สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 59 2 1 0 62
2 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 57 6 3 0 66
3 บ้านตาโกน 42 9 2 0 53
4 บ้านหนองแคน 41 11 4 0 56
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 41 3 2 0 46
6 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 39 4 0 0 43
7 บ้านกระเดาอุ่มแสง 36 5 2 0 43
8 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 35 7 2 0 44
9 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 35 5 3 0 43
10 บ้านพะวร 34 10 2 0 46
11 บ้านนาทุ่ง 34 6 1 0 41
12 บ้านโทะ 34 5 8 0 47
13 อนุบาลราษีไศล 33 6 2 0 41
14 เมืองคง(คงคาวิทยา) 33 1 3 0 37
15 บ้านหนองหัวหมู 31 4 2 0 37
16 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 30 4 3 0 37
17 บ้านเสียว 29 8 1 0 38
18 บ้านโนนสูง 27 5 5 0 37
19 อนุบาลห้วยทับทัน 27 4 1 0 32
20 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 27 4 0 0 31
21 อนุบาลบึงบูรพ์ 26 6 4 0 36
22 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 26 4 2 1 32
23 ชุมชนบ้านหนองคู 23 2 2 0 27
24 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 22 12 3 0 37
25 บ้านด่านนอกดง 22 5 2 0 29
26 บ้านหนองสะมอน 22 4 0 0 26
27 บ้านอ้อมแก้ว 21 2 1 0 24
28 บ้านค้อกำแพง 21 2 1 0 24
29 บ้านขนวนสีแก้ว 19 6 1 0 26
30 บ้านฮ่องข่า 19 4 1 0 24
31 บ้านฟ้าผ่า 19 3 0 0 22
32 บ้านคูสระ 18 7 1 0 26
33 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 18 6 5 1 29
34 บ้านไผ่ 18 6 3 0 27
35 บ้านโคก 18 2 1 0 21
36 บ้านนาโนน 17 5 1 0 23
37 บ้านม่วง 17 5 1 0 23
38 บ้านหนองห้าง 17 3 2 0 22
39 บ้านโซงเลง 16 5 2 0 23
40 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 16 5 1 0 22
41 บ้านแข้ 16 4 4 0 24
42 บ้านโปร่งสามัคคี 16 4 1 0 21
43 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 16 3 2 0 21
44 บ้านโต่งโต้น 16 2 5 0 23
45 บ้านแสงเมืองแคน 16 2 1 0 19
46 สระกำแพงวิทยาคม 16 1 1 0 18
47 บ้านจิก 16 1 1 0 18
48 บ้านดงแดง 15 6 1 0 22
49 บ้านแต้มะหลี่ 15 1 1 0 17
50 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 15 1 0 0 16
51 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 14 5 2 0 21
52 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 14 1 0 0 15
53 บ้านเมี่ยงแคนดวน 14 1 0 0 15
54 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 13 5 4 0 22
55 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 13 1 1 0 15
56 บ้านผือ 13 0 4 0 17
57 บ้านบุยาว 12 10 0 0 22
58 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 12 5 0 0 17
59 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 12 4 3 0 19
60 บ้านหนองหงอก 12 4 0 0 16
61 บ้านสร้างปี่ 12 3 0 0 15
62 บ้านห้วย 12 2 1 0 15
63 บ้านอีสร้อย 11 6 2 0 19
64 บ้านตัง 11 6 2 0 19
65 บ้านเมืองน้อย 11 6 1 1 18
66 บ้านยางเอือด 11 5 0 0 16
67 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 11 3 1 0 15
68 บ้านสร้างเรือ 11 3 0 0 14
69 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 11 2 2 0 15
70 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 11 1 1 0 13
71 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 11 1 0 0 12
72 บ้านยาง 11 0 0 0 11
73 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 11 0 0 0 11
74 บ้านบอนใหญ่ 11 0 0 0 11
75 บ้านเมืองหลวง 10 8 0 0 18
76 บ้านครั่ง 10 5 1 0 16
77 บ้านเมืองจันทร์ 10 3 0 0 13
78 บ้านพลับฝางผักหม 10 2 1 0 13
79 บ้านหนองบ่อ 10 2 1 0 13
80 บ้านโจดม่วง 10 1 3 1 14
81 บ้านน้ำอ้อมน้อย 10 1 2 0 13
82 อนุบาลศิลาลาด 10 1 1 0 12
83 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 10 1 0 0 11
84 บ้านตาทอง 9 6 2 0 17
85 บ้านดอนไม้งาม 9 3 2 0 14
86 บ้านขะยุง 9 3 1 0 13
87 บ้านโกทา 9 3 0 0 12
88 บ้านดงเค็งตู้ 9 2 1 0 12
89 บ้านค้อโนนเพ็ก 9 2 1 0 12
90 อนุบาลจอมจิต 9 2 0 0 11
91 บ้านพอกหนองแข้ 9 2 0 0 11
92 บ้านจาน 9 1 3 0 13
93 บ้านกุงขาม 9 1 1 0 11
94 บ้านมะฟัก 9 0 3 0 12
95 บ้านสะเดา 8 5 0 0 13
