หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง รองประธานกรรมการ
2 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานกรรมการ
3 นายวีระ สุรนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา รองประธานกรรมการ
4 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานกรรมการ
5 นายอุดร จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานกรรมการ
6 นายอุดม บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการ
7 นายวิรัตน์ มั่นสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ รองประธานกรรมการ
8 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง รองประธานกรรมการ
9 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง รองประธานกรรมการ
10 นายดำรงค์ ผลอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐพิทยาคาร) รองประธานกรรมการ
11 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี รองประธานกรรมการ
12 นายวิฑูรย์ เสมอสาย ครูโรงเรียนปะหละ กรรมการ
13 นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจ ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กรรมการ
14 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
15 นายสมชาย ตั้งตรง ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
16 นายวีระศักดิ์ บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
17 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
18 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนส้มป่อยศรีวิศรฯ กรรมการ
19 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
20 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) กรรมการ
21 นางสุรางคนางค์ ยอดสุขโข ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ
22 นางสาวพรพิมล ใยเม้า เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
23 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการ
24 นายปฏิวัติ ขนวน ครู โรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
25 นายทวีศักดิ์ ราษี ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
26 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครู โรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
27 นายวิชัย บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
28 นางศิราภรณ์ ราศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
29 นางวรางคณา นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
30 นางขนิษฐา คำด้วง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
31 นางเนตรลดาภรณ์ จันทสี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
32 นางสาวธิดา ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
33 นางธิติพร คชพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
34 นางนิสสรณื ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
35 นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
36 นางนันทิยา สังข์ขาว ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
37 นายวิทยา นามพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
38 นางเพชรรัตน์ สีดำ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
39 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
40 นายศุภณัฐ งามศิริ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
41 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
42 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
43 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
44 นางสาวนาฎวรดา คำเคน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
45 นายวรวิทย์ ธรรมนิยม ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
46 นางสาวอุมาพร คำชะนาม ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
47 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
48 นายธเนศ โฉมรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
49 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ
50 นายเจริญ บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/เลขานุการ
51 นางประภาศรี ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ/เลขานุการ
52 นางสารภี ธรรมบุตร ครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
53 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/เลขานุการ
54 นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/เลขานุการ
55 นายพลกฤต ชัยสนาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
56 นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
57 นายยุทธพงษ์ บุญภา ครูโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
58 นายพีระชัย วงษ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
59 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
60 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
61 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
62 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
63 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูธุรการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
64 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
65 นางสมใจ ก้อนศิลา โรงเรียนบ้านอีหล้ำ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
66 นางวรรณภา บุตรวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
67 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่ปรึกษา
68 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
69 นางมนัสนันท์ อินทศรี ครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
70 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครู โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
71 นางสุรดา พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
72 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ฝ่ายอำนวยการ
73 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒ ฝ่ายอำนวยการ
74 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ฝ่ายอำนวยการ
75 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ ฝ่ายอำนวยการ
76 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ฝ่ายอำนวยการ
77 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ฝ่ายอำนวยการ
78 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ฝ่ายอำนวยการ
79 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ฝ่ายอำนวยการ
80 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ ฝ่ายอำนวยการ
81 นายภูวภัณฑ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล ฝ่ายอำนวยการ
82 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน ฝ่ายอำนวยการ
83 นายวรวิทย์ จิตรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ ฝ่ายอำนวยการ
84 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ฝ่ายอำนวยการ
85 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง ฝ่ายอำนวยการ
86 นายวีรเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด ฝ่ายอำนวยการ
87 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ฝ่ายอำนวยการ
88 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ฝ่ายอำนวยการ
89 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ฝ่ายอำนวยการ
90 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ฝ่ายอำนวยการ
91 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 ฝ่ายอำนวยการ
92 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง ฝ่ายอำนวยการ
93 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ฝ่ายอำนวยการ
94 นายนภดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ฝ่ายอำนวยการ
95 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ฝ่ายอำนวยการ
96 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนตาโกน ฝ่ายอำนวยการ
97 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ฝ่ายอำนวยการ
98 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ฝ่ายอำนวยการ
99 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ ฝ่ายอำนวยการ
100 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการ
101 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการ
102 นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ฝ่ายอำนวยการ
103 นางสมใจ ก้อนศิลา ครูโรงเรียนบ้านอีหล่ำ ฝ่ายอำนวยการ
104 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร ฝ่ายอำนวยการ
105 นางสุรดา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัครคี ฝ่ายอำนวยการ
106 นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ประธานกรรมการ
107 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ประธานกรรมการ
108 นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
109 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ประธานกรรมการ
110 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการ
111 นางพัฒนา กันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
112 นางเสงี่ยมพร ใยเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
113 นางสุรณี สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
114 นางปิยวรรณ นันทวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
115 นางพุธกานต์ ถาวร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
116 นางอรอุมา อินทา ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
117 นางสาวชฎาธาร สุพรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
118 นางสาวรุ่งทิวา สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
119 นางสาวณัฐรินีย์ บัวพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
120 นายบุญเยี่ยม ใยแสง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
121 นายกนก เกษศิริ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
122 นายสถิตย์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
123 นายนราธร ภิภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
124 นายปรัชญา ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
125 นายสุดสงวน กันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
126 นายสมบัติ เหล็กดี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
127 นายประยูร สุขเหลือง ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการจัดการแข่งขัน
128 นางนารีรัตน์ ระเกต ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการจัดการแข่งขัน
129 นางพัชรา โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
130 นางศุณิษา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
131 นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายแสวง อินตะนัย ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการจัดการแข่งขัน
133 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
134 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
135 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]