งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 507
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองอารีพิทยา ดินแดง โนนปูน 1. เด็กชายเอกณัฐ    ประถมภาส
1. นายวิสาขะ    บุญสาลี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองเชียงทูน สำโรงปราสาท 1. เด็กชายธรรมรัตน์    จันทศร
1. นายเดช    พงษ์สุระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เมืองขุขันธ์ 1. เด็กชายธนนันท์    ครังตุ้ย
1. นายบุญมา    เสนคะ
4
4 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย กู่ดู่ 1. เด็กชายศุภฤกษ์    พาซื่อ
1. นายกฤษณพัฒน์    พงษ์อาจหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................