สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เจริญราษฎร์วิทยา 7 1 5 13 17 6 2 0 25
2 บ้านสระทอง 7 0 2 9 10 2 2 1 14
3 สังขะวิทยาคม 4 6 1 11 22 3 1 0 26
4 บ้านตะโนน 4 2 4 10 16 0 2 0 18
5 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 2 3 9 12 1 2 0 15
6 บ้านพระแก้ว 4 1 1 6 10 0 0 0 10
7 บ้านหนองโจงโลง 4 1 1 6 6 0 1 2 7
8 บ้านโชคนาสาม 3 3 2 8 13 7 2 0 22
9 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 3 3 0 6 9 2 1 2 12
10 บ้านระมาดค้อ 3 2 1 6 10 2 1 0 13
11 บ้านศาลาสามัคคี 3 1 1 5 9 2 0 0 11
12 บ้านอำปึล 3 1 1 5 7 3 1 0 11
13 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 1 0 4 7 3 0 0 10
14 บ้านฉลีกหนองมะแซว 2 5 3 10 15 1 4 0 20
15 บ้านเถกิง 2 4 0 6 12 1 0 1 13
16 บ้านเลิศอรุณ 2 3 2 7 13 2 2 0 17
17 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 2 2 6 8 1 1 1 10
18 บ้านศรีนวล 2 2 0 4 4 1 0 0 5
19 บ้านหนองหรี่ 2 1 3 6 10 5 3 0 18
20 บ้านหนองคันนา 2 1 1 4 7 0 3 0 10
21 บ้านสำเภาลูน 2 1 1 4 4 0 0 0 4
22 บ้านโจรก 2 1 0 3 9 5 0 0 14
23 เทศบาลสังขะ 2 1 0 3 6 3 0 0 9
24 บ้านกะดาด 2 1 0 3 4 4 1 0 9
25 ไพลอำนวยวิทย์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านโสน 2 0 0 2 6 3 1 0 10
27 บ้านเสกกอง 2 0 0 2 5 1 1 0 7
28 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 4 2 1 0 7
29 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1 2 1 4 5 0 0 1 5
30 บ้านแนงมุด 1 2 0 3 8 1 3 0 12
31 บ้านตาพราม 1 2 0 3 5 1 0 0 6
32 ราษฎร์พัฒนา 1 1 3 5 9 3 1 0 13
33 ศรีณรงค์วิทยาคาร 1 1 1 3 9 5 0 0 14
34 บ้านโคกตะเคียน 1 1 1 3 8 1 1 0 10
35 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
36 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 5 1 1 0 7
37 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 5 1 0 0 6
38 บ้านด่าน 1 1 0 2 4 2 1 0 7
39 บ้านไทยเดิม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านโคกไทร 1 0 2 3 5 4 2 0 11
42 บ้านถนนชัย 1 0 2 3 4 0 0 0 4
43 บ้านมะเมียง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
44 บ้านกระสัง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
45 บ้านพรหมสะอาด 1 0 1 2 3 0 0 1 3
46 สหราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 2 1 1 2 4
47 บ้านอุโลก 1 0 1 2 2 0 0 2 2
48 บ้านสวายซอ 1 0 0 1 7 3 2 0 12
49 บ้านจารย์ 1 0 0 1 7 2 1 0 10
50 บ้านตาวร 1 0 0 1 5 1 0 1 6
51 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 4 3 2 0 9
52 หนองโสนวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
53 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1 3 2 0 0 5
54 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
55 บ้านเชื้อเพลิง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
56 บ้านกล้วย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
57 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านสนบ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
60 ปราสาท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านสำโรง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านตอกตรา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านณรงค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโคกสมอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 0 3 1 4 10 5 3 0 18
67 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 0 3 1 4 9 1 1 0 11
68 บ้านแสนกาง 0 3 1 4 8 1 1 0 10
69 บ้านกะปู 0 3 0 3 4 0 2 0 6
70 บ้านโตงน้อย 0 2 3 5 6 4 3 0 13
71 บ้านสะแร 0 2 2 4 11 1 1 1 13
72 บ้านโคกกลาง 0 2 0 2 7 7 4 0 18
73 บ้านอาโพน 0 2 0 2 5 1 1 1 7
74 บ้านลำหาด 0 2 0 2 4 3 0 1 7
75 วิทยาราษฎร์นุกูล 0 1 2 3 5 0 3 2 8
76 บ้านตาเมียง 0 1 1 2 5 2 2 0 9
77 บ้านศรีสวาย 0 1 1 2 4 4 0 0 8
78 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 1 1 2 4 1 2 1 7
79 บ้านหนองจูบ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
80 บ้านตานี 0 1 1 2 2 4 2 0 8
81 บ้านสน 0 1 0 1 5 3 3 0 11
82 บ้านกูน 0 1 0 1 5 1 1 0 7
83 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 1 0 1 4 1 0 1 5
84 บ้านวังปลัด 0 1 0 1 3 2 0 1 5
85 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 0 1 3 0 2 0 5
86 บ้านหนองโยโคกปืด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านสะกาด 0 1 0 1 2 6 1 0 9
88 รัฐประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
89 บ้านเจ้าคุณ 0 1 0 1 2 1 0 2 3
90 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
91 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 1 0 4
92 เรืองเจริญพัฒนา 0 1 0 1 1 1 1 0 3
93 บ้านจีกแดก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
94 บ้านสนวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านสีโค 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโคลด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 3 3 2 7 0 0 9
98 วันเจริญสามัคคี 0 0 2 2 7 4 2 2 13
99 บ้านตาโมม 0 0 2 2 6 2 1 0 9
