รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 1. เด็กชายดลสกร  ปุยอบ
2. เด็กชายภัทรพล  มีภาพ
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  บุญลอย
2. เด็กชายรังสันต์  ฉุนกระโทก
 
1. นายเชี่ยวชาญ  สุดใสย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กชายธีรภัทร  จำปาเฮียง
2. เด็กชายอนุชา  เจริญสุข
 
1. นายประภากร  ตุ่นทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กชายกฤตธินันท์  มณีศรี
2. เด็กชายรัตตพล  นะวะสิมัยนาม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  แขมคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ผาสุก
2. เด็กชายธีรพล  ร่มรุก
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ
2. เด็กชายทศพร  ภูมิภาค
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหนองโอง
4. เด็กชายพชร  ลุนลา
5. เด็กชายศุภกฤต  สืบศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายจีระเดช  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราณี  สิงห์เจริญ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สระแก้ว
4. เด็กหญิงอรนันท์  ทีทอง
5. เด็กชายอาทิต  สระแก้ว
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  หอมพิลา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เหลาปัญญา
 
1. นางประทีป  เข็มทอง
2. นางแฉล้ม  แสงเขียว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนมาลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนศรี
 
1. นางธันยาภรณ์  ภูมิงาม
2. นางบุญจีน  ศรีโท
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายกีรติ  ฉุนเชื้อ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ตันตินุวัติวงศ์
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
2. นางชลลดา  พิศงาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กชายธนารัตน์  หวังสุข
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  หงษ์ทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  คำมา
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายชนเมธ  พุดชู
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงมลฤดี  สาลี
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1. เด็กหญิงบุรินญา  บุพพาจารย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายนัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงธิชา  คุณนาม
 
1. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 1. เด็กหญิงนภัทรัตน์  ประคองใจ
2. เด็กหญิงอารียา  ชูศรี
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงบุญศิริ  บุญปก
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  มาโยธา
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางสุวรรณา  มาลีหวล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงนภัส  โสนาพูล
2. นางสาวปิ่นมณี  เสนาะจง
 
1. นางสาวจงจิต  สาแก้ว
2. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. นายมงคล  เหล่าประเสริฐ
 
1. นายอภิชาติ  หลุ่งเป้า
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉนียง 1. เด็กชายญาณวุุฒิ  รวิวัฒนประพันธ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  รสหอม
3. เด็กหญิงเบญจพร  มีบัดดี
 
1. นางกาญจนา  แก้วมณีจันทร์
2. นายสำรอง  ลักขษร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายสุรยุทธ  สระแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  สมเภา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางปริญดา  วีระพันธุ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. นายชินดนัย  ปัชชามูล
2. นายชิษณุพงษ์  เรือนน้อย
3. นายธีรยุทธ  เรือนน้อย
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
2. นายรณรงค์  คุณมาศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กชายประทานพร  สมดี
 
1. นางปัญญลักษณ์   สีงาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายศุภกร  สะใบพิมพ์
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายอานนท์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นายสว่าง  สืบสันต์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักทอง
 
1. นายเสนอ  ยอดทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงศิริพลอย  พรหมบุตร
 
1. นางสาวลัดดา  หาสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายพุทธิชัย  จันทร์ลี
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สัตโส
 
1. นายนิรันดร  บุญนิติรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จันทร์วัฒนานุกุล
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วกล้า
 
1. นางประวัติ   ลาดดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีเป้ง
 
1. นางจิตรลดา  ประสมศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงระพีพร  สมคำ
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอุดร
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  นาคกระแสร์
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนกล้า
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายสุรยุทธ  แก้วมณี
 
