สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 48 2 1 0 51
2 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 42 4 3 0 49
3 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 38 1 2 0 41
4 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 37 4 0 0 41
5 บ้านหนองแคน 36 6 3 0 45
6 บ้านตาโกน 34 7 1 0 42
7 บ้านกระเดาอุ่มแสง 31 5 2 0 38
8 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 30 5 2 0 37
9 บ้านเสียว 29 6 1 0 36
10 บ้านนาทุ่ง 28 3 1 0 32
11 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 27 4 0 0 31
12 บ้านโทะ 26 3 5 0 34
13 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 26 3 3 0 32
14 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 26 2 2 0 30
15 บ้านโนนสูง 25 4 5 0 34
16 อนุบาลราษีไศล 25 4 2 0 31
17 บ้านหนองหัวหมู 25 3 2 0 30
18 บ้านพะวร 23 10 2 0 35
19 อนุบาลบึงบูรพ์ 22 3 3 0 28
20 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 22 1 2 1 25
21 เมืองคง(คงคาวิทยา) 22 1 2 0 25
22 ชุมชนบ้านหนองคู 22 1 1 0 24
23 อนุบาลห้วยทับทัน 21 2 1 0 24
24 บ้านอ้อมแก้ว 21 2 1 0 24
25 บ้านคูสระ 18 5 1 0 24
26 บ้านฮ่องข่า 18 3 1 0 22
27 บ้านค้อกำแพง 18 0 1 0 19
28 บ้านด่านนอกดง 17 5 2 0 24
29 บ้านหนองห้าง 17 3 2 0 22
30 บ้านหนองสะมอน 17 3 0 0 20
31 บ้านนาโนน 16 5 1 0 22
32 บ้านขนวนสีแก้ว 16 5 1 0 22
33 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 16 5 1 0 22
34 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 15 11 3 0 29
35 บ้านโซงเลง 15 4 2 0 21
36 บ้านม่วง 15 4 1 0 20
37 บ้านโต่งโต้น 15 2 5 0 22
38 บ้านจิก 15 1 1 0 17
39 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 15 1 0 0 16
40 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 5 4 1 23
41 บ้านแข้ 14 3 3 0 20
42 บ้านแสงเมืองแคน 14 2 1 0 17
43 บ้านโคก 14 2 0 0 16
44 บ้านฟ้าผ่า 14 1 0 0 15
45 บ้านไผ่ 13 5 3 0 21
46 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 13 3 2 0 18
47 บ้านโปร่งสามัคคี 12 3 1 0 16
48 สระกำแพงวิทยาคม 12 1 1 0 14
49 บ้านแต้มะหลี่ 12 1 1 0 14
50 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 12 1 0 0 13
51 บ้านเมี่ยงแคนดวน 12 1 0 0 13
52 บ้านตัง 11 5 1 0 17
53 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 11 4 0 0 15
54 บ้านหนองหงอก 11 3 0 0 14
55 บ้านห้วย 11 2 1 0 14
56 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 11 1 2 0 14
57 บ้านผือ 11 0 4 0 15
58 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 11 0 1 0 12
59 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 11 0 0 0 11
60 บ้านบุยาว 10 7 0 0 17
61 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 4 3 0 17
62 บ้านดงแดง 10 4 1 0 15
63 บ้านสร้างปี่ 10 3 0 0 13
64 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 10 1 0 0 11
65 บ้านบอนใหญ่ 10 0 0 0 10
66 บ้านยางเอือด 9 4 0 0 13
67 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 9 3 2 0 14
68 บ้านโกทา 9 3 0 0 12
69 บ้านค้อโนนเพ็ก 9 2 1 0 12
70 อนุบาลจอมจิต 9 2 0 0 11
71 บ้านเมืองจันทร์ 9 1 0 0 10
72 บ้านมะฟัก 9 0 3 0 12
73 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 9 0 0 0 9
74 บ้านอีสร้อย 8 4 2 0 14
75 เคียวนำ 8 4 0 0 12
76 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 8 3 3 0 14
77 บ้านดอนไม้งาม 8 3 2 0 13
78 บ้านหนองสำโรงน้อย 8 3 1 0 12
79 บ้านเมืองหลวง 8 3 0 0 11
80 บ้านครั่ง 8 2 1 0 11
81 บ้านตลาดหนองเรือ 8 1 3 0 12
82 บ้านโจดม่วง 8 1 2 1 11
83 บ้านเมืองน้อย 8 1 1 0 10
84 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 8 1 1 0 10
85 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 8 1 1 0 10
86 บ้านสร้างเรือ 8 1 0 0 9
87 บ้านตาทอง 7 4 2 0 13
88 บ้านสามขา 7 4 0 0 11
89 บ้านเปือยขาม 7 3 1 0 11
90 บ้านพอกหนองแข้ 7 2 0 0 9
91 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 7 1 2 0 10
92 บ้านจาน 7 1 2 0 10
