สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 11 10 4 25 48 2 1 0 51
2 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 10 3 0 13 15 1 0 0 16
3 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 9 3 0 12 30 5 2 0 37
4 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 7 1 3 11 38 1 2 0 41
5 อนุบาลห้วยทับทัน 7 0 2 9 21 2 1 0 24
6 บ้านตาโกน 5 5 1 11 34 7 1 0 42
7 บ้านหนองหัวหมู 5 4 3 12 25 3 2 0 30
8 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 5 3 3 11 22 1 2 1 25
9 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 4 5 4 13 27 4 0 0 31
10 บ้านนาโนน 3 6 0 9 16 5 1 0 22
11 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 3 4 0 7 26 3 3 0 32
12 เมืองคง(คงคาวิทยา) 3 2 1 6 22 1 2 0 25
13 อนุบาลราษีไศล 3 2 0 5 25 4 2 0 31
14 บ้านฮ่องข่า 3 1 1 5 18 3 1 0 22
15 บ้านม่วง 2 3 2 7 15 4 1 0 20
16 บ้านกระเดาอุ่มแสง 2 1 0 3 31 5 2 0 38
17 บ้านโซงเลง 2 1 0 3 15 4 2 0 21
18 บ้านแสงเมืองแคน 2 0 1 3 14 2 1 0 17
19 บ้านฟ้าผ่า 2 0 1 3 14 1 0 0 15
20 บ้านหนองหงอก 2 0 0 2 11 3 0 0 14
21 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 10 1 0 0 11
22 บ้านยาง 2 0 0 2 7 0 0 0 7
23 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1 5 5 11 37 4 0 0 41
24 บ้านโทะ 1 3 3 7 26 3 5 0 34
25 บ้านอ้อมแก้ว 1 3 0 4 21 2 1 0 24
26 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1 2 4 7 42 4 3 0 49
27 บ้านหนองห้าง 1 2 2 5 17 3 2 0 22
28 บ้านพะวร 1 2 0 3 23 10 2 0 35
29 บ้านอีสร้อย 1 2 0 3 8 4 2 0 14
30 บ้านนาทุ่ง 1 1 5 7 28 3 1 0 32
31 บ้านผือ 1 1 2 4 11 0 4 0 15
32 บ้านโปร่งสามัคคี 1 1 1 3 12 3 1 0 16
33 บ้านหนองแคน 1 1 0 2 36 6 3 0 45
34 อนุบาลบึงบูรพ์ 1 1 0 2 22 3 3 0 28
35 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 0 2 15 11 3 0 29
36 สระกำแพงวิทยาคม 1 1 0 2 12 1 1 0 14
37 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1 1 0 2 9 0 0 0 9
38 บ้านหนองกก 1 1 0 2 4 1 0 0 5
39 บ้านเสียว 1 0 2 3 29 6 1 0 36
40 บ้านเมืองน้อย 1 0 2 3 8 1 1 0 10
41 บ้านแข้ 1 0 1 2 14 3 3 0 20
42 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 1 2 12 1 1 0 14
43 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 1 2 11 0 0 0 11
44 บ้านบอนใหญ่ 1 0 1 2 10 0 0 0 10
45 บ้านตาทอง 1 0 1 2 7 4 2 0 13
46 บ้านครั่ง 1 0 0 1 8 2 1 0 11
47 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 0 1 7 1 2 0 10
48 บ้านปะหละ 1 0 0 1 4 0 2 0 6
49 บ้านขะยุง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
50 บ้านจิก 0 5 0 5 15 1 1 0 17
51 บ้านค้อกำแพง 0 3 3 6 18 0 1 0 19
52 บ้านโนนสูง 0 3 2 5 25 4 5 0 34
53 บ้านด่านนอกดง 0 3 1 4 17 5 2 0 24
54 บ้านหนองสะมอน 0 2 4 6 17 3 0 0 20
55 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 2 0 2 12 1 0 0 13
56 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 2 0 2 11 1 2 0 14
57 บ้านค้อโนนเพ็ก 0 2 0 2 9 2 1 0 12
58 บ้านหนองม้า 0 2 0 2 5 1 1 0 7
59 ชุมชนบ้านหนองคู 0 1 3 4 22 1 1 0 24
60 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 1 1 2 11 0 1 0 12
61 บ้านขนวนสีแก้ว 0 1 0 1 16 5 1 0 22
62 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 0 1 0 1 14 5 4 1 23
63 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 11 4 0 0 15
64 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 1 0 1 7 1 1 0 9
65 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 7 1 0 0 8
66 บ้านสะเดา 0 1 0 1 6 4 0 0 10
67 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 6 1 1 0 8
68 บ้านหอย 0 1 0 1 6 0 0 0 6
69 บ้านเขวา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
70 บ้านกุงขาม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
71 บ้านจานแสนไชย 0 1 0 1 4 0 0 0 4
72 บ้านสระภู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
73 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 0 3 3 26 2 2 0 30
74 บ้านโต่งโต้น 0 0 3 3 15 2 5 0 22
75 บ้านพลับฝางผักหม 0 0 3 3 6 0 0 0 6
76 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2 16 5 1 0 22
77 อุทุมพรวิทยา 0 0 2 2 5 5 2 0 12
78 บ้านคูสระ 0 0 1 1 18 5 1 0 24
79 บ้านโคก 0 0 1 1 14 2 0 0 16
80 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 0 1 1 12 1 0 0 13
81 บ้านตัง 0 0 1 1 11 5 1 0 17
82 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 10 4 3 0 17
83 บ้านโกทา 0 0 1 1 9 3 0 0 12
84 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 9 2 0 0 11
85 เคียวนำ 0 0 1 1 8 4 0 0 12
86 บ้านโจดม่วง 0 0 1 1 8 1 2 1 11
87 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
88 บ้านบึงหมอก 0 0 1 1 6 2 0 0 8
89 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