100 ประชาสามัคคี 0 0 2 2 5 3 3 0 11
101 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 4 4 4 0 12
102 บ้านสระแก้ว 0 0 2 2 3 4 5 0 12
103 บ้านปวงตึก 0 0 2 2 3 1 0 0 4
104 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 7 0 1 0 8
105 บ้านกำไสจาน 0 0 1 1 4 5 2 1 11
106 บ้านรันเดง 0 0 1 1 4 5 2 0 11
107 บ้านโพธิ์กอง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
108 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 3 4 1 1 8
109 บ้านจรูกแขวะ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
110 บ้านหลัก 0 0 1 1 3 0 1 0 4
111 บ้านเกษตรถาวร 0 0 1 1 3 0 0 1 3
112 ไพลศึกษาคาร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านโคกกรม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
114 บ้านคะนา 0 0 1 1 2 0 4 0 6
115 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
116 อมรินทราวารี 0 0 1 1 1 1 3 0 5
117 บ้านโดง 0 0 1 1 1 1 2 2 4
118 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
119 บ้านคูตัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 บ้านไทยสันติสุข 0 0 1 1 1 0 3 0 4
121 บ้านเตาแดก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านสวาย 0 0 0 0 5 2 2 0 9
124 บ้านชำเบง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
125 บ้านตาเสาะ 0 0 0 0 5 0 3 1 8
126 บ้านลังโกม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
127 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
128 บ้านเกาะตรวจ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
129 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
130 บ้านขนาดมอญ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
131 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 3 2 1 0 6
132 บ้านคลอง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
133 บ้านสะเดา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
134 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
135 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านบัวเชด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านสกล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
141 บ้านราวนคร 0 0 0 0 2 0 1 1 3
142 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 บ้านบักดอก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
145 บ้านปราสาทเบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 บ้านรุน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
147 บ้านโคกรัมย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
148 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านบักจรัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านสมุด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
155 บ้านโคกทม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
156 บ้านโนนสบาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
157 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านจรัส 0 0 0 0 1 1 0 1 2
163 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านตาวัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านทำนบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
168 บ้านโคกจำเริญ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
169 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
170 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
171 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านละมงค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านกาบกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านขอนแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านตรวจ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
187 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
188 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 0 1 4 0 5
190 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
191 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
192 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโอทะลัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านตราด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านตาลวก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านตาเบา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านปลัด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
204 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
205 บ้านโนนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านถนน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านบุอันโนง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 เจริญสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 บ้านเสรียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 บ้านก็วล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 บ้านตาคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 119 106 99 324 720 267 195 48 1,182