หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสะเอิง 30 25 89.29% 1 3.57% 2 7.14% 0 0% 28
2 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 26 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
3 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 27 20 80% 2 8% 3 12% 0 0% 25
4 โรงเรียนบ้านตึกชุม 22 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
5 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 25 18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 19 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านอาเลา 19 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 25 17 68% 8 32% 0 0% 0 0% 25
9 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 22 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 24 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านนาดี 25 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 21 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านลุงปุง 21 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนผาแดงวิทยา 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านไพรขลา 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านผักไหม 19 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
20 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านปรีง 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
22 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 19 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านนานวน 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านตระมูง 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนไตรคามวิทยา 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านโสมน 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านบัวโคก 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านโพนครก 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านหนองครก 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านอาจญา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านเป้า 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านขาม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านโพนดวน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหนองคู 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านโพนโก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านปอหมัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านโนนโพ 15 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านค้อ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านเมืองแก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านผำ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านช่อง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านคำผง 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านโคกกุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านกะทะ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองตาด 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านระหาร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโนนทราย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านโนนจาน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านกระสัง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านทับน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านภูดิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านศาลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านกาพระ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านตากลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนายม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านระเวียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสายสนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านอาพืด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านอาคุณ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเบิด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านขุมดิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านบุผาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านธรรมษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านนานวล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านผือน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านสร้างบก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านหนองกา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองบึง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านแคนดำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านบะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านพิงพวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านทัพไทย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหัวพี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]