1. นางสาวอาภาวี  มาลีหวล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเอกฤทัย  วงศ์ฉลาด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีเป้ง
2. เด็กหญิงกิตติยา  นามสว่าง
3. เด็กชายขวัญเมือง  สำราญสุข
4. เด็กหญิงณญาดา  ดวงสี
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
6. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญช่วย
7. เด็กชายประทานพร  สมดี
8. เด็กชายพงศ์พิศ  จิตหนักแน่น
9. เด็กชายพฤตินันท์  ขุมทอง
10. เด็กชายภัทรนันท์  ไชยศรีษะ
11. เด็กหญิงระพีพร  สมคำ
12. เด็กชายรัชพล  สุลาเลิศ
13. เด็กหญิงศศิกานต์  บุดดา
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ธุนาสูนย์
15. เด็กหญิงอาทิตยาพร  คำนุ
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นางจิตรลดา  ประสมศรี
3. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
4. นางพรประภา  กระชอนสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กชายธนภูมิ  เกิดมี
2. เด็กชายธนากร  ลีลาด
3. เด็กหญิงนิตยา  เพิ่มทอง
4. เด็กหญิงนิตยา  โสภา
5. เด็กหญิงนิราภร  จันทร์หง่อม
6. เด็กชายพีระศักดิ์  มาเสมอ
7. เด็กหญิงมนฤดี  เดิดขุนทด
8. เด็กหญิงยลดา  จำปาขาว
9. เด็กหญิงยุพิน  พามี
10. เด็กหญิงรจนา  ซื่อสัตย์
11. เด็กหญิงวริญญา  โสภา
12. เด็กหญิงศิริยากร  เพิ่มทอง
13. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเพ็ง
14. เด็กหญิงสุจิราพร  โสภา
15. เด็กหญิงสุมนี  ชารีแสน
16. เด็กหญิงสุรัตนาวี  วงศ์สุนทร
17. เด็กชายอนุชัย  วิเศษการ
18. เด็กชายอภิชัย  พามี
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุญเติม
20. เด็กชายอานนท์  คงหาญ
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
2. นายทองคูน  นามสว่าง
3. นางบุญเลี้ยง  จุปะมัตตัง
4. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
5. นางเกษราภรณ์  สระแก้ว
6. นายอำนวย  เติมสุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กชายณัฐพงค์  ประโสตัง
2. เด็กชายธนบัตร  สมรูป
3. เด็กหญิงธราทร  อัครหริกุล
4. เด็กหญิงธิวาพร  ศิลพันธ์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญปก
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บุติมาลย์
7. เด็กชายวงศพัทธ์  ทะนูแก้ว
8. เด็กชายวรัญญู  ฐานะกาญจน์
9. เด็กชายศิรศักดิ์  ผ่องใส
10. เด็กชายสิทธิพร  คำพิลา
11. เด็กชายสุทธิเดช  ผิวนวล
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเวิน
13. เด็กหญิงสุพัณณิดา  บุติมาลย์
14. เด็กชายสุริยา  โพธิสลิต
15. เด็กหญิงสุวรรณทอง  เท้าไม้สน
16. เด็กชายอธิชาติ  บุติมาลย์
17. เด็กชายอนุชิต  เท้าไม้สน
18. เด็กชายอุดมพล  มีธรรม
19. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วรรณวงษ์
20. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุติมาลย์
21. เด็กชายเสรี  มาเพชร
 
