สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรือคัน 25 3 0 2 28
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 22 4 0 2 26
3 บ้านตาสุด 20 2 2 1 24
4 บ้านกันทรารมย์ 18 4 2 1 24
5 บ้านสวาย 18 4 0 2 22
6 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 17 6 3 0 26
7 บ้านเค็ง 15 1 3 0 19
8 บ้านสะเดาใหญ่ 14 6 1 3 21
9 บ้านปรือใหญ่ 14 4 0 0 18
10 บ้านแขว 14 3 1 1 18
11 บ้านไพรพัฒนา 13 4 1 3 18
12 บ้านปราสาท 13 0 1 0 14
13 บ้านดู่ 12 8 3 0 23
14 จะกงวิทยา 12 8 2 2 22
15 บ้านแทรง 12 4 2 3 18
16 บ้านปราสาทเยอ 11 5 0 1 16
17 อนุบาลไพรบึง 10 8 5 0 23
18 บ้านโคกสูง 10 3 0 3 13
19 บ้านบ่อ 10 2 0 1 12
20 บ้านตาอุด 10 1 2 0 13
21 บ้านละลม 9 11 1 2 21
22 บ้านอาวอย 9 1 1 0 11
23 บ้านชำแระกลาง 8 4 1 4 13
24 บ้านสำโรงพลัน 8 4 1 2 13
25 บ้านห้วยตามอญ 8 2 0 1 10
26 บ้านไทร 8 1 0 0 9
27 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 7 3 0 1 10
28 สวัสดีวิทยา 7 3 0 0 10
29 บ้านโคกตาล 6 7 1 2 14
30 บ้านสำโรงตาเจ็น 6 6 3 0 15
31 บ้านใจดี 6 5 4 0 15
32 บ้านจันลม 6 4 4 3 14
33 บ้านตะเคียนราม 6 4 0 0 10
34 บ้านกะกำ 6 3 1 0 10
35 บ้านไฮเลิง 6 3 0 0 9
36 บ้านโคกใหญ่ 6 2 1 2 9
37 หนองอารีพิทยา 6 2 1 1 9
38 บ้านทะลอก 6 1 0 0 7
39 บ้านหนองแวง 5 7 1 3 13
40 บ้านแซรสะโบว 5 6 2 0 13
41 ชุมชนบ้านหัวเสือ 5 5 4 1 14
42 บ้านระกา 5 3 1 0 9
43 บ้านตะเภา 5 3 0 0 8
44 บ้านตรางสวาย 5 1 1 0 7
45 บ้านหนองระเยียว 5 1 0 1 6
46 บ้านปราสาทกวางขาว 5 0 1 0 6
47 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 0 0 0 5
48 บ้านผือ 4 5 0 1 9
49 บ้านหนองคูอาวอย 4 4 4 0 12
50 อนุบาลปรางค์กู่ 4 4 2 0 10
51 บ้านเกาะกระโพธิ์ 4 4 0 2 8
52 บ้านเหล็ก 4 3 2 1 9
53 บ้านศาลา(ปก) 4 3 1 0 8
54 กระต่ายด่อนวิทยา 4 3 0 4 7
55 บ้านไฮ 4 3 0 0 7
56 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 2 3 2 9
57 บ้านบัลลังก์ 4 2 2 0 8
58 บ้านมะขามภูมิ 4 2 2 0 8
59 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 4 2 1 1 7
60 บ้านแซรไปร 4 2 1 0 7
61 ศรีสะอาดวิทยาคม 4 2 0 0 6
62 บ้านบึงกระโพธิ์ 4 2 0 0 6
63 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 4 1 4 0 9
64 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 4 1 0 0 5
65 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 4 0 0 0 4
66 บ้านหนองเชียงทูน 4 0 0 0 4
67 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 3 5 3 3 11
68 บ้านสมอ 3 5 1 0 9
69 บ้านสร้างใหญ่ 3 5 0 0 8
70 บ้านกำแมด 3 4 2 1 9
71 บ้านดินแดง 3 4 0 1 7
72 บ้านขี้นาค 3 3 4 2 10
73 วนาสวรรค์ 3 2 3 0 8
74 บ้านธาตุพิทยาคม 3 2 1 1 6
75 บ้านเปี่ยมตะลวก 3 2 1 0 6
76 บ้านดอนหลี่ 3 2 0 2 5
77 บ้านมะขาม 3 2 0 0 5
78 บ้านหว้า 3 2 0 0 5
79 บ้านสกุล 3 1 2 2 6
80 บ้านเริงรมย์ 3 1 1 0 5
81 นิคม ๑ 3 1 1 0 5
82 บ้านเรือทองคลองคำ 3 1 1 0 5
83 บ้านหนองกาด 3 1 0 1 4
84 บ้านสนาย 3 1 0 0 4
85 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
86 บ้านสมบูรณ์ 3 0 0 2 3
87 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 3 0 0 0 3
88 บ้านโสน 2 5 2 1 9
89 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 2 4 2 1 8
90 บ้านภูมิศาลา 2 4 0 0 6
91 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 3 1 1 6
