รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุรินทร์ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายวันเฉลิม  เทศนา
2. เด็กชายอานนท์  ภารมาตรย์
 
1. นายวัชรินทร์  บุญสมวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายณัชพล  จิตต์สุภาพ
2. เด็กชายปิยะ  สุวรรณสุข
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  นันทิโค
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์งาม
 
1. นางกชพรรรณ  บุษบง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายสนธยา  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายเกษมศักดิ์   สุขสีเด่น
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายคุณาพจน์  ชาวสวน
2. เด็กชายสำราญ  ดาทอง
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กชายคมสัน  แรงกล้า
2. เด็กชายชนะชัย  คำขาว
3. เด็กหญิงปรีดา  ผาสุก
4. เด็กชายยศพันธ์  ประดับประดา
5. เด็กหญิงอัจริยา  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  มากมี
2. เด็กหญิงพวงพกา  บุญตัว
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาวิดา   สุขวิเศษ
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อรชัย
 
1. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
2. นายศิริศักดิ์   ศรีวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุนทรงาม
2. เด็กหญิงสุคนธวา  จันน้อย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
2. นายประสงค์  เนียมทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงธัญวีร์  พิมทอง
2. เด็กชายเจตพินิจ  แต้มทอง
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางสาวสุมาพร  ศรีวัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายสกล  บุญตะไนย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  มีศรี
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสาวนันฑิตา  ตระกูลนิตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมบูรณ์
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจินตนา  จวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุขประเสริฐ
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์ฉลาด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิศงาม
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ผายพิมพ์
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  วนมา
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอินทรา  ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  อุกอาจ
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางภัทราวดี  น้ำเพชร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  เทพคูบอน
 
1. นางสุรัสวดี  ประดับประดา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงธนัชชนก  คำดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไม้สูงดี
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สืบสวน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสภาพ
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ระดาเสริฐ
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รัตนวิวัฒ
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางจิรนันท์  ภูติยา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงนรินทิทย์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนวพรรษ  ถิ่นแถว
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โพธิ์ปิ่น
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวสุวิมล  คำมี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงค์
2. เด็กชายนันทิชัย  สุวรรณชัยรบ
3. เด็กชายพัชรพล  ขันเงิน
 
1. นายสุพัตร  วงศ์สาสน
2. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายจตุพรรดิ์  ล้อมนาค
 
1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  วิชายง
 
1. นางลัดดาวัลย์   ลุมาตย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดียิ่ง
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ยืนตน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายชาญชัย  ชานนตรี
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พิรานรัมย์
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมาก
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสาใย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายสุทัศน์  สุวรรณดี
 
1. นางศุภรัตติยา  จิตต์หนักแน่น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงญาดา  ท่อนแก้ว
 
1. นางอรพรรณ  กุดัน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายสหรัถ  เครือสุข
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงนนทิญา  อินทยาตร
 
1. นายอภิลักษ์  โสภา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อุปครุฑ
 
1. นายอภิลักษ์  โสภา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำโท
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  ผดาวัลย์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรปรียา  สมบูรณ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงทักษพร   ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประสพ
4. เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งภูมิ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมหวัง
6. เด็กหญิงพีรภัทร์  ยิ่งรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  คูณชัย
8. เด็กหญิงโสภาวดี  พุทธเสน
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก่นมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ช่างบุ
3. เด็กหญิงนนทิญา  อินทยาตร
4. เด็กชายพงศ์สุริยัณ  หมายมั่น
5. เด็กชายพีรวิชญ์  อุปครุฑ
6. เด็กหญิงภัทลฎา  รุจิยาปนนท์
7. เด็กหญิงภานิตา  ไม้อ่อนดี
8. เด็กหญิงศิรินทร์  รักยิ่ง
 
