รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มากเมือง
2. เด็กชายอมรเทพ  จำปี
 
1. นายสมบัติ  มาศกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนกร  พรมดี
2. เด็กชายวิศรุต  สมสุข
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายสรายุทธ์  จันทะนาม
2. เด็กชายสืบวงค์  สิทธิ
 
1. นายทำนอง  วงศ์จอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายธนันท์ธร  อาบทอง
2. เด็กชายธนากร  ขันติวงศ์
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายจิระพงค์  วงค์พุฒ
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  โสภี
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกรรชัย  อามาตร์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนะวัน
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงปภัสชา  กาหลง
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  พิมวัน
3. เด็กชายวัชรินทร์  รัตนวัน
4. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนวัน
5. เด็กหญิงแอนนี่  มุยสีทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมหาชัย
2. นางยุพิน  คำดำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
 
1. นางสุภาวรรณ  หลาวทอง
2. นางวรรณธณา  อภิชาติวงวณิชย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงศศิชา  ทองแสน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำด้วง
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภัทรพล  ใยอิ้ม
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิภาดา  อาษาราช
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญไทย
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สอาดแพน
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงยุภาพร  ภูมี
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอัฐษราวุธ  บังอร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงญาณิศา  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นพิกุุล
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
2. นางสาวนิภาวรรณ  สมสุข
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชาคริต  กลิ่นหนู
2. เด็กหญิงนภัสสร  แพงศรี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โนนน้อย
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายบารมี  พรหมพิลา
3. เด็กชายศุภณัฐ  เสาศิริ
 
1. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
2. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุไรโคตร
2. เด็กชายธนาพล  ทองเหมือน
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีกำแหง
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายธนวัช  สาลี
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทองล้วน
3. เด็กชายไชยา  หนองข่า
 
1. นายตรีภพ  สีดา
2. นายพินิจ  คำดำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายพงศ์สรรค์  พรรษา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นายวินัย  มณีนิล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
 
1. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองบ่อ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพิยดา  สมตาเต๊ะ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนสิษฐ์  ทนทาน
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. นางสาวชนิศรา  โพธิ์ภิรมณ์
 
1. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคฑาวุธ  เงาศรี
2. เด็กชายชนสิษฐ์  ทนทาน
3. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
4. เด็กหญิงณัฐมล  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
6. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
7. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
8. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษณะรายณ์  อำพันลา
2. เด็กชายคฑาวุธ   เงาศรี
3. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
4. เด็กชายชนสิษฐ์  ทนทาน
5. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
6. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
7. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
8. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
9. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
10. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
11. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
12. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
13. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
14. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
3. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
4. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษณะรายณ์  อำพันลา
2. เด็กชายคฑาวุธ   เงาศรี
3. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
4. เด็กชายชนสิษฐ์  ทนทาน
5. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
6. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
7. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
8. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
9. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
10. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
11. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นายสมใจ  กิ่งคำ
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นางสันติภาวี  พาลี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
2. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงค์
3. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
4. เด็กชายทัพยา  สงวนแก้ว
5. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
7. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
8. เด็กหญิงวิภาดา  กิจเพียร
9. เด็กชายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
10. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
12. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นางวรรณศรี  ชราศรี
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพชร
2. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมลา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ทะวิลา
6. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
9. เด็กหญิงประภาพร  สระภู
10. เด็กหญิงปัทธวีกานต์  งามแสง
11. เด็กชายภูวดล  อินทะพงษ์
12. เด็กชายวิวัฒนา  โนนน้อย
13. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
14. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผาสุข
15. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
16. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
17. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
19. เด็กหญิงอริสา  สมบัติ
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางจิราพร  จุลละศร
3. นางเยาวภา  ดาสันทัด
4. นายมนตรี  ขาววิเศษ
5. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
6. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นันทพันธ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สายเพช็ร
3. เด็กชายชนะพงษ์  จ้ายหนองบัว
4. เด็กหญิงฑิตยาพร  รัชกุล
5. เด็กชายธนพงษ์  ทองขำ
6. เด็กชายธวัธชัย  สมภาค
7. เด็กชายธีระภัทร  ย่อมกระโทก
8. เด็กหญิงนันทนา  โนนกอง
9. เด็กหญิงพรณภา  ไชยราช
10. เด็กหญิงพรนภา  โนนกอง
11. เด็กหญิงพัชริดา  ร่มโพธิ์
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยสินทร์
13. เด็กหญิงรุจิรางค์  ขันทะวงษ์
14. เด็กชายศรายุทธ  พูลวงษ์
15. เด็กหญิงศศิวิมล  กิ่งเดช
16. เด็กหญิงศิรินันท์  เงินจันทร์
17. เด็กชายสรศักดิ์  ทองคำ
18. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งเดช
19. เด็กชายอภิเดช  บรเพ็ชร
20. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์แจ้ง
21. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทรัพย์มั่น
 
