รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายณัฐกมล   หมูนดี
2. เด็กชายเปรมินทร์  ธรรมฤทธิ์
 
1. นายนิพนธ์   ธรรมวิเศษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กชายกันตินันท์   พรมศร
2. เด็กหญิงปภัสสร   คำเคน
 
1. นายชูชีพ   สีนอเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กชายคณิสร   จำใบ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ปุยขาว
 
1. นางสาวจินตนา   โพนแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี 1. เด็กชายธีรภัทร   เกษร
2. เด็กชายพิชิต   จันทา
 
1. นางประทุม   บุญสมยา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี 1. เด็กชายอุกฤษณ์   ไทยสะเทือน
2. เด็กชายเจนณรงค์   สีหนาท
 
1. นายเสถียร   สีสรรค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงทิพนภา   พันธ์คำภา
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเสริม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปะทะวัง
4. เด็กหญิงบัญฑิตา   เทียนศรี
5. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
 
1. นายปาเดย์   รองทอง
2. นายเลอพงศ์   เพิ่มมี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายณัฐพล   แอนโก
2. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   ส่งเสริม
4. เด็กชายภาณุพงศ์   จันทรโคตร
5. เด็กชายวราภร   มีคุณ
 
1. นายปาเดย์   รองทอง
2. สิบตรีทิณกร   เชื่อพันธุ์ลาน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายชญานนท์   สำราญ
2. เด็กหญิงนาถลดา   จวงพันธ์
 
1. นางสมหมาย   ราชบุญคุณ
2. นางรำไพ   อดทน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มณีวงค์
2. เด็กชายสรวิชญ์   ไหลศิริ
 
1. นางธีระนันท์   ทองแสง
2. นางธนัญญาณ์   คลังแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายภาณุศักดิ์   พวงแก้ว
2. เด็กหญิงอุรชา   สวัสดิ์พิพัฒน์พงษ์
 
1. นางนัฏฐิกานต์   ทอนศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงศิริพร   สุุภเกษ
 
1. นางอุทัย   จันทะรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงคริมา   ศรีหา
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นามวิชา
 
1. นายพิเชฐ   ประทุมตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิริณัฐกานต์   สุรวิทย์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บุญยอ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงจรัญญา   เกษมศรี
 
1. นางอุทัย   จันทะรัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเยาวภา   มูลเพ็ญ
 
1. นายสรร   พาสง่า
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงปิยนุช   คำสอน
 
1. นางอุทัย   จันทะรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรัตนา   อบมาพันธ์
 
1. นายคมสรร   พาสง่า
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   พลรัตน์
2. เด็กหญิงรัตติการ์   มะตูม
 
1. นางพิกุล   ไหมทอง
2. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงสุกัญยา   ยศศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา   วงค์ทอง
 
1. นางพิกุล   ไหมทอง
2. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญโฮม
2. เด็กหญิงอินทิรา   พลสิมมา
 
1. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
2. นายอดุลย์ศักดิ์   ล้อมพรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายพงษ์นิรันดร์   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายชุติเทพ   วงค์แสง
2. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์แสง
3. เด็กชายปิยนนท์   แพงเพชร
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายอภิรักษ์   เวียงคำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  พิเชษโสภณ
3. เด็กชายเมธัส   อยู่ครุฑ
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
2. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายวรากร   สำเภาแก้ว
2. เด็กชายศุภชัย   เวียงคำ
3. เด็กชายอดุลย์   อุลหัสสา
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
2. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนันยศ   นามสุวรรณ
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร   บุญศรัทธา
 
1. นางจูฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายรัตนศักดิ์   ศรปัญญา
 
1. นางนางสุพรรณี  ฝังสิมมา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายกฤษณะ   เลื่อนฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   รองสนาม
 
1. นางธัญลักษณ์   ภิญญรัตน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายธีรวุฒิ   ฮาตะสุ้ย
 
1. นางธัญลักษณ์   ภิญญรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   ปิยกรศาสตร์
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาญา   คำอุดม
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนิศาชล   โสดามุข
 
1. นางจูฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนงคราญ   แก้ววงศา
 
1. นางจูฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร   บุญศรัทธา
 
1. นางจูฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนันยศ   นามสุวรรณ์
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงทิพย์วดี  คำสุข
 
1. นายปัญญา   ศรีสมภพ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณยวีร์   หลาคำ
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   อภัยศิลา
 
1. นางจูฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   ทิพย์รักษา
 
1. นางวรพร   ประทีปธนากร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. นางสาวสิรภัทร   บุญรัตน์
 
1. นางธิดาพรรณ   แก้วแดง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกฤติกร   อินสุวรรณ
2. เด็กชายจตุรวิทย์   มงคลโคตร
3. เด็กหญิงชนนิกานต์   ปิยกรศาสตร์
4. เด็กชายณัชพล   พรหมทา
5. เด็กหญิงธนพร   หงษ์ศิลา
6. เด็กชายพรหมบัญชา   คำสิงห์
7. เด็กชายพฤฒิพงษ์   สมใจ
8. เด็กหญิงมนัสสพร   ขวัญทอง
9. เด็กหญิงมุทิตา   พรหมจันทร์
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
2. นางสุดาวัลย์   วีสเพ็ญ
3. นางสุภาพร   กองเพชร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกนก   แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  ใหญ่โสมานัง
3. เด็กชายกันตพัฒน์   ปัดถาอมรหิรัณย์
4. เด็กชายชิณพัฒน์   บุญนำ
5. เด็กหญิงฐิติชญา   ผงกุลา
6. เด็กชายธนบูรณ์   โพธิ์เจริญ
7. เด็กชายพบธรรม   โพธิ์บอน
8. เด็กหญิงพิชานันท์   ทัพวิโรจน์
9. เด็กชายรัชพล   สาระ
10. เด็กชายวิวิธชัย   ชัยกระโทก
11. เด็กชายศตนันท์   โคตรนันท์
12. เด็กชายศวริต   กองเพชร
13. เด็กหญิงศิริปริญญ์  วงศ์คำจันทร์
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   แสนสวัสดิ์
15. เด็กหญิงโสภิสนภา   รัตนะวัน
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
2. นางสุภาพร   กองเพชร
3. นางสุดาวัลย์   วีสเพ็ญ
4. นายสุระชัย   แจ่มศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   สนิท
2. เด็กหญิงจริยา   จันทร์ดวงศรี
3. เด็กหญิงชนินาถ   แสงเวียน
4. เด็กชายทวิวัฒน์   ศรีชนะ
5. เด็กชายธีรดนย์   ไม้ดัด
6. เด็กชายนักรบ   แสงเวียน
7. เด็กหญิงพรพิมล   นนทา
8. เด็กหญิงภรณ์นิภา   ร่มโพธิ์
9. เด็กชายวัชรพล   พึ่งภพ
10. เด็กหญิงวีรภัทรา   บุญรินทร์
11. เด็กชายศุภสิทธิ์   เอี่ยมสะอาด
12. เด็กหญิงอรวรรณยา   หนูภิรมย์
 
1. นางสุกัญญา   หลักบุญ
2. นางพรทิพา   เอี่ยมสะอาด
3. นางวิไล   ภูมิลักษ์
4. นายอนุภาพ   ศรีอินทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เชิดโฉม
3. เด็กชายขวัญฤทัย   พันธ์ศรีเมือง
4. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
5. เด็กชายชิติพัทธ์   เสียงหวาน
6. เด็กชายณภัทร   คำชมพู
7. เด็กชายธนาดุล   ขันทวีชัย
8. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองน้อย
9. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
10. เด็กหญิงปิยธิดา   แสนทวีสุข
11. เด็กหญิงปิยธิดา   เพ็ชรรินทร์
12. เด็กชายพรทวี   กันนิดา
13. เด็กชายภาณุวงศ์   บุตทองทิม
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองขาว
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กหญิงวัลลภากร   บุญเฟรือง
17. เด็กชายสาคร   เครือไชย
18. เด็กชายอรรถพล   สังเสวี
19. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วิบูลย์
20. เด็กหญิงเกศินี   นามบุตดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางประมูล   เครือไชย
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
4. นางแสงเดือน   เฉื่อยฉ่ำ
5. นางชณุตพร   ทัดเทียม
6. นางสาวนิตยา   กันนิดา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ผลงาม
2. เด็กหญิงกานดา   ยศศิริ
3. เด็กหญิงจริยา   พลรัตน์
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา   บุตรดาษ
5. เด็กหญิงดวงกมล   คำแพง
6. เด็กชายธนวัฒน์   บุตรดาษ
7. เด็กชายธนายุต   พลรัตน์
8. เด็กชายบรรลุ   ตาดี
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ภูหิน
10. เด็กชายพรพิชัย   แสงตา
11. เด็กชายพัชรพล   บุตรดาษ
12. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   เติบโต
13. เด็กชายภีรพัฒน์   พันธ์พิมพ์
14. เด็กชายวรวุฒิ   ยศศิริ
15. เด็กหญิงศิราวรรณ   คำแพง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุตรดาษ
17. เด็กหญิงสุภัสสร   ยศศิริ
18. เด็กหญิงอบลวรรณ   พันธ์งาม
19. เด็กหญิงอาทิตยา   เติบโต
20. เด็กหญิงเกษนภา   ลุนศรี
 
