รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1. เด็กชายณัฐพล  โสดาจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายเอกชัย  เหมือนชอบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1. เด็กชายนิพิฐพพนธ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายวรยุทธ  รูปโฉม
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายชินวัตร  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ประกอบดี
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันรม 1. เด็กชายสราวุฒิ  จิตดี
2. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิสุข
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายชาญชัย  ทาระศักดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เสนาไพวรรณ์
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายชัชชนะ  สารนิม
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายธนภูมิ   สาสังข์
4. เด็กหญิงนภัสสร  บกน้อย
5. เด็กชายนรินทร์  สมนึก
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวสุทธาสินี  โอฐงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กชายธีรภัทร์  เปล่งปลั่งศรี
2. เด็กชายนที  บังทอง
3. เด็กหญิงมีนา   อุ่นใจดี
4. เด็กชายสนทยา  เหลาแก้ว
5. เด็กชายสุภาพร  ทองมาก
 
1. นายนพมาศ  กะภูทิน
2. นายวิปุลา  จันทร์ประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
2. เด็กชายกวิน  แก้วเพชร
 
1. นางนันทา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ร่าเริงยิ่ง
2. เด็กหญิงนภัสกร  เรืองศรี
 
1. นางเพียงใจ  พรหมศร
2. นายเศกสรรค์  หยาดสายธาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กชายณัชพล  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วม่วง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสิริภัค  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงวราพร  นิลโชติ
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์
 
1. นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธุ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ม่วงอ่อน
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงสโรชา  ราชกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงพรรณี  สวัสดี
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขุมทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร
2. เด็กหญิงสุรางคณา  โพธิขำ
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางสาวกุสุมา  ดีเลิศ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เฉลียวศิลป์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวัน
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงพิไลพร  งวนดี
3. เด็กหญิงวนาลี  จันทินมาธร
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กชายกมลศักดิ์  นามพระจันทร์
2. เด็กชายฉัตรชัย  สมานใจ
3. เด็กชายธนภัทร  เทียนทอง
 
1. นางวนิดา  เทียนทอง
2. นางนาฎยา  ห่อทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายธนพล   แซ่เต็ง
3. เด็กชายนครินทร์  พร้อมพูน
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
2. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองย้อย
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. นายวรากรณ์  าบทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอวัสดา  สันทาลุนัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงดวงพร  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายธนพัทธ์  เจริญวิวัฒนานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญพงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงวิภาพร  สินสิริ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บริบาล
 
1. นายวุฒิชัย  คงบุญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรชุมแสง
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงอมรา  นิลแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กชายจักรพงศ์  บุตรเงิน
 
1. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุดชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กชายภูวดล  สุพาพันธ์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุดดี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จันทะคำมา
3. เด็กชายธีรภัทร   บุตรคุณ
4. เด็กชายปรีชา  ทวีสุข
5. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
6. เด็กหญิงพรรษา  ภาษี
7. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองโรจน์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
2. นางกมลรัตน์  ใจมนต์
3. นางณัฏฐา   สามารถ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  ดำเนินงาม
2. เด็กชายจักรพงษ์  พากเพียร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงปิติพร  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดาดผารัมย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนทา
7. เด็กหญิงวันนิสา  ช่วยรักษา
8. เด็กหญิงสิรภัทร  สุระสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
2. นายสุทัด  ชาญณรงค์
3. นายนววิธ  ควรดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท่าดี
2. เด็กชายจิราเมธ  ใยดี
3. เด็กชายญาณพัฒน์  วินัยประเสริฐ
4. เด็กชายฐิติวุฒน์  สีเมฆ
5. เด็กชายณัฐนัย  จันทร์ทอง
6. เด็กชายธนวัฒน์  สีมันตะ
7. เด็กชายนครินทร์  สมรูป
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
9. เด็กชายภูมิ  ภูมิพัตร
10. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
11. เด็กหญิงมิตราพร  สิงห์โตทอง
12. เด็กหญิงวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
13. เด็กชายศุภกร  จิตต์เจริญ
14. เด็กชายศุภวิชญ์  ภูเขียว
15. เด็กชายอนัญพร  บุญพอก
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
2. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
3. นายธวัช  บูรณ์เจริญ
4. นางสาวธันยา  สานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายจักรพงศ์  สิงห์โสดา
2. เด็กชายจุลจักร  บ่อทอง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดถูก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสกุล
6. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
7. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
8. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
9. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
10. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
11. เด็กชายศุภวัฒน์  เชื่อมาก
 
