หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2558   7 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขุมดิน ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขุมดิน ห้อง ห้องคอม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขุมดิน ห้อง ห้องอนุบาล 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขุมดิน ห้อง ห้อง ป.5 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขุมดิน ห้อง ห้องวิชาการ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.5 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.5 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องประชุม อาคาร 3 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องประชุม อาคาร 3 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องประชุม อาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องประชุม อาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง เวทีสนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องอาเซียน 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องอาเซียน 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.2-5 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" ห้อง ห้อง ป.2-5 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผักไหม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม ห้อง อาคาร2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผักไหม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง อาคาร1 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ ห้อง อาคาร1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนม่วงหวาน 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.4 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.5 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องศิลปะ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำผง 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระเวียง ห้อง หอปนะชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]