92 บ้านท่าคอยนาง 2 3 1 0 6
93 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 2 3 0 1 5
94 บ้านคะนาสามัคคี 2 3 0 0 5
95 บ้านหัวช้าง 2 3 0 0 5
96 บ้านโพธิ์สามัคคี 2 2 0 2 4
97 บ้านตาจวน 2 1 1 0 4
98 อนุบาลภูสิงห์ 2 1 0 2 3
99 บ้านอังกุล 2 1 0 1 3
100 บ้านชำแระ 2 1 0 0 3
101 บ้านตาโสม 2 1 0 0 3
102 บ้านนาตราว 2 1 0 0 3
103 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 1 1 3
104 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 2 0 1 0 3
105 บ้านโพงกอก 2 0 0 2 2
106 บ้านติ้ว 2 0 0 0 2
107 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
108 บ้านกระแมด 2 0 0 0 2
109 ขุขันธ์วิทยา 2 0 0 0 2
110 บ้านขามฆ้อง 2 0 0 0 2
111 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 0 0 0 2
112 บ้านพอก 2 0 0 0 2
113 วัดเขียน 1 4 1 0 6
114 บ้านนาก๊อก 1 3 0 0 4
115 บ้านอาลัย 1 3 0 0 4
116 บ้านเสลาสุขเกษม 1 2 1 3 4
117 บ้านโพนปลัด 1 2 1 1 4
118 บ้านปะอุง 1 1 2 0 4
119 บ้านขามหนองครอง 1 1 1 0 3
120 บ้านดองดึง 1 1 1 0 3
121 บ้านกุดปราสาท 1 1 1 0 3
122 สวงษ์พัฒนศึกษา 1 1 0 2 2
123 บ้านทุ่งศักดิ์ 1 1 0 1 2
124 บ้านคูสี่แจ 1 1 0 0 2
125 บ้านกฤษณา 1 1 0 0 2
126 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1 1 0 0 2
127 บ้านคำเผือ 1 1 0 0 2
128 บ้านนกยูง(อสพป.30) 1 1 0 0 2
129 บ้านบ่อทอง 1 1 0 0 2
130 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 1 1 0 0 2
131 บ้านโนนดั่ง 1 1 0 0 2
132 บ้านไฮน้อย 1 1 0 0 2
133 บ้านตาเจา 1 0 2 0 3
134 บ้านตูม 1 0 2 0 3
135 บ้านหนองพัง 1 0 2 0 3
136 บ้านกอกหวาน 1 0 1 1 2
137 บ้านขามทับขอน 1 0 1 1 2
138 บ้านสวายสนิท 1 0 1 0 2
139 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 1 0 2
140 บ้านคอกหนองไพร 1 0 0 1 1
141 ทับทิมสยาม 06 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยสระภูมิ 1 0 0 0 1
143 บ้านขอนแต้ 1 0 0 0 1
144 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
145 บ้านกะดึ 1 0 0 0 1
146 บ้านกันตรวจ 1 0 0 0 1
147 บ้านกันแตสระรุน 1 0 0 0 1
148 บ้านบัวบก 1 0 0 0 1
149 บ้านศาลาประปุน 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองบัวตาคง 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองอิไทย 1 0 0 0 1
152 บ้านโพง 1 0 0 0 1
153 บ้านเขวิก 0 3 0 1 3
154 บ้านหนองเพดาน 0 2 3 0 5
155 บ้านโป่ง(พบ) 0 2 1 0 3
156 บ้านโนนดู่ 0 2 0 1 2
157 บ้านสะเดาน้อย 0 2 0 0 2
158 บ้านหลัก 0 2 0 0 2
159 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 1 2 0 3
160 บ้านทำนบ 0 1 1 1 2
161 บ้านสลักได 0 1 1 0 2
162 บ้านหว้าน 0 1 1 0 2
163 บ้านศาลา(ภส) 0 1 0 1 1
164 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 1
165 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 1 0 0 1
166 บ้านทุ่งหลวง 0 1 0 0 1
167 บ้านพรหมเจริญ 0 1 0 0 1
168 บ้านสามขา 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองคล้า 0 1 0 0 1
170 บ้านแดง 0 1 0 0 1
171 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 1 0 0 1
172 บ้านกันจาน 0 0 6 1 6
173 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 2 0 2
174 บ้านหนองสะแกสน 0 0 1 0 1
175 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 1 0
รวม 688 352 145 103 1,288