งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 502
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา    เสดา
2. เด็กชายวีระวัฒน์    จำปาขีด
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    ปิติกมลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปิติยา    สันดร
5. เด็กชายภูวนันท์    เวียงดินดำ
6. เด็กชายวิชญะ    บุญเกิด
7. เด็กชายเกษม    ศิริชาติ
8. เด็กชายณัฐภูมิ    อุปมัย
9. เด็กชายประเดิมชัย    บุญขาว
10. เด็กหญิงกานต์พิชชา    พละศักดิ์
11. เด็กหญิงอัญชิษฐา    บุญเทียน
12. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินธิ์ทิสอน
13. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์    สุดสังข์
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์    สาระภูมิ
15. เด็กหญิงฌานิศา    บุญประกอบ
16. เด็กหญิงชญานิศ    ฮุนทวีชัย
17. เด็กหญิงฮาน่า    สโตน
1. นางสาวจงรักษ์    ประถมภาส
2. นายดำรงศักดิ์    ลับสูงเนิน
3. นางสาวนภาลัย    บุตรดาห์
4. นางบัวลี    จำปาขีด
5. นายบุญมา    เสนคะ
6. นายปฎิวัติ    ทองลือ
7. นายวรพจน์    โรหิตาภิรมย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................