สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 20 0 0 20 20 0 0 0 20
2 บ้านละเอาะ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
4 บ้านคูบ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 บ้านร่องสะอาด 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
7 ทุ่งเทิน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
8 บ้านคอนกาม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
9 บ้านน้ำเกลี้ยง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 มารีวิทยา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
12 อนุบาลกันทรารมย์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 อนุบาลวัดพระโต 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านสบาย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านหนองแวง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านคูซอด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านน้ำคำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านผักบุ้ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านหญ้าปล้อง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านหนองกุงสนามชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านโนนหนองสิม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านโนนแกด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 ชุมชนหนองสังข์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านกอกหัวนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านขมิ้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านจานหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านดอนสั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านบกขี้ยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านบกแดงผักขะย่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านบอนวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านบัวน้อยโนนปอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านบูรพา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านผักขะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านยางเครือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านรุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านลิ้นฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองนาเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองพะแนง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองแลงระไง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านอีต้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเกาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านเจี่ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านโพนทราย โนนเรือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดหลวงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 อนุบาลพยุห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 158 0 0 158 158 0 0 0 158