สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 23 3 1 0 27
2 เจริญราษฎร์วิทยา 20 6 2 0 28
3 บ้านตะโนน 16 0 2 0 18
4 บ้านฉลีกหนองมะแซว 15 1 4 0 20
5 บ้านเลิศอรุณ 14 2 2 0 18
6 บ้านเถกิง 14 1 0 1 15
7 บ้านโชคนาสาม 13 7 2 0 22
8 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 12 1 2 0 15
9 บ้านสะแร 12 1 1 1 14
10 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 11 5 3 0 19
11 ศรีณรงค์วิทยาคาร 11 5 0 0 16
12 บ้านตาเสาะ 11 0 3 1 14
13 บ้านหนองหรี่ 10 5 3 0 18
14 บ้านสระทอง 10 2 2 1 14
15 บ้านระมาดค้อ 10 2 1 0 13
16 บ้านศาลาสามัคคี 10 2 0 0 12
17 บ้านพระแก้ว 10 0 0 0 10
18 บ้านโจรก 9 5 0 0 14
19 บ้านโตงน้อย 9 4 3 0 16
20 ราษฎร์พัฒนา 9 3 1 0 13
21 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 9 2 1 2 12
22 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 9 1 1 1 11
23 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 9 1 1 0 11
24 วันเจริญสามัคคี 8 5 3 2 16
25 บ้านกำไสจาน 8 5 2 1 15
26 บ้านแนงมุด 8 1 3 0 12
27 บ้านตาแตรวทัพดัด 8 1 1 1 10
28 บ้านโคกตะเคียน 8 1 1 0 10
29 บ้านแสนกาง 8 1 1 0 10
30 บ้านโคกกลาง 7 7 4 0 18
31 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 7 4 0 0 11
32 บ้านสวายซอ 7 3 2 0 12
33 บ้านอำปึล 7 3 1 0 11
34 บ้านตาโมม 7 2 1 0 10
35 บ้านจารย์ 7 2 1 0 10
36 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 7 1 0 0 8
37 บ้านหนองคันนา 7 0 3 0 10
38 บ้านตะเคียน 7 0 1 0 8
39 ประชาสามัคคี 6 3 3 0 12
40 บ้านโสน 6 3 1 0 10
41 เทศบาลสังขะ 6 3 0 0 9
42 บ้านหนองโจงโลง 6 0 1 2 7
43 บ้านโคกไทร 5 7 2 0 14
44 บ้านสน 5 3 3 0 11
45 บ้านตาเมียง 5 2 2 0 9
46 บ้านสวาย 5 2 2 0 9
47 บ้านอาโพน 5 2 1 1 8
48 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 5 2 1 0 8
49 นิคมสร้างตนเองปราสาท 5 1 2 1 8
50 บ้านชำเบง 5 1 1 1 7
51 บ้านเสกกอง 5 1 1 0 7
52 บ้านหนองหว้า 5 1 1 0 7
53 บ้านกูน 5 1 1 0 7
54 บ้านตาวร 5 1 0 1 6
55 บ้านตาพราม 5 1 0 0 6
56 หนองโสนวิทยา 5 1 0 0 6
57 วิทยาราษฎร์นุกูล 5 0 3 2 8
58 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 5 0 1 0 6
59 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 0 0 1 5
60 บ้านถนนชัย 5 0 0 0 5
61 บ้านรันเดง 4 5 2 0 11
62 บ้านสระแก้ว 4 4 5 0 13
63 บ้านโคกสะอาด 4 4 4 0 12
64 บ้านกะดาด 4 4 1 0 9
65 บ้านศรีสวาย 4 4 0 0 8
66 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 4 3 2 0 9
67 บ้านลำหาด 4 3 0 1 7
68 บ้านหนองจูบ 4 2 2 0 8
69 บ้านด่าน 4 2 1 0 7
70 บ้านลังโกม 4 2 1 0 7
71 บ้านละลมระไซ 4 2 0 1 6
72 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองเหล็ก 4 2 0 0 6
74 บ้านเกาะตรวจ 4 2 0 0 6
75 บ้านกะปู 4 1 3 0 8
