หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
2 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
3 นายโกสิทธิ์ กลางมณี ครู ร.ร.บ้านระกา คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
4 นายสายชน แพงมา ครู ร.ร.บ้านอังกุล คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
5 นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา ครู ร.ร.บ้านตาอุด คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
6 นางอริยาภรณ์ วงวาฬ ครู ร.ร.บ้านเริงรมย์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
7 นางสาวคำปอง วงษาหมั่น ครู ร.ร.บ้านสนามสามัคคีฯ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
8 นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ ครู ร.ร.นิคม3 คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
9 นางสาวกัลยาทิพย์ ไชยปัญญา ครู ร.ร.บ้านเค็ง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
10 นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง ครู ร.ร.บ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
11 นายเนตร ครบสุวัน ครู ร.ร.บ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
12 นางอัญธิฌา ขันติสอน ครู ร.ร.บ้านกำแมด คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
13 นายศรีรัตน์ ประมวล ครู ร.ร.กระต่ายด่อนวิทยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
14 นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล ครู ร.ร.อนุบาลไพรบึง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
15 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ครู ร.ร.บ้านสำโรงพลัน คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
16 นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ ครู ร.ร.บ้านปราสาทเยอ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
17 นายสังวาลย์ ศรีทากุล ครู ร.ร.บ้านโพนปลัด คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
18 นางสาวอัญชลี จิตรแม้น ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
19 นางสาวสุวิชา ผุดผา ครู ร.ร.บ้านพรหมเจริญ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
20 นายสุริยะ สมพร ครู ร.ร.บ้านตะเคียนราม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
21 นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ รองผอ. ร.ร.บ้านแซรสะโบว คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
22 นางสาวชยานันท์ วงษ์ปลั่ง ธุรการ ร.ร.บ้านไฮ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
23 นางสาวณัฐกานต์ นามบุตร ธุรการ ร.ร.บ้านดู่ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
24 นางมณฑิตา ทองก่ำ ธุรการ ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
25 นายอดิศักดิ์ นรินทร์รัมย์ ครู ร.ร.บ้านชำแระกลาง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
26 นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด ธุรการ ร.ร.บ้านหนองระเยียว คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
27 นายธีระชัย เพิ่มพร ครู ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
28 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ครู ร.ร.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
29 นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
30 นายนิกร อภัยสม ผอ.ร.ร.อนุบาลไพรบึง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
31 นายสมนึก ชมภูพื้น ผอ.ร.ร.วัดเขียน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
32 นายธนกร แก้วธรรม ผอ.ร.ร.บ้านปราสาทเยอ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
33 นายสุริยา พุฒพวง ผอ.ร.ร.อนุบาลภูสิงห์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
34 นายชยาพล นนท์ศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
35 นางสาวพัฒนา สังข์โกมล ผอ.ร.ร.บ้านละลม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
36 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
37 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
38 นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
39 นายสมควร โมทะจิตร ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอางฯ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
40 นายวรการ น้อยสงวน ผอ.ร.ร.บ้านไพรพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
41 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผอ.ร.ร.บ้านกอกหวาน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
42 นายรัตน์นิกร อ่อนคำ ผอ.ร.ร.บ้านมะขาม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
43 นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายพรมมา ทองคณทา ครู ร.ร.วัดบ้านประอาง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
45 นายสันติ คลังตุ้ย ครู ร.ร.บ้านทุ่งศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
46 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
47 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
48 นางอัญชลี นามวงศ์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
49 นางศิริรัตน์ ชินบุตร ครู ร.ร.บ้านห้วยตามอญ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
50 นายอำนวย มีศรี ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
51 นายสมพงษ์ ทองมา ผอ.ร.ร.บ้านขี้นาค คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
52 ว่าที่ ร.ต.ฐิติพงศ์ เจริญ ผอ.ร.ร.บ้านตาโสม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
53 นางวราภรณ์ กองทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านทำนบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
54 นายอำนวย แสวงดี ผอ.ร.ร.บ้านโนนใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
55 นางอาทิตยาภรณ์ นิยม ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
56 นางสนิษา เครือบุดดา ครู ร.ร.บ้านตะเคียนราม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
57 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
58 นางสาวสมพร เทพสีดา ครู ร.ร.บ้านขี้นาค คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
59 นางณัฐฐศศิอร สมบัติวงศ์ ครู ร.ร.บ้านกำแมด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
60 นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
61 นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านปราสาท คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
62 นางวาสนา กันหาสุข ผอ.ร.ร.บ้านป่าใต้ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
63 นางวรางคณา บุตรสอน ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูอาวอย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
64 นายชยาพล นนท์ศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
65 นางรุ่งฤดี แซ่จึง ครู ร.ร.บ้านสนามสามัคคีฯ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
