สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสะเอิง 25 1 2 0 28
2 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 20 5 0 0 25
3 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 20 2 3 0 25
4 บ้านตึกชุม 19 3 0 0 22
5 โนนนารายณ์วิทยา 18 7 0 0 25
6 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 18 1 0 0 19
7 บ้านอาเลา 18 1 0 0 19
8 บ้านคอนสวรรค์ 17 8 0 0 25
9 ปทุมมาศวิทยา 17 4 0 0 21
10 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 16 7 0 0 23
11 บ้านนาดี 16 5 0 0 21
12 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 16 3 1 0 20
13 บ้านดู่นาหนองไผ่ 16 1 0 0 17
14 บ้านยางบ่อภิรมย์ 15 1 0 0 16
15 บ้านลุงปุง 15 1 0 0 16
16 ผาแดงวิทยา 15 1 0 0 16
17 บ้านไพรขลา 14 4 0 0 18
18 บ้านผักไหม 14 2 0 0 16
19 บ้านโพนม่วง 14 2 0 0 16
20 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 14 1 0 0 15
21 บ้านปรีง 13 4 1 0 18
22 สระขุดดงสำราญวิทยา 13 0 0 0 13
23 รัตนวิทยาคม 12 3 3 0 18
24 บ้านนานวน 12 3 0 0 15
25 บ้านตระมูง 12 2 0 0 14
26 อนุบาลรัตนบุรี 12 1 0 0 13
27 บ้านหมากมี่ 11 3 2 0 16
28 บ้านนาศรีสุข 11 2 0 0 13
29 ไตรคามวิทยา 11 2 0 0 13
30 สนมศึกษาคาร 11 1 0 0 12
31 บ้านโสมน 10 2 2 0 14
32 บ้านหนองบัวน้อย 10 2 0 0 12
33 บ้านท่าศิลา 10 1 0 0 11
34 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 10 0 0 0 10
35 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 10 0 0 0 10
36 บ้านบัวโคก 9 3 0 0 12
37 บ้านโพนครก 9 1 1 0 11
38 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 9 1 1 0 11
39 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 9 1 0 0 10
40 บ้านโนนสูง 9 1 0 0 10
41 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 9 0 0 0 9
42 บ้านหนองครก 9 0 0 0 9
43 บ้านหนองอียอ 8 2 0 0 10
44 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 8 2 0 0 10
45 บ้านลำเพิญ 8 1 2 0 11
46 บ้านอาจญา 8 1 1 0 10
47 บ้านเป้า 7 3 0 0 10
48 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 7 1 1 0 9
49 บ้านทิพย์นวด 7 1 1 0 9
50 บ้านขาม 7 1 0 0 8
51 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 7 1 0 0 8
52 บ้านหนองเรือ 7 1 0 0 8
53 ไตรคามสามัคคี 7 1 0 0 8
54 บ้านนางเข็ม 7 0 0 0 7
55 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 7 0 0 0 7
56 บ้านหนองเทพ 7 0 0 0 7
57 บ้านเบงท่าลาด 6 2 0 0 8
58 บ้านขุนไชยทอง 6 2 0 0 8
59 ชุมชนบ้านซาด 6 2 0 0 8
60 บ้านโพนดวน 6 1 0 0 7
61 บ้านยางบ่ออี 6 1 0 0 7
62 บ้านสำโรง(สนม) 6 0 0 0 6
63 บ้านไกลเสนียด 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองคู 6 0 0 0 6
65 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 6 0 0 0 6
66 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 6 0 0 0 6
67 บ้านโนนเปือย 5 2 2 0 9
68 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 5 2 0 0 7
69 บ้านโพนโก 5 1 1 0 7
70 บ้านทับโพธิ์วิทยา 5 1 0 0 6
71 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 5 1 0 0 6
72 บ้านปอหมัน 5 1 0 0 6
73 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 5 1 0 0 6
74 บ้านหนองหลวง 5 1 0 0 6
75 อนุบาลชุมพลบุรี 5 1 0 0 6
76 บ้านค้อ 5 0 1 0 6
77 บ้านศรีณรงค์ 5 0 1 0 6
78 บ้านโนนโพ 5 0 1 0 6
79 บ้านก้านเหลือง 5 0 0 0 5
80 บ้านหนองคูใหญ่ 5 0 0 0 5
81 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 0 0 0 5
82 บ้านเมืองแก 5 0 0 0 5
83 บ้านผำ 4 4 0 0 8
84 บ้านหาญฮี 4 2 0 0 6
85 บ้านหนองไม้ถี่ 4 2 0 0 6
86 บ้านช่อง 4 1 1 0 6
87 บ้านคำผง 4 1 0 0 5
88 บ้านโคกกุง 4 1 0 0 5
89 บ้านสี่เหลี่ยม 4 1 0 0 5
90 บ้านหนองตาด 4 0 1 0 5
91 บ้านกะทะ 4 0 1 0 5
92 บ้านตั้งใจ 4 0 0 0 4
93 บ้านโนนทราย 4 0 0 0 4
94 บ้านหนองอีดำ 4 0 0 0 4
95 บ้านอีโสดหนองผาง 4 0 0 0 4
96 บ้านแสนสุข 4 0 0 0 4
97 บ้านน้ำอ้อม 4 0 0 0 4
98 บ้านม่วงมูล 4 0 0 0 4
99 บ้านตลุงโนนกอก 4 0 0 0 4