1. นายอภิลักษ์  โสภา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงจันทิกานต์  โกสี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
6. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงปภานัน  วิบูลย์กุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
9. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
10. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
11. เด็กหญิงศุภสุดา  นามเกษ
12. เด็กหญิงสาลิตา  จินาอุ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน
14. เด็กหญิงอรัญญา  ลอยนอก
15. เด็กชายอิทธิชัย  ชูนาม
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกมล  พันธ์พะมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  โสภาพ
3. เด็กหญิงชุติมา  ศรีอนุช
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ทารักษ์
5. เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย
6. เด็กหญิงนภสร  กรเกษม
7. เด็กหญิงนภาพร  อุปเท่ห์
8. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
9. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะนี
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อาจหาญ
11. เด็กหญิงวรรณพร  กระสังข์
12. เด็กชายศตวรรษ  ลาดสุวรรต์
13. เด็กหญิงสิรินญา  วรรษา
14. เด็กหญิงสุขกัลยา  สุขยืน
15. เด็กหญิงสุจิตรา  นานวล
16. เด็กหญิงสุภิญญา  โสภา
17. เด็กหญิงอรทัย  มหาสนิด
18. เด็กหญิงอรทัย  ทองแม้น
19. เด็กหญิงเกตุสุดา  แสวงสุข
20. เด็กหญิงแสงเดือน  เสนาะเสียง
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นายวิทยา  สุทารัตน์
3. นางสาวณัฐกานต์  เสาวคนธ์
4. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายคุณากร  บุตรงาม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สายแก้ว
3. เด็กชายธนเกียรติ  นัดไธสง
4. เด็กชายธันย์ชนก  วิมลไสย์
5. เด็กชายวัชรพล  กล้าแข็ง
 
1. นายทรงวุฒิ  รุ่งวิริยะชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายมนต์ชัย  เวียงคำ
 
1. นางักัญญา  อินทร์งาม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  นิธุรัมย์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวัฒนา  ลาย
 
1. นางอุบลพรรณ  ยิ่งหาญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ลุตะภาค
 
1. นายยงค์ยุทธ  โสมคำ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นายราชวัฎ  รุ่งเรือง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายนิพนธ์  พันธ์พิศ
 
1. นางอุบลพรรณ  ยิ่งหาญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  โสภาพ
 
1. นางเครือวัลย์  ดวงพร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยไพร
 
1. นางอุบลพรรณ  ยิ่งหาญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คณะโต
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ม่านทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  นิธุรัมย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณิกา  กลิ่นจันทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหลืองทอง
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงณัฐดี  มาริด
 
1. นางกรรณิกา  สายโยธา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรทิม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูมิรักษ์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  มงคล
3. เด็กชายจิรศักดิ์  สุวันลา
4. เด็กชายชนะชัย  พรหมราช
5. เด็กชายชัยวัฒน์  หมายจันดี
6. เด็กหญิงชุติมา  วัดถุมา
7. เด็กชายธีระภัทร  หงส์ยนต์
8. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์กาบ
9. เด็กหญิงบุษกร  ผิวขาว
10. เด็กหญิงปิ่นเพชร  อัคชาติ
11. เด็กชายพรชัย  บุตรทอง
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นุราฤทธิ์
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  แต้มทอง
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักนอก
15. เด็กชายสราวุธ  ยั่งยืน
16. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ภาคเดียว
17. เด็กหญิงสุมนทา  บุญหนัก
18. เด็กชายอดิเทพ  พงษ์สุระ
19. เด็กชายอภิรัตน์  ไทยเหียม
20. เด็กชายอรุณศักดิ์  แพงมา
21. เด็กหญิงอรุณี  บุญอุ้ม
22. เด็กหญิงอาภากร  ผักไหม
23. เด็กหญิงอิศรา  สุวันลา
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นางทรงศรี  สมบูรณ์
3. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
4. นายพิทยา  สงวนชื่อ
5. นางกันยา  รู้รักษา
6. นางสาววรัญญา  ราชรักษ์
7. นางปัณฑ์ชนิตภรณ์  หอมหวล
8. นายสุมิตร  ประสานรัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงแววตา  กองสุข
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีจุดานุ
2. เด็กชายกุมภา  คงเก่ง
3. เด็กชายก้องเกรียงไกร   เลิกหร่าย
4. เด็กหญิงจุรารัตน์  ศรีสืบมา
5. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุดใสดี
7. เด็กหญิงดวงหทัย   ตินานพ
8. เด็กชายธนกฤต   วรรณทอง
9. เด็กชายธนา   ประชุมฉลาด
10. เด็กชายธีรพงษ์  โสนาพูน
11. เด็กชายธีรภัทร   อาภรณ์แก้ว
12. เด็กหญิงนันทนา  มัญจกาเภท
13. เด็กหญิงนันทิดา  เกิดกระจาย
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ทรวงโพธิ์
15. เด็กหญิงพัทธมน  อินทรศร
16. เด็กชายพีระพันธ์  สำราญใจ
17. เด็กหญิงภัควดี   สุทธิผลไพศาล
18. เด็กชายภาณุพงษ์  ศาลางาม
19. เด็กชายยุทธศักดิ์   สายสนิท
20. เด็กหญิงลิตานันท์   ประชุมฉลาด
21. เด็กหญิงวนิดา   โสดา
22. เด็กหญิงวรรณวิสา   จุดาบุตร
23. เด็กชายวัชระ  รสีวงษา
24. เด็กชายวัชระ  ประชุมฉลาด
25. เด็กชายวัมนา  ลาย
26. เด็กชายศรยุทธ  ทองเชิด
27. เด็กหญิงศิริวรรณ   สุดใสดี
28. เด็กชายศุภชัย  พัทโท
29. เด็กหญิงสตรีภาพ  เมือน
30. เด็กชายสหพล   บุตรวุธ
31. เด็กชายอดิศักดิ์   กระแสโสม
32. เด็กหญิงอรนิชา  หล่อนสิว
33. เด็กหญิงอริสา   หยาดประโคน
34. เด็กหญิงเกศกนก   ใบแก้ว
35. เด็กหญิงเจนนี่   ดวงราษี
36. เด็กชายเจษฎา    งาคะเคน
37. เด็กชายเทพศักดิ์   เรืองสุขสุด
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ทรงวาจา
39. เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน
40. เด็กชายโกมินทร์    จุดาบุตร
 
