หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 8 20 14
2 004 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 16 45 28
3 012 โรงเรียนบ้านกระสัง 4 4 4
4 009 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 12 8
5 010 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 18 7
6 011 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 6 13 10
7 013 โรงเรียนบ้านกะทะ 5 10 6
8 015 โรงเรียนบ้านกาพระ 3 9 6
9 016 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 4 6 5
10 014 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 14 10
11 019 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 6 4
13 023 โรงเรียนบ้านขาม 8 20 13
14 021 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 1 1 1
15 024 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 2 3 2
16 025 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1 6 2
17 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 1 1
18 028 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 3 2
19 027 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 8 19 14
20 029 โรงเรียนบ้านขุมดิน 3 12 6
21 031 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 25 61 40
22 033 โรงเรียนบ้านคำผง 7 10 9
23 032 โรงเรียนบ้านค้อ 6 14 11
24 040 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
25 041 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 1 2 1
26 042 โรงเรียนบ้านจาน 2 2 2
27 045 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 1 3 2
28 046 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 4 4
29 044 โรงเรียนบ้านช่อง 6 9 8
30 047 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 21 44 32
31 049 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 2 4 3
32 050 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 10 16 12
33 051 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 9 24 18
34 052 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 6 4
35 054 โรงเรียนบ้านดู่ 1 2 1
36 053 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 17 58 29
37 055 โรงเรียนบ้านตระมูง 15 62 34
38 056 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 4 16 9
39 057 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 4 8 6
40 058 โรงเรียนบ้านตากลาง 3 25 7
41 059 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านตานบ 0 0 0
43 062 โรงเรียนบ้านตาฮะ 0 0 0
44 061 โรงเรียนบ้านตาเพ็ชร 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านตึกชุม 22 43 33
46 064 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 11 27 18
47 066 โรงเรียนบ้านทับน้อย 4 7 6
48 067 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 6 13 9
49 068 โรงเรียนบ้านทัพไทย 2 4 2
50 070 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 9 17 13
51 071 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 0 0 0
52 072 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 3 7 5
53 069 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 11 26 21
54 073 โรงเรียนบ้านธรรมษา 2 5 4
55 074 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 3 7 5
56 075 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 7 15 10
57 076 โรงเรียนบ้านนาดี 25 49 32
58 077 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 0 0 0
59 078 โรงเรียนบ้านนานวน 15 33 23
60 079 โรงเรียนบ้านนานวล 2 6 3
61 080 โรงเรียนบ้านนายม 3 6 5
62 081 โรงเรียนบ้านนาวอง 0 0 0
63 082 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 13 21 18
64 083 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1 3 2
65 085 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 12 6
66 086 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2 21 7
67 087 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 9 7
68 084 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 19 71 34
69 101 โรงเรียนบ้านบอน 1 6 3
70 100 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 2 4 2
71 102 โรงเรียนบ้านบะ 2 3 3
72 103 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 1 1 1
73 105 โรงเรียนบ้านบัว 1 6 3
74 104 โรงเรียนบ้านบัวโคก 13 66 29
75 106 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 2 5 4
76 107 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 1 1 1
77 108 โรงเรียนบ้านบุผาง 3 12 7
78 111 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 1 1
79 112 โรงเรียนบ้านปรีง 18 46 31
80 113 โรงเรียนบ้านปอหมัน 6 15 12
81 115 โรงเรียนบ้านผักไหม 19 51 34
82 116 โรงเรียนบ้านผำ 8 24 15
83 117 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 6 11 9
84 118 โรงเรียนบ้านผือน้อย 2 9 5
85 120 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 14 11
86 121 โรงเรียนบ้านพิงพวย 1 2 2
87 131 โรงเรียนบ้านภูดิน 4 10 7
88 132 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 3 2
89 133 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 0 0 0
90 134 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 4 4 4
91 135 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 3 10 6
92 136 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 0 0 0
93 137 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1 2 1
94 140 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 27 57 39
95 146 โรงเรียนบ้านยาง 4 14 7
96 141 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 4 5 5
97 142 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 1 6 3
98 143 โรงเรียนบ้านยางชุม 0 0 0
99 144 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 17 41 31
100 145 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 8 28 15
101 148 โรงเรียนบ้านระหาร 4 9 7
102 147 โรงเรียนบ้านระเวียง 3 14 6
103 149 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 11 26 18
104 150 โรงเรียนบ้านลุงปุง 21 68 35
105 152 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 6 22 8
106 153 โรงเรียนบ้านศาลา 4 7 5
107 155 โรงเรียนบ้านสร้างบก 2 23 8
108 154 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
109 156 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 2 9 5
110 157 โรงเรียนบ้านสะทืด 0 0 0
111 158 โรงเรียนบ้านสะเอิง 30 57 44
112 159 โรงเรียนบ้านสายสนอง 3 9 6
113 160 โรงเรียนบ้านสาโรช 0 0 0
114 161 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 5 20 10
115 162 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 7 18 12
116 163 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 9 22 15
117 164 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 6 16 13
118 165 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 6 15 11
119 169 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 1 5 3
120 170 โรงเรียนบ้านหนองกา 2 6 4
121 171 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 6 12 9
122 172 โรงเรียนบ้านหนองครก 9 14 12