1. นายอำนวย  เติมสุข
2. นางบุญเฮียง  บุญมี
3. นางจุไรรัตน์  คำสวัสดิ์
4. นายธีรวัฒน์  ยอดสุรินทร์
5. นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข
6. นางธัญญาลักษณ์  เจริญไข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงจิตประภา  มูลต้น
3. เด็กหญิงจิตรา  กิ่งเกตุ
4. เด็กหญิงชมพู่  แสนดี
5. เด็กหญิงชไมพร  ก้านอินทร์
6. เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์ทอง
7. เด็กหญิงญานิกา  ก้านอินทร์
8. เด็กชายณัฐวัตร  ดีสถาน
9. เด็กหญิงธิดา  แสนดี
10. เด็กหญิงนัดดา  ธาตุทอง
11. เด็กชายพงศกร  อินทร์สำราญ
12. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บรรเทิงใจ
13. เด็กหญิงรัตติมา  ก้านอินทร์
14. เด็กหญิงวรรณวิศา  ปันแก้ว
15. เด็กหญิงวรรนิษา  รอบคอบ
16. เด็กชายวิชัย  ก้านอินทร์
17. เด็กหญิงวีรพร  แก้วสุรีย์
18. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ปัญญาเวชกุล
19. เด็กหญิงศิรินภาพร  ศาลางาม
20. เด็กหญิงสุนิสา  โพแก้ว
21. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมชุมภู
22. เด็กชายอธิราช  แสวงทรัพย์
23. เด็กชายเมธาวุฒิ  มีนาม
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศิริมานนท์
2. นางนิติยาภรณ์  ไกรเสือ
3. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
4. นางวรรณา  คูคำ
5. นางสุรีรัตน์  ห่วงประโคน
6. นายมานิตย์  ลาภจิตร
7. นางสาวดวงสุดา  แย้มศรี
8. นางอันสิมน  อุไร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายคมสันต์   เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธวัชชัย   ทองด้วง
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พรมลา
4. เด็กชายอดิศักดิ์   สาแก้ว
5. เด็กหญิงอวัสดา   บุญเกลี้ยง
 
1. นายศิรวิทย์   อินทร์งาม
2. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
3. นายวีรวัฒน์  บุญมี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เรืองไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงสวรส  ยืนหาร
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองมาก
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กชายสุรชาติ  จันทะราช
 
1. นางสาวนิภาพร  สินพรม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 1. เด็กชายอานนท์  ประหยัด
 
1. นายธงชัย  สอปัญญา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์วาสน์
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงสิลินทิพย์  โพนทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันร์
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายจักรวรรดิ  ลำดับจุด
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุตนนท์
 
1. นางชญานนท์  เสพสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกรกนก   แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กะการดี
3. เด็กหญิงกิติพร   เข็มกลาง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  โกฎหอม
5. เด็กชายจักรชัย   เมืองสุข
6. เด็กชายจิรวัฒน์   แอกทอง
7. เด็กชายจิรศักดิ์   ชัยศรี
8. เด็กหญิงชยุดา   นามสว่าง
9. เด็กชายชาญณรงค์   ภิลาศรี
10. เด็กหญิงณิชกานต์   เอื้อเฟื้อ
11. เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
12. เด็กหญิงทิพย์เกษร   แก้ววิเชียร
13. เด็กชายธีรยุทธ   นิสสัยดี
14. เด็กชายนพดล   เหมาะทอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ   บัวทอง
16. เด็กหญิงนภาภรณ์   คำงาม
17. เด็กชายบรรพต   ศรีชนะ
18. เด็กหญิงพรนภา   จารุวงศ์
19. เด็กชายพัฒนพงษ์   ผึ่งผาย
20. เด็กชายภานุวัฒน์   เข็มงาม
21. เด็กชายภานุวัฒน์   ธรรมนาม
22. เด็กชายภานุเดช   ธรรมนาม
23. เด็กหญิงยุพิน   พิศเพ็ง
24. เด็กหญิงรติมา   ทองมาก
25. เด็กชายวงศกร   เจริญไข
26. เด็กหญิงวิจิตรา   เสาทอง
27. เด็กหญิงวิวรรณ   พิศงาม
28. เด็กชายวิวรรธน์   ลัดดาทอง
29. เด็กชายวีรวัฒน์   มั่นวงศ์
30. เด็กชายวุฒิพงษ์   นาสมโภชน์
31. เด็กหญิงสมาพร   บรรลุดี
32. เด็กชายสรายุทธ   จันทร์แดง
33. เด็กชายสัณหณัฐ   ชัยธานี
34. เด็กหญิงสายเพชร   กะการดี
35. เด็กหญิงสิรินญา   โนนเมืองแด
36. เด็กชายสุภาภรณ์   ทองมาก
37. เด็กชายสุริยา   วงษ์ภา
38. เด็กชายอัจฉริยะ   โทนาพันธ์
39. เด็กหญิงเจนจิรา   ชัยสงค์
40. เด็กหญิงเพ็ญเพชร   กระจ่างจิตร์
 