1. นายมานะ  ขวัญทอง
2. นายรพีภัทร์  ทรวงโพธิ์
3. นางสาวกชกร  งอกงาม
4. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์กลิ่น
5. นายสาโรข  ทรวงโพธิ์
6. นายสมพร  จันทร์ไทย
7. นางรัชนีวรรณ  แสนกล้า
8. นางฟ้าชนนา  แย้มสง่า
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ดี
2. เด็กชายจิรพงค์  ใจกล้า
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  พลองงาม
4. เด็กชายณัฐกุล  เรืองเงิน
5. เด็กหญิงนาราทิพย์  ทนงใจ
6. เด็กหญิงพรชิตา  มีชัย
7. เด็กหญิงพรรพรรณ  วงษ์เหิม
8. เด็กชายพลพล  กมลบูรณ์
9. เด็กชายมงคลทอง  คงสำราญ
10. เด็กหญิงโสรยา  ไม้ลึกดี
 
1. นางน้ำฝน  นามปัญญา
2. นางสาววรัทยา   ดียิ่ง
3. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายกฤษดา  วนมา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดำรงศักดิ์
3. เด็กชายจิรพงษ์  สีหลักร้อย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิราศภัย
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภัทรชาญจินดา
6. เด็กชายทีประกอน  ตินานพ
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญวงษ์
8. เด็กชายนาวิน  โพธิ์แก้ว
9. เด็กหญิงปานตะวัน  ไวเรียบ
10. เด็กหญิงศิริพร  เรืองสุขสุด
 
1. นางบุปผา  ดัชถุยาวัตร
2. นางฐิฒัมพร  มุ่งขวัญ
3. นางวรภา  ดนเสมอ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  นาคจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงรัตน์ชา  เล่านาค
3. เด็กหญิงรุจิรา  ผดุงเจริญ
4. เด็กหญิงสุทัตตา  สิมโรง
5. เด็กหญิงสุเจียตา  เกาว์
6. เด็กหญิงแพรวา  ปราบสูงเนิน
 
1. นางบุญตา  ต่างประโคน
2. นายธวัช  ต่างประโคน
3. นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ
4. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงจริญญา   เขียวขำ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์ทะแจ่ม
3. เด็กหญิงชุติมน  พุทธชาติ
4. เด็กหญิงพรนภา  ชาวนา
5. เด็กหญิงศศิชล  พินงรัมย์
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทร์ไตร
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางบุปผา  วาสนาม
3. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงกรวีณา  ทองมาก
2. เด็กหญิงมนันยา  ยิ่งดี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะเดื่อ
4. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ภักดี
5. เด็กหญิงศศิณา  แสวงผล
6. เด็กหญิงสุนิตา  บุญแต่ง
 
