สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธันวา  สุพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายวีระพงษ์  นรดี
2. เด็กชายอนันต์  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พึ่งพิง
2. เด็กชายศุภชีพ   สุขเจริญ
 
1. นายอำนาจ  นิติรัตนากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.18 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายธนวินท์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายลัทธพล  บุตรเหม
 
1. นายเสรี  ศรีวิชา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.71 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฟ้าทวีพร  เทียมทะนง
2. เด็กชายภาณุพงค์  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุรศักดิ์  สารคุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.52 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปิยะ  คำมา
 
1. นายอุดร  ก้อนคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายจิรภาส  ครบสุวรรณ์
2. เด็กชายราเชน  บุญมี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายจิรพงษ์  พรมชาติ
2. เด็กชายสิทธิกันต์  ปันมูล
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.97 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กชายกิตติศักดิื  แก้วดี
2. เด็กชายศรราม  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องทิพย์  เตียศิริวัฒนาประภา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายปลายไม้  ปรือปรัก
2. เด็กชายศักรินทร์  ปรือปรัก
 
1. นางสาวอินธุอร  สุรินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.93 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายชัชวาลย์  เดชแพทย์
2. เด็กชายภูวดล  ตันหัน
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กชายณัฐวินทร์   ไพรบึง
2. เด็กชายพิพัฒนสิทธิ์   พิมพ์นิ่ม
 
1. นางสาวจินดา   สีโวหะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.94 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายธนากร  สว่างภพ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ภิญโญ
 
1. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กชายจิรพงษ์  สุพรรณ์
2. เด็กชายศุภขรรชัย  มีศรี
 
1. นายสุคต  เจริญจิตต์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.85 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายกฤตยชน์   รุ่งแสง
2. เด็กชายวีระพงษ์   วันไสย์
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.01 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีเลิศ
2. เด็กชายพงศธร  ประมวล
 
1. นายจตุรงค์  เพ็งแจ่ม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.86 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายธนาดูล  ตะเคียนราม
2. เด็กชายธาดา  ปัดชา
 
1. นางนันทวัน  แพงมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    พันจันดา
2. เด็กชายอานนท์   ศิลาชัย
 
1. นายศิริวัฒน์   ชัยวิเศษ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.99 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายกฤษต   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กชายสุรทัศน์   ชื่นชม
 
1. นายสนั่น   ชาติชาวนา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงจันทา  สิทธิศร
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์  สุมนทา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 17.18 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พุฒทะพันธ์
2. เด็กชายฤทธิรุทธิ์  พงษ์เพชร
 
1. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 13.99 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายวิษณุ   ธรรมพร
2. เด็กชายสิริวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นายชาตรี   ทองมาตา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 10.22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  ศิริสุข
2. เด็กชายอนันดา  บุตดา
 
1. นางสาวรัตติยากร  โพธิ์ดีตุ้มคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาหอม
2. เด็กชายพชรพล  หงษ์มืด
 
1. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายชาลี  สารมิตร
2. เด็กชายธีรเดช  จันทร์สมุทร
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธรรมธัช  สมปอง
2. เด็กชายสมุย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายรุ่งเรือง   ศรีไพรวัน
2. เด็กชายวรายุทธ  จันทอง
 
1. นายธนวรรธณ์   ทองดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชินวัตร   บุญสมยา
2. เด็กชายเที่ยงตรง   บานชื่น
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายนิติวัฒน์  ศรีกระชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปิ้งสุด
 
1. นายประหยัด  พลพวก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.91 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายทินกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสนวิลัย
 
1. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายศรเพชร   ดวงสีดา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขวัญบัว
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตติยะ  สิทธิศร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นเกษ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.64 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์พินิจ
2. เด็กชายปณิธาน  ทุมผารักษ์
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายชัยมงคล  แดงราช
2. เด็กชายนิติภูมิ  ช่วยรัมย์
 
1. นายทองกุล  สมบัติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.08 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรพวง
2. เด็กชายภานุภัทร  เงินดี
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายจงจรัส   ชาบุญเรือง
2. เด็กชายสมยศ   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสมาพร   จันทพันธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.64 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าแค
2. เด็กชายพันธกานต์  อ่ำชาวนา
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.68 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายชนะภัย  ทองทิพย์
2. เด็กชายธนพล  ป้อมนิล
 
1. นายสนั่น  โสริยาตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25.08 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายภัทราวุธ  นวลแสง
2. เด็กชายเสกสรรค์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.81 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กชายพนาวัน  บุญสม
2. เด็กชายสุระพรชัย  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กชายลิขิต  ปักศรี
2. เด็กชายสราวุธ  รายเรียงรอบชัฎ
 
1. นายสัญญา  ใจมนต์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 17.62 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ประเสริฐสุข
2. เด็กชายสดายุ  สุทธิพันธ์
 
1. นางอรทัย  สมยิ่ง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายณฐกฤต  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวปัทมา  สาลี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
2. เด็กชายเจษฎา  สมภาร
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   หอมหุน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กชายราเชนทร์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลินี  โพธิศรีหา
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีรพัฒน์  คำผง
2. เด็กชายอนุชา  กัญญา
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจิรภัทร์  แก้วชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นายทวีชัย  ชมเมือง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากร  แหวนเงิน
2. เด็กชายพงษ์เทพ  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุภาพ
2. เด็กชายมงคล  ทองมนต์
 
1. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกิจฐิภูมิ  เสาสิริ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  โมหิรัน
 
1. นางอรทัย  สมยิ่ง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.77 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รวมสูงเนิน
2. เด็กชายหรรตภพ  สิทธิศร
 
1. นายบรรพจน์  ในทอง
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.19 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ประอาง
2. เด็กชายสุรเชษ  ไก่แก้ว
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กชายอนุชา  แก่นเกษ
2. เด็กชายเจษฎา  ประจวบสุข
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสิงห์
2. เด็กชายเศรษฐา  โพคา
 
1. นายปรีชา  นนทะการ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายวีระภัทร  เทศขันธ์
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  เจียงคำพล
 
1. นายอุดมพร  ศรีระษา
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.05 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สมเพ็ชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   สำรวย
 
1. นางสาวสมาพร   จันทพันธ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.52 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายธีรพัทร์  พลแก้ว
2. เด็กชายสิรพบ   พลแก้ว
 
1. นายศราวุธ   น้อยผา
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.74 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  ยอดทอง
2. เด็กชายสัตตานันท์  กุมาร
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.01 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแพง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ครองใจ
 
1. นางสาวปัทมา  สาลี
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.95 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายชินพัฒน์  เลิศล้น
2. เด็กชายเรืองยศ  ยอดมีกลิ่น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวงศธร  คูณทวี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ระยับศรี
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยผา
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.77 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์   มิถุนดี
2. เด็กชายเกียรติบดินทร์   พันธเสน
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายวสันต์  ลุนศรี
2. เด็กชายเหิน  เป็นผล
 
1. นายเสกสรรค์  อุตมะกูล
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.89 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กชายมงคลชัย   ยุพงษ์
2. เด็กชายโยธิน  ทองแพรว
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายทรงวุฒิ   เสียงเพราะ
2. เด็กชายเสรี   สลาเลิศ
 
1. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายทักษิณ  สมทอง
2. เด็กชายปิยะนนท์  สาลิวงค์
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายศุภกฤษ  สำเภา
2. เด็กชายสดใส  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  เศษศรี
 
1. นายสิทธิชัย  อรรคบุตร
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายปรเมธ  ถาวร
2. เด็กชายศรายุทธ  มูลเหล็ก
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.03 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายศิวะ  เอมโอด
2. เด็กชายไชยยานนท์  ตวงอบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายนที  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสมคิด  เทพอุทัย
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.62 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนะวิทย์  เขตนิมิตร
2. เด็กชายอำพล  เอี่ยมชม
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธีรชัย  สันดอน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญภา
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายทักษิณ   เจริญศิริ
2. เด็กชายธีรพงษ์   พุ่มพันธ์
 
1. นางศศิธร  ธรรมบรรเทิง
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.27 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สาระพงษ์
2. เด็กชายวีระพันธ์  พงษ์สุระ
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายธนวุฒิ   บัวรักษา
2. เด็กชายสรธร   กันทะเทตร
 
1. นางสาวอุบล   สิงห์ดำ
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายประดน  ปรือปรัก
2. เด็กชายเทิดชู  ปรือปรัก
 
1. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  พงษ์สุระ
2. เด็กชายเจษฎา  คะสุดใจ
 
1. นายศรีรัตน์  ประมวล
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ตองอบ
2. เด็กชายจิราวัตร์   บุญมี
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายชูชนะศักดิ์  บรรจง
2. เด็กชายอิสราวุฒิ  ระยับศรี
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กชายภูรินทร์  จันทีสุด
 
1. นางปาริชาติ  ปุริสาย
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายนครินทร์  สุระพล
2. เด็กชายปฐวี  แกมเอี้ยม
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายชัยกร   รัตนพันธ์
2. เด็กชายปฏิภาณ   รัตนพันธ์
 
1. นายสุริยา   อุดมทรัพย์
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายดลธรรม  แสงเพ็ง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สมบัติ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายศุภฤกษ์   เกษศิลา
2. เด็กชายสิริเชษฐ์   นิจาย
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรชัย
2. เด็กชายเทพกานต์  พงษ์สุระ
 
1. นางพานทอง  ประมวล
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.02 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายณฤพล  สมควร
2. เด็กชายทิวากร  ศรีมุม
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายมุนิล  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีจักร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.83 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายอักษร  พันธ์จันทร์
2. เด็กชายอัครเดช  พงษ์วัน
 
1. นางสาวสาวนี  สุขพันธ์
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.79 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชัยชนะ  ไชยภา
2. เด็กชายเศารยะ  ขุนหาร
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.69 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ศรีทอง
2. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญจูง
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ประดิษฐ์
2. เด็กชายเจตพล  ศรีมาศ
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.85 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายจิตกร  งามฉลาด
2. เด็กชายชัยสิทธิื์  บุญขาว
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  ศรีพูล
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.71 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ชินภักดี
2. เด็กชายพลพล  วันยะ
 
1. นายสิทธิชัย  อรรคบุตร
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  นิสัยดี
2. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
 
1. นางสาวจันทนา  ดิษฐ์ประสพ
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
2. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
3. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
2. นายชนาธิป  ประมวล
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวายสนิท 1. เด็กชายนันณภัทร์   ยอดอาจ
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงปนัดดา  พนมชัย
4. เด็กชายพลวัต  พันธมาศ
5. เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  ไตรโพธิ์ธร
 