1. นางสาววาถิณี   รินทร
2. นางสาวจิตตรา   มุกดาดี
3. นางสาวนันผกา   บุญลา
4. นายปัญญา   ศรีสมภพ
5. นางสาวสุมาลี   บุญรินทร์
6. นางสาวปภัสสร   ทองสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นายเอกรินทร์   ยั่วจิตร
 
1. นายวัฒนานคร   ผิวดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นางสาวธนาภรณ์   แก้วหยาด
 
1. นายวัฒนานคร   ผิวดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1. เด็กชายสิทธิพร   ศรีกุล
 
1. นางอัจจนา   หมัดแม่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์   ทัพวิโรจน์
 
1. นายสุระชัย   แจ่มศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   มณีวงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายสกล   ว่องไว
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์   เฮียงหล้า
 
1. นางสาวมัชฌิมา   เหล็กกล้า
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 1. เด็กหญิงนันธิพร   คำผุย
 
1. นางนิภา   แก่นอาสา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชินวัฒน์  เงาศรี
 
1. นายนิพนธ์   เงาศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงกิตติมา   ยาหอม
 
1. นายนพดล   ดาวเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายคูณพิสิษฐ์   เซียนต้า
 
1. นางสมศรี   ชายหิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายวิญชพล   สมานรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา   กัญญา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทรภร   เติมทานาม
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นางสาวธนาภรณ์   แก้วหยาด
 
1. นายวัฒนานคร   ผิวดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกฤษดา   นามธรรม
 
1. นางพชรพร   ตายูเคน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 1. เด็กหญิงนันธิพร   คำผุย
 
1. นางนิภา   แก่นอาสา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   พันธบุตร
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   แก้ววงศา
3. เด็กหญิงกิตติญาพร   พรมแพง
4. เด็กหญิงจันทมณี   พานพรหม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไชยปัญญา
6. เด็กหญิงชลิตา   มุลสุมาลย์
7. เด็กชายชาคริต   วงษ์ทา
8. เด็กหญิงช้องนาง   เนินดี
9. เด็กหญิงญาธิชา   จักรแก้ว
10. เด็กชายฐิรวิชญ์   ศรีสุรักษ์
11. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์   สิงห์ทอง
12. เด็กชายณัฐนันท์   ศรีลาชัย
13. เด็กหญิงทัศนีย์ รื่  นภาคทรัพย์
14. เด็กชายธีรภัทร   นิยม
15. เด็กหญิงนันทิกานต์   แก้ววิเศษ
16. เด็กหญิงนันทิกานต์   บุรกรณ์
17. เด็กชายนิติธร   สระโสม
18. เด็กหญิงปฏิพร   สามสี
19. เด็กหญิงปวริศา   ผิวงาม
20. เด็กหญิงปานชีวา   เพ็งชัย
21. เด็กหญิงปานระพี   ห่มสิงห์
22. เด็กหญิงปาลิตา   ศรีบุญเรือง
23. เด็กชายป้องปราบ   โกมณวัฒน์
24. เด็กหญิงพรบุณยา   สีมาตย์
25. เด็กหญิงพิชญาภา   สมาน
26. เด็กชายพีรพัฒน์   ใส่กระจ่าง
27. เด็กหญิงภัทรานันต์   นพรัตน์
28. เด็กชายภาสกร   ใจเรื่อง
29. เด็กหญิงมานิตา   ฉลวยศรี
30. เด็กหญิงวรดา   กำจัด
31. เด็กชายวันวิสา   พรหมทา
32. เด็กชายศุภกิตติ์   แก่นทิพย์
33. เด็กชายสิปปณวิชญ์   ไชยโคตร
34. เด็กหญิงสิริวัลยา   บริบูรณ์
35. เด็กหญิงสุธาสินี   เจตินัย
36. เด็กชายสุริสา   ทองมวล
37. เด็กหญิงสุรีธิดา   อังคะสี
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ยางงาม
39. เด็กชายเนตรวัฒน์   จันตะ
40. เด็กชายโยธวาทิตพล   ใจนวล
 
