สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เจริญราษฎร์วิทยา 10 1 5 16 20 6 2 0 28
2 บ้านสระทอง 7 0 2 9 10 2 2 1 14
3 สังขะวิทยาคม 5 6 1 12 23 3 1 0 27
4 บ้านเถกิง 4 4 0 8 14 1 0 1 15
5 บ้านตะโนน 4 2 4 10 16 0 2 0 18
6 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 2 3 9 12 1 2 0 15
7 บ้านพระแก้ว 4 1 1 6 10 0 0 0 10
8 บ้านหนองโจงโลง 4 1 1 6 6 0 1 2 7
9 บ้านตาเสาะ 4 0 1 5 11 0 3 1 14
10 บ้านโชคนาสาม 3 3 2 8 13 7 2 0 22
11 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 3 3 0 6 9 2 1 2 12
12 บ้านโตงน้อย 3 2 3 8 9 4 3 0 16
13 บ้านระมาดค้อ 3 2 1 6 10 2 1 0 13
14 บ้านศาลาสามัคคี 3 1 2 6 10 2 0 0 12
15 บ้านอำปึล 3 1 1 5 7 3 1 0 11
16 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 1 0 4 7 4 0 0 11
17 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 0 0 3 5 2 1 0 8
18 บ้านฉลีกหนองมะแซว 2 5 3 10 15 1 4 0 20
19 บ้านเลิศอรุณ 2 4 2 8 14 2 2 0 18
20 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 2 2 6 8 1 1 1 10
21 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 2 1 5 5 0 1 0 6
22 บ้านศรีนวล 2 2 0 4 4 1 0 0 5
23 บ้านหนองหรี่ 2 1 3 6 10 5 3 0 18
24 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 1 1 4 7 1 0 0 8
25 บ้านหนองคันนา 2 1 1 4 7 0 3 0 10
26 บ้านสำเภาลูน 2 1 1 4 4 0 0 0 4
27 บ้านโจรก 2 1 0 3 9 5 0 0 14
28 เทศบาลสังขะ 2 1 0 3 6 3 0 0 9
29 บ้านกะดาด 2 1 0 3 4 4 1 0 9
30 ปราสาท 2 1 0 3 4 1 0 0 5
31 ไพลอำนวยวิทย์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
32 บ้านถนนชัย 2 0 2 4 5 0 0 0 5
33 บ้านโสน 2 0 0 2 6 3 1 0 10
34 บ้านเสกกอง 2 0 0 2 5 1 1 0 7
35 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1 3 1 5 9 1 1 1 11
36 บ้านสะแร 1 2 2 5 12 1 1 1 14
37 ศรีณรงค์วิทยาคาร 1 2 2 5 11 5 0 0 16
38 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1 2 1 4 5 0 0 1 5
39 บ้านแนงมุด 1 2 0 3 8 1 3 0 12
40 บ้านตาพราม 1 2 0 3 5 1 0 0 6
41 ราษฎร์พัฒนา 1 1 3 5 9 3 1 0 13
42 บ้านโคกไทร 1 1 2 4 5 7 2 0 14
43 บ้านโคกตะเคียน 1 1 1 3 8 1 1 0 10
44 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
45 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 5 1 1 0 7
46 บ้านด่าน 1 1 0 2 4 2 1 0 7
47 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 1 0 2 4 2 0 0 6
48 บ้านไทยเดิม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านโคกสมอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านตาโมม 1 0 2 3 7 2 1 0 10
51 บ้านสระแก้ว 1 0 2 3 4 4 5 0 13
52 บ้านปวงตึก 1 0 2 3 4 1 0 0 5
53 บ้านมะเมียง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
54 บ้านกระสัง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
55 บ้านพรหมสะอาด 1 0 1 2 3 0 0 1 3
56 สหราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 2 1 1 2 4
57 บ้านอุโลก 1 0 1 2 2 0 0 2 2
58 บ้านสวายซอ 1 0 0 1 7 3 2 0 12
59 บ้านจารย์ 1 0 0 1 7 2 1 0 10
60 บ้านตาวร 1 0 0 1 5 1 0 1 6
61 หนองโสนวิทยา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
62 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 4 3 2 0 9
63 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 1 4 2 0 0 6
64 บ้านโอทะลัน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านเชื้อเพลิง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
66 บ้านกล้วย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
67 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านสนบ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านตรวจ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
70 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
71 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านสำโรง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านตอกตรา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านณรงค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 0 3 2 5 11 5 3 0 19
77 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 0 3 1 4 9 1 1 0 11
78 บ้านแสนกาง 0 3 1 4 8 1 1 0 10
79 บ้านกะปู 0 3 0 3 4 1 3 0 8
80 วันเจริญสามัคคี 0 2 2 4 8 5 3 2 16
81 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 2 1 3 5 1 2 1 8
82 บ้านโคกกลาง 0 2 0 2 7 7 4 0 18
83 บ้านอาโพน 0 2 0 2 5 2 1 1 8
84 บ้านลำหาด 0 2 0 2 4 3 0 1 7
85 บ้านกำไสจาน 0 1 3 4 8 5 2 1 15
86 วิทยาราษฎร์นุกูล 0 1 2 3 5 0 3 2 8
87 บ้านตาเมียง 0 1 1 2 5 2 2 0 9
88 บ้านศรีสวาย 0 1 1 2 4 4 0 0 8
89 บ้านหนองจูบ 0 1 1 2 4 2 2 0 8
90 บ้านโคกกรม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
91 บ้านตานี 0 1 1 2 2 4 2 0 8
92 บ้านสน 0 1 0 1 5 3 3 0 11
93 บ้านกูน 0 1 0 1 5 1 1 0 7
94 บ้านวังปลัด 0 1 0 1 3 2 0 1 5
95 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 0 1 3 0 2 0 5
96 บ้านหนองโยโคกปืด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านสะกาด 0 1 0 1 2 6 1 0 9
98 รัฐประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 2 1 0 5
99 บ้านเจ้าคุณ 0 1 0 1 2 1 0 2 3
100 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
101 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 1 0 4
102 เรืองเจริญพัฒนา 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 บ้านจีกแดก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