90 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
91 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 บ้านโนนตุ่น 0 0 1 1 3 0 0 0 3
93 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 1 1 2 3 0 0 5
94 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
95 บ้านกุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านไผ่ 0 0 0 0 13 5 3 0 21
98 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 13 3 2 0 18
99 บ้านห้วย 0 0 0 0 11 2 1 0 14
100 บ้านบุยาว 0 0 0 0 10 7 0 0 17
101 บ้านดงแดง 0 0 0 0 10 4 1 0 15
102 บ้านสร้างปี่ 0 0 0 0 10 3 0 0 13
103 บ้านยางเอือด 0 0 0 0 9 4 0 0 13
104 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 9 3 2 0 14
105 บ้านเมืองจันทร์ 0 0 0 0 9 1 0 0 10
106 บ้านมะฟัก 0 0 0 0 9 0 3 0 12
107 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 0 0 8 3 3 0 14
108 บ้านดอนไม้งาม 0 0 0 0 8 3 2 0 13
109 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 8 3 1 0 12
110 บ้านเมืองหลวง 0 0 0 0 8 3 0 0 11
111 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 8 1 3 0 12
112 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 8 1 1 0 10
113 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 0 0 8 1 1 0 10
114 บ้านสร้างเรือ 0 0 0 0 8 1 0 0 9
115 บ้านสามขา 0 0 0 0 7 4 0 0 11
116 บ้านเปือยขาม 0 0 0 0 7 3 1 0 11
117 บ้านพอกหนองแข้ 0 0 0 0 7 2 0 0 9
118 บ้านจาน 0 0 0 0 7 1 2 0 10
119 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 0 0 0 0 7 1 1 0 9
120 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 7 1 1 0 9
121 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 7 1 1 0 9
122 บ้านกอย 0 0 0 0 7 1 0 0 8
123 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 7 0 0 0 7
124 บ้านมะยาง 0 0 0 0 7 0 0 0 7
125 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 6 12 1 2 19
126 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 0 0 6 3 1 0 10
127 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 6 2 2 0 10
128 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 6 2 1 0 9
129 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 6 2 0 0 8
130 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
131 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 6 1 0 0 7
132 อนุบาลศิลาลาด 0 0 0 0 6 0 1 0 7
133 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 5 3 0 0 8
134 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 5 2 2 0 9
135 บ้านกล้วยกว้าง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
136 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 5 1 1 0 7
137 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
138 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
139 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
140 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
141 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
142 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
143 บ้านพงสิม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
144 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
145 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
146 บ้านหว้า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านพงพรต 0 0 0 0 4 0 0 0 4
149 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 3 4 0 10
150 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 3 0 9
151 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
152 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
153 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
154 บ้านเชือก 0 0 0 0 3 1 3 0 7
155 บ้านปะอาว 0 0 0 0 3 1 1 0 5
156 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 บ้านปะโด๊ะ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
160 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
162 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
163 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
164 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
167 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านกงพาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านกระเต็ล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโดด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
175 บ้านขวาว 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
181 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านโก 0 0 0 0 0 0 3 0 3
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
187 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 121 120 103 344 1,797 362 189 8 2,348