76 บ้านมะเมียง 4 1 1 0 6
77 บ้านศรีนวล 4 1 0 0 5
78 ปราสาท 4 1 0 0 5
79 บ้านโนนสวรรค์ 4 1 0 0 5
80 บ้านปวงตึก 4 1 0 0 5
81 บ้านโพธิ์กอง 4 1 0 0 5
82 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 1 0 0 5
83 บ้านกระสัง 4 0 1 0 5
84 บ้านบักดอก 4 0 1 0 5
85 บ้านสำเภาลูน 4 0 0 0 4
86 กลาโหมราชเสนา2 3 4 1 1 8
87 บ้านขนาดมอญ 3 4 1 0 8
88 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 3 2 1 0 6
89 บ้านวังปลัด 3 2 0 1 5
90 บ้านคลอง 3 1 3 0 7
91 บ้านสะเดา 3 1 2 0 6
92 บ้านจรูกแขวะ 3 1 1 0 5
93 บ้านมหาชัย 3 1 1 0 5
94 ไพลอำนวยวิทย์ 3 1 0 0 4
95 บ้านไทยเดิม 3 1 0 0 4
96 บ้านโคกกรม 3 1 0 0 4
97 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 3 0 2 0 5
98 บ้านละเอาะ 3 0 1 1 4
99 บ้านหลัก 3 0 1 0 4
100 บ้านละมงค์ 3 0 1 0 4
101 บ้านพรหมสะอาด 3 0 0 1 3
102 บ้านเกษตรถาวร 3 0 0 1 3
103 บ้านโคกสมอง 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองโยโคกปืด 3 0 0 0 3
105 ไพลศึกษาคาร 3 0 0 0 3
106 บ้านโชค(ปราสาท) 3 0 0 0 3
107 บ้านน้อย 3 0 0 0 3
108 พระจันทร์ศรีสุข 2 7 0 0 9
109 บ้านสะกาด 2 6 1 0 9
110 บ้านตานี 2 4 2 0 8
111 บ้านโคกโบสถ์ 2 3 0 0 5
112 รัฐประชาสามัคคี 2 2 1 0 5
113 บ้านบัวเชด 2 2 1 0 5
114 สหราษฎร์วิทยา 2 1 1 2 4
115 บ้านสกล 2 1 1 0 4
116 บ้านเจ้าคุณ 2 1 0 2 3
117 บ้านโอทะลัน 2 1 0 0 3
118 สหมิตรวิทยา 2 1 0 0 3
119 บ้านคะนา 2 0 4 0 6
120 บ้านเชื้อเพลิง 2 0 2 0 4
121 บ้านราวนคร 2 0 1 1 3
122 บ้านกล้วย 2 0 1 0 3
123 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 2 0 1 0 3
124 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 2 0 1 0 3
125 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 0 1 0 3
126 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 2 0 1 0 3
127 บ้านปราสาทเบง 2 0 1 0 3
128 บ้านรุน 2 0 1 0 3
129 บ้านโคกรัมย์ 2 0 1 0 3
130 บ้านอุโลก 2 0 0 2 2
131 จตุคามวิทยา 2 0 0 0 2
132 บ้านสนบ 2 0 0 0 2
133 เพียงหลวง ๘ 2 0 0 0 2
134 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 0 0 0 2
135 บ้านจารย์(กาบเชิง) 2 0 0 0 2
136 บ้านบักจรัง 2 0 0 0 2
137 บ้านสมุด 2 0 0 0 2
138 เกษตรอีสานสามัคคี 2 0 0 0 2
139 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 1 3 2 0 6
140 บ้านตรวจ 1 3 0 0 4
141 บ้านโคกทม 1 2 3 0 6
142 บ้านหนองปรือ 1 2 1 0 4
143 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 1 0 4
144 บ้านโนนสบาย 1 2 1 0 4
145 บ้านโพนทอง 1 2 0 0 3
146 บ้านนา 1 2 0 0 3
147 บ้านร่มเย็น 1 2 0 0 3
148 อมรินทราวารี 1 1 3 0 5
149 บ้านโดง 1 1 2 2 4
150 เรืองเจริญพัฒนา 1 1 1 0 3
151 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 1 1 0 3
152 บ้านศาลา 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองยาว 1 1 1 0 3