123 175 โรงเรียนบ้านหนองคู 6 10 8
124 173 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 0 0 0
125 174 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 5 16 8
126 176 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 7 6
127 177 โรงเรียนบ้านหนองตาด 5 12 8
128 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 5 4
129 181 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 8 5
130 182 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 12 26 20
131 183 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 10 16 15
132 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 9 29 18
133 180 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
134 185 โรงเรียนบ้านหนองบึง 2 8 2
135 186 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 5 3
136 187 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1 1 1
137 190 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 30 11
138 191 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 2 4 3
139 196 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 6 21 11
140 197 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 5 2
141 198 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 2 2
142 199 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
143 200 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 4 6 5
144 201 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 19 15
145 202 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 0 0 0
146 178 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 7 19 12
147 192 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 8 34 18
148 193 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 4 10 7
149 194 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 24 47 36
150 195 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 5 5
151 188 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1 1
152 189 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 6 24 12
153 203 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 16 33 26
154 204 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 6 24 11
155 206 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
156 205 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 3 5 4
157 207 โรงเรียนบ้านหัวพี 1 2 1
158 208 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 10 9
159 212 โรงเรียนบ้านอาคุณ 3 5 3
160 213 โรงเรียนบ้านอาจญา 10 35 22
161 214 โรงเรียนบ้านอาพืด 4 10 7
162 215 โรงเรียนบ้านอาเลา 19 29 22
163 216 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 4 8 6
164 211 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 3 6 4
165 043 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 4 3
166 048 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 6 14 10
167 109 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 9 15 12
168 110 โรงเรียนบ้านเบิด 3 5 3
169 114 โรงเรียนบ้านเป้า 10 34 20
170 138 โรงเรียนบ้านเมืองแก 5 11 8
171 139 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 0 0 0
172 210 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 22 14
173 209 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 3 11 6
174 217 โรงเรียนบ้านเอือด 0 0 0
175 017 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 3 13 9
176 030 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 10 14 10
177 034 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 10 47 23
178 035 โรงเรียนบ้านแคนดำ 2 3 3
179 036 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 1 3 2
180 065 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 1 2 2
181 166 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 4 4
182 037 โรงเรียนบ้านโคกกุง 5 9 5
183 038 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
184 039 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
185 088 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 26 57 45
186 089 โรงเรียนบ้านโนนจาน 5 9 6
187 090 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 12 5
188 092 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 0 0
189 093 โรงเรียนบ้านโนนทราย 4 7 5
190 096 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
191 097 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
192 098 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 5 4
193 099 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 19 15
194 091 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 1 2 2
195 094 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 10 61 21
196 095 โรงเรียนบ้านโนนโพ 15 29 15
197 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 5 10 10
198 124 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 0 0 0
199 125 โรงเรียนบ้านโพนครก 11 35 20
200 126 โรงเรียนบ้านโพนงอย 0 0 0
201 127 โรงเรียนบ้านโพนดวน 7 17 12
202 128 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 3 3
203 129 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 17 62 39
204 123 โรงเรียนบ้านโพนโก 7 17 12
205 167 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 5 4
206 168 โรงเรียนบ้านโสมน 14 24 19
207 018 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 7 15 11
208 119 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 2 8 5
209 130 โรงเรียนบ้านไพรขลา 18 30 22
210 218 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 22 47 35
211 219 โรงเรียนผาแดงวิทยา 17 40 26
212 221 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 19 54 31
213 223 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1 3 2
214 222 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 1 27 1
215 224 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 12 63 25
216 225 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 1 3 2
217 226 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 13 29 24
218 227 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 0 0 0
219 228 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 7 34 17
220 230 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 14 47 29
221 008 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 25 92 46
222 220 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 3 4 4
223 002 โรงเรียนไตรคามวิทยา 13 25 20
224 003 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 9 15 12
225 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 38 12
226 229 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 3 9 4
227 005 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 2 2 2
228 006 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 2 3 3
รวม 1333 3533 2219
5752


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]