66 นางศรัณยา อินทรทัศน์ ครู ร.ร.บ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
67 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
68 นางพัชมณ กริฟฟิทส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
69 นางธันวา บีกขุนทด ครู ร.ร.บ้านแทรง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
70 นางชนัญชิดา นันทา ครู ร.ร.บ้านปราสาท คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
71 นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
72 นายวสันต์ นามวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกตาล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
73 นายยุทธนา สารีบุตร ผอ.ร.ร.นิคม 3ฯ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
74 นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ ผอ.ร.ร.บ้านพนมชัย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
75 นางสาวิณี พิมพ์จันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
76 นายสวัสดิ์ ใจโชติ ครู ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
77 นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์ ครู ร.ร.บ้านศาลา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
78 นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี ครู ร.ร.บ้านปรือใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
79 นางสาวอนงศิริ ระหาร ครู ร.ร.บ้านโคกสูง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
80 นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
81 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
82 นางธัญญาพร ขุมมิน ครู ร.ร.บ้านบัลลังก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น  
83 นายอำนาจ สว่างภพ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
84 นายโกมล วิเชียร ผอ.ร.ร.บ้านชำแระกลาง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
85 นายเด่นนคร ขาวสะอาด ผอ.ร.ร.กระต่ายด่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
86 นายอดิศักดิ์ ธรรมพร ผอ.ร.ร.บ้านห้วยตามอญ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
87 นายธีระศักดิ์ บัวศรี ผอ.ร.ร.บ้านขนุน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
88 นายประกอบ สายแก้ว ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
89 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
90 นายสุวิทย์ สุดายงค์ ครู ร.ร.บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
91 นายสนั่น ไชยบุตร ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
92 นายนิรัติ วันทะวงษ์ ผอ.ร.ร.นิคม1 คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
93 นายวินัย ธรรมเที่ยง ผอ.ร.ร.บ้านมะขามภูมิ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
94 นายสุนทร คำเสียง ผอ.ร.ร.บ้านสนาย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
95 นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผอ.ร.ร.บ้านตาอุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
96 นายสมนึก ศรีดาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
97 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
98 นางสาวสาวิตรี ช่ำชอง ครู ร.ร.บ้านศาลา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
99 นางอนุช วิทยบำรุง พนักงานราชการ ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระการงานอาชีพ  
100 นายชื่น แก้วนิมิตร ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
101 นายโกมินทร์ ปานขาว ผอ.ร.ร.สวัสดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
102 นายไสว สุนทร ผอ.ร.ร.บ้านเปียมตะลวก คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
103 นายสุรงค์ โพชนิกร ผอ.ร.ร.บ้านคะนาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
104 นายธนรัตน์ สวัสดิกุล ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกุล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
105 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ครู ร.ร.บ้านสำโรงพลัน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
106 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
107 นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ครู ร.ร.สวัสดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
108 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
109 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
110 นายสุนทร กุมรีจิตร ผอ.ร.ร.บ้านโสน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
111 นายปฎิญญา จันทรชิต ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
112 นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผอ.ร.ร.บ้านคล้อโคกกว้าง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
113 นายสมยศ โชคเหมาะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองอิไทย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
114 นายชาญวิทย์ สันดอน ผอ.ร.ร.บ้านธาตุพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
115 นางสาวณัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านตาเจา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
116 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
117 นายศิวะ ตะเคียนศก ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
118 นายบัญชา สำราญล้ำ ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
119 นายสง่า อาจอินทร์ ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
120 นายสงวน ชุมวัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
121 นางประไพพร พรหมศรี ผอ.ร.ร.บ้านกันตรวจ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
122 นายกฤษฏา ปิยะพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านกะกำ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
123 นายเพียรศักดิ์ สุภากุล ผอ.ร.ร.บ้านกุดปราสาท คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
124 นายวิเศษ สาลี ผอ.ร.ร.บ้านนาตราว คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
125 นายสัญญลักษณ์ เวชกามา ผอ.ร.ร.บ้านปะอุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
126 นายสมเดช ใจหวัง ผอ.ร.ร.บ้านไทร คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
127 นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
128 นางศรศรี ศรีคำ ผอ.ร.ร.บ้านหนองกาด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
129 นางสุริยา พรหมลา ครู ร.ร.บ้านกันตรวจ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
130 นางนภารัตน์ พลศักดิ์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
131 นางวรรณภา พันธเสน ครู ร.ร.บ้านหนองคล้า คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
132 นางสาคร เหมือนวงษ์ ครู ร.ร.บ้านดู่ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
133 นางจิรา ศรวิมล ครู ร.ร.บ้านกุดปราสาท คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
134 นางชีวพร พิมพ์จันทร์ ครู ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
135 นางศิริพรรณ มะนู ครู ร.ร.บ้านปะอุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
136 นางแก้วตา เกษอินทร์ ครู ร.ร.บ้านไทร คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
137 นางทองใส มั่นดี ครู ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
138 นางนงค์นุช นามแสง ครู ร.ร.บ้านหนองกาด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
139 นางประยงค์ นวลแสง ครู ร.ร.บ้านกะกำ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
140 นายนเรศ คำเสียง ผอ.ร.ร.บ้านดู่ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
141 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
142 นางสาวสุวิมล กัณหา ครู ร.ร.บ้านสำโรงพลัน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
143 นายบุญจันทร์ นัยพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านกฤษณา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
144 นายพีรวัส หล้าคำรวย ครู ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
145 นางสมพร อาจอินทร์ ครู ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
146 นางสมสมร โทอุดทา ครู ร.ร.บ้านโสน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
147 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
148 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
149 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
150 นายศุภชัย สุดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
151 นายประสิทธิ์ สลักคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
152 นางพิสมัย คันศร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
153 นายสมบัติ อินทร์วัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
154 นายสมพงษ์ คำเสียง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
155 นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
156 นายสมควร โมทะจิตร ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอาง คณะกรรมการอำนวยการ  
157 นายสง่า อาจอินทร์ ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ  
158 นายอำนวย มีศรี ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม คณะกรรมการอำนวยการ  
159 นายชื่น แก้วนิมิตร ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล คณะกรรมการอำนวยการ  
160 นายสนั่น ไชยบุตร ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด คณะกรรมการอำนวยการ  
161 นายประกอบ สายแก้ว ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
162 นายอำนาจ สว่างภพ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ  
163 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน คณะกรรมการอำนวยการ  
164 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
165 นายร่าเริง วิทยอุดม ผอ.ร.ร.บ้านขามทับขอน คณะกรรมการอำนวยการ  
166 นายสงวน ชุมวัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน คณะกรรมการอำนวยการ  
167 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
168 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
169 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
170 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
171 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
172 นายสมนึก ศรีดาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
173 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
174 นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
175 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
176 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
177 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
178 นางพัชมณ กริฟฟิทส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
179 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
180 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
181 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
182 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
183 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
184 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
185 สิบเอกจันทสอน ศรีมารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
186 นางสาวสินีนาฏ ชมสวน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
187 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
188 นายสมบัติ อินทร์วัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
189 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
190 นายกอบชัย สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
191 นางเพ็ญศรี คำวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
192 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
193 นายยุทธพงศ์ สีดำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
194 นางสังวร ทวีศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
195 นางสาวสมิตร เหิมหาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
196 นายอำนาจ สว่างภพ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
197 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
198 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
199 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
200 นางรัชกร ถนอมสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน  
201 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ นักวิชาการเงินและพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน  
202 นางเพ็ญศรี คำวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน  
203 นางสาวศุภกร ปราบเสียง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน  
204 นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน  
205 นางสาวเสาวนีย์ อุไร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน  
206 นางมณฑิรา นนทะการ พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน  
207 นางสาวพัชรี พันธุระ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน  
208 นางสาววราภร เพชรอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน  
209 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน  
210 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน  
211 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
212 นายศุภชัย สุดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
213 นายสมพงษ์ คำเสียง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
214 นายประกอบ สายแก้ว ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