1. นางสาวเบญจพร  พาเจริญ
2. นายประสงค์  เนียมทอง
3. นางจุฬาลักษณ์  ครองยุติ
4. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงจริญญา   เขียวขำ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ทะแจ่ม
3. เด็กหญิงชุติมล  พุทธชาติ
4. เด็กหญิงตุลาพร  บุญมาก
5. เด็กหญิงศศิชล   พินงค์รัมย์
6. เด็กหญิงสุดธิดา  มียิ่ง
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สมอาสา
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทร์ไตร
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ชาวนา
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางบุปผา  วาสนาม
3. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชารีรักษ์
2. เด็กชายกิตติภัฏ  เสนาะเสียง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  แลงล้อม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญวิสิทธิ์
5. เด็กชายธันยา  บุญยงค์
6. เด็กหญิงนภา  สายกระสุน
7. เด็กหญิงผาณิตา  ชินวงษ์
8. เด็กชายวรพล  เสานาค
9. เด็กหญิงวรรณภา  อุกล่ำ
10. เด็กหญิงวลัยพร  เล็งหา
11. เด็กชายสุรเกียรติ  วรธรรม
12. เด็กชายอดิเรก  โกนรัมย์
13. เด็กหญิงอนัชพร  เหล่างาม
14. เด็กชายเรืองฤทธิ์  กิจสวัสดิ์
 
1. นางบุญตา  ต่างประโคน
2. นายธวัช  ต่างประโคน
3. นางสุฤดี  อาจสาลี
4. นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ
5. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายกิตติ  เจริญสุข
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสียงวังเวง
3. เด็กชายคณาธิป  นาคนวล
4. เด็กหญิงชลดา  สวากัน
5. เด็กหญิงณัฐิดา  เสาร์ทอง
6. เด็กหญิงธนพร  เสาวพันธ์
7. เด็กชายธีรภัทร  เพียทอง
8. เด็กชายบัณฑิต  บัวผุด
9. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พวงยี่โถ
10. เด็กชายมงคลชัย  สุพามา
11. เด็กหญิงวรรณิษา  คำเสมอ
12. เด็กหญิงวริยา  พงษ์โพธิ์ไชย
13. เด็กชายสิทธิกร  อุกล่ำ
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ทวีเกิด
15. เด็กหญิงสุพัดตรา  นามเขต
16. เด็กชายอรุณเดช  ภักดีสุข
 
1. นางบุญตา  ต่างประโคน
2. นายธวัช  ต่างประโคน
3. นายณัฐพล  สวากัน
4. นางสาวนาถยา  จำปาทอง
5. นางสาวนริศรา  เขตเจริญ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สมฤทธิ์
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มพร
3. เด็กชายณัฐพล  รัตนวงศ์
4. นายทศพร  โสมทอง
5. นายสุรศักดิ์  ขันทอง
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
2. นางทิพวรรณ  ศรีตัมภวา
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นิทะรัมย์
2. เด็กชายภูผา  ชิ้นทอง
 
1. นายประจักร  พอกสนิท
2. นางสุกัญญา  กมลเดช
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายกิตตินันท์  แสนนาท
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขจิตร์
3. เด็กชายพันลภ  เสาไสย์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลือดี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คงแรงดี
6. เด็กชายศุภเสก  ดีอ้อม
 
1. นายธานี  สุทธิชี
2. นางกรองกาญจน์  สิทธิ์เสือ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายขัดติยะ  วิเศษวงษา
2. เด็กชายชิณวัตร  งามตรง
3. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเพชร
4. เด็กชายตะวัน  เสงี่ยมทรัพย์
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุกใส
6. เด็กชายอนุชา  สิงห์โสดา
 
1. นายชานนท์  หนุนชู
2. นางสาววิยะดา  แก้วกอง
3. นายนิกร  ชมดี
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สำราญดี
2. เด็กชายนิติพล  ทองลมุล
3. เด็กชายพลกฤษณ์  นานนท์
4. เด็กชายพุฒิชัย  มีบุตรดี
5. เด็กชายศรพิชัย  ได้ดี
6. เด็กชายสุรเดช  สุขเจริญ
7. เด็กชายอภิรักษ์  สมปอง
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพลินพริ้ง
 