1. นายประจักษ์   ฝักบัว
2. นายครรชิต   บัวภา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายกฤษณะ   อุไรเรืองศรี
2. เด็กชายคเชนทร์   จักรแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จิตโชติ
4. เด็กชายชัชพล   ลำเฟือย
5. เด็กชายปฏิภาณ   ศกุลรัตน์มณีกร
6. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   แก้ววงษา
7. เด็กหญิงปริชญา   พันธ์สาลี
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์   จำปาขีด
9. เด็กชายศตวรรษ   ไกรเพชร
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางสาวศริณญา   สุดหล้า
2. นายไชยมงคล   สมบัติมาก
3. นางสาวอรอนงค์   ขันทอง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
2. เด็กชายชลวิทย์   หงษ์ประสพ
3. เด็กหญิงปาณิศา   ชิณวงศ์
4. เด็กชายพัทรพล   รวีโรจน์กรสกุล
5. เด็กหญิงภิณลดา   ธรรมคุณ
6. เด็กชายศุภณัฐ   สาระบัว
7. เด็กหญิงหนึ่งหทัย   สะดวก
8. เด็กชายออมสิน   คำลัน
9. เด็กหญิงอัฐรัตน์   พันธ์ขาว
10. เด็กหญิงโศรดา   โกมุทพงษ์
 
1. นายครรชิต   บัวภา
2. นางสาววันวิสาธ์   ขันธรรม
3. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงชนกสุดา   ญาณศิริ
2. เด็กหญิงอังคณา   อุดด้วง
 
1. นางเสาวณี   โคบุตร์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิราวดี   สิทธิโชค
2. เด็กหญิงณิชากร   พรมธร
3. เด็กหญิงนภนภางค์   บุษบงก์
4. เด็กหญิงภารวี   ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์   วงษ์เรียนรอด
6. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์งาม
7. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
8. เด็กหญิงอภิสรา   สมาฤกษ์
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
3. นายครรชิต   บัวภา
4. นางสาววันวิสาธ์   ขันธรรม
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แก้วรักษา
2. เด็กหญิงณีรเนตร   สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงปิยพร   แก้วรักษา
4. เด็กหญิงพรพรรณ   แสงโยจารย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์ซอม
6. เด็กหญิงสุภาพร   งามตรง
7. เด็กหญิงอรยา   กิ่งสุข
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สิงห์ซอม
 
1. นางธิดาพรรณ   แก้วแดง
2. นางสาวปวีณา   สิงห์ซอม
3. นางเนตรนภา   กล้วยน้อย
4. นางสาวนันทัชพร   พวงพุฒ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ   ฉิมงาม
2. เด็กหญิงณัชชา   ลือขจร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่วยสุข
4. เด็กหญิงธันยพร   จันวัน
5. เด็กหญิงบุณรดา   หวังเทวีวรกุล
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   คงต่าย
7. เด็กหญิงปาณิศา   ชิณวงศ์
8. เด็กหญิงพิมตะวัน   คนมั่น
9. เด็กหญิงรสิตา   ปัญญาไวย์
10. เด็กหญิงวิชชุุดาภรณ์   วงษ์เรียนรอด
11. เด็กหญิงวิลาสินี   วรรณบุตร
12. เด็กหญิงสัตตบงกช   ปรีประเสริฐ
 
1. นางสาววันวิสาธ์   ขันธรรม
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
4. นายครรชิต   บัวภา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กหญิงกัลยา   ศรีกระแจะ
2. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา   ธนะศรี
3. เด็กชายณัฐพล   คำเพราะ
4. เด็กหญิงธัญญานุช   คำเพราะ
5. เด็กชายปรีชา   พื้นผา
6. เด็กหญิงปวีณา   ผูกมั่น
7. เด็กหญิงมยุรี   ผูกมั่น
8. เด็กหญิงรุ่งวิลัย   ทาระ
9. เด็กชายวรวิทย์   จันทร์แจ่ม
10. เด็กหญิงศศิชา   ทาระ
11. เด็กชายศิริชัย   คำศรี
12. เด็กหญิงสุทธาทิพย์   ทองทวี
 