154 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 1 0 1 2
155 บ้านจีกแดก 1 1 0 1 2
156 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1 1 0 1 2
157 บ้านจรัส 1 1 0 1 2
158 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
159 บ้านสำโรง 1 1 0 0 2
160 บ้านคูตัน 1 1 0 0 2
161 บ้านจังเอิล 1 1 0 0 2
162 บ้านตาวัง 1 1 0 0 2
163 บ้านทำนบ 1 1 0 0 2
164 บ้านโพนชาย 1 1 0 0 2
165 บ้านไทยสันติสุข 1 0 3 0 4
166 บ้านลันแต้ 1 0 3 0 4
167 บ้านโคกจำเริญ 1 0 2 1 3
168 จบก(ปราสาท) 1 0 2 0 3
169 บ้านสองสะโกม 1 0 1 1 2
170 บ้านตอกตรา 1 0 1 0 2
171 บ้านโนนเจริญ 1 0 1 0 2
172 บ้านไทร 1 0 1 0 2
173 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 1 0 1 0 2
174 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 0 1 0 2
175 บ้านบุอันโนง 1 0 1 0 2
176 หวลถวิลวิทยา 1 0 1 0 2
177 บ้านสะพานหัน 1 0 0 1 1
178 บ้านกาบกระบือ 1 0 0 1 1
179 บ้านณรงค์ 1 0 0 0 1
180 บ้านสนวน 1 0 0 0 1
181 บ้านสีโค 1 0 0 0 1
182 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
183 บ้านเตาแดก 1 0 0 0 1
184 บ้านแดง 1 0 0 0 1
185 บ้านกุง 1 0 0 0 1
186 บ้านขอนแตก 1 0 0 0 1
187 บ้านชำสมิง 1 0 0 0 1
188 บ้านนาครอง 1 0 0 0 1
189 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 0 0 1
190 บ้านพนม 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนสังข์ 0 2 1 1 3
193 บ้านลำพุก 0 2 1 0 3
194 บ้านตาลวก 0 2 0 0 2
195 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 1 4 0 5
196 บ้านโพธิ์ 0 1 2 0 3
197 บ้านตะคร้อ 0 1 1 1 2
198 ดมวิทยาคาร 0 1 1 0 2
199 บ้านศรีมงคล 0 1 1 0 2
200 บ้านอำปึลกง 0 1 1 0 2
201 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 1 0 0 1
202 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 0 0 1
203 บ้านกระวัน 0 1 0 0 1
204 บ้านตราด 0 1 0 0 1
205 บ้านตาเบา 0 1 0 0 1
206 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 1 0 0 1
207 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 0 1
208 บ้านอาวอก 0 1 0 0 1
209 บ้านปลัด 0 0 2 0 2
210 บ้านหนองแวง 0 0 1 2 1
211 บ้านสวาท 0 0 1 0 1
212 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 1 0 1
213 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 1 0 1
214 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 1 0 1
215 บ้านถนน 0 0 1 0 1
216 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 1 0 1
217 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
218 เจริญสุข 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 0
220 บ้านเสรียง 0 0 0 0 0
221 บ้านก็วล 0 0 0 0 0
222 บ้านตาคง 0 0 0 0 0
รวม 782 284 203 49 1,318