93 บ้านน้ำอ้อมน้อย 7 1 1 0 9
94 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 7 1 1 0 9
95 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 7 1 1 0 9
96 บ้านดงเค็งตู้ 7 1 1 0 9
97 บ้านหนองหว้า 7 1 0 0 8
98 บ้านกอย 7 1 0 0 8
99 บ้านยาง 7 0 0 0 7
100 บ้านท่าบ่อ 7 0 0 0 7
101 บ้านมะยาง 7 0 0 0 7
102 บ้านหนองแปน 6 12 1 2 19
103 บ้านสะเดา 6 4 0 0 10
104 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 6 3 1 0 10
105 ธรรมรังษีวิทยา 6 2 2 0 10
106 บ้านกระสังข์ 6 2 1 0 9
107 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 6 2 0 1 8
108 บ้านบึงหมอก 6 2 0 0 8
109 เกศเกล้าวิทยา 6 2 0 0 8
110 บ้านหนองเหล็ก 6 1 1 0 8
111 บ้านโนนกลาง 6 1 1 0 8
112 บ้านทุ่ม 6 1 0 0 7
113 อนุบาลศิลาลาด 6 0 1 0 7
114 บ้านหอย 6 0 0 0 6
115 บ้านพลับฝางผักหม 6 0 0 0 6
116 อุทุมพรวิทยา 5 5 2 0 12
117 บ้านโนนลาน 5 3 0 0 8
118 บ้านโคกหล่าม 5 2 2 0 9
119 บ้านกล้วยกว้าง 5 2 1 0 8
120 บ้านหนองม้า 5 1 1 0 7
121 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 5 1 1 0 7
122 บ้านหนองบ่อ 5 1 1 0 7
123 บ้านเขวา 5 0 0 0 5
124 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 0 0 0 5
125 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 5 0 0 0 5
126 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 5 0 0 0 5
127 บ้านไพรพะยอม 4 2 1 0 7
128 บ้านโพธิ์ 4 2 0 0 6
129 บ้านพงสิม 4 2 0 0 6
130 บ้านหนองยาง 4 1 1 0 6
131 บ้านหนองกก 4 1 0 0 5
132 บ้านคลีกลิ้ง 4 1 0 0 5
133 บ้านหว้า 4 1 0 0 5
134 บ้านปะหละ 4 0 2 0 6
135 บ้านขะยุง 4 0 1 0 5
136 บ้านกุงขาม 4 0 1 0 5
137 บ้านจานแสนไชย 4 0 0 0 4
138 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 4 0 0 0 4
139 บ้านจังเอิน 4 0 0 0 4
140 บ้านพงพรต 4 0 0 0 4
141 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 3 4 0 10
142 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 3 3 3 0 9
143 บ้านหนองปลาคูณ 3 2 2 0 7
144 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 3 2 1 0 6
145 บ้านปลาขาว 3 2 0 0 5
146 บ้านเชือก 3 1 3 0 7
147 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 3 1 1 0 5
148 บ้านปะอาว 3 1 1 0 5
149 บ้านนานวนหนองแคน 3 1 0 0 4
150 บ้านปะโด๊ะ 3 1 0 0 4
151 บ้านหลักด่านหนองจอก 3 1 0 0 4
152 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 3 1 0 0 4
153 บ้านโคกเมืองจันทร์ 3 0 1 0 4
154 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 3 0 1 0 4
155 การกุศลวัดบ้านโดด 3 0 1 0 4
156 บ้านหนองอาคูณ 3 0 1 0 4
157 บ้านสระภู 3 0 0 0 3
158 บ้านโนนแดงโนนม่วง 3 0 0 0 3
159 บ้านโนนตุ่น 3 0 0 0 3
160 บ้านหนองโง้ง 3 0 0 0 3
161 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 3 0 0 0 3
162 บ้านหนองผือ 2 3 2 0 7
163 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 2 3 0 0 5
164 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 0 1 0 3
165 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 0 2
166 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 2 0 0 0 2
167 บ้านกงพาน 2 0 0 0 2
168 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 2 0 0 0 2
169 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 0 3
170 บ้านกระเต็ล 1 1 0 0 2
171 บ้านโดด 1 1 0 0 2
172 บ้านแขมโพนทอง 1 0 2 0 3
173 บ้านขวาว 1 0 2 0 3
174 บ้านโนนเค็ง 1 0 1 0 2
175 บ้านกุง 1 0 0 0 1
176 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1 0 0 0 1
177 บ้านอะลาง 1 0 0 0 1
178 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
179 บ้านหมากยาง 1 0 0 0 1
180 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 3 1 0 4
181 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 2 0 0 2
182 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 1 0 0 1
185 บ้านโก 0 0 3 0 3
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 1 2 1
187 บ้านโพนเมือง 0 0 1 0 1
รวม 1,797 362 189 8 2,356