1. นางรัตนา   ประเสริฐศรี
2. นางกมลวรรณ   บุญศักดิ์
3. นางสุธาทิพย์   จำชาติ
4. นางจิราภรณ์   เพียซุย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญวราญ์   พูลทวี
2. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
3. เด็กหญิงจิราวดี   สิทธิโชค
4. เด็กชายชลวิทย์   พงษ์ประสพ
5. เด็กหญิงณิชากร   พรมธร
6. เด็กหญิงนภนภางค์   บุษบงก์
7. เด็กหญิงพิมตะวัน   คมมั่น
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หลักวงคำ
9. เด็กหญิงภารวี   ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงภิญลดา   ธรรมคุณ
11. เด็กหญิงวิฐดาภรณ์   วงเรียนรวด
12. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์งาม
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สะดวก
14. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
15. เด็กหญิงอภิสรา   สมาฤกษ์
16. เด็กหญิงอัญรัตน์   พันธ์ขาว
 
1. นางสาววันวิสาธ์   ขันธรรม
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
4. นายครรชิต   บัวภา
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เงาศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทวีสินธ์
3. เด็กชายวิษณุ   เงาศรี
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เงาศรี
5. เด็กชายอดิศร   อารีย์
 
1. นายกิตติกรณ์   ไชยสาร
2. นางรำไพ   ถนัดทาง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายนันทวัฒน์   เจตินัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   โมทะจิตร์
 
1. นายสุนทราพร   เอ้โถ
2. นางสาวอพาภรณ์   สมานไชย
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายจิรพัฒน์   ชาภักดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   พิลาสุข
3. เด็กหญิงบัญทิตา   แสนคุ้ม
4. เด็กชายพงศกร   พิลาสุข
5. เด็กชายวงค์ชนก   เจริงบุญ
6. เด็กชายอัครพล   พลชัย
 
1. นายวิสุทธิ์   สุราวุธ
2. นางสาวศิริพร   หมื่นสุข
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายชินวัฒน์   ปะติตัง
2. เด็กชายภีรภัทร   บัวรินทร์
3. เด็กชายวัฒนา   ก้านเพชร
4. เด็กชายศุภเสกข์   บัวรินทร์
5. เด็กชายอนิวัฒน์   ศรีอินทร
6. เด็กชายอัมรินทร์   ช่างถม
 
1. นางประมวล   ธรรมวิเศษ
2. นายนิพนธ์   ธรรมวิเศษ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทรวงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย   อุตสาหะ
3. เด็กชายวทัญญู   สร้อยสนธิ์
4. เด็กชายสิทธิโชค   สุขศรี
5. เด็กชายอดิศักดิ์   แนวสุภาพ
6. เด็กชายอนุชิต   นามวิชา
7. เด็กชายอิทธิพงศ์   สะระ
8. เด็กชายอิสระพงษ์   ราชภักดี
 
1. นายเอกชัย   สุชัยราช
2. นายทวีศักดิ์   แก้วรักษา
3. นายสุรพงษ์   เงาศรี
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ประครองพันธ์
2. เด็กหญิงบุษรินทร์   วงษ์เลิศ
3. เด็กหญิงวรรณพร   อิ่นคำ
 
1. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
2. นางกัญญาภัทร   ปลอดปล่อง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นามอุดทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พะนิรัมย์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   วรรณโชติ
 
1. นางพวงผกา   จิตสุภาพ
2. นางอุไรวรรณ   มณฑาทิพย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายชนะโชค   สีเหลือง
2. เด็กชายวุฒิชัย   สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัดถา
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงดวงหทัย   ดวงชัยอยู่สุข
2. เด็กหญิงศิรประภา   ทองทิพย์
 
1. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์
2. นางทัศนพร   สีหาภาค
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
2. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
3. เด็กชายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร์
 
1. นางสาวจุฬลัมภา   พลูไธสง
2. นางชฎาพร   ขุขันธิน
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายจีระสิทธิ์   เจริญศรี
2. เด็กชายปิติชัย   เชื้อทอง
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธี   สีดา
2. เด็กชายเจ็ดตะวัน   ชุุ่มจิตร
 
1. นางสาวจุฬลัมภา   พลูไธสง
2. นางชฎาพร   ขุขันธิน
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ถาวรพัฒน์
2. เด็กหญิงณัชนันท์   แทนรินทร์
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายวรพงศ์   ชูสุข
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
2. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
 
1. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
2. นายจิรวัฒน์   แก่นพิทักษ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ไชยโชค
2. เด็กหญิงพาขวัญ   บุญห่อ
 
1. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์   อรชร
2. เด็กหญิงอัญชนา   คูหา
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัดถา
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธี   สีดา
2. เด็กชายตรีโชติ   ดาวหยาด
 
1. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
2. นางสาวจุฬลัมภา   พลูไธสง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายตะวัน   พันธมาต
2. เด็กชายทินกร   ทองคำผุย
 
1. นายนิรัตน์   ศรีพันธ์
2. นายสมพงษ์   วรรณเวช
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชัชนันท์   ชินวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   พรหมดี
 
1. นายสมสกุล   พรหมดี
2. นางสาวฐิติมา   แสนทวีสุข
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1. เด็กชายพัชรพล   ชรินทร์
2. เด็กชายภาคิน   บุรกรณ์
3. เด็กชายเจษฎา   แสงสกุล
 
1. นายสุชาติ   เบ็ญเจิด
2. นางนุชรา   นรสาร
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายธารภัทร   ประเสริฐ
2. เด็กชายวรชัย   ดวนใหญ่
3. เด็กชายอภินันท์   บุญคง
 
1. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
2. นายสมศักดิ์   ทินวงศ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กัญญา
2. เด็กชายปฏิภาณ   สุราวุธ
3. เด็กชายเหรียญชัย   บุญนำ
 
1. นายมนัส   แนวจำปา
2. นายรัฐมนูญ   ศรีสุธรรม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   สิงห์ซอม
2. เด็กชายธวัชชัย   สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร   สิงห์ซอม
 
1. นายณัฐภัทร   สุภารัตน์
2. นายกฤตวิทย์   มีบุญ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กชายทักษิณ   มากมูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ศรีนารักษ์
3. เด็กหญิงไปรยา   เมืองแสน
 
1. นายคำภา   จิตสมัคร
2. นางสาวกัญญภัทร   บุญสังข์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูรพา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ตู้สิมมา
2. เด็กหญิงภัทรวดี   พระสว่าง
3. เด็กหญิงวรรณนิสา   แต้มงาม
 
1. นางปิยะนุช   อนุพันธ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   รักษาเชื้อ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์   นามวิชา
2. เด็กหญิงวิภาวินี   สังขะพงษ์
3. เด็กหญิงสิรามล   วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุนิสา   อินธิเดช
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ไทยสะเทือน
6. เด็กหญิงอรอนงค์   เผื่อแผ่
 
1. นางชยาภัสร์   พิมพร
2. นางกัลยารัตน์   สุภะเกษ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. นายกฤษดา   บุริวัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   อุตสาหะ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ศิริจันดา
4. เด็กหญิงบุญพิทักษ์   หงษ์อินทร์
5. เด็กหญิงรสรินทร์   นามวิชา
6. นางสาวเจนจิรา   อินธิเดช
 
1. นางกัลยารัตน์   สุภะเกษ
2. นางชยาภัสร์   พิมพร
3. นายกฤษฎา   บุริวัน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   เงาศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา   จันทร์ละออ
3. เด็กหญิงศุฑาภัทร   ศิริบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์   เงาศรี
2. นางสุจิตร์   เชื้อทอง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำโสมศรี
2. เด็กหญิงลักคณากรณ์   คำแสนหมื่น
3. เด็กหญิงสุจิรัตน์   วรรณทวี
 
1. นางสาวพรยุภา   บุตรตะ
2. นายสุชน   วงศ์ผา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อุดม
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   ประพาน
3. เด็กหญิงสุพัตรา   แสงสุด
 
1. นางสาวภัสนันท์.   อาสนะแก้วตระกูล
2. นางสาวกาญจนา.   เกษแก้ว
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   หงษ์ศรีทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงเยาวดี   ณะดี
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   สร้อยพาน
2. เด็กชายนทีธร   โมธรรม
3. เด็กหญิงวิชุดา   เดชะ
 
1. นางบัวหงา   บุญปลูก
2. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พานพรหม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา   เชตะวัน
 
1. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1. เด็กหญิงปณิตา   ศรีรักษา
2. เด็กหญิงพรนัชชา   สมวงศ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   นาโควงค์
 
