สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 16 0 0 16 16 0 0 0 16
2 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
3 บ้านละเอาะ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
4 บ้านคูบ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 บ้านร่องสะอาด 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
7 บ้านน้ำเกลี้ยง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
8 มารีวิทยา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
9 อนุบาลวัดพระโต 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
11 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 บ้านสบาย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 บ้านหนองแวง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 อนุบาลกันทรารมย์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 ทุ่งเทิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 บ้านคูซอด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านน้ำคำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านหนองกุงสนามชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านโนนหนองสิม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านกอกหัวนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 บ้านขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
27 บ้านคอนกาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
28 บ้านจานหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 บ้านดอนสั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 บ้านบูรพา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
31 บ้านผักบุ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 บ้านรุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านหนองนาเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านหนองแลงระไง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านอีต้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านเกาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านเจี่ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านโนนแกด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านโพนทราย โนนเรือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดหลวงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 อนุบาลพยุห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 116 0 0 116 116 0 0 0 116