1. นายพรชัย   แสวงพันธ์
2. นางณัฐชานันท์   มูลประดับอรรถ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอย 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลหาร
2. เด็กหญิงนัดดาวัลย์  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงวิรัมภา  ธรรมะ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญตา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์มูล
 
1. นายวรัญญู  เจริญศรี
2. นายพิชชวัฒน์  แสวงดี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายธันวัฒน์  ประหวั่น
2. เด็กชายธีรภิตติ์  แหวนวงค์
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีดำ
4. เด็กหญิงศลิษา  คำเสียง
5. เด็กหญิงอภิณญา  นรดี
 
1. นายระพีพร  ทวีชาติ
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงดวงพร  เสาร์ทน
3. เด็กชายมงคลชัย  สิงขรณ์
4. เด็กชายรัชพล  กล้าณรงค์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
2. นายประยูร  ศรีทนต์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนครินทร์  บัวสด
2. เด็กชายนวดล  บุตรงาม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรงาม
4. เด็กชายรพีพัฒน์  อาจภักดี
5. เด็กหญิงสุลิดา  คะนอง
 
1. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
2. นายไพศาล  บุตรโสภา
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผลาผล
2. เด็กชายผไท  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงพฤษาภรณ์  สมนา
4. เด็กหญิงมัญชุสา  พงษ์คละ
5. เด็กหญิงสวิตตา  พงษ์คละ
 
1. นางเนตรฤดี   มากนวล
2. นางบานชื่น  อินอุเทน
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวพนารักษ์  ศาลางาม
3. นางสาวสายสุรีย์  ปรารถนา
4. นางสาวสุพรรษา  ลุนศรี
5. นายเกษมสันต์  โคตชัย
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วอมร
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ธรรมพร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มะลิพันธ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ในทอง
4. เด็กหญิงสิธิมา  สุเมธมงคล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพินิจ
 
1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางสาวสุมาลี  สุเมธมงคล
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงดาราพรรณ  แสงบุญ
3. เด็กหญิงพีระพรรณ  นิมิตรพันธุ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธรรมสิงห์
5. เด็กชายเจนณรงค์  สุระ
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
4. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงโสระญา  หนองหิน
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  วงษ์ทอง
2. นายวัชทนา  ธรรมนาม
3. นางสาวศิริกัณญา  สารชาติ
4. นางสาวอริสา  วิเศษเสาร์
5. นายเกรียงไกร  ดวงใจ
 
1. นายปิยพงษ์  หมื่นไธสง
2. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงพชรพร  ทองดี
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
4. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
5. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
2. นางสาวบุญยาพร  ทองดี
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐชัย  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษา
4. เด็กชายสุริยพล  พิจารณ์
5. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ยามวัน
 
1. นายธนู  อ๊อดพันธ์
2. นางนัยนา  บัวเขียว
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงดาราพร  บุญเลือม
2. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
4. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมา
2. เด็กหญิงน้ำพุ  สุวรรณที
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยนรา
4. เด็กชายวิชัยยา  สุวรรณที
5. เด็กชายวีระ  บุตะเคียน
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นายรัญชน์  คงพินิจ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล   นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงชลันดา  วงพินิจ
2. เด็กชายสิทธิภาค  แก่นท้าว
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปรเมศ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุนิษา  งามรูป
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชลิณี  นวนประโคน
2. เด็กชายภานุสรณ์  คำขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวรุ่งนภา  หุยวัน
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร
2. เด็กชายเมธา  อสิพงษ์
 
1. นางกุลธิดา  มาตย์วังแสง
2. นายกัลยา  ไชยปัญญา
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ปรือปรัง
 
1. นางสมจิต  แพงอก
2. นางสาวพลอยทราย  ตั้งมั่น
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้วยนิจ
2. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาดคำ
 
1. นางแสงดาว  ต้นกันยา
2. นางสาวทิพยวรรณ  พรมมะลิ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เตี้ย
2. เด็กชายยศสวิน  คำศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำแก้ว
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงณัฐสินันท์   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายอาจหาญ   หาดคำ
 
1. นางสาวอักษร   พรมสิงห์
2. นางสาววริศรา  พลภักดี
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ธุรพันธ์
2. เด็กชายกีรติกร   ชาญสิทธิวุฒิ
 
1. นางอาทิตยาภรณ์   นิยม
2. นางพิไลพรรณ   ดาศรี
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  จันโท
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำแพง
2. เด็กชายสถาปณิก  เถาบุญ
 
1. นางบัวพา  คำแพง
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายธนากร  อาจจำปา
2. เด็กหญิงพิยดา  มูลดับ
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนัสกรณ์  รูปคุ้ม
2. เด็กหญิงพรประภา  สุทธศิริ
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงญาดา  อินธ์พันธิ์
2. เด็กชายศุภกร  ธิอามาตย์
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางวิภาวรรณ  สุพรรณ์
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
2. เด็กชายภูมินทร์   คำคนซื่อ
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางมณฑิตา  ทองกล่ำ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ์  หงษ์หา
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ไก่แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทกรณ์
2. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญกว้าง
 
1. นางวราลักษณ์  ชูวังวัด
2. นางสาวนุชจรี  คำแสน
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปวริศร์   กุลไชย
2. เด็กหญิงโศรดา   หอมจิตร
 
1. นางจีระพร  บุญขาว
2. นางโสพิน   เนียมจิตร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจันทราการต์  ไชยโชติ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  เขียวอ่อน
 