1. นายสุพรรณ  ทองสุข
2. นายสุวรรณ  กองทุน
3. นายญาณวุฒิ  รัศมี
4. นางสาวสุวะณี  เทศแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระไซร์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พิจันทร์สุข
2. เด็กหญิงกันทิรา  ม่วงเจริญ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โสรเนตร
4. เด็กชายคงกฤช  อุดหนุน
5. เด็กชายจักรพงษ์  จุลเกษร
6. เด็กชายณรงศักดิ์  มูลทอง
7. เด็กหญิงตรีดาว  เครือวัลย์
8. เด็กชายประพันธ์  บานบัว
9. เด็กชายปรัตถกร  โสติยา
10. เด็กหญิงปิยนันท์  จารัตน์
11. เด็กหญิงภัทติยาพร  พันธ์ศรี
12. เด็กหญิงวาสนา  สิงคเวหน
13. เด็กหญิงศลิษา  จารัตน์
14. เด็กหญิงสาลินีย์  จารัตน์
15. เด็กชายอนันตศักดิ์  สายทอง
16. เด็กชายอรุณพิพัฒน์  รวดเร็ว
17. เด็กชายอิทธิเทพ  พิรัมย์
18. เด็กชายเชษฐา  ดวงนาค
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  สีแยก
20. เด็กชายไชยวัฒน์  เนียมหอม
 
1. นายวิรชัช  บุญรับ
2. นายนพพล  แปรงทอง
3. นายวีระ  รักษ์คิด
4. นายพิรุณ  โสรถาวร
5. นางพิรุณรักษ์  โสรถาวร
6. นางอิ่มใจ  ได้เห็นตอบ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. นายกฤษดา  ภาสดา
3. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทรงชาติ
5. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  สมานมิตร
6. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
7. เด็กหญิงธนพร  จันทน์เทศ
8. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนื้อแก้ว
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
10. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
11. เด็กชายธีรวัฒน์  หาญเหี้ยม
12. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
13. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
14. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
16. เด็กหญิงปุญยวีร์  รอดปาน
17. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
18. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
19. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
20. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
21. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
22. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
23. เด็กหญิงวัชรินทร์  วามะกัน
24. เด็กหญิงวัชรี  วามะกัน
25. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขันธ์
26. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
27. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
28. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
29. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
30. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศัตรูพินาศ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะระแสน
32. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
33. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
34. เด็กชายสุเมธ  ทรงศรี
35. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
36. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีสถิต
37. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิงรัมย์
39. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
40. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นางน้ำฝน  นามปัญญา
4. นางกัญญา  สอนกล้า
5. นางภัสนันท์  สุภาสัย
6. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
7. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
8. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
2. เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
4. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงทิชาพร  ศรีวิเศษ
7. เด็กชายธนบดี  อย่าลืมดี
8. เด็กชายปิยวัฒน์  รุ่งเรือง
9. เด็กชายปิยวัฒน์  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรงาม
11. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
12. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
13. เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
14. เด็กชายวณิชชากร  ทรัพย์ครองชัย
15. เด็กหญิงวารีรัตน์  สมสุข
16. เด็กหญิงศริญญา  สังเกตกิจ
17. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
18. เด็กชายสัญธนา  พานิชรัมย์
19. เด็กหญิงอรยา  ทองบูรณ์
20. เด็กชายอรรฆวัฒน์  ใต้เฉียง
21. เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ
22. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วรรณดี
23. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หวลระลึก
24. เด็กหญิงแพรพลอย  สุรัตนะ
25. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
2. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
3. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
4. นายสมพร  เจริญพงษ์
5. นายอดิศักดิ์  อาจหาญยิ่ง
6. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
7. นายสมคิด  ศรีวงศ์
8. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
3. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
4. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
6. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นายจิระวัฒน์  จันทะดวง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 1. เด็กชายขจรพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีประเสริฐ
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทราจารวัตร
 
1. นายมังกร  โคตรวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวทน
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นายบัญญัติ  สายยศ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายพันธุ์เอก  ชินโชติ
 
1. นายประดิษฐู  กุชโร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงวทัญญา  ดีมั่น
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนัทฐณี  ดาศรี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  สำราญใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กระจายศรี
 
