หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ วงศ์จอมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นายสามารถ สุริเทศโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นายสมยศ สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
5. นางสาวคำภา ศรีโคตรโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
6. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านไฮใหญ่กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ พัสดรโรงเรียนบ้านสร้างปี่กรรมการ
4. นายกิตติชัย จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นายสุรชัย การะเกษโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)กรรมการ
2. นายอรรถพร สิงหกุลโรงเรียนหนองโง้งกรรมการ
3. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
4. นายสงวน เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นายทองใส อินทร์ทองโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
6. นายสุพิชญ์ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภูริณัฐ กระเเสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ไชยก้งโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วิรุฬพันธ์โรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โคตรเจริญโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
5. นายเเสนพล วรโคตรโรงเรียนบานด่านนอกดงกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย ศรีผุยโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนบ้านขะยุง(ขะยุงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แก่นจักร์โรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นายเฉลียว สายโงนโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เสมศรีโรงเรียนหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
5. นายดนัย พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์โรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ศักดิ์ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
3. นางอำนวย อาจสาลีโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยคาร)กรรมการ
4. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นางวรางคณา นามวงค์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
6. นายชาญชัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านขวาวที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ราษีโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางกาญจนา ใยแสงโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ขนวนโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นายประสพโชค ภาคคำโรงเรียนบ้านหอยที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศรีผาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
3. นางทองใส สามยอดโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางพุทธชาด ไชยสุนทรโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
5. นางบุญกอง น้อยพรหมโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
6. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางวิภา กองมะลิโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
3. นางอรุณศรี จันทศิลาโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ผลอ้อโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล แดงบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน เป็งคำโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางกตัญชลี ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุหร่ายโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายดำรงค์ ผลอ้อโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)ที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ สุระมิตรครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเพ็ง พรหมศรีครู โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรครู โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นางประมวล ปัดชาครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
6. นางอวยพร สีหาอาจครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีครู โรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นายรังสรรค์ บัวพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดาครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พรหมคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายทองดี แผ่นศิลาครู โรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ใจดีครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดม พานจำนงค์ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจครู โรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรังษ๊ เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรครู โรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นายมาณพ มีบุญครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็๋นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณครู โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายเสน่ห์ แสนคำครู โรงเรียนหนองสรวงกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโชค พรหมคุณครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นายนิยม เติมใจครู โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายสันทัด พวงมะเทศครู โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง พรหมศรีครู โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ใจดีครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนมะยางรองประธานกรรมการ
3. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
6. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนโต่งโต้นกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ สิมมาทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายตรีภพ สีดาครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่าประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ศรเพชรครู โรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นางอวยพร สีหาอาจครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมวประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายดิเรก บุตรจินดาโรงเรียนกรรมการ
6. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นางสุวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
6. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
7. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นางสุวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
6. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
7. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นางสุวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
6. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
7. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นางสุวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
6. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
7. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางสาวมยุรี บรรจบพุดซาโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้าแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมยุรี บรรจบพุดซาโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมยุรี บรรจบพุดซาโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมยุรี บรรจบพุดซาโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชาบุญมีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ศรีวิศร)กรรมการ
6. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชาบุญมีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ศรีวิศร)กรรมการ
6. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชาบุญมีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ศรีวิศร)กรรมการ
6. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชาบุญมีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ศรีวิศร)กรรมการ
6. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนางศิริสุดา เย็นสมุทรครูโรงเรียนอนุบานอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยงามครูโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการ
3. นางสะอาด เชื้อทองครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ บุญเย็นครูโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทรครูโรงเรียนอนุบานอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยงามครูโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการ
3. นางสะอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ บุญเย็นครูโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณา นธีนามศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏวรดา คำเคนครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแต้มมะหลี่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาววสิชรภรณ์ วงศ์วรรณาครูโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ทบด้านครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณา นธีนามศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนาฏวรดา คำเคนครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแต้มมะหลี่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาววสิชรภรณ์ วงศ์วรรณาครูโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ทบด้านครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรัชยา ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ระย้าทองครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
6. นางสาวธัญญธร รัตนวันครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรัชยา ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ระย้าทองครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
6. นางสาวธัญญธร รัตนวันครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางวรันทร ใจนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพร)กรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางวรันทร ใจนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพร)กรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้ประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ยุคตะวันครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้ประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ยุคตะวันครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ สุมาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
4. นายสุพิษย์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ บุญใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
7. นายกำธร ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
8. นายบุญล้น วิเศษโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายณรงค์เกีียรติศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
10. นายไชยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
11. นายเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
12. นายจรินทร์ ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
13. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
14. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายองอาจ โยธิคาร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
16. นายสมยศ ไชยโยธาโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการและเลขานุการ
17. นางไพริน ผมพันธ์โรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุรนารถผู้อำนวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
4. นายสุธรรม คชพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
6. นายสมชาย ตั้งตรงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
9. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
10. นายประสาท ประนมโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
11. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
12. นางสาววาสนา กตะศิลาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
13. นายสมพงษ์ สังข์วังโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
14. นายพลกฤต ชัยสนามโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
15. นายวิฑูร เสมอสายโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการและเลขานุการ
16. นายทรัพย์วิจิตร ผกากลิ่นโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
