หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทวีชัย ชมเมืองโรงเรียนบ้านหนองกาดประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ บุญชูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา พันยาโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
4. นายธานุษิต นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จิตรแม้นโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางพรแก้ว ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านตาเปียงประธานกรรมการ
2. นายมนตรชัย แสงอุ่นโรงเรียนบ้านกะดึรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี พิมพรโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ จันทเสนโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2กรรมการ
5. นางสาวพุธิตา คำเหลือโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิชิต พรหมดีโรงเรียนบ้านจันลมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต แก้ววงศ์โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)รองประธานกรรมการ
3. นางนันทวัน แพงมาโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ไชยพลโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
5. นางชลลัดดา มากนวลโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียา คูณวงษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์โรงเรียนบ้านสวายรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ทองแท้โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายรชยุตม์ สุขชาติโรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ จันทครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประสาน อ่อนศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันรองประธานกรรมการ
3. นายธนวรรธณ์ ทองดีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายประชัญ สีทาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายชัยฤทธิ์ ชมเมืองโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญเลื่อน ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)ประธานกรรมการ
2. นายสนอง บุดดา โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร หอมคำโรงเรียนบ้านตรางสวายกรรมการ
4. นายพรชัย แสวงพันธ์โรงเรียนบ้านสวายสนิท กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ สายกำพร้า โรงเรียนบ้านตะเคียนราม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสวาท โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางเกลียวทิพย์ นันทะบันโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กรรมการ
4. นายพรชัย แสวงพันธ์ โรงเรียนบ้านสวายสนิทกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ไทยเที่ยงโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
6. นางณัฐณิชา พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ทองมา โรงเรียนบ้านขี้นาค ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านปรือคัน รองประธานกรรมการ
3. นางโสพิน เนียมจิตร โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ
4. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
5. นางยุภาพร คงปัญญา โรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ
6. นางรำไพ ไชยชาติโรงเรียนบ้านคอกหนองไพร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านไฮเลิง ประธานกรรมการ
2. นายกษม มะลังศรีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ รองประธานกรรมการ
3. นางเกศสุดา ดวงใจโรงเรียนบ้านภูมิศาลา กรรมการ
4. นางสุกฤตา สุวรรณพรมโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางรัชฎา ปิยะสอนโรงเรียนบ้านตราด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธันยนันท์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. นางพิไลพรรณ ดลรุ้งโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัติยากร โพธิ์ดีตุ้มคำโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เพี้ยบุญมากโรงเรียนบ้านกระแมด กรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ ปานขาว โรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ ชาญพินิจโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พลคำโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว รองประธานกรรมการ
3. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายคำนึง ชมเมือง โรงเรียนบ้านไม้แก่น กรรมการ
5. นางดุษฎี จิตต์พิพัฒน์ โรงเรียนนิคม 2 กรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
7. นายพีระพันธ์ มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ กรรมการ
8. นายสุทธิชัย พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจ กรรมการและเลขานุการ
9. นางวราพร บัวภาโรงเรียนวัดบ้านปะอาง กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโร โรงเรียนบ้านชำแระกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสำเร็จ ชาญพินิจโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พลคำโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวรองประธานกรรมการ
3. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายคำนึง ชมเมืองโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
5. นางดุษฎี จิตต์พิพัฒน์โรงเรียนนิคม 2กรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
7. นายพีระพันธ์ มะลิรัมย์โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่กรรมการ
8. นายสุทธิชัย พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการและเลขานุการ
9. นางวราพร บัวภาโรงเรียนวัดบ้านปะอางกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ ชาญพินิจโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พลคำโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวรองประธานกรรมการ
3. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายคำนึง ชมเมืองโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
5. นางดุษฎี จิตต์พิพัฒน์โรงเรียนนิคม 2กรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
7. นายพีระพันธ์ มะลิรัมย์โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่กรรมการ
8. นายสุทธิชัย พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการและเลขานุการ
9. นางวราพร บัวภาโรงเรียนวัดบ้านปะอางกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโกมล วิเชียร โรงเรียนบ้านชำแระกลางประธานกรรมการ
2. นายสมคิด โคณบาล โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง กรรมการ
4. นางนิรมล อาจวิเชียรโรงเรียนนิคม 3 กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์ โรงเรียนบ้านสมอ กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์มาดา พุฒิพงศ์ปกรณ์ โรงเรียนบ้านปะอุง กรรมการ
7. นางสายใจ คำแก้ว โรงเรียนทับทิมสยาม 06กรรมการ
8. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอลิษรา หอมจำปาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโกมล วิเชียรโรงเรียนบ้านชำแระกลางประธานกรรมการ
2. นายสมคิด โคณบาลโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สุพรรณ์โรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
4. นางนิรมล อาจวิเชียรโรงเรียนนิคม 3กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์โรงเรียนบ้านสมอกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์มาดา พุฒิพงศ์ปกรณ์โรงเรียนบ้านปะอุงกรรมการ
7. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนทับทิมสยาม 06กรรมการ
8. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอลิษรา หอมจำปาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์โรงเรียนบ้านสมอประธานกรรมการ
2. นางนิรมล อาจวิเชียรโรงเรียนนิคม 3รองประธานกรรมการ
3. นายโกมล วิเชียรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
4. นายสมคิด โคณบาลโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ สุพรรณ์โรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์มาดา พุฒิพงศ์ปกรณ์โรงเรียนบ้านปะอุงกรรมการ
7. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนทับทิมสยาม 06กรรมการ
8. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอลิษรา หอมจำปาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณนาถ หิตะชาติ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวารี บุตรแสน โรงเรียนบ้านตาเม็ง กรรมการ
3. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุดายงค์โรงเรียนบ้านคลองสุด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ประมวล โรงเรียนเพียงหลวง 14กรรมการ
3. นางสาวศศิกานต์ โยธะกา โรงเรียนบ้านปรือคัน กรรมการ
4. นางรุ้งลาวัลย์ บำรุงโรงเรียนบ้านใจดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไสว สุนทรโรงเรียนบ้านเปียมตะลวกประธานกรรมการ
2. นายธนานพช์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านบ่อ กรรมการ
3. นางบานชื่น อินอุเทน โรงเรียนบ้านคำเผือ กรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ วงศ์เพ็ง โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุวรัตน์ ศรีเมือง โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นิตยวรรณ โรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการ
3. นางสาวสุมาศ ถานโอภาสโรงเรียนบ้านตาจวน กรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ โรงเรียนบ้านตาอุด กรรมการ
5. นางสาวนภาลัย บุตรดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ธรรมพรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร สุริเตอร์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา คำชัย โรงเรียนบ้านหลัก กรรมการ
4. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ สิ้นภัยโรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ เงาศรีโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
4. นางจิตร์วริน อยู่เย็น โรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนง ศรีกระชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว กรรมการ
3. นายศักดา พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการ
4. นางสาวชนุษพร ไพศาลสุวรรณโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายนเรศ คำเสียงโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี คำแสน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา กรรมการ
4. นายเอกชัย คำมา โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5. นางพิมพร คันศรโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีรชาติ พานิชโรงเรียนบ้านหนองระเยียวประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
4. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้ม โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกมณี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล เรื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
4. นายไกรสุเนตร์ ชินนาค โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ โสภาโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ โสภาโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ โสภาโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ โสภาโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านปราสาทรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านท่าคอยนางประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
4. นายจตุพล เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นายประสบผล บุญโยโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านปราสาทรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านท่าคอยนางประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
4. นายจตุพล เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นายประสบผล บุญโยโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านปราสาทรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านปราสาทรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านท่าคอยนางประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ รองประธานกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ บุญคง โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
4. นายจตุพล เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นายประสบผล บุญโยโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ สิงห์ศิลป์ โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ศรศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านแซรสะโบว์กรรมการ
4. นายมนตรี บุตรดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
5. นางพรภิมล สาดาโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านท่าคอยนางประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
4. นายจตุพล เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นายประสบผล บุญโยโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ศรศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านแซรสะโบว์กรรมการ
4. นายมนตรี บุตรดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
5. นางพรภิมล สาดาโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ศรศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านแซรสะโบว์กรรมการ
4. นายมนตรี บุตรดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
5. นางพรภิมล สาดาโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ศรศิลป์พงศ์โรงเรียนบ้านแซรสะโบว์กรรมการ
4. นายมนตรี บุตรดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
5. นางพรภิมล สาดาโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชรี มีลาภโรงเรียนบ้านโพนปลัด ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรีมาตรโรงเรียนบ้านขามทับขอนรองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม 1กรรมการ
4. นางชนัญชิดา นันทาโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางบัวลี จำปาขีดโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัชรี มีลาภโรงเรียนบ้านโพนปลัดประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรีมาตรโรงเรียนบ้านขามทับขอนรองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม 1กรรมการ
4. นางชนัญชิดา นันทาโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางบัวลี จำปาขีดโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางปภัสสิริย์ เนตรพังทังโรงเรียนบ้านตาอุดรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวิมล มูลสารโรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
4. นางณิชชา วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
5. นางวรวรรณ มิถุนดีโรงเรียนบ้านเรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางปภัสสิริย์ เนตรพังทังโรงเรียนบ้านตาอุดรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวิมล มูลสารโรงเรียนบ้านขี้นาครองประธานกรรมการ
