สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสะเอิง 21 1 2 0 24
2 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 18 2 3 0 23
3 บ้านอาเลา 18 1 0 0 19
4 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 17 5 0 0 22
5 บ้านตึกชุม 17 3 0 0 20
6 ปทุมมาศวิทยา 17 3 0 0 20
7 บ้านคอนสวรรค์ 15 7 0 0 22
8 บ้านลุงปุง 15 1 0 0 16
9 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 14 6 0 0 20
10 บ้านไพรขลา 14 3 0 0 17
11 บ้านผักไหม 14 2 0 0 16
12 บ้านยางบ่อภิรมย์ 14 1 0 0 15
13 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 13 1 0 0 14
14 ผาแดงวิทยา 13 1 0 0 14
15 บ้านโพนม่วง 12 2 0 0 14
16 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 12 1 0 0 13
17 สระขุดดงสำราญวิทยา 12 0 0 0 12
18 โนนนารายณ์วิทยา 11 6 0 0 17
19 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 11 3 1 0 15
20 บ้านนาศรีสุข 11 2 0 0 13
21 สนมศึกษาคาร 11 0 0 0 11
22 บ้านปรีง 10 4 1 0 15
23 บ้านโสมน 10 2 2 0 14
24 บ้านตระมูง 10 1 0 0 11
25 บ้านดู่นาหนองไผ่ 10 1 0 0 11
26 บ้านนาดี 9 5 0 0 14
27 รัตนวิทยาคม 9 3 3 0 15
28 บ้านโพนครก 9 1 1 0 11
29 บ้านนานวน 9 1 0 0 10
30 บ้านท่าศิลา 9 1 0 0 10
31 ไตรคามวิทยา 9 1 0 0 10
32 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 9 0 0 0 9
33 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 9 0 0 0 9
34 บ้านหนองบัวน้อย 9 0 0 0 9
35 อนุบาลรัตนบุรี 9 0 0 0 9
36 บ้านหมากมี่ 8 3 2 0 13
37 บ้านหนองอียอ 8 2 0 0 10
38 บ้านอาจญา 8 1 1 0 10
39 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 8 1 1 0 10
40 บ้านลำเพิญ 8 0 2 0 10
41 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 8 0 0 0 8
42 บ้านโนนสูง 8 0 0 0 8
43 บ้านบัวโคก 7 3 0 0 10
44 บ้านหนองเรือ 7 1 0 0 8
45 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 6 1 1 0 8
46 บ้านทิพย์นวด 6 1 1 0 8
47 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 6 1 0 0 7
48 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 6 1 0 0 7
49 บ้านเป้า 6 1 0 0 7
50 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 6 1 0 0 7
51 บ้านยางบ่ออี 6 1 0 0 7
52 บ้านสำโรง(สนม) 6 0 0 0 6
53 บ้านนางเข็ม 6 0 0 0 6
54 บ้านหนองครก 6 0 0 0 6
55 บ้านหนองคู 6 0 0 0 6
56 บ้านโนนเปือย 5 2 2 0 9
57 ชุมชนบ้านซาด 5 2 0 0 7
58 บ้านปอหมัน 5 1 0 0 6
59 บ้านศรีณรงค์ 5 0 1 0 6
60 บ้านโนนโพ 5 0 1 0 6
61 บ้านไกลเสนียด 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 0 0 0 5
63 บ้านขุนไชยทอง 5 0 0 0 5
64 อนุบาลชุมพลบุรี 5 0 0 0 5
65 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 5 0 0 0 5
66 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 5 0 0 0 5
67 บ้านหนองเทพ 5 0 0 0 5
68 บ้านเมืองแก 5 0 0 0 5
69 บ้านเบงท่าลาด 4 2 0 0 6
70 บ้านหนองไม้ถี่ 4 2 0 0 6
71 บ้านช่อง 4 1 1 0 6
72 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 4 1 0 0 5
73 บ้านโคกกุง 4 1 0 0 5
74 บ้านโพนดวน 4 1 0 0 5
75 บ้านสี่เหลี่ยม 4 1 0 0 5
76 บ้านหนองหลวง 4 1 0 0 5
77 บ้านค้อ 4 0 1 0 5
78 บ้านกะทะ 4 0 1 0 5
79 บ้านโนนทราย 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองอีดำ 4 0 0 0 4
81 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 4 0 0 0 4
82 บ้านแสนสุข 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองคูใหญ่ 4 0 0 0 4
84 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 4 0 0 0 4
85 บ้านกระเบื้อง 4 0 0 0 4
86 บ้านก้านเหลือง 4 0 0 0 4
87 บ้านระหาร 4 0 0 0 4
88 บ้านเหล่า 3 3 1 0 7
89 บ้านโพธิ์ห้วย 3 1 1 0 5
90 บ้านโนนจาน 3 1 1 0 5
91 บ้านทับโพธิ์วิทยา 3 1 0 0 4
92 บ้านศาลา 3 1 0 0 4
93 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 3 1 0 0 4
94 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 3 1 0 0 4