1. นางอนงค์นาถ   ยางนอก
2. นางสาวรวิสรา   ดวงแก้ว
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกรุง   บรรลุ
2. เด็กหญิงจีรนันท์   คำอุดม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีพันธ์
 
1. นางอัมพร   ภักดี
2. นางสาวอารีรัตน์   บุญสมศรี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงขวัญดาว   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัญญา  บรรเทา
3. เด็กหญิงธันยพร   บรรเทิง
 
1. นางสีจันทร์   นนทา
2. นางรัชดาวัลย์   จิรพรพินิต
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. เด็กหญิงมินตรา   เบ้าทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   ภาดี
3. เด็กหญิงอรนัท   ชัชวาลปรีชา
 
1. นายบุญนอง   อนุสินธ์
2. นางยุวดี   พันธ์ศรี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 1. เด็กหญิงณัฏฐริฎา   เพียขันทา
2. เด็กหญิงนภัสร   อุ้ยเจริญ
3. เด็กหญิงสุณิสา   ศรีแก้วกุล
 
1. นายพิชิต   รุจิรักษ์
2. นางวิมล   รุจิรักษ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)    
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เดชแสง
2. เด็กชายณัฐรดา   หะรังษี
3. เด็กชายวิษณุพงษ์   สัตบุษ
 
1. นางสรรเสริญ   ฉลวยศรี
2. นางสัญญา   สุภาพ
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เสนาพรม
2. เด็กหญิงภาริตา   กองแก้ม
3. เด็กหญิงศุภากร   บัวงาม
 
1. นางสาวสิรินภาพันธ์   สิงห์สาย
2. นางชฎาพร   พระทน
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา   มีศรี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   ภูมลี
3. เด็กหญิงพันธ์นิภา   ส่งเสริม
 
1. นางสาวเอมอร   พรมดี
2. นายทองจันทร์   ภาดี
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สมบัติ
2. เด็กหญิงนภัส   ปานช่วย
3. เด็กหญิงรัชนี   งามขำ
 
1. นางธัญญากรณ๋   โนนกอง
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กชายทัดชนะชัย   พันธ์วิไล
2. เด็กหญิงรวิสรา   บุญโสม
 
1. นางสุจิตรา   แก้วพวง
2. นางบุญราศรี   ชิณวงษ์
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อุดมสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร   พันธ์สีดา
 
1. นายทองพูน   สีหบุตร
2. นายโรจน์ศักดิ์   ปัตถาสายธรรมาสุข
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เย็นใจ
 
1. นางดรุณี   พลทม
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงพัชนีกร   วงษ์เงิน
 
1. นางสาวพีระดา   บุษบงก์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายชัชพล   สีหะวงษ์
 
1. นางกัลยาภรณ์   ภู่ทอง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 1. เด็กหญิงนิจภรณ์   งามรอด
 
1. นายสำรอง   เนาวบุตร
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1. เด็กชายกฤติพจน์   นึกหมาย
2. เด็กชายจักราช   สว่างภพ
3. เด็กชายชัยยันต์   พุดทา
4. เด็กชายธนสาร   แท่งหิน
5. เด็กหญิงบุษยา   ทับพุดซา
6. เด็กชายยุทธนา   มะโน
7. เด็กชายเอกภพ   สวัสดี
 
1. นางอัญวีณ์   วิศิษฐ์กุลวิช
2. นายสุขทอง   หลวงศรี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงปวีณา   มิ่งขวัญ
 
1. นางนพวัลย์   ปัญญาคม
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงสุริษา   บุญราช
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายพงศกร   บุปผาขจร
 
1. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงสรัญญา  เหรียญทอง
 
1. นางสมหมาย  ธานี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวันนา   ขันโมลี
 
1. นายเศรษฐา   ชาลี
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงศิริกานต์   ไชยรัตน์
 
1. นางสมจิตร   นามวงศ์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   โภชนัง
 
1. นางจารุวรรณ   มะโนมัย
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงฐิติมาพร   ภวภูตานนท์
 
1. นางกุหลาบ   ทัดเทียม
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงวิชุดา  พิลา
 
1. นายถาวร   เมืองจันทร์
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงเกษรินทร์   ศรีสุข
 
1. นางพรนิภา   บุญใส
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงศุจินทรา   แก้วโดด
3. เด็กหญิงไพลิน   สีหานอก
 
1. นางสุภาณี   ปัญญาเพียร
2. นางวลี   ดวนใหญ่
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กชายปิยพัทธ์   อุปแก้ว
2. เด็กหญิงพีรยา   แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงเกษมณี   ปลายสวน
 