100 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 4 0 0 0 4
101 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 4 0 0 0 4
102 บ้านกระเบื้อง 4 0 0 0 4
103 บ้านระหาร 4 0 0 0 4
104 บ้านเหล่า 3 4 1 0 8
105 บ้านหนองขุนศรี 3 3 0 0 6
106 บ้านโพธิ์ห้วย 3 1 1 0 5
107 บ้านโนนจาน 3 1 1 0 5
108 บ้านกระสัง 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองยาง 3 1 0 0 4
110 บ้านศาลา 3 1 0 0 4
111 บ้านทับน้อย 3 1 0 0 4
112 บ้านภูดิน 3 1 0 0 4
113 บ้านยาง 3 1 0 0 4
114 บ้านยางกระจับ 3 1 0 0 4
115 บ้านกาพระ 3 0 0 0 3
116 บ้านนายม 3 0 0 0 3
117 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 3 0 0 0 3
118 บ้านระเวียง 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองแสง 3 0 0 0 3
120 อนุบาลทองอุ่น 3 0 0 0 3
121 โพนทองพิทยาคม 3 0 0 0 3
122 บ้านตากลาง 3 0 0 0 3
123 บ้านทุ่งโก 3 0 0 0 3
124 บ้านสายสนอง 3 0 0 0 3
125 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 3 0 0 0 3
126 บ้านอาพืด 2 2 0 0 4
127 บ้านกุดมะโน 2 2 0 0 4
128 บ้านหนองบัวงาม 2 1 0 0 3
129 บ้านอาคุณ 2 1 0 0 3
130 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
131 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 1 0 0 3
132 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
133 บ้านม่วงหนองตาด 2 1 0 0 3
134 บ้านหัวนาคำ 2 1 0 0 3
135 บ้านเบิด 2 1 0 0 3
136 บ้านขุมดิน 2 0 1 0 3
137 บ้านบุผาง 2 0 1 0 3
138 บ้านอ้อตลิ่งชัน 2 0 1 0 3
139 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 2 0 1 0 3
140 บ้านหนองกา 2 0 0 0 2
141 บ้านเฉนียง 2 0 0 0 2
142 บ้านนานวล 2 0 0 0 2
143 บ้านสร้างบก 2 0 0 0 2
144 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนจำปา 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองระฆัง 2 0 0 0 2
147 บ้านโสกแดง 2 0 0 0 2
148 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 2 0 0 0 2
149 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
151 บ้านธรรมษา 2 0 0 0 2
152 บ้านผือน้อย 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองบึง 2 0 0 0 2
154 บ้านแคนดำ 2 0 0 0 2
155 บ้านโนนสัง 2 0 0 0 2
156 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองบัวทอง 1 1 1 0 3
158 บ้านขะยูง 1 1 1 0 3
159 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 1 0 0 2
160 บ้านโพนทา 1 1 0 0 2
161 บ้านจาน 1 1 0 0 2
162 บ้านบะ 1 1 0 0 2
163 บ้านสวนหม่อน 1 1 0 0 2
164 เทศบาลรัตนบุรี 1 1 0 0 2
165 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
166 บ้านบอน 1 0 0 0 1
167 บ้านปราสาท 1 0 0 0 1
168 บ้านม่วงหวาน 1 0 0 0 1
169 บ้านม่วงน้อย 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองพิมาน 1 0 0 0 1
171 บ้านแคนน้อย 1 0 0 0 1
172 บ้านบัว 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
174 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 1 0 0 0 1
175 เทศบาลท่าตูม 1 0 0 0 1
176 บ้านขามโพนทัน 1 0 0 0 1
177 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1 0 0 0 1
178 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 0 0 0 1
179 บ้านขุนหาญ 1 0 0 0 1
180 บ้านชายทุ่ง 1 0 0 0 1
181 บ้านนาอุดม 1 0 0 0 1
182 บ้านบัลลังก์พงสวาย 1 0 0 0 1
183 บ้านบุตาโสม 1 0 0 0 1
184 บ้านพิงพวย 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองกระทุงตากแดด 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
187 บ้านแต้-หนองบก 1 0 0 0 1
188 วัดบึงบ้านสนม 1 0 0 0 1
189 สนวนโคกเม็ก 1 0 0 0 1
190 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 2 0 0 2
191 บ้านทัพไทย 0 1 1 0 2
192 บ้านดงเค็ง 0 1 0 0 1
193 บ้านจันทร์งาม 0 1 0 0 1
194 บ้านดู่ 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองไม้งาม 0 1 0 0 1
196 บ้านหัวพี 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนเซียง 0 1 0 0 1
198 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 1 0 1
รวม 1,054 186 42 0 1,282