1. นางสมคิด  สีหนาท
2. นายวิรัช  บุญรอง
3. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
4. นางวีรยา  ปุณะปรุง
5. นายสุทัศน์  แซวรัมย์
6. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพล  ไชโย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวยทอง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ไชโย
4. เด็กชายศราวุธ  งามอัครไพบูลย์
5. เด็กชายศุภชัย  ขันติวงค์
6. เด็กหญิงสไบทอง  วงค์ราช
 
1. นายวินัย  ศรชัย
2. นายนายอรรณพ  วันศรี
3. นายวีระ  สุราวุธ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
 
1. นางอัญชลี  พลบญ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยสวี
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายเริงชัย  ค้องอ้อย
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายนนทวัช  แก้วใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวาสนา  โสพันธ์
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยสวี
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายทรงพล  สุขะตะ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  อ่อนผา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงฐาปนี  ทองปัญญา
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายนนทกานต์  ปานมิ่ง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายชินภัทร  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทพร  นรสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนภัสสสร  แพงศรี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรโพด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กะสี
3. เด็กหญิงกมลชนก  พวงศรี
4. เด็กชายกิตติกร  วงศ์ศรี
5. เด็กชายกิตติกุล  สงคราม
6. เด็กชายจรัส  จิตมั่น
7. เด็กชายจิรายุทธ  ชูหา
8. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
10. เด็กชายชินพัฒน์  ธรรมโคตร
11. เด็กหญิงดาริกา  ชาติผา
12. เด็กชายทรงพลศักดิ์  โพธิวัฒน์
13. เด็กชายธนธรณ์  จับไวดี
14. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
15. เด็กหญิงธิมาพร  เถระพันธ์
16. เด็กหญิงนฤมล  ขันแก้ว
17. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
18. เด็กชายพงศภัค  จิตมั่น
19. เด็กชายพงษ์ศิริ  วงศ์คำ
20. เด็กชายพรหมพิริยะ  ซำรำ
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โทนะพันธ์
22. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญชู
23. เด็กหญิงมรกต  ทรดี
24. เด็กหญิงรัตติยา  เพ็งพวง
25. เด็กชายวชิร  รัตนะวัน
26. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
27. เด็กหญิงวริศรา  แสงเป่า
28. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสาร
29. เด็กหญิงสยมภรณ์  วารีย์
30. เด็กชายสัมพันธ์  โทนะพันธ์
31. เด็กชายสาธิต  กะสี
32. เด็กหญิงสิริญญา  แย้มศรี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมโคตร
34. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
35. เด็กหญิงอริศรา  ใจสุข
36. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
37. เด็กชายเกรียงไกร  มีทอง
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมโสภา
39. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
40. เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์คำ
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
2. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
3. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
4. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
5. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
6. นางสมยงค์  ทองเลิศ
7. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
8. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญานัด  เจริญศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองทวี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แปนแก้ว
4. เด็กชายจารุวัฒน์  เหล่าเลิศ
5. เด็กหญิงชญานี  วิเศษชาติ
6. เด็กหญิงชนาพร  กลัดบุบผา
7. เด็กหญิงชยุดา  สมบัติวงศ์
8. เด็กหญิงชลินธร  ทองหล่อ
9. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบัติวงค์
10. เด็กชายชิตวัน  สมบัติวงค์
11. เด็กชายณัฐพงค์  เลิศมงคลเวหา
12. เด็กชายณัฐพนธ์  สมบัติวงศ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงจันทร์
14. เด็กชายธีรกานต์  ดวงจันทร์
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมา
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
17. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาศ
18. เด็กหญิงพรวิภา  สะดีวงศ์
19. เด็กหญิงพรสุภัค  วิเศษชาติ
20. เด็กหญิงพัชริดา  คำภีระ
21. เด็กหญิงพิชญาภา  ประชากลาง
22. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สวยรูป
23. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผักไหม
25. เด็กชายภัทราวดี  ศรีมหาโพชน์
26. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเศษชาติ
27. เด็กชายมนตรี  โคตรฤชัย
28. เด็กหญิงรัตนา  คบพิมาย
29. เด็กหญิงลภัสสิริ  กระสังข์
30. เด็กหญิงวรรษิษฐา  แจ้งสว่าง
31. เด็กหญิงวริศราภรณ์  ม่วงศรี
32. เด็กหญิงศรัยฉัตร   วงค์ภักดี
33. เด็กหญิงศิริประภา  อสิพงษ์
34. เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษชาติ
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิเศษชาติ
36. เด็กหญิงอธิชา  อินทร์แก้ว
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกาะแก้ง
38. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ยอดสาย
39. เด็กหญิงเกวลิน  ผักไหม
40. เด็กชายเรืองศักดิ์  แจ่มพะโยม
 