1. นางนงค์นุช  นามแสง
2. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายชัยภัทร  พรมจักร
2. เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวรัตติยากร  โพธิ์ดีตุ้มคำ
2. นางนิตยา  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.66 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์มั่น
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  สุวรรณ์
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
2. นางสัตยาพร  เครื่องพาที
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง 23 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายคุณานนต์  คำเหลือ
2. เด็กหญิงวริศราลักษณ์  วารินทร์ภัทร
 
1. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
2. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปานรพี   ประนอม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อาจอินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภากร   อุปมัย
2. เด็กชายอัครวิชญ์   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวศิริมาส   ผิวเงินยวง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร   เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางกัญญาภัทร   แก้วกัณหา
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมล  ประมวล
2. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีเลิศ
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ของดี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  โพธิ์อุดม
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงฐิติมา   เหลี่ยมทอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   ประคอง
 
1. นางสสิสา   ไชยพัฒน์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามิการ์  เกษหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นายธงชัย  พรหมโคตร
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายกรกช  บุญร่วม
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกะดึ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมนาค
2. เด็กชายภูริพงษ์  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่าวลึกเหนือ
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
2. เด็กชายอรรถพล  อำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางลดาวัลย์  ปราถนา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายกิตติธัช  เพาะปลูก
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุภาวดี  จันครา
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัญธิกา   พรอินทร์
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ระหาร
 
1. นางพัชรี  พิลากุล
2. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงทิตยา  เหล่ามาลา
2. เด็กชายสุริยา  สากล
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  พรมดี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  โพธิ์นอก
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
2. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
2. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
2. นายทองสุข  คำมา
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   แก่นอินทร์
2. เด็กชายอภิธนวัชร   เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุนันท์
2. เด็กชายศาสตรา  คำภา
 
1. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
2. นางเพ็ชรี  อุระดา
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปรือปรัก
2. เด็กชายอัครพล  เอี้ยงกลาง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
2. เด็กหญิงธนพร  ระยับศรี
 
1. นางเพียรทอง  บุญจอม
2. นางทัศนีย์  ทองเอิน
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงดีมั่น  คำกลาง
2. เด็กชายอัมรินทร์  สาลี
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ระหาร
2. เด็กหญิงฐิติภา  กลางมณี
 
1. นางเกศสุดา  ดวงใจ
2. นางสาวสมพร  แซ่ตั้ง
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กชายเมษา   เอ่ยรัมย์
 
1. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางธัญมน  สิงห์คำ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายสมคิด  ดวงฉ่ำ
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสงบุญ
 
1. นายวรวุฒิ  บุญชิต
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันคณา
2. เด็กหญิงสิริโสภา   ดวงมณี
 
1. นางกัญญา   ศรีดาพันธ์
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปทุมวัน
2. เด็กหญิงสรีนา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวพิมล  นวลคำ
2. นายเศรษฐา  แสงมาศ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายจิรโชติ  เสาร์สา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นางระเบียบ  คำไพเราะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คนดี
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สอนแพง
 
1. นางจารุวรรณ์   ทองมนต์
2. นางสาวประภัย   จันเปรียง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุนันทา  มยุเรศ
2. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงรจเรข  บัวศรี
2. เด็กชายอนันต์   สุสดี
 
1. นางพุทธชาติ  ผิวอ่อน
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงมณทกานต์  ทองมนต์
2. เด็กชายวโรดม  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางรจนา  พลคำ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   เสาตรง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มูลดับ
 
1. นางสายสมร   คำศรี
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวกัญชพร  อมรสาธิต
2. นายพศิษฐ์  สังขาร
 
1. นางสุภาพรรณ  แพงอก
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายนิรัฐชา  ปานลา
2. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางเอื้อมพร  สมพงษ์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธีรเทพ  กำเนิด
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงยาง
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  เบื้องสุวรรณ์
2. เด็กชายปริญญา  ประสารเนตร
 
1. นางรำไพ  น้ำคำ
2. นางสุดาวรรณ  จันครา
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  พุ่มนาค
2. เด็กชายสุริยา  แสงเนตร
 
1. นายเดชา  กรสันเทียะ
2. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายอนันตภูมิ  แสงมาศ
2. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายนิรวุฒิ  ระยับศรี
2. เด็กหญิงศศิณา  ระยับศรี
 
1. นางชนากานต์  บุตรศาสตร์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเลิศชาย  ภูผานี
 
1. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายคมกฤต   สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีสิงห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   โพนศิริ
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงดวงพร   คุ้มรอบ
2. เด็กชายธงชัย   โพธิสาร
 
1. นางโสพิณ  เนียมจิตร
2. นางพัชรี  พิลากุล
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 20 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองบาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประถมภาส
 
1. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองอ้ม
2. เด็กชายหงษ์ทอง  ศรียันต์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  มะณี
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงเขมิสรา   เพียการุณ
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์   สมคณะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอรสา  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงสุกัลยา  สมรัตน์
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิญา   ทองมนต์
 
1. นางปราณี   บุญศักดิ์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายเลปกร   จันทะวงศ์
 
1. นางนริศรา   รัตนพันธ์
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงภมรา  ผมน้อย
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเหลือม
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อุรา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แกมแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมุทิตา   คำเสียง
 
1. นายวัฒนา   ทองมนต์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  มาตตรี
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสนสนั่น
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงวาธิญา  พิศวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รัตนวัน
 
1. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงภิรมน  บุญร่วม
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินทิไย
 
1. นางสาธิยา  สิทธิศร
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววัฒนา  งามเปรี่ยม
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงจริญา  ภักดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงธีระกานต์  ศิลารัตน์
 
1. นางจงใจ  ใจมนต์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  โยธี
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงวลัยกร  บำเพ็ญ
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนาพร   ปุริสาย
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางนิภา  กันสาย
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา   มีดี
 
1. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงกัลญานี  พงษ์วัน
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กชายธีรดนย์  ปฏิทันโด
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีกุล
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นายสุเทียน  พรหมมะลิ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสิงห์
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิพรรณ  คำจันลา
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
 
1. นายสุชาติ  สายแก้ว
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ    จันทไทย
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แก้ววงศ์
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ไกรวิเศษ
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์   ต่อคุณ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิดา  สถิตวิจิตรัตน์
 
1. นางวณิศา  รัตนเกษสิริ
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงฐิติพร  พืไชยแพทย์
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยชนะ
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายพลายแก้ว  ผุดผา
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกฤติยา  ตะเคียนราม
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  พันจันทร์
 
1. นางสาวนันทิยา  สิทธิศร
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีสิงห์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายสมพงษ์  สะใบ
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  คงยะมาศ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอุไรพร  เจียงพงษ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงปวีณา  นัดทะ
 
1. นายธีรพงษ์  อินทร์พิทักษ์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผายตากแดด
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แย้มบาน
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงภัทฑิรา   ทองเภา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกณิศา  อุตมะณี
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  โสพัฒน์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายภัควัต  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายยศกร  จันดี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  เก่งสูงเนิน
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายวิทวัส  เกษี
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงกชกร  งอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำเสียง
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สิงหะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนทวีสุข
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โคตมา
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงเอมิเลีย   เช็กโก
 
1. นางสาวปาณนาถ   หิตะชาติ
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงธีรดา   แก้วท้วม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายปริมปภาภรณ์   ไสยสมบัติ
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงกอบกุล   ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายวัฒนา  ทองมนต์
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  คำแฝง
 
1. นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พุ่มพวง
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ทองดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทบูรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอชิรญา  เสาเวียง
 
1. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอลิษา  จันครา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงอารีตญา  บุญตา
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมยะดา  พรมนะรา
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคีธชาติ
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ตนเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  พุฒิพงษ์ปกรณ์
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางวณิศา  รัตนเกษสิริ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงเกศสุดา   พิมมาศ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  เชื้อบริบูรณ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิลาดี
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายธนากร   แสงมาศ
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงฉัตรชาฎา  วาที
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงอินทิรา   ปิ่นหอม
 
1. นางสาวปาณนาถ  หิตะชาติ
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  อุ้มเชื้อ
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงศศินา   พันธ์แก่น
 
1. นางสาวพอใจ  นนทศิลา
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประคอง
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายทวีศิลป์  ทองบาง
 
1. นายประเสริฐ  เสมศรี
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงอังคนา   เสนีโสด
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อินแพง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวอันดามัน  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรชร  อายุวงษ์
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สะใบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทศพร  สำรวย
 
1. นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงปิยบุตร  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนแพง
 
1. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
 
1. นายธนาพล  ปรางนวล
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ปรารถนา
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ศรีมาศ
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐานนิญา  สีดำ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาววิยะดา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงนุสิน
 
1. นายทองพูล  นางวงค์
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทามล
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อ่อนสะอาด
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายอัครพล   รองทอง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายเบญจราช  แพงบุญ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลหาร
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ทวีคูณ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์อาสา
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญชัย  สะใบ
 
1. นายธีรศักดิ์  พฤกษา
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ล่ำสาร
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา   สุเพ็ง
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ฮุย
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคฑาวุธ  ลีลา
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  แก่นเมือง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิภา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โท้ทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันเปรียง
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โสประโคน
2. เด็กหญิงอาริยา  หอมจิตร
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพัชริดา   ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   เมืองจันทร์
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงพีระนันท์  เสริฐสร
2. เด็กหญิงสุนันทา  สัสดี
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นายเสรี  ศรีกะชา
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   แท่นศิลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชชู
 
1. นางปิยะฉัตร  ผ่านพินิจ
2. นางศรี  อินสุระ
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายยุทธนา   ทองอ้ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินพานิช
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ต่อคุณ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา   สำเภา
 
1. นายวรวิทย์   โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  หงษ์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สว่างภพ
 
1. นางสุนิษา  งามรูป
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนภัสกมล  พุฒมาลา
2. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวทวี  ประครอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงธนาภร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสรัญญา  ชัยบังคม
 
1. นางปิยวดี  เติมใจ
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประมวล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประมวล
 
1. นายสนอง  อารีย์
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภาวะหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สระปัญญา
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงขวัญธิชา  เพชรงา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธรรมกิจ
 
1. นางมลทา  ทรงศรี
2. นางสาวณัฏทิชา  สันดอน
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดจักร
2. เด็กชายพนิตนันท์  ยอดจักร
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  เนียมหอม
2. เด็กหญิงสุนิดา  สีสัน
 
1. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงชาม  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงบุษบา  วันนุบล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามชารี
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางอัจอรกัลย์  สระแก้ว
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สายสังข์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประทุม
 