1. นางจันทิรา  ใสงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิลาทอง
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 1. เด็กหญิงพัทนันท์  มีสติ
 
1. นางสาวประไพ  ธุรานุช
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เงางาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจิรันทร  ทองนรินทร์
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  อุดันทร
5. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
6. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมบุตร
7. นายชัยกิจ  เพ่งพิศ
8. นายชาตรี  พลลือหาญ
9. เด็กหญิงญดา  ทองแม้น
10. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองสนาม
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
12. นางสาวณัฐมน  สุขประเสริฐ
13. นายณัฐวุฒิ  เงางาม
14. นางสาวดารากร  ดียิ่ง
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงดี
16. เด็กชายธีรพล  บัวระภา
17. นายธีรศักดิ์  ดาศรี
18. เด็กหญิงนุชธิชา  ดียิ่ง
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดำเนินงาม
20. นางสาวปวีณา  พรหมบุตร
21. เด็กหญิงปิยรัตน์  งามเลิศ
22. นายพงษ์สิทธิ์  ไพร่กลาง
23. เด็กหญิงพฤกษา  ดาศรี
24. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภาสดา
25. เด็กหญิงลักขณา  ดียิ่ง
26. นายวัชรพงษ์  แสวงสุข
27. เด็กชายวิทวัส  สัยรัมย์
28. เด็กชายศิริวัฒน์  ประดับศรี
29. เด็กหญิงสินีนาถ  เจริญยิ่ง
30. เด็กหญิงสุปราณี  สายบุตร
31. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงศรี
32. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรงาม
33. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหล้า
34. นายอนิรุจน์  ยงปัญญา
35. นายอภิรักษ์  เพ่งพิศ
36. เด็กหญิงอรัญญา  เบียแซ
37. นางสาวอารียา  นักพรม
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นายตะวัน  พรมสีใหม่
3. นางมนัชญา  สวยรูป
4. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
5. นางกชกร  ทองนำ
6. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
7. นายเจริญ  สายยศ
8. นางอรนุช  อวนศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายไชยการณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ชูชมงาม
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายกันตรัตน์  ไตรพรม
2. เด็กหญิงกุลวดี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิยาสิงห์
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิยาสิงห์
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ยงเพชร
6. เด็กหญิงจุรีมาศ  วิยาสิงห์
7. เด็กหญิงชลธิชา  วิยาสิงห์
8. เด็กหญิงชลินธร  วิยาสิงห์
9. เด็กชายชินกรณ์  วิยาสิงห์
10. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไตรพรม
11. เด็กหญิงณัฐมล  วิยาสิงห์
12. เด็กหญิงณัฐมล  สุดสอาด
13. เด็กชายทัตเทพ  วิยาสิงห์
14. เด็กหญิงธัญญา  เหมหงษ์
15. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ไตรพรม
16. เด็กหญิงนฤนาถ  บุญหลัง
17. เด็กชายพงษ์ธวัช  ศรีสุข
18. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แก้วสมุทร
19. เด็กชายพรนรันดร์  วิยาสิงห์
20. เด็กหญิงมุฑิตา  สันทาลุนัย
21. เด็กหญิงลลิตา  เจิมทอง
22. เด็กหญิงวชิรารัตน์  สันทาลุนัย
23. เด็กชายวันชนะ  พิมพ์พระ
24. เด็กชายวุฒิชัย  ศุภนาม
25. เด็กหญิงศศิธร  สมัญญา
26. เด็กหญิงศิริญญา  วิยาสิงห์
27. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
28. เด็กหญิงสุภารัตน์  วิยาสิงห์
29. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไตรพรม
30. เด็กชายสุรพงค์  ไตรพรม
31. เด็กหญิงสุวันษา  สุธาอรรถ
32. เด็กหญิงอนันตญา  วิยาสิงห์
33. เด็กชายอมรชัย  บุญสม
34. เด็กชายอาทิตย์  วิยาสิงห์
35. เด็กหญิงอินทรา  ไตรพรม
36. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แก่นสา
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงเงิน
38. เด็กหญิงเยาวภา  วิยาสิงห์
39. เด็กหญิงแคทรียา  การะเกษ
40. เด็กหญิงไพลิน  บุดดางาม
 
