หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2558   7 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก ห้องประชุม ร.ร.ประดู่แก้ว 6 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก ห้องประชุม ร.ร.ประดู่แก้ว 6 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก ห้องประชุม ร.ร.ประดู่แก้ว 6 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก ห้องประชุม ร.ร.ประดู่แก้ว 6 ต.ค. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก ห้องประชุม ร.ร.ประดู่แก้ว 6 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ม.2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ม.3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.5 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ม.2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้องประชุม อาคาร 1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้องประชุม อาคาร 1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ระเบียงหน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.1 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.2 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ม.3 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารอนุบาล 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารอนุบาล 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอประชุม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
15 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
19 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
20 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
21 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
22 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
23 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
24 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
25 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
26 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามบาสฯ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
27 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
28 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามบาสฯ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
30 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามบาสฯ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
31 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามบาสฯ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
32 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
33 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องอาเซียน 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องอาเซียน 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องประชุม1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องประชุม1 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค้อ ห้อง สนามโรงเรียน 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค้อ ห้อง สนามโรงเรียน 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค้อ ห้อง สนามโรงเรียน 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง อาคาร2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง อาคาร2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง อาคาร1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง อาคาร1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง อาคาร2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง อาคาร1 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง อาคาร1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนม่วงหวาน 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง อนุบาล2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง อนุบาล1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.6 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องศิลปะ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.5 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]