96 บ้านหนองสำโรงน้อย 8 4 1 0 13
97 เคียวนำ 8 4 0 0 12
98 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 8 3 1 0 12
99 บ้านหนองหว้า 8 2 1 0 11
100 บ้านหนองเหล็ก 8 2 1 0 11
101 บ้านตลาดหนองเรือ 8 1 3 0 12
102 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 8 1 1 0 10
103 บ้านหนองแปน 7 14 2 2 23
104 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 7 4 1 0 12
105 บ้านสามขา 7 4 0 0 11
106 บ้านกระสังข์ 7 3 2 0 12
107 บ้านเปือยขาม 7 3 1 0 11
108 บ้านพงสิม 7 2 1 0 10
109 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 7 2 0 1 9
110 บ้านบึงหมอก 7 2 0 0 9
111 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 7 1 2 0 10
112 บ้านปะอาว 7 1 1 0 9
113 บ้านกอย 7 1 0 0 8
114 บ้านนานวนหนองแคน 7 1 0 0 8
115 บ้านท่าบ่อ 7 1 0 0 8
116 บ้านทุ่ม 7 1 0 0 8
117 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 7 0 0 0 7
118 บ้านมะยาง 7 0 0 0 7
119 บ้านกล้วยกว้าง 6 3 1 0 10
120 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 6 3 1 0 10
121 บ้านปะโด๊ะ 6 3 0 0 9
122 บ้านโนนลาน 6 3 0 0 9
123 เกศเกล้าวิทยา 6 3 0 0 9
124 ธรรมรังษีวิทยา 6 2 2 0 10
125 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 6 1 2 0 9
126 บ้านหนองม้า 6 1 1 0 8
127 บ้านโนนกลาง 6 1 1 0 8
128 บ้านหอย 6 0 0 0 6
129 อุทุมพรวิทยา 5 5 2 0 12
130 บ้านหนองปลาคูณ 5 5 2 0 12
131 บ้านโคกหล่าม 5 4 2 0 11
132 บ้านปะหละ 5 0 2 0 7
133 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 5 0 0 0 5
134 บ้านเขวา 5 0 0 0 5
135 บ้านจานแสนไชย 5 0 0 0 5
136 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 0 0 0 5
137 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 5 0 0 0 5
138 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 4 4 0 12
139 บ้านโคกเมืองจันทร์ 4 4 1 0 9
140 บ้านเชือก 4 2 3 0 9
141 บ้านหนองกก 4 2 1 0 7
142 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 4 2 1 0 7
143 บ้านไพรพะยอม 4 2 1 0 7
144 บ้านโพธิ์ 4 2 0 0 6
145 บ้านจังเอิน 4 1 2 0 7
146 บ้านหนองยาง 4 1 1 0 6
147 บ้านหนองอาคูณ 4 1 1 0 6
148 บ้านคลีกลิ้ง 4 1 0 0 5
149 บ้านหว้า 4 1 0 0 5
150 บ้านโนนตุ่น 4 0 0 0 4
151 บ้านโนนแดงโนนม่วง 4 0 0 0 4
152 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 4 0 0 0 4
153 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 0 0 0 4
154 บ้านพงพรต 4 0 0 0 4
155 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 3 4 3 0 10
156 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 3 4 0 0 7
157 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 3 3 0 0 6
158 บ้านปลาขาว 3 2 0 0 5
159 บ้านหนองโง้ง 3 1 0 0 4
160 บ้านหลักด่านหนองจอก 3 1 0 0 4
161 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 3 0 1 0 4
162 การกุศลวัดบ้านโดด 3 0 1 0 4
163 บ้านสระภู 3 0 0 0 3
164 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 3 0 0 0 3
165 บ้านหนองผือ 2 3 2 0 7
166 บ้านแขมโพนทอง 2 1 2 0 5
167 บ้านกระเต็ล 2 1 0 0 3
168 บ้านอะลาง 2 1 0 0 3
169 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 0 1 0 3
170 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 0 2
171 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 2 0 0 0 2
172 บ้านกงพาน 2 0 0 0 2
173 บ้านโนนเค็ง 1 1 1 0 3
174 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 0 3
175 บ้านโดด 1 1 0 0 2
176 บ้านขวาว 1 0 2 0 3
177 บ้านกุง 1 0 0 0 1
178 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
179 บ้านหมากยาง 1 0 0 0 1
180 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 3 1 0 4
181 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 2 0 0 2
182 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 1 0 0 1
185 บ้านโก 0 0 3 0 3
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 1 2 1
187 บ้านโพนเมือง 0 0 1 0 1
188 บ้านท่า 0 0 0 0 0
189 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 0 0
รวม 2,152 502 215 9 2,869