1. นางจิตรา  สาลีบุตร
2. นางบุสดา  วิยาสิงห์
3. นายชวินทร์  วิยาสิงห์
4. นายศุภชัย  ไม้เลิศหล้า
5. นายสมบูรณ์  นิลทัย
6. นายฐิติกร  สวนศรี
7. นางบังอร  ลือชา
8. นายสุรพร  สามารถ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชนะชัย  ยอดรัก
2. เด็กชายณัชพล  แสนชมพู
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   จุ้ยประโคน
4. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวใบไม้
5. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
6. เด็กชายสราวุฒิ  สมเป็นชาย
7. เด็กชายสุวิจักขณ์  กะตะศิลา
8. เด็กหญิงอรดี  วิมุตกุล
9. เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น
10. เด็กหญิงเพียงดาว  ละม้ายวรรณ
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
3. นางสาวจันทนา  บุราคร
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิตญาดา  สาคเรศ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์
3. เด็กหญิงญาตาวี  โสวภาค
4. เด็กชายปริญญา  สุปิงคลัด
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขสกุล
6. เด็กหญิงปิยะพร  เมธา
7. เด็กหญิงปุณยภา  สุขสบาย
8. เด็กชายพงศ์ภรณ์  แสวงสุข
9. เด็กหญิงภาณิณี  สืบนุการณ์
10. เด็กชายศักดิ์กมล  มากมูล
 
1. นางสาววรรณิดา  ศิริชาติ
2. นางสาวโชติมา  ยูตาเคน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตทะเล
2. เด็กหญิงจิราพร  พวงยี่โถ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
4. เด็กหญิงนัทธิดา  คิดกล้า
5. เด็กหญิงปิยะนุช  เปล่งปลั่งศรี
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
7. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
8. เด็กหญิงอรญาณี  ต้นทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นางปวิมล  สุกใส
3. นางศิริพร  ลิมปเวชรักษ์
4. นางเมธาพร  ทองสุก
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษ์สะเลน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
 
1. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
2. นางสมคิด  ศรีวงษ์
3. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แก้วศิลา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เนียมหอม
4. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาม
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
7. เด็กหญิงเพียงฤทัย  โพธิ์ไทร
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นายคมศักดิ์  เส้นศูนย์
3. นางศิริพร  ลิมปเวชรักษ์
4. นางสาวเบญจพร  มีโชค
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงธิญาดา  รักชาติ
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศิริโกเมศ
4. เด็กหญิงบุญธิตา  แย้มชู
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยยิ้ม
6. เด็กหญิงวิลาสินิ  บัวสาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เครือจันทร์
2. นางสาวนฤมล  ธรรมบรรเทิง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา  อัดใจ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
6. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
7. เด็กชายพันธมิตร  มั่นยืน
8. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
9. เด็กชายมงคลชัย  บูรณ์เจริญ
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
16. เด็กหญิงเจนจิรา  แพงน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทองศิริไพรบูลณ์
2. เด็กชายจิรวัตร  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุพศร
4. เด็กชายณัฐพร  ไหมทอง
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
6. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
7. เด็กชายรณภูมิ  สกุลจันทร์
8. เด็กหญิงวริสรา  ใจงาม
9. เด็กหญิงวีรพร  นามูลทา
10. เด็กหญิงสรัญญา  วงศ์ชาลี
11. เด็กหญิงสาทิตา  หล่อแหลม
12. เด็กหญิงสุชาดา  สายสุด
13. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
14. เด็กหญิงอรยา  อินตา
15. เด็กหญิงอโนชา  หล้าวงศา
16. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สมเป็น
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
4. นางสุภาพ  อิ่มจิต
5. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายประภพ  บุตรงาม
2. เด็กชายพงศกร  กรวยทอง
3. เด็กชายวิธวัฒน์  คุณเถื่อน
4. เด็กหญิงสุชาดา  กรวยทอง
5. เด็กชายเอกกมล  ผมน้อย
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์   กรวยทอง
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอารีญา  ชมบุญ
 
1. นายทศคม  สมานจิตต์
2. นายดุสิต  ดวงใจดี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กชายกรกช  ทองโต
2. เด็กชายกุมภา  ธาตุนะ
3. เด็กชายนัทวุฒิ  เจิมทอง
4. เด็กชายภาม  สร้างดี
5. เด็กชายฤทธิชัย  หินซุย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปัญญายงค์
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นางเสาวคนธ์  สายแสงจันทร์
3. นางสาวพุทธชาติ  ภูเงิน
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวารไพร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมภาค
2. เด็กชายบุณยรักษ์  สายกระสุน
3. เด็กชายวรเชษฐ์  สายกระสุน
4. เด็กชายสุชานนท์  ผิวทวี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่กวางตุ้ง
6. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  รสหอม
 
