บ้านโคกเมือง 3 0 0 0 3
17 บ้านกระโดนค้อ 2 0 0 0 2
18 บ้านขามศึกษาคาร 2 0 0 0 2
19 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
20 บ้านทัพกระบือ 2 0 0 0 2
21 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 0 0 0 2
22 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 0 2
23 บ้านสนวนนางแก้ว 2 0 0 0 2
24 บ้านหนองผือโนนแคน 2 0 0 0 2
25 บ้านหนองพญา 2 0 0 0 2
26 บ้านหนองหว้า 2 0 0 0 2
27 บ้านแกใหญ่ 2 0 0 0 2
28 บ้านโคกวัด 2 0 0 0 2
29 หมื่นศรีประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
30 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
31 เมืองที 2 0 0 0 2
32 จตุรมิตรวิทยา 1 0 0 0 1
33 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 0 0 0 1
34 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 0 0 0 1
35 บ้านกันจารย์ 1 0 0 0 1
36 บ้านกันโจรง 1 0 0 0 1
37 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 0 1
38 บ้านกุง 1 0 0 0 1
39 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 0 1
40 บ้านขอนแก่น 1 0 0 0 1
41 บ้านขะเนก 1 0 0 0 1
42 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 0 0 1
43 บ้านจันรม 1 0 0 0 1
44 บ้านชุมแสง 1 0 0 0 1
45 บ้านตรมไพร 1 0 0 0 1
46 บ้านตระแสง 1 0 0 0 1
47 บ้านตะเคียน 1 0 0 0 1
48 บ้านตากวน 1 0 0 0 1
49 บ้านตาเปาว์ 1 0 0 0 1
50 บ้านตาเมาะ 1 0 0 0 1
51 บ้านทวารไพร 1 0 0 0 1
52 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 0 1
53 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 0 0 0 1
54 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 0 1
55 บ้านม่วง 1 0 0 0 1
56 บ้านระวี 1 0 0 0 1
57 บ้านระไซร์ 1 0 0 0 1
58 บ้านสวาย 1 0 0 0 1
59 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 0 0 1
60 บ้านสำโรงนาดี 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองกัว 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
64 บ้านหนองแคน 1 0 0 0 1
65 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 0 1
66 บ้านอำปึลสนวน 1 0 0 0 1
67 บ้านแกน้อย 1 0 0 0 1
68 บ้านแจรน 1 0 0 0 1
69 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 0 0 1
70 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
71 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 0 0 0 1
72 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 0 0 0 1
73 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
74 วัดทักษิณวารี 1 0 0 0 1
75 หนองเหล็กเบญจวิทยา 1 0 0 0 1
76 อนุบาลจอมพระ 1 0 0 0 1
77 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 0 0 0 1
78 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 0 0 0 1
79 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
รวม 163 0 0 0 163