1. นายกิตติพันธ์  บุดดา
2. นางสาวอุษา  ใจมนต์
3. นางสาวโชติกา  หาดคำ
4. นางสาวปัทมาวรรณ  ชัยวิเศษ
5. นางสาวนันทัชพร  ทวีชาติ
6. นางสาวสุภาวดี  ทวีชาติ
7. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
8. นางรุจิรา  ผักไหม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมูล
3. เด็กหญิงจินดามณ๊  พรหมโคตร
4. เด็กชายชินรวัตร์  ธรรมบุตร
5. นางสาวธีราพร  รักษาพันธ์
6. เด็กชายธเนศ  เจตนา
7. เด็กชายมณีเกษ  ไชยโยธา
8. นางสาวรุจิรา  โพธิ์ทิพย์ทองงาม
9. นางสาวลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
10. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
 
1. นางอัญชลี  พลบญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเย็น
2. เด็กชายธนทัต  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  สร้อยสิงห์
4. เด็กชายภัคพล  บุญปัญญา
5. เด็กชายวรฤทธิ์  มีฤทธิ์
6. เด็กชายศุภกร  ดวงพรม
7. เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลอย
8. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมทา
2. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
3. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  เดิมทำรัมย์
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  หลักบุญ
4. เด็กหญิงรัชศา  ราษีสวย
5. เด็กหญิงวรารัตน์  อุปภา
6. เด็กหญิงสุนิษา  บับภา
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
3. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
4. นางยุพา  พรหมทา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธนาพร  เลขกลาง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
3. เด็กหญิงรตนพร  หาญสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
5. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
6. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
7. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางรัตนา  บึงไกร
3. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
4. นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อินกอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  พันธ์ขาว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิบุตร
4. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ขาว
5. เด็กหญิงสุพิญญา  สายแก้ว
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  แสนแก้ว
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
2. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
3. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
4. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกันติมา  แก้วใส
2. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
3. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
4. เด็กหญิงภัทร์สรียา  บุญปัญญา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวงาม
6. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
7. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
8. เด็กหญิงอาลีนา  แจ่มศรี
 
1. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
2. นางเอ็มอร  พุมมา
3. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
4. นายสมพร  สมสุข
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงติรัฐติกาล  ไชยสาร
3. เด็กหญิงทัศนีย์  คงรำพึง
4. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์สังข์
5. นางสาวบัวแก้ว  บุตรมั่น
6. เด็กหญิงปัทมาพร  อุทุม
7. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
8. นางสาววริศรา  ดวงน้อย
9. เด็กหญิงศิริกานดา  ปุยคำ
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
11. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
12. นางสาวสุกานดา  มูลพันธ์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุยคำ
14. นางสาวสุพัตรา  พลรักษ์
15. เด็กหญิงสุมิตรา  ยอดคุณ
16. นางสาวอารียา  แสงแย้ม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
3. นางสาวนภัสนันท์  บุญส่ง
4. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหะบุตร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  งามเจริญ
3. เด็กหญิงนคภรณ์  มีกุล
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
5. เด็กหญิงปิยะดา  เปี่ยมมาก
6. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
7. เด็กหญิงพรชิตา  โอนวัง
8. เด็กหญิงพรพรหม  พรหมคช
9. เด็กหญิงภคพร  อาจหาญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
11. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
12. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
13. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
15. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
16. เด็กหญิงเดือนพัตรา  ใบพิมาย
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นายบุญจง  ศรีเลิศ
3. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
4. นางรัตนา  บึงไกร
5. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันลา
4. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
5. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
2. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายชินพัฒน์  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ    ไกรยา
2. เด็กหญิงชาลิสา   ทัดสุคนธ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   จังอินทร์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดวงนิล
5. เด็กหญิงธนพร   ทองขาว
6. เด็กหญิงปวีณา   ภาเภา
 
1. นายสุนันท์  แก้วใส
2. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
3. นางดารา  บุญสิงห์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายกฤษดา  สุมาจักร
2. เด็กชายจักรพงศ์  แก้วคง
3. เด็กชายตะวัน  จันทร
4. เด็กชายธนายุทธ   ฟองลม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจดี
6. เด็กชายบูชิต  บรรยง
 
1. นายพานิช  คนขยัน
2. นางอรทัย  คนขยัน
3. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่มเกลี้ยง
3. เด็กชายนิพนธ์  ภูคลองพลอย
4. เด็กชายบุญศักดิ์  กิ่งวงษา
5. เด็กชายปิยะพงษ์  เชี่ยวชาญ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ลมผักแว่น
7. เด็กชายสถาพร  ทาบาล
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาระโย
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงมุก  นาคอาจหาญ
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปริญญา  ลินไธสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วิระศรี
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์วรรณา
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวริศ  เรืองพร
2. เด็กชายอดิเทพ  ละขะไพ
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
87 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  พรพุทธรัตน์
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นายอุทัย  สิงห์ทอง
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกุลยา  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเคราะห์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ประนม
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติธัช  มีชัย
2. เด็กชายอดิเทพ  ละชะไพ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
90 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สิมตะมะ
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุนนท์นาม
2. เด็กชายศุภกร  สร้อยสีหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางวิจิตรา  บุญศล
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พลายละหาร
2. เด็กชายสุรชัย  เกษี
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ่มศรี
2. เด็กชายสุวิชาญ  แก้วใสย์
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสุวรรณี   สุนทรธีรกุล
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายสงกรานต์  อินปัญญา
2. เด็กชายอิทธิพล  เจริญราช
 
1. นายสมจิตร  ดวงชัย
2. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
95 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเล่ย์
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
2. เด็กหญิงจรรยา  วงษ์วิลา
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองพิละ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายพงศ์พล  คำแพง
2. เด็กชายวิรัตน์  ทองปัญญา
3. เด็กชายสราวุธ  สกุลบึงบูรพ์
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กชายวรชัย  ไชยชนะ
3. เด็กชายวรเทพ  สมพงษ์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
100 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
2. เด็กชายประสิทธิ์  นิยม
3. เด็กชายปารมี  แก้วพวง
 
1. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
2. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
101 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. นางสาวกนกวรรณ  แพทย์มด
2. นางสาวพรสวรรค์  จีนกิ้ม
3. นางสาวพัชรมณฑ์  เพ็งสา
 
1. นายวัฒนา  โคตรเนตร
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายชินกร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายธนกฤต  คงนอก
3. เด็กชายสุรเดช  เสาศิริ
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนพงษ์  เหลาคำ
2. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วอาดิษฐ์
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
 
