หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 9 16 12
2 002 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 14 33 21
3 003 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 14 62 32
4 005 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 4 2
5 006 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 3 11 6
6 007 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 6 7 6
7 010 โรงเรียนดมวิทยาคาร 3 7 5
8 013 โรงเรียนตชด.บ้านตาตุม 0 0 0
9 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 11 48 20
10 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 3 2
11 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 1 1
12 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 8 9 9
13 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 2 12 3
14 025 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 1 1
15 026 โรงเรียนบ้านกระสัง 6 18 12
16 024 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 13 55 16
17 027 โรงเรียนบ้านกล้วย 3 6 5
18 029 โรงเรียนบ้านกะดาด 11 29 20
19 030 โรงเรียนบ้านกะปู 8 15 9
20 031 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 2
21 032 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 2 7 3
22 033 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 16 29 24
23 034 โรงเรียนบ้านกุง 2 4 2
24 035 โรงเรียนบ้านกูน 8 15 10
25 036 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
26 028 โรงเรียนบ้านก็วล 1 3 2
27 040 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 8 38 12
28 041 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 2 1
29 042 โรงเรียนบ้านขอนแตก 2 4 3
30 043 โรงเรียนบ้านคลอง 8 16 10
31 044 โรงเรียนบ้านคะนา 6 13 8
32 045 โรงเรียนบ้านคูขาด 0 0 0
33 046 โรงเรียนบ้านคูตัน 2 4 3
34 060 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0
35 061 โรงเรียนบ้านจรัส 4 8 6
36 062 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 6 14 7
37 063 โรงเรียนบ้านจังเอิล 2 3 2
38 065 โรงเรียนบ้านจารย์ 11 21 17
39 064 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 2 4 3
40 067 โรงเรียนบ้านจีกแดก 3 6 4
41 066 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 2 6 3
42 070 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 24 54 39
43 072 โรงเรียนบ้านชำสมิง 2 16 2
44 071 โรงเรียนบ้านชำเบง 8 25 11
45 077 โรงเรียนบ้านณรงค์ 1 3 2
46 078 โรงเรียนบ้านด่าน 8 27 14
47 081 โรงเรียนบ้านตรวจ 4 33 10
48 082 โรงเรียนบ้านตราด 1 1 1
49 083 โรงเรียนบ้านตอกตรา 2 5 3
50 084 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 8 5
51 085 โรงเรียนบ้านตะเคียน 8 22 12
52 086 โรงเรียนบ้านตะโนน 18 46 30
53 087 โรงเรียนบ้านตาคง 1 29 1
54 090 โรงเรียนบ้านตานี 8 22 14
55 092 โรงเรียนบ้านตาพราม 6 11 8
56 095 โรงเรียนบ้านตายัวะ 0 0 0
57 096 โรงเรียนบ้านตาลวก 3 7 4
58 097 โรงเรียนบ้านตาวร 7 22 12
59 098 โรงเรียนบ้านตาวัง 2 7 2
60 088 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 3 4 3
61 091 โรงเรียนบ้านตาเบา 1 3 2
62 093 โรงเรียนบ้านตาเมียง 9 16 11
63 099 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 16 32 21
64 089 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 13 22 14
65 094 โรงเรียนบ้านตาโมม 10 18 12
66 104 โรงเรียนบ้านถนน 1 1 1
67 102 โรงเรียนบ้านถนนชัย 5 10 6
68 103 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 9 9 9
69 106 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 11 20 14
70 107 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 9 15 12
71 108 โรงเรียนบ้านทัพทัน 0 0 0
72 109 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 6 4
73 110 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 12 29 13
74 118 โรงเรียนบ้านนา 3 6 3
75 117 โรงเรียนบ้านนาครอง 2 5 3
76 116 โรงเรียนบ้านน้อย 3 3 3
77 126 โรงเรียนบ้านบักจรัง 2 6 4
78 127 โรงเรียนบ้านบักดอก 6 8 7
79 128 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 18 11
80 129 โรงเรียนบ้านบัวเชด 5 12 9
81 130 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 2 6 4
82 132 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 14 6
83 131 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 3 14 3
84 133 โรงเรียนบ้านปลัด 2 4 3
85 134 โรงเรียนบ้านปวงตึก 5 17 5
86 136 โรงเรียนบ้านพนม 1 1 1
87 135 โรงเรียนบ้านพนมดิน 0 0 0
88 137 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 9 4
89 138 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 10 33 13
90 139 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 9 21 11
91 140 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 0 0 0
92 145 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 3 8 5
93 146 โรงเรียนบ้านมหาชัย 5 6 5
94 147 โรงเรียนบ้านมะเมียง 6 13 8
95 148 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 16 63 25
96 151 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 14 29 16
97 152 โรงเรียนบ้านรันเดง 11 29 20
98 153 โรงเรียนบ้านราวนคร 4 11 4
99 154 โรงเรียนบ้านรุน 3 9 6
100 150 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 3 8 3
101 155 โรงเรียนบ้านละมงค์ 4 6 5
102 156 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 7 20 9
103 157 โรงเรียนบ้านละเอาะ 5 15 8
104 158 โรงเรียนบ้านลังโกม 9 28 15
105 159 โรงเรียนบ้านลันแต้ 4 18 6
106 160 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 2 1
107 161 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 2 6 2
108 162 โรงเรียนบ้านลำพุก 4 9 6
109 163 โรงเรียนบ้านลำหาด 9 17 10
110 165 โรงเรียนบ้านวังปลัด 7 15 10
111 166 โรงเรียนบ้านศรีนวล 6 9 8
112 167 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2 4 2
113 168 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 8 8 8
114 170 โรงเรียนบ้านศาลา 3 7 3
115 169 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 12 38 14
116 171 โรงเรียนบ้านสกล 4 5 5
117 174 โรงเรียนบ้านสน 11 28 15
118 172 โรงเรียนบ้านสนบ 2 4 3
119 173 โรงเรียนบ้านสนวน 1 6 2
120 175 โรงเรียนบ้านสมุด 2 6 4
121 177 โรงเรียนบ้านสระทอง 15 28 21
122 176 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 14 30 17
123 178 โรงเรียนบ้านสวาท 2 2 2
124 180 โรงเรียนบ้านสวาย 10 13 12
125 179 โรงเรียนบ้านสวายซอ 14 32 20
126 181 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 3 7 4
127 182 โรงเรียนบ้านสะกาด 13 24 18
128 184 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 2 3 2
129 183 โรงเรียนบ้านสะเดา 6 12 8
130 185 โรงเรียนบ้านสะแร 15 38 29
131 186 โรงเรียนบ้านสังขะ 0 0 0
132 187 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 4 12 5
133 189 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 4 3
134 188 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 5 8 8
135 190 โรงเรียนบ้านสีโค 1 2 2
136 195 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 4 6 5