1. นางสุพิชยากร  สุกิตติยาโน
2. นางเสาวนีย์  แป้นโสม
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 1. เด็กหญิงตรีชฎา    มีสัตย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ   กุหลาบกุลี
 
1. นางจิตรานุช   พันธ์เดช
2. นางเฟื่องอารีย์  มะณีล้ำ
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงศศิญาภา  เทียนถวาย
2. เด็กหญิงเนตรดาว  มะปราง
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงชนินาถ  ใจศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พรมตีด
 
1. นางประศรี  จันคะนา
2. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงนันทัชพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงรัตติกา  สมพงษ์
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงชุติมาศ  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุณชาติ
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
2. นางสาวโสภิตา  อินแพง
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางพิชาภัค  บุดดี
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจตุรพร   จันภักดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ศิริมาศ
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงนุสรา   สุขแสวง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โสดา
 
1. นางศรี  อินสุระ
2. นายสะอาด   ดาประสงค์
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงวิราพา  สิบปา
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ทองชื่น
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
2. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงศรี
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายติณณภพ   จันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สีสัน
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  วรรณบล
2. เด็กหญิงศศิประภาพร  คำปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุพัตรา  ทองสุข
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์ปภา  พงษ์วิเศษ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
2. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  ผิรังคะเปาระ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
2. นางสาวบังอร  สุริเตอร์
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงวรรวิสา  พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสกุลกาญต์  ไชยปัญญา
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายศิรชัย  บังเอิญ
2. เด็กหญิงสาลินี  ศรีกะชา
 
1. นายสมศักดิ์  กองทรัพย์
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  โสมา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมลิ
2. เด็กหญิงวรกมล  รอดพ้น
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเชิด
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
2. เด็กหญิงละไม  อัครชาติ
 
1. นางสุนี  บุญเยี่ยม
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงปิยณภัทร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทวีจันทร์
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
2. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางจริยา  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  เรวบุตร
2. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ยุวพรม
 
1. นางสมใจ  คุดนา
2. นายดอน  มะนู
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กหญิงสุวนันท์    โพธิสาร
2. เด็กชายเพชรรัตน์   วงษ์นาค
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวจรรยา   ชินทอง
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรัญชนา  ศรีซองเชษฐ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญตา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฤทธิตา   พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สังขาว
 
1. นายสุชนะชัย   คำเสียง
2. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันลา
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
2. นางสาวอนุสรา  ศรีหาวัฒน์
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ประครองใจ
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดางาม
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจินตนา  อัครชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งภาวัน  โสคำแก้ว
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์หอม
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนพรม
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางทรรศณี  สมศิริ
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสมพร  เทพสีดา
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมกิจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  คำดี
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
2. นางราตรี  หนันดูน
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์วัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เรืองเพ็ง
 
1. นางพรรณวิภา   เสาเวียง
2. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญชู
2. เด็กหญิงอรนรินทร์  สาลี
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายวิชัย  ร่วมทรัพย์
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพรดา  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย  พลหาญ
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
2. นางนิรมล  อาจวิเชียร
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศศิธร  สุขแจ้ง
2. เด็กชายศุภกิจ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉัตรสุรีย์  อรัญ
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรเดช
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  มีสุขภาพ
2. เด็กหญิงสุทาวี  อักษร
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
2. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐติยา   เทาศิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนพันธ์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  กระโพธิ์
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบาง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ศรีดาพันธ์
 
1. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคุณากร   ชาติวงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกษิรา  สอนสุข
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เดชารัมย์
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกษี
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายพลวัฒน์  ทองลอย
 
1. นางธันวา  บีกขุนทด
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปฏิภัทร์  พงษ์วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสิทธิกร  พันธุชาติ
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายคมสัน  อำไพ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  สุดดี
3. เด็กชายอธิศักดิ์  ไชยนะรา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงวันนิษา  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยภา
 
1. นางวรรณรวี  สอนพูด
2. นางฐิติมา  เทาศิริ
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศิลา
2. เด็กหญิงอรสา  ประภาสา
3. เด็กหญิงอัญชาสา  อนุสี
 
1. นางวิจิตรา  นพมิตร
2. นางสุภาพร  นกงาม
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ลุน
2. เด็กชายภูรินทร์  เฉลิม
3. เด็กชายศุภกฤต   จันทร
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นางประยงค์  สายดวง
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พลแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงสุวนันท์   ไพรบึง
 
1. นางธัญวลัย   เงาศรี
2. นางศิริรัตน์   ดอกพอง
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายณภัทร  อร่ามเรือง
2. เด็กชายธนกฤต  วิเชียร
3. เด็กชายวีรภัทร  แสงโท
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นอ่วน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงศวิตา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กชายจรัส  บุตรศรี
2. เด็กหญิงจินดาวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กชายพลกฤต  พรมลิ
 
1. นางสาวกัญวยา  เหลาฉลาด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ธำมรงคสกุล
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกรวิภา  เงินดี
2. เด็กชายธีระพัฒน์   สมเหมาะ
3. เด็กชายนันทพัฒน์  สมศรี
 
1. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมานแพง
2. เด็กหญิงพรนพรัตน์  แพงบุญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีลาชัย
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายจิรภัทร  คำเหลี่ยม
2. เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว
3. เด็กหญิงอภิชญา  เสนคราม
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นางสาวญาตินันท์  เสนคราม
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนา
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หาญบาง
3. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม
 