4. นางณิชชา วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
5. นางวรวรรณ มิถุนดีโรงเรียนบ้านเรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์ศรี ถูกศรีโรงเรียนบ้านทะลอกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อ่อนจงไกรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านอาวอย กรรมการ
4. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพรโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
5. นางจุฑามาศ เปนาละวัดโรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศักดิ์ศรี ถูกศรีโรงเรียนบ้านทะลอกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อ่อนจงไกรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการ
4. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพรโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
5. นางจุฑามาศ เปนาละวัดโรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนทับทิมสยาม 06กรรมการ
4. นางอนงค์นาถ ผ่องฉายโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางสาวจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนทับทิมสยาม 06กรรมการ
4. นางอนงค์นาถ ผ่องฉายโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูงประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผลโรงเรียนโคกสูงกรรมการ
4. นายกีรติ เปาริสารโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
5. นางศรัณยา อินทรทัศน์โรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูงประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผลโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายกีรติ เปาริสารโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
5. นางศรัณยา อินทรทัศน์โรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ประธานกรรมการ
2. นายสุทิศ เจรจาโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด นามบุตรโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยยา ลำดวนโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางจิราลักษณ์ ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านหนองอิไทยประธานกรรมการ
2. นายสนิท ปิ่นหอมโรงเรียนบ้านกอกหวานรองประธานกรรมการ
3. นายชาญจักกริช บุ้งทองโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
4. นายสุรเดช แพงมากโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร คำเพราะโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ สันดอน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ สาเกตุโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิน บุญเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ติละบาลโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นายสุริยา แก้ววงศาโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ คงพูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางจงดี พลพวกโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา โรงเรียนบ้านมะขามภูมิกรรมการ
4. นางณัฐชา พงษ์ธนูโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางปพิชญา ยอดทองโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ คงพูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาวรรณ์ พอใจโรงเรียนบ้านสมอรองประธานกรรมการ
3. นางวินิจดา ทองบางโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
4. นางสมพร อาจอินทร์ โรงเรียนศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางกิติยา เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านพรหมเจริญกรรมการ
6. นางรวิวรรณ เติมใจโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นันทวงศ์ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุลโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
3. นางสาวฌัลลิกา ครองผา โรงเรียนบ้านนาตราว กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเตชิต พระไชยบุญโรงเรียนบ้านวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา งามรูปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
3. นางสาวณฐชา สมบัติวงษ์โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศุภสินี ศรีโพนดวน โรงเรียนบ้านเค็งประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ ประมวลโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จันดาบุตร โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเชี่ยวชาญ รับรองโรงเรียนบ้านปรือคัน ประธานกรรมการ
2. นางสุธาฝน มนทองโรงเรียนอนุบาลศรีประชากรรมการ
3. นายสถานพงษ์ ไชยโชติโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท ขุมทองโรงเรียนขุขันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุญขาวโรงเรียนเพียงหลวง 14ฯกรรมการ
3. นายธีระพล โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเริงรมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายลักษณ์ วงค์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู เจริญศรีโรงเรียนบ้านตรอย กรรมการ
3. นายศราวุธ วามะกัน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านขามทับขอนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ หาดคำโรงเรียนบ้านตะเภากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายโอภาส กุลัพบุรีโรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สายดวง โรงเรียนบ้านหนองระเยียวกรรมการ
3. นางสาวธนารัตน์ สำเภาดีโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำเสียงโรงเรียนบ้านตาเม็ง (อสพป.9)ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสมปอง ทองมนต์โรงเรียนบ้านทุ่ม (อสพป.3)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวรลักษณ์ สิ้นภัยโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ประธานกรรมการ
2. นายภัทรศักดิ์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นายสุพล แซ่เตียวโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ สมพรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ กุดวงษาโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์โรงเรียนจะกงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ มครนันท์โรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคำพอง สีทาโรงเรียนบ้านบัลลังก์กรรมการ
3. นายพีรวัฒน์ โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมงคล สีเหลือง โรงเรียนบ้านกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พานิชโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
3. นางสุรัดดา ตอนศรี โรงเรียนจะกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวรกร ปาโสรักษ์โรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร รวมภักดีโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางอัญธิฌา ขัตติสอนโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสุณิษา ทองเหลือ โรงเรียนบ้านตาอุด ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านตาสุด กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกลิ่นศักดิ์ ปรือปรักโรงเรียนทับทิมสยาม06ประธานกรรมการ
2. นายกัญจน์ พึ่งกิจโรงเรียนบ้านเค็งรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนอินทมาศกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปลื้มใจโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอนงศิริ ศิลากุลโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านมะขาม ประธานกรรมการ