1. นายกิจพงษ์   ประทุมดี
2. นายไกรวิเชียร   คงอ่อน
3. นายวัฒนะ   กันนุฬา
4. นางวีราภรณ์   จันทร์แดง
5. นางนฤมล   มูลตรีภักดิ์
6. นางอุษา   กะการดี
7. นายประสิทธิ์   มูลตรีภักดิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ก้านน้อย
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขำมะณี
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1. เด็กหญิงกชพร  ปานสี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล
3. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
4. เด็กชายกฤษณชัย  จิตสุภาพ
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต
6. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวงค์
7. เด็กหญิงชฏาภรณ์  เพิ่มทอง
8. เด็กชายชลธิศ  น่วมสวัสดิ์
9. เด็กชายชัยณวัช  นาคประสิทธิ์
10. เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
11. เด็กชายตุลยวัตร  ทีทอง
12. เด็กชายธนาบดินทร์  เนื่องจำนงค์
13. เด็กชายธีระภัทร์  ล้ำประเสริฐ
14. เด็กหญิงนิรชา  ทีทอง
15. เด็กชายบัญญวัต  สอนพงษ์
16. เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา
17. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
18. เด็กหญิงพัชรีพร  มีพันธ์
19. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์
20. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
21. เด็กชายวันพิชัย  สระแก้ว
22. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบสะอาด
23. เด็กหญิงศศิประภา  สืบบัวบาน
24. เด็กหญิงศศิวิมล  จำปาทอง
25. เด็กหญิงสกาวเดือน  พูนสวัสดิ์
26. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
27. เด็กหญิงสุชาดา  ปรุงเกียรติ
28. เด็กชายอภิรักษ์  แสนกล้า
29. เด็กชายอรรตพร  ทองมาก
30. เด็กชายอัมรินทร์  คานทอง
31. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญธรรม
32. เด็กหญิงเปมิกา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายวิชัย  คำขาว
2. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
3. นางสาวสุภาพร  สร้อยจิตร
4. นางสาวนิภาภรณ์  นามพรหม
5. นางกัลยา  ฮวดกุล
6. นางสาวสายฝน  นามพรม
7. นางประภัสสร  กอนไธสง
8. ว่าที่ร้อยตรีบุญเกตุ  อัสโย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรินทร์   กมล
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวัชรพล   แจทอง
4. เด็กชายวโรดม    มาดมอญ
5. นายสมพงษ์   ดวงมาลา
6. เด็กชายสรายุทธ   บุญเต็ม
7. เด็กหญิงอัจฉรา   ศรีจันทร์
8. นางสาวเบญจวรรณ   ศิลาอุดม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์   ทวีแสง
2. นางสุคนธ์   ศรีจุดานุ
3. นายวิเชียร   จักรคำ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วิจิตขจี
2. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ผลาเลิศ
3. เด็กหญิงจิราพร  แก้วหอม
4. เด็กชายณัฐเดช  บุญครอง
5. เด็กหญิงพรธิตา  ซ่อนกลิ่น
6. เด็กชายมงคล  เสาร์รถ
7. เด็กหญิงวรัชยา  สมพินิจ
8. เด็กชายวิทยา  เอกคนาสิงห์
9. เด็กชายสุรชัย  แก้วหอม
10. เด็กชายอภิมนต์  ภูบรม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
2. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
3. นางสาวจริยา  กะการดี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. นายจุตรภักดิ์  สืบศรี
3. เด็กหญิงวารินทร์  แหนบทอง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ใบหนองฮี
5. นางสาวสายฝน  สระประทุม
6. นางสาวเกวลิน  เสริมแก้ว
 
1. นางนิตยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
3. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
4. นายรณชัย  ศรีสังข์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
3. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
4. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  อันมัย
6. เด็กหญิงพรนภา  ชัยช่วย
7. เด็กหญิงวิชิตาวิณี  พระงาม
8. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
9. เด็กหญิงศศิภาตา  วังสะอาด
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธงพินิจ
11. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
12. เด็กหญิงอุมากร  กะการดี
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นางจิตรลดา  ประสมศรี
3. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
4. นางพรประภา  กระชอนสุข
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงบงกช  บุญล้อม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงสหัสชญาณ  คำมูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  นะวารี
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มารุนับ
 
1. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
2. นางอรชิรา  อินทร์งาม
3. นางมาลีรัตน์  ดาโสภา
4. นางสาวรัชราวรรณ  ค้ำชู
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงนันทิกา  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงรัตนลาวัลย์  งามเจริญ
3. เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
5. เด็กหญิงวริญญา  ถึงสุข
6. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองมาก
7. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
 
1. นางอมรศรี  ดีพร้อม
2. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
3. นายทัศนา  ฉิมพลี
4. นางไพเราะ  เชื้ออินทร์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
3. เด็กหญิงจุฑาพร  เพ็งชะตา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประคำผอง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
6. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงกฎ
8. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
9. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
10. เด็กหญิงวิภาดา  เกมาหะยูง
11. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
12. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
13. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
2. นางภิญญดา  พุทธานุ
3. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
4. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
5. นางกัญญา  โสภิณ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
3. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
4. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
5. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสงค์
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  อันมัย
8. เด็กหญิงบุษยาพร  สินโท
9. เด็กหญิงพรนภา  ชัยช่วย
10. เด็กหญิงวิชิตาวิณี  พระงาม
11. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
12. เด็กหญิงศศิภาตา  วังสะอาด
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธงพินิจ
14. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
15. เด็กหญิงอัญชลีกร  พลไทยสงค์
16. เด็กหญิงอุมากร  กะการดี
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นางจิตรลดา  ประสมศรี
3. นางจีระวรรณ   วงศ์ฉลาด
4. นางพรประภา  กระชอนสุข
5. นางสาวอังคณา  เทียวมงคล
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายคุณานนต์  จันทร์เพชร
2. เด็กชายชลธี  นามพิชัย
3. เด็กชายธนภัทร  บุดดา
4. เด็กหญิงธิชาฎา  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมเนียม
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชนะมาร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
2. นายนิรันดร์  โสรัตน์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กชายชิตติพล  ศรีงาม
2. เด็กชายชุติพงษ์  จันทร์พุ่ม
3. เด็กชายณัฐพล  ทีงาม
4. เด็กชายวิทยา  ชมพูมี
5. เด็กชายวิศณุ  ศิริแสงจันทร์
6. เด็กชายสหัสวัฒน์  สายรัตน์
 
1. นายวรวุธ  จงใจงาม
2. นายวิทยา  สิมมา
3. นางสมสมัย  จันทร์ทอง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงธราภรณ์  อินทร์สำราญ
3. เด็กหญิงนราพร  อินหนอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาทอง
5. เด็กหญิงพิณรัตน์  สายทะเล
6. เด็กหญิงสุภาพร  สืบเทพ
 
1. นายชัย  กระจ่างจิต
2. นายสมัย  ชุ่มมาก
3. นางสาวแสงศรี  ศิลาอ่อน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 1. เด็กหญิงชลัญญา  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงนฤมล  สงวนชม
4. เด็กหญิงปัทมา  ยุบลเมฆ
5. เด็กหญิงปาริดา  สหุนันท์
6. เด็กหญิงวัลวลี  ศรีงาม
7. เด็กหญิงศศิประภา  ผลพิมาย
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองอ้ม
 
1. นายประทีป  พรหมประเสริฐ
2. นายสมมา  นามสว่าง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงกนกอร  เฉลียวไวย์
2. เด็กหญิงทิชาดา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงรัตนพร  สาลี
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์   แก้วข้อนอก
2. นางสาวสุนิสา   อ่อนศรี
3. นางสาวเก็จมณี    แพงวิเศษ
 