1. นายกิตติกร   สอนคำเสน
2. นายนายทศพร  ศรีละพันธ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยุง 1. เด็กชายนพรัตน์  ดีภักดิ์
2. เด็กชายนันทกร  อุดหนุน
3. เด็กชายอนิวัติ  ขอสืบ
 
1. นายควง  อินทร์แก้ว
2. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายบูรพา  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงปาลิตา  คาวี
3. เด็กหญิงศรัญญา  พงษ์ปลัด
4. เด็กหญิงศิริญญา  ตาแสง
5. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนะวัน
6. เด็กหญิงอรอนงค์  กตะศิลา
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางวาสนา  นิยม
3. นางเสาวลักษณ์  ทองผิว
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายชลธิต  ยอดไม้
2. เด็กหญิงปัญชิกา  กันยา
3. เด็กหญิงยุวดี  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงวรนุช  ศรีชารัตน์
5. เด็กหญิงวาสนา  ทุมมี
6. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ศรชัย
 
1. นายวรพจน์  ลาเต
2. นางธาริณี  ประทุมขำ
3. นางอรทัย  คนขยัน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
2. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
3. เด็กชายนรากร  ศัทธาทอง
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
2. นางลักษณา  เทพชู
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติหอม
3. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นายอัษฏาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชนิดา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ธรรมวัตร
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นางอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. นางสาวศรีสุดา  วรรณโคตร
2. เด็กชายอนุรักษ์  จันทะศิลา
3. นายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  พลพงษ์
3. เด็กชายอนุพงษ์  พันนา
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  อสิพงษ์
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงวรสา  จันทร์ทำ
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางลำดวน  ขาวสะอาด
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวกัลยา  นนทพันธ์
2. เด็กหญิงนิพัตรา  คำใบ
3. นางสาววิภาดา  วัชรุจี
 
1. นางพัชรา  โพธิ์ชัย
2. นางศุณิษา  สุพรม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองไสย
2. เด็กหญิงธมกร  แสนมาตรย์
3. เด็กหญิงพรรณิศา  อุ่นคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงสรญา  พิลัย
2. เด็กชายสรายุทธ  ผ่องราศรี
3. เด็กหญิงสุวนัน  กาญจรัส
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิภา  สายรัตน์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ไกรยา
 
1. นางจำเนียร  สมคะเนย์
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงพัฒนัฐ  พิศวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรลังค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระภู
 
1. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
120 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ถาหนองบัว
2. เด็กหญิงอัมพร  คำบ่อ
3. เด็กหญิงอินทิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์  เกษสร
 
121 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกันยกรณ์  ปิยะวงค์
2. เด็กหญิงวริศรา  สายมาลี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
2. นางสาววณิชยา  โชตึก
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
3. เด็กชายภูชิต  สอนสิทธิ์
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
123 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงกัญจ์ทิมาภรณ์   ใจเรือง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ภิญโญ
3. เด็กหญิงศิลารัตน์   พรมพิลา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายปุณสิน  ชุนอ้วน
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  จังอินทร์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
 
125 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายปริวัฒน์  ร่านจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองภาพ
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางมณีรัตน์  โสภาสุข
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายปณชัย  ฝากาทอง
 
1. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรีคำ
 
1. นางศิวภรณ์  เกตหนองโพธิ์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงค์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายสุรชัย  ทาทอง
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางสุจิตรา  ใจมนต์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพินิจ
2. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  เนียมไทย
5. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
7. เด็กหญิงอารียา  บุตรประยูร
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายสราวุธ  พึ่งใจ
 
1. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวงศธร  คุณเถื่อน
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงพรรณภา   พรมศรี
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายเทอดไทย  เขตกลาง
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โคตรพันธ์
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วทอง
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติภพ  โรเบริ์ตฟิตดอล
 
