สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนมศึกษาคาร 8 3 0 11 11 0 0 0 11
2 บ้านอาเลา 5 2 1 8 18 1 0 0 19
3 บ้านนาศรีสุข 5 2 0 7 11 2 0 0 13
4 บ้านสะเอิง 4 5 3 12 21 1 2 0 24
5 บ้านตึกชุม 4 2 2 8 17 3 0 0 20
6 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 4 1 1 6 13 1 0 0 14
7 ปทุมมาศวิทยา 4 0 2 6 17 3 0 0 20
8 บ้านปรีง 4 0 2 6 10 4 1 0 15
9 บ้านยางบ่อภิรมย์ 3 3 2 8 14 1 0 0 15
10 บ้านนาดี 3 2 0 5 9 5 0 0 14
11 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 3 1 1 5 18 2 3 0 23
12 บ้านหนองอียอ 3 1 1 5 8 2 0 0 10
13 บ้านอาจญา 3 1 1 5 8 1 1 0 10
14 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 3 1 1 5 8 0 0 0 8
15 บ้านผักไหม 3 1 0 4 14 2 0 0 16
16 สระขุดดงสำราญวิทยา 3 1 0 4 12 0 0 0 12
17 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 3 1 0 4 9 0 0 0 9
18 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 3 1 0 4 6 1 0 0 7
19 บ้านสำโรง(สนม) 3 0 2 5 6 0 0 0 6
20 โนนนารายณ์วิทยา 2 2 2 6 11 6 0 0 17
21 บ้านตระมูง 2 2 2 6 10 1 0 0 11
22 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 1 1 4 6 1 1 0 8
23 บ้านโพนโก 2 0 1 3 3 0 1 0 4
24 บ้านนางเข็ม 2 0 0 2 6 0 0 0 6
25 บ้านไกลเสนียด 2 0 0 2 5 0 0 0 5
26 บ้านลุงปุง 1 3 4 8 15 1 0 0 16
27 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1 3 1 5 14 6 0 0 20
28 บ้านหมากมี่ 1 3 1 5 8 3 2 0 13
29 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1 2 3 6 17 5 0 0 22
30 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1 2 2 5 12 1 0 0 13
31 บ้านนานวน 1 2 2 5 9 1 0 0 10
32 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1 2 2 5 9 0 0 0 9
33 บ้านโนนเปือย 1 2 1 4 5 2 2 0 9
34 บ้านคอนสวรรค์ 1 1 3 5 15 7 0 0 22
35 บ้านหนองเรือ 1 1 2 4 7 1 0 0 8
36 บ้านโพนครก 1 1 1 3 9 1 1 0 11
37 บ้านท่าศิลา 1 1 1 3 9 1 0 0 10
38 บ้านบัวโคก 1 1 1 3 7 3 0 0 10
39 บ้านหนองครก 1 1 1 3 6 0 0 0 6
40 บ้านหนองคู 1 1 1 3 6 0 0 0 6
41 บ้านค้อ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
42 บ้านกาพระ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 รัตนวิทยาคม 1 0 1 2 9 3 3 0 15
44 บ้านโนนทราย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
45 บ้านนานวล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 9 0 0 0 9
47 บ้านปอหมัน 1 0 0 1 5 1 0 0 6
48 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 1 0 0 1 4 1 0 0 5
49 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองบัวงาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านอาคุณ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านนายม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านสร้างบก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านขุมดิน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านม่วงหวาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเฉนียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโพนม่วง 0 3 2 5 12 2 0 0 14
61 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 0 3 1 4 11 3 1 0 15
62 บ้านหนองอีดำ 0 3 0 3 4 0 0 0 4
63 บ้านโสมน 0 2 2 4 10 2 2 0 14
64 บ้านทับโพธิ์วิทยา 0 2 2 4 3 1 0 0 4
65 บ้านไพรขลา 0 2 1 3 14 3 0 0 17
66 บ้านดู่นาหนองไผ่ 0 2 1 3 10 1 0 0 11
67 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 0 2 1 3 6 1 0 0 7
68 บ้านเป้า 0 2 1 3 6 1 0 0 7
69 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 0 2 0 2 6 1 0 0 7
70 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 0 2 4 0 0 0 4
71 บ้านอีโสดหนองผาง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
72 อนุบาลรัตนบุรี 0 1 2 3 9 0 0 0 9
73 บ้านโนนสูง 0 1 1 2 8 0 0 0 8
74 บ้านแสนสุข 0 1 1 2 4 0 0 0 4
75 บ้านโพธิ์ห้วย 0 1 1 2 3 1 1 0 5
76 ไตรคามสามัคคี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
77 บ้านขาม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านระเวียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
79 บ้านโนนจำปา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
80 บ้านทิพย์นวด 0 1 0 1 6 1 1 0 8
81 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 0 1 0 1 5 0 0 0 5
82 บ้านกะทะ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
83 บ้านหนองคูใหญ่ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
84 บ้านศาลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
85 อนุบาลทองอุ่น 0 1 0 1 3 0 0 0 3
86 โพนทองพิทยาคม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านตั้งใจ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองระฆัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองกา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองพิมาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านแคนน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 0 0 3 3 8 1 1 0 10
97 บ้านศรีณรงค์ 0 0 3 3 5 0 1 0 6
98 บ้านขุนไชยทอง 0 0 2 2 5 0 0 0 5
99 บ้านหนองตาด 0 0 2 2 3 0 1 0 4
100 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
101 ไตรคามวิทยา 0 0 1 1 9 1 0 0 10
102 บ้านลำเพิญ 0 0 1 1 8 0 2 0 10
103 อนุบาลชุมพลบุรี 0 0 1 1 5 0 0 0 5
104 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 0 0 1 1 5 0 0 0 5
105 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
106 บ้านช่อง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
107 บ้านโคกกุง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
108 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
109 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
110 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
111 บ้านยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 บ้านตากลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านทับน้อย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านผำ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
116 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
117 บ้านบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 ผาแดงวิทยา 0 0 0 0 13 1 0 0 14
121 บ้านยางบ่ออี 0 0 0 0 6 1 0 0 7
122 ชุมชนบ้านซาด 0 0 0 0 5 2 0 0 7
123 บ้านโนนโพ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
124 บ้านหนองเทพ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
125 บ้านเมืองแก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
126 บ้านเบงท่าลาด 0 0 0 0 4 2 0 0 6
127 บ้านหนองไม้ถี่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
128 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
129 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
130 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
131 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
133 บ้านระหาร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
134 บ้านเหล่า 0 0 0 0 3 3 1 0 7
135 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
136 บ้านยางกระจับ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
137 บ้านทุ่งโก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองขุนศรี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
142 บ้านกุดมะโน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านเบิด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านอ้อตลิ่งชัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 0 0 0 0 2 0 1 0 3
147 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านธรรมษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านผือน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านม่วงมูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านแคนดำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านกระสัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านกระเบื้องใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านคำผง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านหาญฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 เทศบาลรัตนบุรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 เทศบาลท่าตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านขามโพนทัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านขุนหาญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านชายทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านบะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านบัลลังก์พงสวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านบุตาโสม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านพิงพวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านสายสนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านแต้-หนองบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 วัดบึงบ้านสนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 สนวนโคกเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านขะยูง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านจันทร์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหัวพี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านอาพืด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนเซียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโพนทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านบุผาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 117 112 105 334 876 153 42 0 1,071