งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 500
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองอารีพิทยา ดินแดง โนนปูน 1. เด็กชายพสิษฐ์    รังษี
1. นายวิสาขะ    บุญสาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านเหล็ก พิมาย 1. เด็กชายพุทธชาติ    ไขกระโทก
1. นายทวีชัย    คำแพง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1. เด็กหญิงชุติมา    สุขเสริม
1. นายเดช    พงษ์สุระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1. เด็กชายพงศภัค    ผาธรรม
1. นายปฏิวัติ    ทองลือ
5
5 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย กู่ดู่ 1. เด็กชายอติชาติ    ทองดี
1. นายกฤษณพัฒน์    พงษ์อาจหาญ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................