สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 22 3 1 0 26
2 เจริญราษฎร์วิทยา 17 6 2 0 25
3 บ้านตะโนน 16 0 2 0 18
4 บ้านฉลีกหนองมะแซว 15 1 4 0 20
5 บ้านโชคนาสาม 13 7 2 0 22
6 บ้านเลิศอรุณ 13 2 2 0 17
7 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 12 1 2 0 15
8 บ้านเถกิง 12 1 0 1 13
9 บ้านสะแร 11 1 1 1 13
10 บ้านหนองหรี่ 10 5 3 0 18
11 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 10 5 3 0 18
12 บ้านสระทอง 10 2 2 1 14
13 บ้านระมาดค้อ 10 2 1 0 13
14 บ้านพระแก้ว 10 0 0 0 10
15 บ้านโจรก 9 5 0 0 14
16 ศรีณรงค์วิทยาคาร 9 5 0 0 14
17 ราษฎร์พัฒนา 9 3 1 0 13
18 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 9 2 1 2 12
19 บ้านศาลาสามัคคี 9 2 0 0 11
20 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 9 1 1 0 11
21 บ้านแนงมุด 8 1 3 0 12
22 บ้านตาแตรวทัพดัด 8 1 1 1 10
23 บ้านโคกตะเคียน 8 1 1 0 10
24 บ้านแสนกาง 8 1 1 0 10
25 บ้านโคกกลาง 7 7 4 0 18
26 วันเจริญสามัคคี 7 4 2 2 13
27 บ้านสวายซอ 7 3 2 0 12
28 บ้านอำปึล 7 3 1 0 11
29 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 7 3 0 0 10
30 บ้านจารย์ 7 2 1 0 10
31 บ้านหนองคันนา 7 0 3 0 10
32 บ้านตะเคียน 7 0 1 0 8
33 บ้านโตงน้อย 6 4 3 0 13
34 บ้านโสน 6 3 1 0 10
35 เทศบาลสังขะ 6 3 0 0 9
36 บ้านตาโมม 6 2 1 0 9
37 บ้านหนองโจงโลง 6 0 1 2 7
38 บ้านโคกไทร 5 4 2 0 11
39 บ้านสน 5 3 3 0 11
40 ประชาสามัคคี 5 3 3 0 11
41 บ้านตาเมียง 5 2 2 0 9
42 บ้านสวาย 5 2 2 0 9
43 บ้านอาโพน 5 1 1 1 7
44 บ้านชำเบง 5 1 1 1 7
45 บ้านเสกกอง 5 1 1 0 7
46 บ้านหนองหว้า 5 1 1 0 7
47 บ้านกูน 5 1 1 0 7
48 บ้านตาวร 5 1 0 1 6
49 บ้านตาพราม 5 1 0 0 6
50 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 5 1 0 0 6
51 วิทยาราษฎร์นุกูล 5 0 3 2 8
52 บ้านตาเสาะ 5 0 3 1 8
53 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 0 0 1 5
54 บ้านกำไสจาน 4 5 2 1 11
55 บ้านรันเดง 4 5 2 0 11
56 บ้านโคกสะอาด 4 4 4 0 12
57 บ้านกะดาด 4 4 1 0 9
58 บ้านศรีสวาย 4 4 0 0 8
59 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 4 3 2 0 9
60 บ้านลำหาด 4 3 0 1 7
61 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 4 2 1 0 7
62 บ้านด่าน 4 2 1 0 7
63 บ้านลังโกม 4 2 1 0 7
64 บ้านละลมระไซ 4 2 0 1 6
65 บ้านเกาะตรวจ 4 2 0 0 6
66 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 2 1 7
67 บ้านมะเมียง 4 1 1 0 6
68 บ้านหนองจูบ 4 1 1 0 6
69 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 4 1 0 1 5
70 บ้านศรีนวล 4 1 0 0 5
71 บ้านโนนสวรรค์ 4 1 0 0 5
72 บ้านโพธิ์กอง 4 1 0 0 5
73 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 1 0 0 5
74 บ้านกะปู 4 0 2 0 6
75 บ้านกระสัง 4 0 1 0 5
76 บ้านสำเภาลูน 4 0 0 0 4
77 บ้านถนนชัย 4 0 0 0 4
78 หนองโสนวิทยา 4 0 0 0 4
79 บ้านสระแก้ว 3 4 5 0 12
80 กลาโหมราชเสนา2 3 4 1 1 8
81 บ้านขนาดมอญ 3 4 1 0 8
82 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 3 2 1 0 6
83 บ้านวังปลัด 3 2 0 1 5
84 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 2 0 0 5
85 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 0 5
86 บ้านคลอง 3 1 3 0 7
87 บ้านสะเดา 3 1 2 0 6
88 บ้านจรูกแขวะ 3 1 1 0 5
89 บ้านมหาชัย 3 1 1 0 5
90 ไพลอำนวยวิทย์ 3 1 0 0 4
91 บ้านไทยเดิม 3 1 0 0 4
92 บ้านปวงตึก 3 1 0 0 4
93 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 3 0 2 0 5
94 บ้านหลัก 3 0 1 0 4
95 บ้านพรหมสะอาด 3 0 0 1 3
96 บ้านเกษตรถาวร 3 0 0 1 3
97 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองโยโคกปืด 3 0 0 0 3
99 ไพลศึกษาคาร 3 0 0 0 3
100 บ้านโคกกรม 3 0 0 0 3
101 บ้านโชค(ปราสาท) 3 0 0 0 3
102 บ้านน้อย 3 0 0 0 3
103 บ้านละเอาะ 3 0 0 0 3
104 พระจันทร์ศรีสุข 2 7 0 0 9
105 บ้านสะกาด 2 6 1 0 9
106 บ้านตานี 2 4 2 0 8
107 บ้านบัวเชด 2 2 1 0 5
108 รัฐประชาสามัคคี 2 2 0 0 4
109 บ้านโคกโบสถ์ 2 2 0 0 4
110 สหราษฎร์วิทยา 2 1 1 2 4
111 บ้านสกล 2 1 1 0 4
112 บ้านเจ้าคุณ 2 1 0 2 3
113 บ้านคะนา 2 0 4 0 6
114 บ้านเชื้อเพลิง 2 0 2 0 4
115 บ้านราวนคร 2 0 1 1 3
116 บ้านกล้วย 2 0 1 0 3