137 196 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 12 32 20
138 197 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 9 20 15
139 199 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 10 7
140 200 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 12 6
141 203 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 21 26 25
142 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 17 12
143 205 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 6 16 9
144 202 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 6 3
145 198 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 9 20 15
146 201 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 3 7 5
147 206 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 6 3
148 207 โรงเรียนบ้านหลัก 5 21 11
149 208 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 0 0 0
150 209 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0 0 0
151 210 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 2 1
152 211 โรงเรียนบ้านอังกอล 0 0 0
153 213 โรงเรียนบ้านอาวอก 1 1 1
154 212 โรงเรียนบ้านอาโพน 11 25 14
155 215 โรงเรียนบ้านอำปึล 12 37 13
156 214 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 2 3 2
157 216 โรงเรียนบ้านอุโลก 5 45 11
158 037 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 5 12 9
159 039 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 6 18 10
160 038 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 0 0 0
161 068 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 5 7 5
162 073 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 4 10 8
163 100 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1 1 1
164 105 โรงเรียนบ้านเถกิง 19 34 25
165 164 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 19 46 26
166 191 โรงเรียนบ้านเสกกอง 7 15 11
167 192 โรงเรียนบ้านเสรียง 2 2 2
168 079 โรงเรียนบ้านแดง 1 2 1
169 119 โรงเรียนบ้านแนงมุด 13 34 19
170 149 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 7 28 12
171 193 โรงเรียนบ้านแสนกาง 11 21 13
172 047 โรงเรียนบ้านโคกกรม 6 12 8
173 048 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 20 42 23
174 049 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 4 9 5
175 050 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 10 16 14
176 051 โรงเรียนบ้านโคกทม 8 18 10
177 053 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 3 3 3
178 056 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 3 7 6
179 057 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 3 9 6
180 058 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 36 20
181 055 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 6 18 7
182 054 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 5 11 9
183 052 โรงเรียนบ้านโคกไทร 15 24 19
184 059 โรงเรียนบ้านโคลด 1 2 1
185 069 โรงเรียนบ้านโจรก 18 30 25
186 074 โรงเรียนบ้านโชค 0 0 0
187 075 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 4 18 8
188 076 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 28 78 45
189 080 โรงเรียนบ้านโดง 6 13 7
190 101 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 17 58 35
191 121 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 3 6 4
192 122 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 6 13 8
193 123 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 5 4 4
194 124 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 6 17 11
195 125 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 4 6 4
196 120 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 4 3 3
197 142 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 9 5
198 141 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 5 26 5
199 143 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 4 2
200 144 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 3 3
201 194 โรงเรียนบ้านโสน 13 33 16
202 217 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 5 9 8
203 112 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1 2 2
204 113 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0
205 114 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 5 10 9
206 111 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 4 11 7
207 115 โรงเรียนบ้านไทร 3 4 4
208 218 โรงเรียนประชาสามัคคี 12 20 18
209 219 โรงเรียนปราสาท 6 18 10
210 220 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 10 15 13
211 224 โรงเรียนมหาราช 4 0 0 0
212 225 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 5 17 9
213 226 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 10 5
214 227 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 13 52 27
215 229 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 21 47 32
216 230 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 10 28 17
217 231 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 16 38 25
218 232 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 0 0 0
219 233 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 16 7
220 234 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 6 11 6
221 235 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 29 65 42
222 236 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 8 5
223 237 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 12 7
224 239 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 6 34 16
225 240 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 2 6 2
226 241 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 20 45 33
227 242 โรงเรียนอมรินทราวารี 5 14 8
228 004 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 2 6 4
229 008 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 31 46 35
230 009 โรงเรียนเจริญสุข 1 2 1
231 221 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 3 8 3
232 228 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 3 3 3
233 238 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 1 1
234 222 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 4 10 6
235 223 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 5 30 10
236 018 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 9 17 14
237 011 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 5 8 5
238 012 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 4 5 4
239 014 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 6 3
240 015 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0
241 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0
242 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0
รวม 1462 3582 2102
5684


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]