1. นางสาวสกุณา    ยวงทอง
2. นางฉัลยาญาราภรณ์   ทวีแสง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายยศธร  ปรากฏรัตน์
2. เด็กชายสุรินทร์  บินรัมย์
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางสาวนาตยา  นาคแสง
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กหญิงฆรณี  อินแถลง
2. เด็กชายณัฏฐ์ภีมพล  เมืองเจริญ
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงสิรินดา  ก้งทอง
3. เด็กหญิงหัถยา  สืบสอน
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวริยา  แสงทอง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. นายปณวัตร  สร้อยแสง
2. นายสิทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
1. นางยุพิน  บุญบำรุง
2. นายณัฏฐยชญ์  บุญสด
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายธีรชัย  กิริยา
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ไผ่ล้อม
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นางสาธุกานต์  โสสุข
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์  ภูสีสม
2. เด็กหญิงเกศกนก  กอชาลี
 
1. นางสาวปิยธิดา  บุญสรรค์
2. นางระย้า  สพานทอง
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายพรชัย  ทองเศษ
2. เด็กหญิงเรือนทอง  ไชยขันธุ์
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริสพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทร์โสภา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา
 
93 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ครองยุติ
2. เด็กหญิงสิวารัตน์  โอชา
 
1. นายวรากร  สินอนันต์
2. นางสาวบังอร  เพ็งสันต์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบสอน
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายธีรภัทร  ทะเกิงลาภ
2. เด็กชายนราธิป  กะการดี
 
1. นางสุภารัตน์  ทะเกิงลาภ
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายนันทชัย  มาลัย
2. เด็กชายวสันต์  สีสันงาม
3. เด็กชายเขมรินทร์  สีสันงาม
 
1. นายมาโนช  คงทรัพย์
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กชายวันท์สิริ  ผมพันธ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  สำราญใจ
3. เด็กชายเจษฎา  สุรถาวร
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นายจารุเดช  ลักษร
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แขวงสุข
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เคหะฐาน
3. เด็กหญิงลลิตวดี  นามวิเศษ
 
1. นางสุภาพร  ปัญญาดี
2. นางบัวไข  สาลีงาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาพระ 1. เด็กหญิงจิราภา  ยินดี
2. เด็กหญิงรุ่งณภา   คำสุมาลี
3. เด็กหญิงอโณทัย  ช่อม่วง
 
1. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
2. นางวิไลรัตน์  ดีได้ดี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กชายก้าวเกียรติ  เพ็ชรศรี
2. เด็กชายณัฐพล  จิตหาญ
3. เด็กชายรณพร  ก้านอินทร์
 
1. นายประสพศักดิ์  ทีหัวช้าง
2. นางสาวนพมาศ  ห่วงไธสง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์คำ
2. เด็กชายประมวล  คำผม
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  พวงศรี
 
1. นางศรีสุดา  ปันแสง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  พรมทา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายกฤษดา  ทามะดา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีด้วง
3. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมสีดา
 
1. นายสมพงษ์  บุญสิทธิ์
2. นายยรรยง  สระแก้ว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กหญิงชาลิษา  คงสุข
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญครอง
3. เด็กหญิงธิญาดา  จำปาทอง
4. เด็กหญิงภัทรียา   เสาทอง
5. เด็กหญิงมนัสดา  บุญครอง
6. เด็กหญิงไอลดา  กุลบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ลักขษร
2. นางนิสิตา  ศาลางาม
3. นางมาลิน  สมสวย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนมณี
2. เด็กหญิงญาณี  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงบุษราคัม  บำรุงนาม
4. เด็กหญิงลำไย  คุมสุข
5. เด็กชายอัมพร  บุติมาลย์
6. เด็กหญิงอิสริยา  โวอ่อนศรี
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายสมพร  สืบโสดา
3. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชารียา  สะอาดยิ่ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อนุกูล
3. เด็กชายสหรัฐ   สูงคำ
 
1. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
2. นางพิชามญชุ์  แฝงสีดา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กหญิงญาดา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทองขาว
3. เด็กหญิงวราลี  ลับพะใส
 
1. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
2. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงจินตนา  สาระติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหลาบุญมา
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อุไรพันธ์
2. เด็กชายทวีชัย  แสนกล้า
3. เด็กชายอนุชา  ขุนทอง
 
1. นายสุวิทย์  โคตพันธ์
2. นายพงศธร  ตระกูลศักดิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงจริยาพร  พันธ์แสนซา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พูลมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์ทวี
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เดชรัมย์
2. เด็กหญิงศรารัตน์  ทองสด
3. เด็กหญิงเมธืนี  มงคุณ
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจสิงห์
2. เด็กชายพงศภัค  เสริมรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  สัตย์ใสย์
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กหญิงกชกร  บุญปก
2. เด็กหญิงจรัญญา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงเปมิกา  บุญปก
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กหญิงคณิศร  บำรุงมี
2. เด็กหญิงศุภสตา  สมานสุข
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ล้วนงาม
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงมัทวัน  ยันรัมย์
2. เด็กหญิงอรณิชา  เทพเดช
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  ประทุมวัง
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 1. เด็กหญิงนพัชษวรรณ  อารมณ์ดี
2. เด็กหญิงศิริปรียา  เหลาซื่อ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  พรมคุณ
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกุลเนตร   อรรคบุตร
2. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กมล
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กหญิงธิดากานต์  วิจิตรพจน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จำปาทอง
3. เด็กชายศรัทธเนตร  บุญครอง
 
1. นางปรียาภรณ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  วิชาแหลม
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีหา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เวียงสิมา
 
1. นางวิมลรัตน์  บุญตา
2. นางนัยนา   คำเภา
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฏิกานต์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายวันเลิศ  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงหฤทัย  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1. เด็กชายกิตติกวิน  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงฐายินี  อินกะนัย
3. เด็กชายธัญวรัตน์  เดชะนากุล
 
1. นางวชิรปราณี  วงค์มา
2. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไกรเสือ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิยมสกุล
 
1. นางศิรินภา  ทองเงิน
2. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายวรดิษฐ์  เอ็นดู
 
1. นายไกรทอง  สมรูป
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจทอง
 
1. นางนงค์คราญ  คุณารักษ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กชายอภิเดช  มาศงามเมือง
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางนิดานิต  สุขสานต์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงพนิดา  สุดพังยาง
3. เด็กหญิงรจนา  บุญสงค์
4. เด็กชายวชิระ  พุดจีบ
5. เด็กหญิงสายรุ้ง  เติมสุข
6. เด็กหญิงอินทิรา  เลือดขุนทด
 
1. นายเหรียญ  ชัยชนะ
2. นางนงรัตน์  ชัยชนะ
3. นายอนุชา  สำเภาพล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นายวีระชัย  ผดังคิว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นางสาวนิภาพร  บุญตวง
 
1. นายอดิศักดิ์  โพธิ์อ่อน
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ป้องเขต
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นามเลิศ
 
1. นางธาลินี  คงทรัพย์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทา 1. เด็กหญิงอภิสรา  แม้นชล
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรมสุข
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาญฮี 1. เด็กหญิงชญาดา  นนท์ศิลา
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีบาล
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นายวีระชัย  ผดังคิว
 
1. นายราชวัตร  จันทบุตร
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นางสาวนิภาพร  บุญตวง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวงาม
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ทีภูงา
 
1. นายวัชระ  ตุพิมาย
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤติโชค  ประดับ
2. เด็กหญิงรจนา  เสรี
3. เด็กหญิงวรญา  ปัจจุมลี
 
