สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 13 11 6 30 59 2 1 0 62
2 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 10 3 0 13 35 7 2 0 44
3 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 10 3 0 13 15 1 0 0 16
4 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 9 5 4 18 57 6 3 0 66
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 9 1 3 13 41 3 2 0 46
6 อนุบาลห้วยทับทัน 9 0 2 11 27 4 1 0 32
7 บ้านตาโกน 8 8 1 17 42 9 2 0 53
8 บ้านหนองหัวหมู 8 6 3 17 31 4 2 0 37
9 บ้านพะวร 6 2 1 9 34 10 2 0 46
10 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 5 3 4 12 26 4 2 1 32
11 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 4 5 4 13 27 4 0 0 31
12 เมืองคง(คงคาวิทยา) 4 4 5 13 33 1 3 0 37
13 บ้านนาโนน 3 7 0 10 17 5 1 0 23
14 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 3 5 1 9 35 5 3 0 43
15 อนุบาลราษีไศล 3 5 0 8 33 6 2 0 41
16 บ้านฮ่องข่า 3 2 1 6 19 4 1 0 24
17 บ้านผือ 3 1 2 6 13 0 4 0 17
18 บ้านด่านนอกดง 2 5 2 9 22 5 2 0 29
19 บ้านม่วง 2 3 3 8 17 5 1 0 23
20 บ้านกระเดาอุ่มแสง 2 2 0 4 36 5 2 0 43
21 บ้านหนองแคน 2 1 1 4 41 11 4 0 56
22 บ้านแสงเมืองแคน 2 1 1 4 16 2 1 0 19
23 บ้านโซงเลง 2 1 0 3 16 5 2 0 23
24 บ้านพงสิม 2 1 0 3 7 2 1 0 10
25 บ้านฟ้าผ่า 2 0 2 4 19 3 0 0 22
26 บ้านแต้มะหลี่ 2 0 1 3 15 1 1 0 17
27 บ้านยาง 2 0 1 3 11 0 0 0 11
28 บ้านหนองหงอก 2 0 0 2 12 4 0 0 16
29 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 10 1 0 0 11
30 บ้านปะหละ 2 0 0 2 5 0 2 0 7
31 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1 5 5 11 39 4 0 0 43
32 บ้านโทะ 1 5 4 10 34 5 8 0 47
33 บ้านโนนสูง 1 3 2 6 27 5 5 0 37
34 บ้านอ้อมแก้ว 1 3 0 4 21 2 1 0 24
35 บ้านนาทุ่ง 1 2 7 10 34 6 1 0 41
36 บ้านหนองห้าง 1 2 2 5 17 3 2 0 22
37 บ้านโปร่งสามัคคี 1 2 2 5 16 4 1 0 21
38 บ้านอีสร้อย 1 2 0 3 11 6 2 0 19
39 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 2 4 22 12 3 0 37
40 บ้านกุงขาม 1 1 1 3 9 1 1 0 11
41 อนุบาลบึงบูรพ์ 1 1 0 2 26 6 4 0 36
42 สระกำแพงวิทยาคม 1 1 0 2 16 1 1 0 18
43 บ้านสร้างปี่ 1 1 0 2 12 3 0 0 15
44 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1 1 0 2 11 0 0 0 11
45 บ้านหนองกก 1 1 0 2 4 2 1 0 7
46 บ้านโต่งโต้น 1 0 3 4 16 2 5 0 23
47 บ้านเสียว 1 0 2 3 29 8 1 0 38
48 บ้านเมืองน้อย 1 0 2 3 11 6 1 1 18
49 บ้านแข้ 1 0 1 2 16 4 4 0 24
50 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 1 2 11 1 0 0 12
51 บ้านบอนใหญ่ 1 0 1 2 11 0 0 0 11
52 บ้านตาทอง 1 0 1 2 9 6 2 0 17
53 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1 0 1 2 7 0 0 0 7
54 บ้านดงแดง 1 0 0 1 15 6 1 0 22
55 บ้านสร้างเรือ 1 0 0 1 11 3 0 0 14
56 บ้านครั่ง 1 0 0 1 10 5 1 0 16
57 บ้านเมืองจันทร์ 1 0 0 1 10 3 0 0 13
58 บ้านดอนไม้งาม 1 0 0 1 9 3 2 0 14
59 บ้านขะยุง 1 0 0 1 9 3 1 0 13
60 บ้านดงเค็งตู้ 1 0 0 1 9 2 1 0 12
61 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 0 1 7 1 2 0 10
62 บ้านกล้วยกว้าง 1 0 0 1 6 3 1 0 10
63 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1 0 0 1 4 2 1 0 7
64 บ้านกระเต็ล 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านจิก 0 5 0 5 16 1 1 0 18
66 บ้านหนองสะมอน 0 3 4 7 22 4 0 0 26
67 บ้านค้อกำแพง 0 3 3 6 21 2 1 0 24
68 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
69 บ้านขนวนสีแก้ว 0 2 0 2 19 6 1 0 26
70 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 2 0 2 14 1 0 0 15
71 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 2 0 2 11 2 2 0 15
72 บ้านค้อโนนเพ็ก 0 2 0 2 9 2 1 0 12
73 บ้านหนองม้า 0 2 0 2 6 1 1 0 8
74 ชุมชนบ้านหนองคู 0 1 3 4 23 2 2 0 27
75 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 1 1 2 13 1 1 0 15
76 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 1 1 2 10 1 2 0 13
77 บ้านโนนตุ่น 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 0 1 0 1 18 6 5 1 29
79 บ้านไผ่ 0 1 0 1 18 6 3 0 27
80 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 1 0 1 16 3 2 0 21
81 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 12 5 0 0 17
82 บ้านสะเดา 0 1 0 1 8 5 0 0 13
83 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 8 2 1 0 11
84 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 8 2 1 0 11
85 บ้านปะโด๊ะ 0 1 0 1 6 3 0 0 9
86 บ้านหอย 0 1 0 1 6 0 0 0 6
87 บ้านเขวา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
88 บ้านจานแสนไชย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
89 บ้านสระภู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
90 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 0 3 3 30 4 3 0 37
91 บ้านพลับฝางผักหม 0 0 3 3 10 2 1 0 13
92 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2 16 5 1 0 22
93 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 2 2 13 5 4 0 22
94 บ้านปะอาว 0 0 2 2 7 1 1 0 9
95 อุทุมพรวิทยา 0 0 2 2 5 5 2 0 12