95 บ้านยาง 3 1 0 0 4
96 บ้านยางกระจับ 3 1 0 0 4
97 บ้านโพนโก 3 0 1 0 4
98 บ้านหนองตาด 3 0 1 0 4
99 บ้านกาพระ 3 0 0 0 3
100 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 3 0 0 0 3
101 ไตรคามสามัคคี 3 0 0 0 3
102 บ้านขาม 3 0 0 0 3
103 บ้านระเวียง 3 0 0 0 3
104 อนุบาลทองอุ่น 3 0 0 0 3
105 โพนทองพิทยาคม 3 0 0 0 3
106 บ้านตากลาง 3 0 0 0 3
107 บ้านทุ่งโก 3 0 0 0 3
108 บ้านน้ำอ้อม 3 0 0 0 3
109 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 3 0 0 0 3
110 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองขุนศรี 2 3 0 0 5
112 บ้านกุดมะโน 2 2 0 0 4
113 บ้านหนองบัวงาม 2 1 0 0 3
114 บ้านอาคุณ 2 1 0 0 3
115 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
116 บ้านทับน้อย 2 1 0 0 3
117 บ้านหัวนาคำ 2 1 0 0 3
118 บ้านเบิด 2 1 0 0 3
119 บ้านอ้อตลิ่งชัน 2 0 1 0 3
120 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 2 0 1 0 3
121 บ้านนานวล 2 0 0 0 2
122 บ้านนายม 2 0 0 0 2
123 บ้านสร้างบก 2 0 0 0 2
124 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 0 0 0 2
125 บ้านอีโสดหนองผาง 2 0 0 0 2
126 บ้านโนนจำปา 2 0 0 0 2
127 บ้านตั้งใจ 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองยาง 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองระฆัง 2 0 0 0 2
130 บ้านโสกแดง 2 0 0 0 2
131 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 2 0 0 0 2
132 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
134 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
135 บ้านธรรมษา 2 0 0 0 2
136 บ้านผือน้อย 2 0 0 0 2
137 บ้านม่วงมูล 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองบึง 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
140 บ้านแคนดำ 2 0 0 0 2
141 บ้านโนนสัง 2 0 0 0 2
142 บ้านผำ 1 4 0 0 5
143 บ้านหนองบัวทอง 1 1 1 0 3
144 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 1 0 0 2
145 บ้านกระสัง 1 1 0 0 2
146 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 1 0 0 2
147 บ้านคำผง 1 1 0 0 2
148 บ้านจาน 1 1 0 0 2
149 บ้านม่วงหนองตาด 1 1 0 0 2
150 บ้านสวนหม่อน 1 1 0 0 2
151 บ้านหาญฮี 1 1 0 0 2
152 เทศบาลรัตนบุรี 1 1 0 0 2
153 บ้านขุมดิน 1 0 1 0 2
154 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
155 บ้านบอน 1 0 0 0 1
156 บ้านม่วงหวาน 1 0 0 0 1
157 บ้านเฉนียง 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองกา 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองพิมาน 1 0 0 0 1
160 บ้านแคนน้อย 1 0 0 0 1
161 บ้านบัว 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
163 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 1 0 0 0 1
164 เทศบาลท่าตูม 1 0 0 0 1
165 บ้านขามโพนทัน 1 0 0 0 1
166 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1 0 0 0 1
167 บ้านขุนหาญ 1 0 0 0 1
168 บ้านชายทุ่ง 1 0 0 0 1
169 บ้านนาอุดม 1 0 0 0 1
170 บ้านบะ 1 0 0 0 1
171 บ้านบัลลังก์พงสวาย 1 0 0 0 1
172 บ้านบุตาโสม 1 0 0 0 1
173 บ้านพิงพวย 1 0 0 0 1
174 บ้านภูดิน 1 0 0 0 1
175 บ้านสายสนอง 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
177 บ้านแต้-หนองบก 1 0 0 0 1
178 วัดบึงบ้านสนม 1 0 0 0 1
179 สนวนโคกเม็ก 1 0 0 0 1
180 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 2 0 0 2
181 บ้านขะยูง 0 1 1 0 2
182 บ้านทัพไทย 0 1 1 0 2
183 บ้านจันทร์งาม 0 1 0 0 1
184 บ้านดงเค็ง 0 1 0 0 1
185 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 0 1 0 0 1
186 บ้านดู่ 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองไม้งาม 0 1 0 0 1
188 บ้านหัวพี 0 1 0 0 1
189 บ้านอาพืด 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนเซียง 0 1 0 0 1
191 บ้านโพนทา 0 1 0 0 1
192 บ้านบุผาง 0 0 1 0 1
193 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 1 0 1
รวม 876 153 42 0 1,071