215 นายสมพงษ์ ทองมา ผอ.ร.ร.บ้านขี้นาค คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
216 นายอำนวย มีศรี ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
217 นางอภิรนันท์ พลศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
218 นายเกรียงไกร เลาศักดิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
219 นางสาวนงนภัส สวนหมาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
220 นางสาวปรียาวดี ยอดงาม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
221 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
222 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
223 นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านละลม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
224 นายเอกพล มั่นอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
225 นายอุทัยนิวัติ ปลงใจ พนักงานพัสดุ ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
226 นายรัศมี เวียงสมุทร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
227 นายประจักษ์เชษฐ์ เสาร์แก้ว พนักงานพัสดุ ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
228 นายจำรัส พานิช นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
229 นายวิสุทธิ์ บุญจูง ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
230 นายสุพจน์ ผิวเรือง ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
231 นางวิมลวรรณ มีกุล พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
232 นายกอบชัย สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
233 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
234 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
235 นายเพียรชัย ศรีเลิศ ช่างไม้ระดับ ช.4 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
236 นายวินัย สุภาพ พนักงานพัสดุระดับ ส.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
237 นางพัชรนันท์ คำเหง้า ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
238 นายบันลือ บุตรวงษ์ นักการศึกษาระดับ ส.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
239 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
240 นายประสิทธิ์ สลักคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
241 นางพิสมัย คันศร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
242 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
243 นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
244 นายสมควร โมทะจิตร ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอางฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
245 นายสง่า อาจอินทร์ ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
246 นายสงวน ชุมวัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
247 นางอัญชลี นามวงศ์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
248 นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
249 นางสาวสมิตร เหิมหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
250 นางสังวร ทวีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
251 นางสาวมณีรัตน์ โสภิณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
252 นางวรรณพร อาวะรุณ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
253 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
254 นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
255 นางพัชมณ กริฟฟิทส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
256 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
257 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
258 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
259 นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
260 นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
261 นายเดชา อานไธสง ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
262 นายดำรงศักดิ์ ลับสูงเนิน ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
263 นายชำนาญ เรืองฤทธิ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
264 นายอภิเดช โมรินทร์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
265 นายสรยุทธิ์ บงกชเบญจรงค์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
266 นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
267 นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
268 นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
269 นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์ ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
270 นายยุทธพงศ์ สีดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
271 นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
272 นางสาวศิริมาศ ผิวเงินยวง ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 2 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
273 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
274 นายสมบัติ อินทร์วัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
275 นายชื่น แก้วนิมิตร ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
276 นายสนั่น ไชยบุตร ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
277 นายอำนาจ สว่างภพ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
278 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
279 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
280 นายศิวะ ตะเคียนศก ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
281 นางบรรจง ทาวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
282 นางสมปอง สีดำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
283 นายสมนึก ศรีดาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
284 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
285 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
286 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
287 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
288 นายปฏิญญา จันทรชิต ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
289 นายสุทัศน์ พลภักดี นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
290 นายมนัสชัย กัลยา ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
291 นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
292 นายปฏิญญา จันทรชิต ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
293 นายจตุพล เครื่องพาที ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
294 นางเสาวนิตย์ สมบัติหอม ครู. ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
295 นางนงนิตย์ พิสุทธิวงษ์ชัย ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
296 นายโชติรัตน์ คำไพเราะ พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]