2. นายพรรณนา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นายธาตรี เพ็งชัยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายมงคล พุทธาโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ
5. นางธนัทสุดา ดวงสินธ์โรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านมะขาม ประธานกรรมการ
2. นายพรรณนา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นายธาตรี เพ็งชัยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายมงคล พุทธาโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ
5. นางธนัทสุดา ดวงสินธ์โรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ สัมพุทธานนท์โรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นายสุพล อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองคูขามรองประธานกรรมการ
3. นายทะนง ยืนตนโรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
4. นางนิชานันท์ มากนวลโรงเรียนบ้านกันแตสะรุนกรรมการ
5. นายน้อย มีทองโรงเรียนบ้านเรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเลี่ยมนภา พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นางรัตนากร ทองมวลโรงเรียนบ้านกำแมดรองประธานกรรมการ
3. นางวิเรืองรอง รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
4. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
5. นางสุติมา ภักดีโรงเรียนบ้านตรอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ สุภาพโรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เกิดสินโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกู่ กรรมการ
5. นางพิชชานันท์ พลพงษ์พัชรกุลโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางบรรจง เสถียรสิริวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ จันทวีโรงเรียนบ้านห้วยตามอญรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วบัวสา โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นางวรัตม์ชนันตร์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางสาวอัมรา ยินดีโรงเรียนบ้านโพงกอก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญตา ศรีชัยโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นายทองสุข ศรีตุ้มแก้วโรงเรียนบ้านทำนบรองประธานกรรมการ
3. นายดิษฐ์ ทรงศรีโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายธณานพช์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
5. นายสุภักดิ์ วงศ์แสงโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ภูติยาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด เลิศศรีโรงเรียนบ้านตาอุดรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ฉลาดรอบโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
4. นายคำสี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวธนพร ไชยโคตรโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สาระพงษ์โรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนเรศ แหวนวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา พิมพศรโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรวัส หล้าคำรวยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. นางสาวภัคพร วงศ์บุตตะโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา สืบทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไพรบึงประธานกรรมการ
2. นางหรรษา สมอุดรโรงเรียนบ้านนาตราวรองประธานกรรมการ
3. นางสกุลศรี คำศรี โรงเรียนบ้านสนายกรรมการ
4. นางวิไล สีสันโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางอุมาพร อินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านนกยูง (อสพป.30 )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวีรยาภรณ์ ศรบุญทองโรงเรียนบ้านปราสาทเยอประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ขอร่มโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 06รองประธานกรรมการ
3. นางเกื้อกูล ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางพัชรี คำมาโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
5. นางสาวปิยนุช คำพินิจโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกนกพร สถานสุขโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุรัดดา ตอนศรีโรงเรียนจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนัฐฐยา คำล้นธนิสร์กุลโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางจันทณี อาจอินทร์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ น้อยสงวนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ แหวนวงษ์โรงเรียนบ้านขามฆ้องรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา โสดาพรม โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สมัครผลโรงเรียนบ้านกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสมพร อินทร์วันโรงเรียนบ้านโพนปลัดประธานกรรมการ
2. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านไฮเลิงกรรมการ
4. นางนัดดา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านอังกุลกรรมการ
5. นางสาวภัคพร วงศ์บุตตะโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรักปราณี มะลังศรีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางแตงอ่อน จันทรโรงเรียนบ้านนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนะ แก่นเกษโรงเรียนบ้านนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพรรณวดี จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มงคลสารโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางสายสมร ลุนคำโรงเรียนบ้านทะลอกกรรมการ
4. นางธัญพร สมพงษ์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการ
5. นางศิริพร ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านสลักไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางญาณิษา เถาปรักโรงเรียนบ้านตรางสวายประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แก้วน้อยโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนภา แพงอกโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
4. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม 1กรรมการ
5. นางสาวศิรดา นันทะบันโรงเรียนบ้านตาจวนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรวรรณ จินดาวงศ์ โรงเรียนบ้านละลมประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน กอกหวานโรงเรียนบ้านกอกหวาน กรรมการ
3. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ กรรมการ
4. นางประนิมพันธ์ คำมาโรงเรียนบ้านไฮกรรมการ
5. นางมลวิภา สุวรรณแสงศรีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกสร พลเหลาโรงเรียนบ้านหนองอารี ประธานกรรมการ
2. นางสุวารี อภัยสมโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ งามแสง โรงเรียนบ้านไฮเลิง กรรมการ
4. นางสุปริญญาวรรณ กอกหวาน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีงกรรมการ
5. นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภรณ์ สูงสุดโรงเรียนวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอธิชาติ ตันทองโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย กรรมการ
3. นางสุภาพร สว่างภพโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