117 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 2 0 1 0 3
118 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 2 0 1 0 3
119 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 0 1 0 3
120 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 2 0 1 0 3
121 บ้านบักดอก 2 0 1 0 3
122 บ้านปราสาทเบง 2 0 1 0 3
123 บ้านรุน 2 0 1 0 3
124 บ้านโคกรัมย์ 2 0 1 0 3
125 บ้านอุโลก 2 0 0 2 2
126 จตุคามวิทยา 2 0 0 0 2
127 บ้านสนบ 2 0 0 0 2
128 เพียงหลวง ๘ 2 0 0 0 2
129 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 0 0 0 2
130 บ้านจารย์(กาบเชิง) 2 0 0 0 2
131 บ้านบักจรัง 2 0 0 0 2
132 บ้านสมุด 2 0 0 0 2
133 เกษตรอีสานสามัคคี 2 0 0 0 2
134 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 1 3 2 0 6
135 บ้านโคกทม 1 2 3 0 6
136 บ้านหนองปรือ 1 2 1 0 4
137 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 1 0 4
138 บ้านโนนสบาย 1 2 1 0 4
139 บ้านโพนทอง 1 2 0 0 3
140 บ้านนา 1 2 0 0 3
141 บ้านร่มเย็น 1 2 0 0 3
142 อมรินทราวารี 1 1 3 0 5
143 บ้านโดง 1 1 2 2 4
144 เรืองเจริญพัฒนา 1 1 1 0 3
145 บ้านศาลา 1 1 1 0 3
146 บ้านหนองยาว 1 1 1 0 3
147 บ้านจีกแดก 1 1 0 1 2
148 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1 1 0 1 2
149 บ้านจรัส 1 1 0 1 2
150 ปราสาท 1 1 0 0 2
151 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
152 บ้านสำโรง 1 1 0 0 2
153 บ้านคูตัน 1 1 0 0 2
154 บ้านจังเอิล 1 1 0 0 2
155 บ้านตาวัง 1 1 0 0 2
156 บ้านทำนบ 1 1 0 0 2
157 บ้านโพนชาย 1 1 0 0 2
158 บ้านไทยสันติสุข 1 0 3 0 4
159 บ้านลันแต้ 1 0 3 0 4
160 บ้านโคกจำเริญ 1 0 2 1 3
161 จบก(ปราสาท) 1 0 2 0 3
162 บ้านสองสะโกม 1 0 1 1 2
163 บ้านตอกตรา 1 0 1 0 2
164 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 1 0 1 0 2
165 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 0 1 0 2
166 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 1 0 2
167 บ้านละมงค์ 1 0 1 0 2
168 หวลถวิลวิทยา 1 0 1 0 2
169 บ้านกาบกระบือ 1 0 0 1 1
170 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1
171 บ้านณรงค์ 1 0 0 0 1
172 บ้านโคกสมอง 1 0 0 0 1
173 บ้านสนวน 1 0 0 0 1
174 บ้านสีโค 1 0 0 0 1
175 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
176 บ้านเตาแดก 1 0 0 0 1
177 บ้านแดง 1 0 0 0 1
178 บ้านกุง 1 0 0 0 1
179 บ้านขอนแตก 1 0 0 0 1
180 บ้านชำสมิง 1 0 0 0 1
181 บ้านนาครอง 1 0 0 0 1
182 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 0 0 1
183 บ้านพนม 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
185 สหมิตรวิทยา 1 0 0 0 1
186 บ้านตรวจ 0 3 0 0 3
187 บ้านโนนสังข์ 0 2 1 1 3
188 บ้านลำพุก 0 2 1 0 3
189 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 1 4 0 5
190 บ้านโพธิ์ 0 1 2 0 3
191 บ้านตะคร้อ 0 1 1 1 2
192 ดมวิทยาคาร 0 1 1 0 2
193 บ้านศรีมงคล 0 1 1 0 2
194 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 1 0 0 1
195 บ้านโอทะลัน 0 1 0 0 1
196 บ้านกระวัน 0 1 0 0 1
197 บ้านตราด 0 1 0 0 1
198 บ้านตาลวก 0 1 0 0 1
199 บ้านตาเบา 0 1 0 0 1
200 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 1 0 0 1
201 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 0 1
202 บ้านอาวอก 0 1 0 0 1
203 บ้านปลัด 0 0 2 0 2
204 บ้านหนองแวง 0 0 1 2 1
205 บ้านโนนเจริญ 0 0 1 0 1
206 บ้านไทร 0 0 1 0 1
207 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 1 0 1
208 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 1 0 1
209 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 1 0 1
210 บ้านถนน 0 0 1 0 1
211 บ้านบุอันโนง 0 0 1 0 1
212 บ้านอำปึลกง 0 0 1 0 1
213 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 1 0 1
214 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
215 บ้านสะพานหัน 0 0 0 1 0
216 เจริญสุข 0 0 0 1 0
217 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 0
218 บ้านเสรียง 0 0 0 0 0
219 บ้านก็วล 0 0 0 0 0
220 บ้านตาคง 0 0 0 0 0
221 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 720 267 195 48 1,230