1. นางอุษาวลี  แก่นจักร
2. นางเสถียร  ปีกกลาง
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กชายต้นภูมิ  ฉัตรรัมย์
2. เด็กชายนพสินธุ์  พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชิณวัตร
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยศวิชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยตรง
3. เด็กชายเพชรพิพัฒน์  ลุล่วง
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางอัมพร  สายทอง
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จาดสุวัน
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพิลา
2. เด็กชายสมพงษ์  ทุมพัด
3. เด็กชายสุวิทย์  สังข์โสม
 
1. นางนันทนา  สมพร้อม
2. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายอนิวัฒน์  ชูสิงห์
2. เด็กชายอัตพล  สิงห์ยอง
3. เด็กชายเชิดชัย  สาแก้ว
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
2. นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
2. เด็กชายเด่นชัย  เสโส
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
2. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายจักริน  สารีแก้ว
2. เด็กชายีวีรยุทธ  วงศ์ทวี
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูนผาด
2. เด็กชายสมชาย  เกษแก้ว
 
1. นางสาวสารภี  โสภา
2. นางปริยชาต  ทวีวุฒิ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายภูวนาถ  เก็จรัมย์
2. เด็กชายมินธาดา  สพานทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  หินทอง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายชาญชัย  ปราศัยงาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมหวัง
3. เด็กชายปรเมศ  สีมาลา
 
1. นายสุพิศ  อาจเชื้อ
2. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ครองยุติ
 
1. นางสาวปราณี  สุขแก้ว
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายอธิราช  มากดี
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
 
1. นายมนตรี   ลีราช
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายอธิราช  มากดี
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายธนวิทย์  โลนุช
 
1. นายอรรถพล  ละคร
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศตวรรษ  เลียมทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  มิทราวงศ์
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายนันทพล  จีรพันธ์
 
1. นายเกียรติสรณ์  ยิ่งใหญ่
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
 
1. นายเสถียร  คำสุมาลี
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤตภาส ศาลางาม  ศาลางาม
2. เด็กชายกัมปนาท   สุขบรรเทิง
3. เด็กชายกิตติพงษ์   วิชัยรัมย์
4. เด็กชายคุณากร   เครือบุดดี
5. เด็กชายจีระวัฒน์   งามสง่า
6. เด็กชายจุฑาวัฒน์   รินทา
7. เด็กหญิงชาณัฐดา   เข็มเพชร
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองยุติ
9. เด็กหญิงทิพวรรณ   เกลี้ยงไธสง
10. เด็กชายธีรเดช  ดาทอง
11. เด็กหญิงนัทธพงษ์   ยอดสุรินทร์
12. เด็กหญิงปณิตา   กระแสโท
13. เด็กชายปิยะพัฒน์   โพธิ์จิต
14. เด็กหญิงพรชิตา  สุขอินทร์
15. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
16. เด็กหญิงพีรยา   ดีล้วน
17. เด็กชายภูริพันธ์   อรุณปรีด์
18. เด็กชายภูวนาท   นิลเขียว
19. เด็กหญิงวนิดา   แก้วศรี
20. เด็กหญิงวรรณวิภา   สุดาปัน
21. เด็กชายวันเฉลิม  บุสดี
22. เด็กชายวิทวัส   สาลักษ์
23. เด็กหญิงสุปรียา  กุญแจทอง
24. เด็กหญิงสุภัสรา  อัตนสูตร
25. เด็กหญิงสุวิสา  บุญครอง
26. เด็กชายอธิราช  มากดี
27. เด็กชายอภิรัตน์   แยงรัมย์
28. เด็กหญิงอรุณี   สุทธิกร
29. เด็กชายอัครพล   ปานบุดดา
30. เด็กชายอัษฎาวุธ   สุดเพียร
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
2. นางสุภาพร   หอมมาลา
3. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
4. นายธีระ  สุดาปัน
5. นางอรพรรณ  ใจใหญ่
6. นางบัวสัน  แก้วหนองฮี
7. นางพรรณี  ใจใหญ่