4. นางมุณี ทองแท้โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นายอุดม ขยายวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕)กรรมการ
6. นางศยามล ด้วงพันนาโรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์) กรรมการ
7. นางสาวปิยนันท์ คำพินิจโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัชดาภรณ์ สูงสุดโรงเรียนวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอธิชาติ ตันทองโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
3. นางสุภาพร สว่างภพโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
4. นางมุณี ทองแท้โรงเรียนโคกสูงกรรมการ
5. นายอุดม ขยายวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕)กรรมการ
6. นางศยามล ด้วงพันนาโรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
7. นางสาวปิยนันท์ คำพินิจโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ ปานขาวโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นางสุอัญชนา ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการ
4. นางวิไล สีสันโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางมาลัย ปานทองโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ ปานขาวโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นางสุอัญชนา ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการ
4. นางวิไล สีสันโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางมาลัย ปานทองโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ ปานขาวโรงเรียนบ้านตาสุดรองประธานกรรมการ
3. นางสุอัญชนา ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการ
4. นางวิไล สีสันโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางมาลัย ปานทองโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางสาวนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางโชติกาญจน์ รศพลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเกสร พลเหลาโรงเรียนบ้านหนองอารีพิทยากรรมการ
4. นางรำพึง ร่วมทรัพย์โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ หาทนต์โรงเรียนบ้านขามฆ้องประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ หาทนต์โรงเรียนบ้านขามฆ้องประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ หาทนต์โรงเรียนบ้านขามฆ้องประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ หาทนต์โรงเรียนบ้านขามฆ้องประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ หาทนต์โรงเรียนบ้านขามฆ้องประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการ
5. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณี แก้วน้อย โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเกื้อกูล ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิตยา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุกรรมการ
5. นางสาวพุธิตา คำเหลือโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรรณี แก้วน้อยโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเกื้อกูล ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิตยา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุกรรมการ
5. นางสาวพุธิตา คำเหลือโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา ดวงดวงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านปะอุงประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
4. นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคง โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ กรรมการ
5. นางดวงตา บุรินทร์ โรงเรียนบ้านระกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา ดวงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านปะอุงประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก บุญตา โรงเรียนบ้านจันลม กรรมการ
3. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
4. นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคงโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่กรรมการ
5. นางดวงตา บุรินทร์โรงเรียนบ้านระกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเลื่อน อินทธนูโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
3. นางนุชจรี โพธิ์สังข์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
4. นายกัญจน์ พึ่งกิจโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นายสำรอง ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านอังกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเลื่อน อินทธนูโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
3. นางนุชจรี โพธิ์สังข์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
4. นายกัญจน์ พึ่งกิจโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นายสำรอง ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านอังกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนบ้านตาเปียงประธานกรรมการ
2. นางลมุน นิลวรรณโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จตุเรสโรงเรียนบ้านตาเจากรรมการ
4. นางธรรมศาสตร์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนบ้านตาเปียงประธานกรรมการ
2. นางลมุน นิลวรรณโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จตุเรสโรงเรียนบ้านตาเจากรรมการ
4. นางธรรมศาสตร์ โนนน้อย โรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตม์ชนันตร์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
3. นางรัตนากร ทองมวลโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
4. นางวรรณิภา จวงจันทร์โรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
5. นางสมคิด มงคลโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตม์ชนันตร์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
3. นางรัตนากร ทองมวลโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
4. นางวรรณิภา จวงจันทร์โรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
5. นางสมคิด มงคลโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่ ประธานกรรมการ
2. นายสถานพงษ์ ไชยโชติโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายปัณณทัต ทรัพย์มากโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายสถานพงษ์ ไชยโชติโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายปัณณทัต ทรัพย์มากโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายสถานพงษ์ ไชยโชติโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายปัณณทัต ทรัพย์มากโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรรณนา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นายดิษฐ์ ทรงศรีโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นางเพ็ชรี อุระดาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ไทยน้อยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. พลฯสุทิศ คงศรีโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรรณนา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นายดิษฐ์ ทรงศรีโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นางเพ็ชรี อุระดาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ไทยน้อยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. พลฯสุทิศ คงศรีโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายวิสาขะ บุญสาลีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]