หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
2 โรงเรียนบ้านละเอาะ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
3 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนบ้านคูบ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนทุ่งเทิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านคอนกาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนมารีวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านสบาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านคูซอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านโนนแกด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านบูรพา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านผักขะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านรุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านเจี่ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]