1. นางทองใส  สามยอด
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  คิดรอบ
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพรชิตา  รัตนวัน
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงฐิติมา  ห้วยจันทร์
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกฤติยากร  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
3. เด็กชายชยางกูร  เพ็งพิศ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
2. นางศุณิษา  สุพรม
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพรสรรค์  ชื่นตา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์โท
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   เหลาคำ
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์มณี
2. เด็กชายศศิธร  พงษ์พิละ
3. เด็กชายอนุชิต  กลางพิมาย
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
2. นางผดุง  นวลสาย
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงค์ภักดี
2. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
3. เด็กชายอธิชาติ  วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ภักดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ตรีแก้ว
3. เด็กชายธีรศักดิ์  สมจิตติ์
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงค์ภักดี
2. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
3. เด็กชายอธิชาติ  วงค์ภักดี
 
1. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  น้อยฤทธิ์
2. เด็กชายศุภมิตร  ศรีวัง
3. เด็กชายสุทธิมาส  สีบัว
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญานี  วังคีรี
2. เด็กหญิงกุลนิชา  สีเสน
3. เด็กหญิงรัตนา  ศรีโพนทอง
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินสระเทพ
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนเวฬุ
2. นางจงจิต  พร้อมญาติ
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
2. เด็กหญิงวิศุดา  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
2. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
2. เด็กหญิงรสจรัฐ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
2. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูมั่นนา
2. เด็กหญิงหฤทัย  สังข์เกิด
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  พรรษา
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นางทองม้วน  โสดถานา
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
2. เด็กชายธนศักดิ์  ระวังชนม์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  คำนึง
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายอาทิตย์  มณีวงษ์
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
 
1. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นายตรีเพชร  หารไชย
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายปราณวัติ  ประถม
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพนมพร  รัตนะวัน
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กหญิงกันติมา  แก้วใส
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัดแก้ว
4. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
5. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวัน
6. เด็กหญิงชลธิชา  กตะศิลา
7. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
8. เด็กหญิงทิตยา  สาสังข์
9. เด็กชายธวัชชัย  คาวี
10. เด็กหญิงธิดารัตน  แซ่เตีย
11. เด็กชายนนทวัฒน์  มาตรภูธร
12. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีเทศ
13. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
14. เด็กชายพุฒินาท  แจ่มศรี
15. เด็กหญิงภัทร์สรียา  บุญปัญญา
16. เด็กชายภูมิธน  แสนปุย
17. เด็กชายมงคล  ศรีสมุทร
18. เด็กชายศราวุฒิ  กมล
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวงาม
20. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
21. เด็กชายอนนท์  กตะศิลา
22. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
23. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
24. เด็กหญิงอรอมล  ชามนตรี
25. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
26. เด็กชายอัสนี  ชาลีกุล
27. เด็กหญิงอาลีนา  แจ่มศรี
28. เด็กชายแสนภูมิ  พลพงษ์
29. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
3. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
4. นายสมพร  สมสุข
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันติยาภรณ์  การะเกษ
2. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมลี
4. เด็กหญิงจันทกานต์  ทุมไมล์
5. เด็กหญิงจิรภา  แก้วพิลา
6. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
7. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว
8. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณโรจน์
9. เด็กหญิงทักษพร  นามพันธ์
10. เด็กหญิงทิพกฤตา  ดาวเรือง
11. เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  สีเชียง
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตมั่น
13. เด็กชายปฏิพัทธ์  สาระดี
14. เด็กชายประภาส  บุดดี
15. เด็กชายปริญญาเอก  การะเกษ
16. เด็กชายพนมพร  รัตนะวัน
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งพวง
18. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
19. เด็กหญิงพิยดา  บุญราช
20. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
21. เด็กชายภูวนาท  สุดวิลัย
22. เด็กชายมุนินทร์  หงษ์ทอง
23. เด็กหญิงศิรประภา  ยวนจิตร
24. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
25. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันแก้ว
26. เด็กหญิงสุวีรยา  จีระออน
27. เด็กชายอัมรินทร์  โทนะพันธ์
28. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
29. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
30. เด็กหญิงเยาวภา  สมเสนาะ
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นางเสน่หา  หารไชย
3. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
4. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
5. นายเอกวิทย์  นารีย์
6. นางวรันทร  ใจนวล
7. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา