หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0
2 025 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 6 6 6
3 026 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 4 4
4 027 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 0 0 0
5 001 โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 1 1 1
6 028 โรงเรียนตะดอบวิทยา 0 0 0
7 029 โรงเรียนทุ่งเทิน 4 8 6
8 031 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0 0 0
9 032 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0 0 0
10 033 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 0 0 0
11 034 โรงเรียนบ้านกระถุน 0 0 0
12 035 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 0
13 036 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
14 037 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 1
15 038 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1 1 1
16 010 โรงเรียนบ้านกะวัน 0 0 0
17 041 โรงเรียนบ้านกะเอิน 0 0 0
18 044 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 1
19 043 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 0 0 0
20 040 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1 1 1
23 048 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 0 0 0
24 049 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 1
25 050 โรงเรียนบ้านขาม 1 3 2
26 051 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
27 011 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
28 052 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 0 0 0
29 054 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 0 0 0
30 055 โรงเรียนบ้านคอนกาม 4 4 4
31 002 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 1 1
32 058 โรงเรียนบ้านคูซอด 2 4 2
33 059 โรงเรียนบ้านคูบ 5 15 10
34 060 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
35 057 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0
36 056 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 0 0 0
37 064 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง 0 0 0
38 065 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 0 0 0
39 067 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
40 066 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1 3 2
41 068 โรงเรียนบ้านจิกกะลา 0 0 0
42 071 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 0 0 0
43 072 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
44 073 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
45 074 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 9 6
46 075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
47 076 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1 1 1
48 078 โรงเรียนบ้านดินดำ 0 0 0
49 077 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 4 4
50 003 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 2 2 2
51 079 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
52 081 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 0 0 0
53 082 โรงเรียนบ้านตีกา 0 0 0
54 083 โรงเรียนบ้านทาม 0 0 0
55 084 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
56 085 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
57 086 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 0 0 0
58 087 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 0 0 0
59 012 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
60 088 โรงเรียนบ้านทุ่ม 0 0 0
61 092 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 0 0 0
62 093 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
63 094 โรงเรียนบ้านนาม่อง-นาเมือง 0 0 0
64 096 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 8 3
65 095 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 25 11
66 121 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
67 119 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1 1 1
68 120 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 1 2 2
69 122 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1 1 1
70 123 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 1 1 1
71 004 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 0 0 0
72 124 โรงเรียนบ้านบูรพา 1 3 2
73 125 โรงเรียนบ้านปลาข่อ 0 0 0
74 126 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 0 0 0
75 131 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 0 0 0
76 132 โรงเรียนบ้านผักขะ 1 2 2
77 133 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 4 3
78 134 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 4 4
79 135 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 3 9 5
80 136 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 0 0 0
81 149 โรงเรียนบ้านมะกรูด 0 0 0
82 148 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 0 0 0
83 150 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 0 0 0
84 152 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 0 0 0
85 005 โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 0 0 0
86 153 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0
87 151 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 1 1
88 006 โรงเรียนบ้านรุ่ง 1 1 1
89 155 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 5 5 5
90 154 โรงเรียนบ้านร่องเก้า 0 0 0
91 156 โรงเรียนบ้านละทาย 0 0 0
92 015 โรงเรียนบ้านละเอาะ 7 17 10
93 157 โรงเรียนบ้านลิงไอ 0 0 0
94 158 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 2 2
95 159 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 6 4
96 016 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 0 0 0
97 007 โรงเรียนบ้านลุมภู 0 0 0
98 009 โรงเรียนบ้านสบาย 3 14 7
99 163 โรงเรียนบ้านสร้างบาก 0 0 0
100 164 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 0 0 0
101 165 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 0 0 0
102 017 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0
103 166 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
104 019 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0
105 167 โรงเรียนบ้านสะมัด 0 0 0
106 018 โรงเรียนบ้านสะเต็ง 0 0 0
107 168 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 0 0 0
108 169 โรงเรียนบ้านสีถาน 0 0 0
109 173 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 2 2 2
110 174 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 0 0 0
111 175 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 2 2 2
112 180 โรงเรียนบ้านหนองครก 0 0 0
113 182 โรงเรียนบ้านหนองคำ 0 0 0
114 184 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0
115 183 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 0 0 0
116 181 โรงเรียนบ้านหนองค้า 0 0 0
117 187 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 2 6 4
118 188 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 0 0 0
119 189 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
120 190 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 0 0 0
121 193 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 0 0 0
122 192 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0
123 194 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 0 0 0
124 195 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 0 0 0
125 020 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1 3 2
126 197 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 0 0 0
127 199 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 0 0 0
128 203 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
129 202 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 0 0 0
130 201 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 0 0 0
131 021 โรงเรียนบ้านหนองบาง 0 0 0
132 204 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 0 0 0
133 267 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 1 1 1
134 209 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 0 0 0
135 207 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 0 0 0
136 208 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 0 0 0
137 210 โรงเรียนบ้านหนองรัง 0 0 0
138 216 โรงเรียนบ้านหนองสนม 0 0 0
139 217 โรงเรียนบ้านหนองสวง 0 0 0
140 218 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 0 0
141 219 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 2 6 4
142 220 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 0 0 0
143 223 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
144 222 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 0 0 0
145 221 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 0 0 0
146 224 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
147 225 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
148 226 โรงเรียนบ้านหนองออ 0 0 0
149 227 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 0 0 0
150 178 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 0 0 0
151 191 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
152 196 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
153 176 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 20 6
154 177 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 0 0 0
155 179 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 0 0 0
156 185 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
157 186 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 0 0 0
158 211 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1 12 4
159 215 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 4 4
160 212 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 2 2
161 023 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1 2 1
162 214 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 0 0 0
163 213 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 0 0 0
164 200 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 0 0 0
165 206 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
166 228 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
167 205 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
168 229 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
169 230 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
170 231 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 0 0 0
171 232 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 0 0 0
172 233 โรงเรียนบ้านหยอด 0 0 0
173 235 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 0 0 0
174 234 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 0 0 0
175 236 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 0 0 0
176 237 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 0 0 0
177 238 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 0 0 0
178 242 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 0 0 0
179 243 โรงเรียนบ้านอาลัย 0 0 0
180 244 โรงเรียนบ้านอิปาด 0 0 0
181 245 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1 6 2
182 247 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 0 0 0
183 248 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 0 0 0
184 045 โรงเรียนบ้านเกาะ 1 3 2
185 053 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
186 070 โรงเรียนบ้านเจี่ย 1 3 2
187 069 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 0 0 0
188 089 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 0 0 0
189 128 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
190 127 โรงเรียนบ้านเปือย (อ.เมือง) 0 0 0
191 129 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 0
192 014 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 12 4
193 160 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก 0 0 0
194 162 โรงเรียนบ้านเวาะ 0 0 0
195 161 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 0 0 0
196 170 โรงเรียนบ้านเสมอใจ 0 0 0
197 171 โรงเรียนบ้านเสือบอง 0 0 0
198 240 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0
199 241 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
200 239 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 0 0 0
201 246 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 0 0 0
202 047 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 0 0 0
203 046 โรงเรียนบ้านแก้ง 0 0 0
204 080 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 0 0 0
205 090 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 0 0 0
206 008 โรงเรียนบ้านแวด 0 0 0
207 172 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 2
208 063 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
209 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
210 061 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 0 0 0
211 097 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 0
212 100 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 0 0 0
213 099 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 0 0 0
214 013 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
215 101 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
216 103 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 7 2
217 102 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 0 0 0
218 104 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 0 0 0
219 105 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 0 0 0
220 108 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
221 111 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
222 109 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 0 0 0
223 110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 0 0
224 112 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 0 0 0
225 113 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 0 0 0
226 114 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 0 0 0
227 115 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0 0 0
228 116 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 2 10 4
229 117 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 6 4
230 118 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 0 0 0
231 106 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 0 0 0
232 098 โรงเรียนบ้านโนนแกด 2 3 2
233 107 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 0 0 0
234 130 โรงเรียนบ้านโปร่ง 0 0 0
235 137 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 0 0 0
236 139 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0
237 140 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 1
238 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 0 0 0
239 141 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 0 0 0
240 142 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 0 0 0
241 143 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
242 144 โรงเรียนบ้านโพนดวน 0 0 0
243 146 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 1 3 2
244 147 โรงเรียนบ้านโพนยาง 0 0 0
245 145 โรงเรียนบ้านโพนแดง 0 0 0
246 091 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 0 0 0
247 249 โรงเรียนมหาราช ๓ 0 0 0
248 254 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0
249 257 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 4 10 8
250 260 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1 3 2
251 261 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 6 5
252 262 โรงเรียนอนุบาลวังหิน 0 0 0
253 263 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 4 14 6
254 264 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 20 136 41
255 265 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 4 3
256 259 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 5 9 8
257 250 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 0 0 0
258 251 โรงเรียนมารีวิทยา 4 26 9
259 252 โรงเรียนรวมสินวิทยา 0 0 0
260 255 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 0 0 0
261 256 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1 2 2
262 258 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 0 0 0
263 030 โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
264 253 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0
265 266 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี 2 4 2
รวม 158 507 266
773


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]