104 บ้านสะพานหัน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
105 บ้านสนวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านสีโค 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านโคลด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 ประชาสามัคคี 0 0 3 3 6 3 3 0 12
109 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 3 3 2 7 0 0 9
110 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 4 4 4 0 12
111 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 7 0 1 0 8
112 บ้านรันเดง 0 0 1 1 4 5 2 0 11
113 บ้านโพธิ์กอง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
114 บ้านบักดอก 0 0 1 1 4 0 1 0 5
115 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 3 4 1 1 8
116 บ้านจรูกแขวะ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
117 บ้านหลัก 0 0 1 1 3 0 1 0 4
118 บ้านเกษตรถาวร 0 0 1 1 3 0 0 1 3
119 ไพลศึกษาคาร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
120 สหมิตรวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 บ้านคะนา 0 0 1 1 2 0 4 0 6
122 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
123 อมรินทราวารี 0 0 1 1 1 1 3 0 5
124 บ้านโดง 0 0 1 1 1 1 2 2 4
125 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
126 บ้านคูตัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านไทยสันติสุข 0 0 1 1 1 0 3 0 4
128 บ้านโนนเจริญ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
129 บ้านเตาแดก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านสวาย 0 0 0 0 5 2 2 0 9
132 บ้านชำเบง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
133 บ้านลังโกม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
134 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
135 บ้านเกาะตรวจ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
136 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
137 บ้านขนาดมอญ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
138 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 3 2 1 0 6
139 บ้านคลอง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
140 บ้านสะเดา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
141 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
142 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
143 บ้านละมงค์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
144 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
147 บ้านบัวเชด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
148 บ้านสกล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
149 บ้านราวนคร 0 0 0 0 2 0 1 1 3
150 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
151 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านปราสาทเบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
153 บ้านรุน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านโคกรัมย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านบักจรัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านสมุด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
162 บ้านโคกทม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
163 บ้านโนนสบาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
164 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
169 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านจรัส 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านตาวัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านทำนบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
176 บ้านโคกจำเริญ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
177 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
178 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
179 บ้านไทร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านบุอันโนง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านกาบกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
185 บ้านกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านขอนแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านนาครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
193 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
194 บ้านตาลวก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 0 1 4 0 5
196 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
197 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
199 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านตราด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านตาเบา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านปลัด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
210 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
211 บ้านสวาท 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านถนน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 เจริญสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 บ้านเสรียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านก็วล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านตาคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 121 112 378 782 284 203 49 1,269