1. นายประดิษฐ์  จุดาบุตร
2. นายชัยยะ  รื่นกลิ่น
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงกณิศา  แก้วมณีโชติ
2. เด็กหญิงชุติมล  ดีพร้อม
3. เด็กหญิงทับทิม  แก้วมี
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
2. นายสมชาย  ชาญวิทยากร
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงจิตตรา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  เกตุละคร
3. เด็กหญิงสริตา  พลชัย
 
1. นางบุษรา  กลับอำไพ
2. นางสาวปุณิกา  กลิ่นจันทร์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปรีชา  วิถี
2. เด็กชายพงศกร  แสงเพ็ชร
 
1. นางจินตนา  ชินพันธ์
2. นางสาวจิตรา  สิงห์ทอง
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันคำ
 
1. นางพจนา  กงแก้ว
2. นางสาวอลิสา  เชิดดี
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี
2. เด็กชายอวิรุธ  ระหาร
3. เด็กหญิงเวธนี  สุระ
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นายปัญญา  พรหมศักดิ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทาดี
2. เด็กหญิงวรัฎฐา  โสภา
 
1. นายวชิรุธ  พลชัย
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายปรีชา  ผักใหม
2. เด็กชายพันธกานต์  บุญเดีย
 
1. นายวชิรุธ  พลชัย
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์  ช่องงาม
2. เด็กชายทศพร  ศักดิ์สิงห์
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวสังวาลย์  จันทป
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชยานันท์  อินทะเสย์
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาววรินรำไพ  แก้วรักษา
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี
2. เด็กหญิงเวธนี  สุระ
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นายสามารถ  ชื่นใจ
 
93 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ยอกจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญตอง
 
1. นายอาชานัย  จิตรดี
2. นางอัจฉรา  จันทร์สว่าง
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. นางสาวภาคินี  มะลิวัลย์
2. นางสาวสุนันทา  สุขจันทร์
 
1. นายอิสระ  ปุยะติ
2. นางสุชาดา  วิริยะปัญญาชัยกุล
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุขอุ้ม
2. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คงใจดี
2. เด็กชายไกรวุฒิ  คำมูล
3. เด็กชายไพรัชช์  ยืนยง
 
1. นายเทพศิริ  บางสามแพรก
2. นายวีรชน  เอี่ยมสะอาด
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายธนพล  ตลับทอง
2. เด็กชายธันวา  ดาทอง
3. เด็กชายเจษฎา  เคารพ
 
1. นายอุทัย  บรรเทิงใจ
2. นายวิชัยรัตน์  แนบทางดี
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยมมุข
2. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จรัญเสริฐ
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กชายชนทีร์  ทวีโภค
2. เด็กชายชัยรัตน์  นิ่มหัตถา
3. เด็กชายสินธวุฒิ  ไชยบาล
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีวงศ์
2. นายวีระชาติ  สวัสดิ์สุข
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 1. เด็กชายจักรินทร์  นาราช
2. เด็กชายณัฐพล  โไพธิ์งาม
3. เด็กชายนิกร  สาสุข
 
1. นายสมพงค์  เชื้อทอง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ระเมียดดี
2. นายณัฐพงษ์  อร่ามเรือง
3. เด็กชายยุทธนา  ทรงศรี
 
1. นายบุญมี  บุญประสิทธิ์
2. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กหญิงจิราพร  ควรสม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอศิศา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวพัชรี  ทองอ้ม
2. นางสาวอรุณี  ไขจันทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายกฤษฎี  ชายศรี
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ม่วงอ่อน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเย็น
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวสังวาลย์  จันทป
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  สินสร้าง
2. เด็กหญิงณัฐติกา  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงธันยพร  เชิดดอก
4. เด็กหญิงภักดิ์วิภา  พรมวงศ์
5. เด็กหญิงมาริสา  บุญพูนเลิศ
6. เด็กหญิงวรรณศิลป์  คำนึงคง
 