1. นางปราณี  ชาญเชี่ยว
2. นายวิฑูรย์  ไทยน้อย
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงธันยา   แสงอุ่น
2. เด็กชายภูริภัทร   ทองหล่อ
3. เด็กชายระพีพัฒน์   ยอดอาจ
 
1. นางชีวพร   พิมพ์จันทร์
2. นางชญาดา  ใยบัว
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายปรีดายาธร   อินทนนท์
2. เด็กชายพลากร   อินทนนท์
3. เด็กชายศุลกิตติ์   จันดาบุตร
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เป้งทอง
3. เด็กหญิงอีฟศราภรณ์  สุขกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ไวนุนาวิน
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  เกษแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  อสิพงษ์
2. นายณรงค์พล  เกษกุล
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายดลฤทธิ์  เขียวพันธ์
2. เด็กชายธนากร  ศิระมาตร
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  ผาสุข
 
1. นางจิรา  ศรวิมล
2. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติยากรณ์  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงวิไลจิตร  เรืองโสม
3. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  โชติชุม
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายทีฆทัศน์  คัมภิรานนท์
3. เด็กชายภานุ  ใจมนต์
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายธวัชชัย   พานิช
2. เด็กชายภานุกร  ไก่แก้ว
3. เด็กชายอรรถพร  เฉลิม
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรกมล   ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ศีรปัญญา
3. เด็กหญิงแพงทอง   ส่งคุณธรรม
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
3. เด็กหญิงธิติมา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายภราดร  เกตหอม
2. เด็กชายศรราม  พรหมศรี
3. เด็กชายเจษฎา  สถานพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
2. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาปัดชิง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  อินธะยาย
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  ประดี
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาววรรษมล  วิรุณพันธ์
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์
2. เด็กชายตนุภัทร  สุทาวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  เสมศรี
 
1. นายวิรัช  สร้อยทอง
2. นางสาวกิตตินันท์  แวงคำ
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
2. เด็กชายศุภกิจ  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายกฤษนัย  สติกา
2. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงภคพร  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงเพชรประกาย  ดวงอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  ออกหาญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมชื่่น
3. เด็กหญิงภัทรภร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายภาณุทัศน์  เพริศพรรณราย
2. เด็กหญิงสุรินดา  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุวะนีย์  รัตนวัน
 
1. นางบุญตา  จุมพิศ
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายจิรายุ  สีตะวัน
2. เด็กหญิงนริศรา  รัตนวัน
3. เด็กชายปาราเมศ  สมบัน
 
1. นางนิภา  ณุศรีจันทร์
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรดาห์
2. เด็กชายประวัติ  พันชัย
3. เด็กหญิงพิชชากร  พงษ์สุระ
 
1. นายทองสุข  คำมา
2. นางประนอมพันธ์  คำมา
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชากร   ทองมนต์
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำสุข
3. เด็กหญิงอาริศา   บุตะเคียน
 
1. นางธัญวลัย  เงาศรี
2. นางศิริรัตน์  ดอกพอง
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายมณฑล  สาธุจรัญ
3. เด็กชายวีระชัย  อาจใจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ฮวดศรี
2. นางสาวนิภาพร  จันดำ
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงวรากร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงเมธินี  ศรีกะชา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณสวาท
2. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงญาณิดา   ศรีระษา
2. เด็กชายอภินันท์   มียศเรืองรอง
3. เด็กชายแจ่มนภา  แจ้งสว่าง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มันทะราช
3. เด็กหญิงศุภักษร  จันทอง
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายวราเมธ  รสหอม
2. เด็กชายสรรค์ชัย  ชิวขุนทด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลานตวน
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์
2. เด็กชายภูวนาท  คำยก
3. เด็กชายเจนณภพ  บุญเลิศ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายวันชัย  มังคะชาติ
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายภูวดล  วันงาม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีกะชา
3. เด็กชายอนุกูล  ซุยซวง
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายธรา  ปรากฎชื่อ
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงปภัสสรา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. นางสาวนิภาดา  บุญท่วม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคนวล
3. นางสาวอรณี  พันโนฤทธิ์
 
1. นายสันติสุข  บุญเสริม
2. นายศักดิ์ชัย   แสงมาศ
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกำพล  น้อยพรม
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมาลีย์
3. เด็กชายธนากร  อุทาทร
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
2. นางสาวอินทิรา  นวนจันทร์
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงทักษนันท์   แก้วกลม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปริมนภา  ชลอแสง
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาดา   มั่งคั่ง
 
1. นายเนาวรัตน์   ศรีกาสี
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสุทัศน์   สุดดี
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
 
1. นายสันติ  ศรีมงคล
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะดา   โคนาบาล
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชญาสิทธิ์  เล็กศิริ
 
1. นายสวัสดิ์   ใจโชติ
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายทรงพล   รัตนแสงเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงอวยพร   ละครเขตต์
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวรายุทธ   พวงทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา   พีเกาะ
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงลลิตา   ปิ่นหอม
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เรืองสุขสุด
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงปณิตา   แปลงตัว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 18.75 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสกุล    
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ผุดผา
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เวียงธรรม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิรประภา   เทิ่งใบ
 
1. นางปวริศา   ใยเมือง
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุญณะโก
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงชวิศา   กิ่งรัตน์
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนรี   กลางมณี
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปวีณสมร  เตชะ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญกู่
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
 