1. นายวสันต์  จุกหอม
2. นายประศรี  ว่องไว
3. นายกฤษณพงศ์  สายกระสุน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1. นายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย  ขาวงาม
7. นางสาววารี  สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด  บรรลือทรัพย์
 
1. นายบุุญคุ้ม  ขาวงาม
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียมคลี
2. เด็กหญิงนัฐยา  ทุยไธสง
3. เด็กหญิงลีลาวดี  ทางดี
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาทอง
2. เด็กหญิงดาราพร  แสนกล้า
3. เด็กหญิงอารียา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ยินดีฉาย
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายคมกฤษณ์  มุธาพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผือหนองจอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
 
88 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายคณิศร  นิลวารีย์
2. เด็กหญิงณัฐชยา   เกลียวทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพิ่มไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยงค์
3. เด็กหญิงรมณีย์  สมงาม
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วละมุน
2. เด็กชายปัณณวัชร์  อรรถประจง
 
1. นางสาวอนุสรา  บุราคร
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
 
91 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาะสิทธิ์
2. เด็กชายเรืองนาม  ชมเชย
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เข็มดี
2. เด็กชายภูมินทร์  สารบูรณ์
 
1. นายธารา  แสงเพ็ชร
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจักกาย  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายชาญวิทย์  เนตรแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุญโสรดากรณ์
2. เด็กชายปิ่นกฤช  สืบสังข์
 
1. นางยุพิน  อภิวัชรารัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  งามเกาะ
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงธนิดา  เสพสุข
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชาติเหิม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
96 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล
2. เด็กหญิงเขมิสรา  เห็มชนาน
 
1. นางกัณทิมา  หนุนชู
2. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สืบสาม
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
98 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระแสง 1. เด็กหญิงวรัญญา  อินอุ่นโชติ
2. เด็กหญิงอนันตชา  ทองใบ
 
1. นายอดิศักดิ์  งามพร้อม
2. นางวิมลลักษณ์  สุรินทราบูรณ์
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกัว 1. เด็กชายกิตติภพ  พอกพูน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มั่นยืน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เดชารัมย์
 
1. นายพิชยะสิทธ์  เข็มเพชร
2. นายประชิต  งามนุช
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 1. เด็กชายทักษิณ  สัมพันธ์
2. เด็กชายธีรวัตร  ยิ่งดี
3. เด็กชายอภิเดช  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกิตติยา  นาคกระแสร์
2. นายเรวัตร  ตัณฑ์สุระ
 
101 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงธัญชนก  หล่อทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   พวงทอง
3. เด็กชายศิริชัย  หล่อแหลม
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายณัฐนนท์  น้อยยม
2. เด็กชายวิรัตน์  สาธร
3. เด็กชายเจษฎา  มีพฤกษ์
 
1. นายประเสริฐ  สอนดี
2. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  ศรีประจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบรัมย์
3. เด็กชายรัฐวิชญ์  พอกพูน
 
1. นางสิริมาศ  สายแก้ว
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ใยสูบ
2. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
3. เด็กหญิงพรวดี  ดิษดำ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรเดช  คงสุข
2. เด็กชายสีหชัย  ทองหล่อ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พิศงาม
 
1. นางนภาพร  ยงคง
2. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สถิตสุข
2. เด็กหญิงนรินทร์  แสวงสุข
3. เด็กหญิงมานิตา  สถิตสุข
4. เด็กหญิงรัชนีกร  มุมทอง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ร่องน้อย
6. เด็กหญิงอภิติ  แก้วนิ่ม
 
