หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 70 59 95.16% 2 3.23% 1 1.61% 0 0% 62
2 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 67 57 86.36% 6 9.09% 3 4.55% 0 0% 66
3 โรงเรียนบ้านตาโกน 60 42 79.25% 9 16.98% 2 3.77% 0 0% 53
4 โรงเรียนบ้านหนองแคน 57 41 73.21% 11 19.64% 4 7.14% 0 0% 56
5 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 47 41 89.13% 3 6.52% 2 4.35% 0 0% 46
6 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 44 39 90.7% 4 9.3% 0 0% 0 0% 43
7 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 43 36 83.72% 5 11.63% 2 4.65% 0 0% 43
8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 49 35 79.55% 7 15.91% 2 4.55% 0 0% 44
9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 43 35 81.4% 5 11.63% 3 6.98% 0 0% 43
10 โรงเรียนบ้านพะวร 46 34 73.91% 10 21.74% 2 4.35% 0 0% 46
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 46 34 82.93% 6 14.63% 1 2.44% 0 0% 41
12 โรงเรียนบ้านโทะ 47 34 72.34% 5 10.64% 8 17.02% 0 0% 47
13 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 43 33 80.49% 6 14.63% 2 4.88% 0 0% 41
14 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 40 33 89.19% 1 2.7% 3 8.11% 0 0% 37
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 40 31 83.78% 4 10.81% 2 5.41% 0 0% 37
16 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 38 30 81.08% 4 10.81% 3 8.11% 0 0% 37
17 โรงเรียนบ้านเสียว 41 29 76.32% 8 21.05% 1 2.63% 0 0% 38
18 โรงเรียนบ้านโนนสูง 39 27 72.97% 5 13.51% 5 13.51% 0 0% 37
19 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 36 27 84.38% 4 12.5% 1 3.13% 0 0% 32
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 31 27 87.1% 4 12.9% 0 0% 0 0% 31
21 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 39 26 72.22% 6 16.67% 4 11.11% 0 0% 36
22 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 33 26 78.79% 4 12.12% 2 6.06% 1 3.03% 33
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 32 23 85.19% 2 7.41% 2 7.41% 0 0% 27
24 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 38 22 59.46% 12 32.43% 3 8.11% 0 0% 37
25 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 30 22 75.86% 5 17.24% 2 6.9% 0 0% 29
26 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 27 22 84.62% 4 15.38% 0 0% 0 0% 26
27 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 28 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
28 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 26 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
29 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 27 19 73.08% 6 23.08% 1 3.85% 0 0% 26
30 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 28 19 79.17% 4 16.67% 1 4.17% 0 0% 24
31 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 22 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
32 โรงเรียนบ้านคูสระ 26 18 69.23% 7 26.92% 1 3.85% 0 0% 26
33 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 30 18 60% 6 20% 5 16.67% 1 3.33% 30
34 โรงเรียนบ้านไผ่ 27 18 66.67% 6 22.22% 3 11.11% 0 0% 27
35 โรงเรียนบ้านโคก 22 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
36 โรงเรียนบ้านนาโนน 35 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
37 โรงเรียนบ้านม่วง 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
38 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 26 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
39 โรงเรียนบ้านโซงเลง 25 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
40 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 25 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
41 โรงเรียนบ้านแข้ 27 16 66.67% 4 16.67% 4 16.67% 0 0% 24
42 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 22 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
43 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 23 16 76.19% 3 14.29% 2 9.52% 0 0% 21
44 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 25 16 69.57% 2 8.7% 5 21.74% 0 0% 23
45 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
46 โรงเรียนบ้านจิก 20 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
47 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 19 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านดงแดง 23 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
49 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 18 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
50 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
51 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 22 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
52 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 24 13 59.09% 5 22.73% 4 18.18% 0 0% 22
55 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
56 โรงเรียนบ้านผือ 22 13 76.47% 0 0% 4 23.53% 0 0% 17
57 โรงเรียนบ้านบุยาว 25 12 54.55% 10 45.45% 0 0% 0 0% 22
58 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
59 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 24 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
60 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 19 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
61 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
62 โรงเรียนบ้านห้วย 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 23 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
64 โรงเรียนบ้านตัง 19 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
65 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
66 โรงเรียนบ้านยางเอือด 18 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
67 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
68 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
69 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
70 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
72 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 14 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
74 โรงเรียนบ้านยาง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 19 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
76 โรงเรียนบ้านครั่ง 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
77 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
78 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
79 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
80 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 21 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
81 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
82 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
83 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านตาทอง 23 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
85 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
86 โรงเรียนบ้านขะยุง 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
87 โรงเรียนบ้านโกทา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
88 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
89 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
90 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
91 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
92 โรงเรียนบ้านจาน 17 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
93 โรงเรียนบ้านกุงขาม 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
94 โรงเรียนบ้านมะฟัก 19 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
95 โรงเรียนบ้านสะเดา 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
96 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
97 โรงเรียนเคียวนำ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
98 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
100 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 15 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
101 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
102 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
103 โรงเรียนบ้านหนองแปน 25 7 28% 14 56% 2 8% 2 8% 25
104 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
105 โรงเรียนบ้านสามขา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
106 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
107 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
108 โรงเรียนบ้านพงสิม 13 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
109 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 13 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
110 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
111 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
112 โรงเรียนบ้านปะอาว 13 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
113 โรงเรียนบ้านกอย 14 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
114 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
115 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านทุ่ม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านมะยาง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
118 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
120 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
121 โรงเรียนบ้านโนนลาน 13 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
123 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
124 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
125 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
126 โรงเรียนบ้านหนองม้า 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
127 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
128 โรงเรียนบ้านหอย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
129 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
130 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
131 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
132 โรงเรียนบ้านปะหละ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
133 โรงเรียนบ้านเขวา 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
139 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
140 โรงเรียนบ้านเชือก 12 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
141 โรงเรียนบ้านหนองกก 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
143 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
144 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านจังเอิน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านหนองยาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านหว้า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 9 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านพงพรต 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
156 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
157 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
158 โรงเรียนบ้านปลาขาว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านสระภู 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
166 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
167 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านอะลาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านกงพาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านโดด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านขวาว 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหมากยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 9 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโก 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
187 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านท่า 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]