1. นางอุไร   ชูคำ
2. นายคำภา   จิตสมัคร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายธนบดี   จันดา
2. เด็กชายพิชิตชัย   กงล้อม
3. เด็กชายสรายุทธ   อุตมาน
 
1. นายจำเริญ   แนวมั่น
2. นายวิชัย   กัญญาบุญ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายธนบดี   จันดา
2. เด็กชายวงศธร   สีเลือด
3. เด็กชายสรายุทธ   อุตมาน
 
1. นายอร่าม   ทองฤทธิ์
2. นายจำเริญ   แนวมั่น
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   บุษบงก์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   แรกเริญ
3. เด็กหญิงวนิดา   ขันคำ
 
1. นางกฤษณี   โตมร
2. นางกัลยาภรณ์   ภู่ทอง
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักขะ 1. เด็กชายจุรินทร์   ศรีไชย
2. เด็กหญิงอาริษา   พิมพ์โคตร
 
1. นางเกษร   สมใจ
2. นายโดมทัย   โตมร
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง   วรรณทวี
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   โคตรไต้
2. เด็กชายศราวุธ   ห้องแซง
 
1. นายสายทอง   วรรณทวี
2. นางกัญนิกา   วรรณทวี
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายฐิติกร   ผาสุข
2. เด็กชายธนพร   โคตรโสดา
3. เด็กชายอัษฎาวุทธ   เสนาะจง
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายคงคา   สิงห์ภิรมย์
2. เด็กชายชัยชาญ   แสนศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์   แพงมา
 
1. นางบุษบา  สินเติม
2. นางบำรุง   วรรณรัตน์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพิชญะ   ทองแสน
 
1. นายณัฌฌา   เสนาะ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   มณีวงษ์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   วรรณประภา
 
1. นายพงษ์สุพิศ   ศิริบูรณ์
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กชายอรรถพล   นามวิชา
 
1. นายธนากร   บุตะเคียน
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กชายวายุภัทร   บัวหอม
 
1. นายสุริยพงศ์   นันทา
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายพีรพงษ์   ศิริวาลย์
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 1. เด็กหญิงสมฤทัย   ทองสา
 
1. นายธนวันต์   สังขะพงษ์
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงเนตรดาว   บุญกาล
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญภัทร   สอนสี
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   อิ่มเต็ม
3. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
4. เด็กชายชลวิทย์   พงษ์ประสพ
5. เด็กชายชลวิทย์   ปัญญาคม
6. เด็กหญิงชวีวรรณ   เปรมาตุน
7. เด็กชายฐานิศ   กิ่งแก้ว
8. เด็กหญิงณัชชานันท์   บุญนำ
9. เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์   พรมจันทร์
10. เด็กหญิงณิรฌา   พวงสวัสดิ์
11. เด็กชายทรงพล   สมสะอาด
12. เด็กชายนครินทร์   ทองราณ
13. เด็กหญิงปวริศา   เตชะสุข
14. เด็กหญิงปวีณา   ทัดดอกไม้
15. เด็กหญิงปัณชญา   พันธสีมา
16. เด็กชายปุญญานัฐ   คงขุนทด
17. เด็กชายพัฒพงศ์   คำนวล
18. เด็กหญิงพิชญะ   ทองแสน
19. เด็กชายภานุวัฒน์   จันทสี
20. เด็กหญิงรัชช์วัลย์   เจริญกิจจาธร
21. เด็กชายวชิรวิทย์   กันสาย
22. เด็กหญิงวรินทร์ลักษณ์   พิศรสระ
23. เด็กหญิงวริศรา   หอมจันทร์
24. เด็กชายวรโชติ   ลาลุน
25. เด็กชายศุภากร   ฉิมงามเสริฐ
26. เด็กหญิงสิริวิมล   บุรุษ
27. เด็กหญิงสิริวิมล   อ่อนเหลา
28. เด็กชายสุทธิ์รักษ์   โพธิ์คำ
29. เด็กหญิงอารีรัตน์   จรัญจุด
30. เด็กหญิงเมธาวี   นรชัย
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
3. นายครรชิต   บัวภา
4. นางสาววันวิสาธ์   ขันธรรม
5. นายณัฌฌา   เสนาะ
6. นายประจักษ์   ฝักบัว
7. นายสุนทร   ชัญถาวร