96 บ้านคูสระ 0 0 1 1 18 7 1 0 26
97 บ้านโคก 0 0 1 1 18 2 1 0 21
98 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 0 1 1 14 1 0 0 15
99 บ้านบุยาว 0 0 1 1 12 10 0 0 22
100 บ้านตัง 0 0 1 1 11 6 2 0 19
101 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 1 1 11 3 1 0 15
102 บ้านโจดม่วง 0 0 1 1 10 1 3 1 14
103 บ้านโกทา 0 0 1 1 9 3 0 0 12
104 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 9 2 0 0 11
105 เคียวนำ 0 0 1 1 8 4 0 0 12
106 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 1 1 7 2 0 1 9
107 บ้านบึงหมอก 0 0 1 1 7 2 0 0 9
108 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 1 1 6 1 2 0 9
109 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 4 4 4 0 12
110 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
111 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
112 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 1 1 3 4 0 0 7
113 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
114 บ้านกุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 14 5 2 0 21
116 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 0 0 12 4 3 0 19
117 บ้านห้วย 0 0 0 0 12 2 1 0 15
118 บ้านยางเอือด 0 0 0 0 11 5 0 0 16
119 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 11 1 1 0 13
120 บ้านเมืองหลวง 0 0 0 0 10 8 0 0 18
121 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 10 2 1 0 13
122 อนุบาลศิลาลาด 0 0 0 0 10 1 1 0 12
123 บ้านพอกหนองแข้ 0 0 0 0 9 2 0 0 11
124 บ้านจาน 0 0 0 0 9 1 3 0 13
125 บ้านมะฟัก 0 0 0 0 9 0 3 0 12
126 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 8 4 1 0 13
127 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 0 0 0 0 8 3 1 0 12
128 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 8 1 3 0 12
129 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 8 1 1 0 10
130 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 7 14 2 2 23
131 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 0 0 7 4 1 0 12
132 บ้านสามขา 0 0 0 0 7 4 0 0 11
133 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 7 3 2 0 12
134 บ้านเปือยขาม 0 0 0 0 7 3 1 0 11
135 บ้านกอย 0 0 0 0 7 1 0 0 8
136 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 7 1 0 0 8
137 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
138 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 7 1 0 0 8
139 บ้านมะยาง 0 0 0 0 7 0 0 0 7
140 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 6 3 1 0 10
141 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 6 3 0 0 9
142 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 6 3 0 0 9
143 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 6 2 2 0 10
144 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
145 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 5 5 2 0 12
146 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 5 4 2 0 11
147 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
148 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
149 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 0 0 0 4 4 1 0 9
150 บ้านเชือก 0 0 0 0 4 2 3 0 9
151 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
152 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
153 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 4 1 2 0 7
154 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
155 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
156 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
157 บ้านหว้า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
158 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
159 บ้านพงพรต 0 0 0 0 4 0 0 0 4
160 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 4 3 0 10
161 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
162 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
163 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
166 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
167 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
168 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
169 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
170 บ้านอะลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านกงพาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านโดด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านขวาว 0 0 0 0 1 0 2 0 3
178 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
181 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านโก 0 0 0 0 0 0 3 0 3
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
187 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านท่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 155 132 457 2,152 502 215 9 2,869