1. นางสุลี  พาชื่น
2. นายสาโรจน์  ชัยคีรี
3. นางสาวธิดาวรรณ  เทพรำพึง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. เด็กหญิงสุรีรักษ์  หนูพันธ์
5. เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วงาม
6. เด็กหญิงเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
3. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจรน 1. เด็กชายธนธร  สุกิมานิล
2. เด็กชายวรัทยา  เคลื่อนสุข
3. เด็กชายเกษรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางพนิดา  ยิ่งกล้า
2. นางกาญจนา  เสาสูง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกน้อย 1. เด็กหญิงณหฤทัย  ผิวสวย
2. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนอุบล
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุขสนิท
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  แสนกล้า
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายภาคภูมิ  อบรม
2. เด็กชายสุทธิมนต์  สืบมา
3. เด็กหญิงอรพินท์  ศรีลาไลย์
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1. นางสาววรรณพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  บัวไขย
3. นางสาวศิรินันท์  ลาภจิตร
 
1. นางดาวเรือง  พลยางนอก
2. นางอารียา  แผ่นทอง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวงค์
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทองแม้น
3. เด็กหญิงศศิธร  อรุณพาส
 
1. นางนภัสสร   บุญเลิศ
2. นางปฏิณญา  เกษรบัว
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พริกจำรูญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สอนเหลิม
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นางอิสยาภรณ์   กิ่งรัตนเศรษฐ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชาญชล  ดุลย์สุข
2. เด็กหญิงพิยะดา  เงินเก่า
3. เด็กหญิงวรรณษา  ลัทธิคุณ
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นางกรวรรณ  กล้าพร้อม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเมาะ 1. เด็กชายภราดร  เพื่อนรัมย์
2. เด็กชายสุทิวัส  บรรลุสุข
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาล้ำ
 
1. นางใจอารี  แก่นเพชร
2. นางอัมพร  ฉิมงาม
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองดา
2. เด็กชายพร้อมศักดิ์  คงสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  อิงชัยภูมิ
 
1. นางไลลักษณ์  เดชมา
2. นางสาวนภาพร  ประชุมพันธ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงผกามาศ  เหลาเลิศ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กะการดี
3. เด็กหญิงสุมินตรา  มุมทอง
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง
 
119 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   คำแก้ว
2. เด็กหญิงปาริษรา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงวรุณพร  เกตุแก้ว
 
1. นางเบญญา  นพพิบูลย์
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนกร  กะลีพัด
2. เด็กหญิงปาณิสญา  สายคมคำ
3. เด็กหญิงปานปัท  คงดี
 
1. นางธิดารัตน์  สุขอนันต์
2. นายวาทินี  แย้มงาม
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินนิภา  วิวาสุขุ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไตรพรม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุขบรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายชลทิศ  แก้วฉาย
2. เด็กชายธีรเดช  ประทัยงาม
3. เด็กหญิงพิมลแข  เหลือดี
 
1. นางพงษ์ทิพย์  นวนิล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขบวนฉลาด
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายวีรภัทร  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งพันธ์
 
1. นายพูนศักดิ์  คำประโคน
2. นางประนอม  ชิณวงศ์
 
124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีอนุช
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทียนทอง
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายธีรนันท์  กองทุน
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดลยา  ยอดอินทร์
 
1. นางวงศ์ศิริ  เถินมงคล
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงบุรินทณี  แขสระน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนอก
3. เด็กหญิงญนันทพร  พุฒหอม
4. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธมาศ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
2. นางสาวเฉลียว  คำมี
3. นางนิรมล  แปลงทับ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. นายอาทิตย์  สาลี
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายสุเณต  จะรอนรัมย์
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  คำแหง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สีกวด
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1. เด็กชายภัทราวัตร   ทาสิมมา
 
1. นางสาวกฤษณา  เติมกล้า
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1. เด็กชายวรวุธ  หงษ์ทอง
 
1. นายอำนาจ  เจริญศิริ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สิงห์ยัง
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายศรันยู  เเซ่เต็ง
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายชินวัตร  นิลทัย
2. เด็กชายณัฐกรณ์  กระสังข์
3. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเมือง
 
1. นางสุภรณ์  พูนเสงี่ยมศิลป์
2. นางอัฐนิยา  กองณรงค์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กชายยศพนธ์  ทองงาม
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายมณูธรรม  สมวงศ์
2. เด็กชายวัชระ  พลูภิรมย์
3. เด็กชายอำนาจ  ชัยณรงค์
 
1. นางสมพร  คงสมาน
2. นายบุญเรือง  บุตรศรี
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายชินวัตร  สนธิ
2. เด็กชายทวีศิลป์  จันทร์จร
3. เด็กชายสมชาย  ศรีผุย
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กชายจักรพันธ์   พรมชาติ
2. เด็กชายพัชรพล    เสาวคนธ์
3. เด็กชายเมธี   บัวสาย
 