17. นายพานิช คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ดวงนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ แซวรัมย์โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นายสังเวียน จันโทโรงเรียนบ้านแต้ชะบากรรมการ
5. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
6. นายสุบรรณ แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายทองสา แสงสิงห์โรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
8. นายบุญมา บุญศรีโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นายบรรจง จำปาพันธ์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
10. นายวีระชัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
11. นายเจริญ บุญอุดมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นายทวีศักดิ์ ผักไหมโรงเรียนบ้านกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
13. นายธิพัชศกร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทีป เพียงแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรตประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา ขันอาษารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นางชลลดา ทองเกลี่ยวโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางชารินี บัวจูมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
7. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
8. นางกองแก้ว บุญนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
9. นางประยงค์ บุญประถัมภ์โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
10. นางกัญญณัช พวงเขียวโรงเรียนบ้านหนองแคฯกรรมการ
11. นางรัตนา ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
12. นางสุนิดา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
13. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
14. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุวัลยา โสพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
7. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
9. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
10. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
11. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวรุ่งรัตน์ บุญชายโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายศักดา สีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประภาส เกษามาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญราชโรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
4. นางสุรดา พุทธวงค์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สมทองโรงเรียนบ้านโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ครองยุทธโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นางสาวนันทชพร นาห่อมโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นายบำรุง โพธิ์งามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ อินทฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวมนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายธนชัย การะเกษโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นายสุชาติ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพจน์ อันทะชัยโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
4. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง หลักบุญโรงเรียนบ้านหนองหงอกประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางอมราวดี ด่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านหนองลุงประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ศรีจังอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา งามแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางลักขณา สุขอ้วนโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายเกตพง ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วภักดีโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง ุบุรุษโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว อาจศิริโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นายประทีป บุญเสริมโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นางวิจิตรา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองบัวดงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ โนนสายโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
4. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท เนื้อนวลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายชลอ รินรัมย์โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายประสงค์ ทาโพนทันโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นายวันนพ พานิชย์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายอนันต์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บัวส่องโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิจัขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
4. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางจารุวรรณ กันตรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉวี สุริโยโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางนันทา บุญพบโรงเรียนบ้านฮ่องข่ารองประธานกรรมการ
3. นางรำพัน ขาววิเศษโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ บัวไขยโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
5. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนรองประธานกรรมการ
3. นางอนัญชิตา สมศรีโรงเรียนบ้านปะโดะกรรมการ
4. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นางอรทัย คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ประสมทองโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา นามวงษ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางพนาวัน เพชรนามโรงเรียนบ้านโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านอะลางประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ พวงคำโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางพัชรา โพธิ์ชัยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ เลขลบโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ การะเกษโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่โรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายควง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านขะยุงรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางอรทัย ศรีจันทร์โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเบ็ญจพรรณ ภูผาทองโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางทองรัก สัมดีโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
4. นางนวลละออ ตายูเคนโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านเชือกประธานกรรมการ
2. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางจันทะนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา หงษาล้วนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นางอำไพ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
5. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี บุญกัณหาโรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางยุพา พรหมทาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางประภารัตน์ พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นางลันดร เชื่อแน่นโรงเรียนบ้านสระภูกรรมการ
5. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธีร์ธุตา บุญชูโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางเสวียน วรเลิศโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางวีรยา ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางชิดหทัย บัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางพัฒนา กันทะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายครู โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลครู โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่รองประธานกรรมการ
3. นางรดาวรรณ วิเศษครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางสาวสุภศิริ ไชยโยครู โรงเรียนบ้านห่องกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร จันทาครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
6. นางเพียร งามเจริญครู โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.๒๓)กรรมการ
7. นางบุษรินทร์ พรหมคุณครู โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
8. นางศศิธร นิยมครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
9. นายนวลศรี ฐานะวันดีครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
11. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันที่ปรึกษา
12. นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์สุวรรณที่ปรึกษา
13. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนที่ปรึกษา
14. นายวรวิทย์ จิตรโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ที่ปรึกษา
15. นายวีรวัฒน์ ธรรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพงที่ปรึกษา
16. นายเกียรติณรงค์ คำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ที่ปรึกษา
17. นายวีระเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายกว้าง ผลสุขครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางวันดี สงวนแก้วครู โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางนฤมล แดงบุญเรืองครู โรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ แก้วคำครู โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวลี ทองคำครู โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
7. นางกุลธิดา จินดาครู โรงเรียนบ้านแต้ชบา (อพส.๓๘)กรรมการ
8. นางอรสิริ แซ่จึงครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
9. นางกชกร อินทาครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
10. นางอรนุช นนท์ตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
11. นายสุวิทย์ สมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ที่ปรึกษา
12. นายมานิต ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
13. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ที่ปรึกษา
14. นายภูวภัณฑ์ ยุกตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลที่ปรึกษา
15. นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ที่ปรึกษา
16. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนที่ปรึกษา
17. นายสุเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านยางเอือดประธานกรรมการ
2. นางสุวัลยา โสพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ เดชกล้าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล้ำกรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านละอางประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นางสุพรรณี เข็มทองโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายนายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรจนา ขอร่มโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสุพจน์ หล้าธรรมโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
5. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านละอางประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นางสุพรรณี เข็มทองโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านละอางประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นางสุพรรณี เข็มทองโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
5. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
5. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
5. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก (อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก (อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก (อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางทัศนีย์ โพธิ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางทัศนีย์ โพธิ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยุงศิลปศึกษา)กรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ บุษขงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยุงศิลปศึกษา)กรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ บุษขงก์โรงเรียนหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
3. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
3. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายภูริณัฐ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ มณีนิลโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]