1. นางนางพิมพ์วดี  หาญศึกษา
2. นางอริยาภรณ์  บุญใหญ่
3. นางอรอนงค์  ประจุทรัยพ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
2. เด็กหญิงจารยา  ทองอ้น
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรหมโส
4. เด็กชายอภิวุฒิ  จันพิละ
5. เด็กหญิงอรธิมา  คำพา
6. เด็กหญิงโชติรส  คางขุนทด
 
1. นางประยุูร  เกษศรี
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
3. นางสาวปิยะนุช  เรืองเกษม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  บุญเรือง
2. เด็กชายชวนาการ  ภารการ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีทา
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเดิม 1. เด็กชายธนนชัย  ชูเชิด
2. เด็กชายธนาพงษ์  จันทร์ภา
3. เด็กชายพิเซษฐ์  วิเศษเสาร์
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
2. นางลฎาภา  แปลงทรัพย์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายนฤพนธ์  เวียงวงค์
2. เด็กหญิงปวีร์สุดา  นามสีพันธ์
3. เด็กหญิงมินตรา  ทองสุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิฐิพร  แสวงสุข
2. เด็กชายวีรยุทธ  สมานทอง
3. เด็กชายอภิวรรณ  วงษ์สัตย์
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางสาวสุภาพร  บุญครอง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรพิณีย์  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัชชา  ทองลุม
3. เด็กหญิงอรฤทัย  ทองอ้ม
 
1. นางธนาวรรณ  มีภูงา
2. นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จิตงาม
2. เด็กหญิงบุญฐิตา  เทียมบุญ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พรมศรี
 
1. นางประภา  ใจเสงี่ยม
2. นางอุไร  หมายจันทร์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสภาพ
2. เด็กหญิงวรรณพร  กระสังข์
3. เด็กหญิงสิรินญา  วรษา
 
1. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
2. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนาศรี  บุญศรี
2. เด็กหญิงวรรณสา  จรัสใส
3. เด็กหญิงอริสา  ปานกลาง
 
1. นายรัชพล  เทศแก้ว
2. นางอิงกมล  เทศแก้ว
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสมอง 1. เด็กหญิงกษิกานต์  รวมเพชร
2. เด็กชายณัฐวร  เทียมศรี
3. เด็กหญิงธนัทภัทร  เทียมศรี
 
1. นางกมลวดี  เผือกสวัสดิ์
2. นายทัธนา  ทองยวง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงปรารีญา  ลือขจร
2. เด็กหญิงลักษิกา  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงเสาวภา  นันทะชาติ
 
1. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
2. นายคมสันติ  สร้อยเสน
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงพรวนา  พุทธเคน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จอกทอง
 
1. นางธัญญารัตน์  รักษาวงษ์
2. นายวุฒินันต์  สิงห์สุข
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงกรรณิชา  ประดับศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุริวิภา  บุญมี
 
1. นางสาวขวัญรดา  ทำทอง
2. นางสายรุ้ง  แผ่นทอง
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เมินดี
2. เด็กหญิงณัชณิชา  น่าชม
3. เด็กชายเรวัต  จันทร์เวียง
 
1. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
2. นางนงลักษณ์  พลคชร
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงดารินทร์  ยาจิตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตติยสกุลกร
3. เด็กหญิงวรรณิดา  อินทร์ตา
 
1. นางพวน  ตาเลิศ
2. นางอุราพร  สุขเติม
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีจุดานุ
2. เด็กชายสราวุฒิ  นิราศภัย
3. เด็กชายอัษฎา  ล้ำเหลือ
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
2. นางสาวจรรยา  มะลิลา
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วีรชาติ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  มีงามดี
3. เด็กหญิงวิภาดา  กล่อมประเสริฐ
 
1. นางอรนุช  เรืองเกษม
2. นางภาสกรณ์  รุ่งเรือง
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลกร  กลีพัด
2. เด็กชายอิทธิพล  นนทะพันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
2. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี
 
1. นางสาวอนงค์  เอ็นดู
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายดนุพล  แก้วกอง
 
1. นางสาวเข็มเเพชร  บุญปลอด
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นางอัมพวัน  กล้าเกิด
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  วงศืเจริญ
3. เด็กหญิงผกามาศ  ปัจวาจา
4. เด็กหญิงพัชรี  ศรีภักดิ์
5. เด็กหญิงสมพร  นิ่มนวล
6. เด็กหญิงอทิตยา  ม่วงงาม
7. เด็กหญิงอารยา  เชิดโฉม
 
1. นางทิพวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายสุริโชค  ชาบุรี
 
1. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  คำระปัด
 
1. นางนารี  นรสาร
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ถนอมเมือง
 
1. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันทิพา  ตินานพ
 
1. นางบุุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายธนากร  เย็นสม
 
1. นายอาทิตย์  นามวงษ์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไม่ย่อท้อ
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสงงาม
 
1. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายคมสัน  แสนรัมย์
2. เด็กชายยรรยง  สมานมิตร
3. เด็กชายอาทิตย์  มูลสูงเนิน
 
1. นางสาวชาลินี  วิบูลย์อรรถ
2. นางวรวัลคุ์  วงษ์รัมย์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายจัตุพร  เปรียบดีสุด
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เฉลียวฉลาด
3. เด็กชายราเชนทร์  ผลสิน
 
1. นางจำนงค์  เสริมสิริ
2. นางสมพร  ขวัญทอง
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวหอม
2. เด็กชายนัฐการ  ชูจิตร
3. เด็กชายวรวิทย์  วรญาณ
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวเสาวณีย์  บุตรงาม
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธเนศ  ร่วมสุข
2. เด็กชายประวิทย์  ทองแต้ม
3. เด็กชายพงศกร  ดวงพร
 
1. นางอลิสา  มีจันทร์
2. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์    
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายรัชโยธิน  รัฐราษฎร์กาญจนา
2. เด็กหญิงวาสนา  ทักษา
 
1. นายก่องเกียรติ  ศรีระเริญ
2. นางพิกุลทอง  วงเวียน
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จารัตน์
2. เด็กหญิงภัททิยา  อ่อนคำ
 
1. นางสาวจิรัชยา  ผาลา
2. นางสาวภควรรณ  จันทร์ดา
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กชายพศวัต  สืบสันต์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จันทร์งาม
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีดี
 
1. นางอรวรรณ  สายไทย
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองเกร็ด
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายถิรวัฒน์  มุขเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ดิบประโคน
3. เด็กชายสุรักษ์  ยิ่งอาจหาญ
 
1. นายกฤติพงศ์  ประนม
2. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายวรเทพ  ยอกเกษ
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  มณีจันทร์
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงคณิตา  หวังอยู่
3. เด็กหญิงจิราพร  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงจิราภัทร  ม่วงศรี
5. เด็กหญิงฐิติพร  สุขแน่น
6. เด็กหญิงณัฎนันท์  สร้างดี
7. เด็กชายณัฐพงศ์  โลวะลุน
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ิผิวงาม
9. เด็กชายธีรเมธ  สมบูร
10. เด็กหญิงนนทกานต์  บุญร่วม
11. เด็กชายนราวิทญ์  สวัสดี
12. เด็กหญิงบวร  เชยชม
13. เด็กหญิงบวร  เชยชม
14. เด็กหญิงปิยภรณ์  ดวงใจ
15. เด็กชายพงศกร  ใจมนต์
16. เด็กชายพิพัฒน์  พร้อมเพรียง
17. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญาฉลาด
18. เด็กหญิงวนิดา  ต้นทอง
19. เด็กชายวราวุฒิ  จันทร์เทศ
20. เด็กชายวสิน  จันทร์เพ็ง
21. เด็กหญิงวันวิลา  ปัญญาดี
22. เด็กหญิงวีรญาณี  เสาแก้ว
23. เด็กหญิงศุภัชญา  ละอองทอง
24. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขดี
25. เด็กชายอฏินันท์  จันทร์เพ็ญ
26. เด็กชายอมรเวช  สุขแน่น
27. เด็กหญิงอรวรรณ  สาบ้านฆ้อง
28. เด็กหญิงอัญชลี  บุญปลอด
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์ทอง
 
1. นายอัครเดช  สิงห์ชัย
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นางสุรีย์  หมาดเท่ง
4. นางสุรีย์  หมาดเท่ง
5. นางธัญลักษณ์  อาจยิ่งยง
6. นายศตวรรษ  ภาวิสิทธิ์
7. นายอำนวยพร  ดวงใจ