1. นายเจียมศักดิ์    จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นายอาทิตย์ตะวัน   เนื่องภิรมย์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อนุพันธ์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เมืองสุข
3. เด็กชายอิทธิพล  แก้วมณี
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันจารย์ 1. เด็กชายพีรพันธ  แก้วโสภา
2. เด็กชายวิภาค  อินงาม
3. เด็กชายอนุชา  นูนโสภา
 
1. นางวนิดา  โอษฐงาม
2. นางสาวศริวรรณ  นพพิบูลย์
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายธนรักษ์  รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายภัทรพงษ์  คูณลาภ
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
2. นายมงคล  บรรเทา
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุธ  ดาทอง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  แป้นทอง
 
1. นางสาวภัคนันท์  บูรณะ
2. นายธวัชชัย  เอ็นยอด
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอริสา  เทียมพล
2. เด็กชายอิศรพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
2. นางวิมลรัตน์  คูณวัฒนาพงษ์
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาญจนรัตนา
2. เด็กหญิงเขมมิกา  มีเรือง
3. เด็กชายเฉลิมวงษ์  ชัยมา
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายศราวุธ   เพียงทอง
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาค
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายปราโมทย์  สาทิพย์จันทร์
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกอบกฤตย์  ประกอบดี
 
1. นางคัทลียา  รัฐสมุทร
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามล้วน
 
1. นายปฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนิติภูมิ  เชื้อศิริ
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกวิน  แก้วจันทร์
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดุจจานุทัศน์
2. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
3. เด็กชายกัมปนาท   เพิงคำ
4. เด็กชายฐานันดร  รวดเร็ว
5. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
6. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
7. เด็กหญิงณัฎวิภา  กลับสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
9. เด็กหญิงณิชชา  วรรณทอง
10. เด็กชายทักษ์ดนัย  สวายทอง
11. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
12. เด็กหญิงธมกร  มีพร้อม
13. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ไม้ทะ
14. เด็กหญิงบุญธิดา  คงสนิท
15. เด็กชายปิยวัฒน  รุ่งเรือง
16. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
17. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
18. เด็กหญิงรมิตา  อนันต์
19. เด็กชายวณิชชากร  ทรัพย์ครองชัย
20. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง
22. เด็กหญิงสุธัญสินี  ออกแดง
23. เด็กชายอภินันท์  จันทเขต
24. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
25. เด็กชายอรรฆวัฒน์  ใต้เฉียง
26. เด็กหญิงอัคษราภัค  ปลื้มสุด
27. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
28. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วรรณดี
29. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หวลระลึก
30. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นายอดิศักดิ์  อาจหาญยิ่ง
5. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
6. นางสมคิด  ศรีวงศ์
7. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิพัฒน์
3. เด็กชายกรวรรณ  ลี้กุล
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุดเหลา
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรรถมนัส
6. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
7. เด็กชายจิรศักดิ์  จงนอก
8. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มาลีสิม
9. เด็กชายชินวัตร  ดัชถุยาวัตร
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอกโศก
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกโศก
12. เด็กชายธนกร  วิบูลย์อรรถ
13. เด็กหญิงธัญญา  วังนุราช
14. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเหมาะ
16. เด็กหญิงปอแก้ว  จันทร์เปรียง
17. เด็กหญิงปิยมาศ  ลอยเที่ยง
18. เด็กชายรัชนาท  ดัชถุยาวัตร
19. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เครือวงค์
20. เด็กหญิงลัดดา  วิบูลย์อรรถ
21. เด็กหญิงวรรณชยา  ภูมรา
22. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ตินทอง
24. เด็กหญิงศิลาวรรณ  คงงาม
25. เด็กชายศุภวิชญ์  เสือขำ
26. เด็กหญิงอนงค์วดี  วังนุราช
27. เด็กหญิงเจนจิรา  วิบูลย์อรรถ
28. เด็กชายเพชรอันดา  วิบูลย์อรรถ
29. เด็กหญิงเพ็ญภัค  บุตรลักษณ์
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
2. นางพัชนี  ผมพันธ์
3. นางจันที  เบิกบาน
4. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
5. นายภคพล  ยืนยิ่ง
6. นางสาววลีรัตน์  วงเวียน
7. นายศุภกร  สร้อยนาก