1. นางนิตยา  สายชนะ
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมนทิพย์  แก้วมงคล
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายศิวเวช  ศรีวิชัย
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายจิตติ   บุญขาว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงธีราพร  นรดี
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะฮวดสา
 
1. นางประยงค์  สายดวง
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 53.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
6. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
7. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
8. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
9. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
15. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางนาดี  วรวิรัช
4. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
10. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
12. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
2. นางนิตยา  สายชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์   แสนกล้า
4. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญกู่
3. เด็กชายกำพล  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามพรม
5. เด็กชายชาคริต  จงหาญ
6. เด็กหญิงชาลิสา  สมรัตน์
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขุขันธิน
8. เด็กหญิงณัฐจิมา  ใจงาม
9. เด็กหญิงณิชา  นาคท้วม
10. เด็กหญิงดารุณีย์  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงธนิตา  ยินสัย
12. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อนชัย
13. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีลาชัย
14. เด็กหญิงภารวี  หอมจิตร
15. เด็กชายวราพล  วิลา
16. เด็กหญิงศิริอนงค์  วงษ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สังเขป
18. เด็กหญิงสุพิชฌา  อะกะพงษ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  บุญเพรือง
 
1. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
2. นางพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
3. นางรุ่งนภา  โพธิศรี
4. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
5. นายชนาวี  ดลรุ้ง
6. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบาง
2. เด็กชายกฤตนัย  ขวานทอง
3. เด็กชายจักรพงษ์  พานิช
4. เด็กหญิงชาลิสา  ขันนะวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจียงแก้ว
6. เด็กชายดนัย  ทวี
7. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
8. เด็กชายปรีติ  ทองปรอน
9. เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กชายพรรณภา  ทองจันทร์
11. เด็กชายพัชรดนัย  ตีชัยรัมย์
12. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีพูล
13. เด็กหญิงรวิภา  โอสถประสาท
14. เด็กหญิงวันทนา  บัวจันทร์
15. เด็กชายศักรินทร์  หาญทอง
16. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
17. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ง
18. เด็กหญิงอรษา  จันทร์เพ็ง
19. เด็กหญิงอริษา  ทำพลกรัง
20. เด็กชายเกริกชัย  ทองบาง
 
1. นางธนธร  สะดวก
2. นางลภัสกร  บุญศรัทธา
3. นายสุชาติ  สายแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
5. นางสาววิมลรัตน์  บุญมา
6. นางสาวนัฐนันท์  ธนาศิริกุลศักดิ์
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณฐวรรณ  อ่อนคำ
4. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
5. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
6. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
7. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
8. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
9. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
10. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
14. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
17. เด็กหญิงอารีญา  บุญขาว
18. เด็กหญิงอ้อม  สุพัง
19. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางนาดี  วรวิรัช
3. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
4. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
5. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
6. นางตรงหทัย   โพธิ์งาม
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรองทอง   ต่อคุณ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สายสังข์
4. เด็กชายญาณวุฒิ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคดี
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
7. เด็กหญิงนฤมล  ดวงราช
8. เด็กหญิงปภัสสรา   ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงษ์เงิน
10. เด็กชายพงศกร  หอมหุน
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  ต่อคุณ
13. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ   พันธ์ทอง
15. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
17. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์อุดม
18. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
20. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
21. เด็กชายเปรมอนันต์   สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์   วงษ์นิล
3. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
4. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
5. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
6. นายปรีชา  ศรีพูล
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
2. เด็กหญิงบงกชกร  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
4. เด็กชายสุวัฒน์  สายสังข์
5. เด็กชายเชษฐา  นาคนาคา
6. เด็กชายเสกสรรค์  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
2. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
4. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บริบูรณ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  กายะชาติ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินสุระ
4. เด็กชายภูมินทร์  เรืองใจ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
6. เด็กชายอภิวุฒิ  ทองเบื้อง
 
1. นายณัฐศักดิ์  สมพงษ์
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายธรรมนูญ  เชาว์เฉียบ
 
1. นายปริญญา  ภูมิสูง
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภาณุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 38.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายภานุ  วงศ์ภิรมย์
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปวงศ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศรี
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงมลธิรา  แสงไธสง
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบัวแก้ว   โสภาค
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงอังคณา  ไพฑูรย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
2. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์จันทา
 
1. นางสาวรดาณัฐ   กันไชยชาติ
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โพธิ์อุดม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพรหมณ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชคูณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีดาว
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงอนันยา  ธะนะชาติ
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรพัศ   จันทอง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กชายบูรพา  เชื้อทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์   เพี้ยบุญมาก
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายคมกริช  บุญจูง
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายภัครพงษ์  สกุลทอง
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร   กระจงกลาง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายวรายุทธ    บรรเทา
 
1. นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สายพิณ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอัครเดช  เทาศิริ
 
1. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เนาวรัตน์
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สมรัตน์
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 13 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  อินธิเสน
 
1. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.75 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิศร
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 17 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายปกรณ์  จันทิม
 
1. นางชนมณ์กานต์  มาสขาว
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางจงกล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายนพกร  คูณทวี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายธนกฤต   วันคำ
 
1. นายชัยวัฒน์   วันคำ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวยุพิน  บัวจันทร์
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กหญิงวรรณพร  อสิพงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมหวัง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงพรชิตา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   เวชไทสงค์
 
1. นางเพ็ญพรรณี  ธรรมบุตร
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงแสงระวี   สีสัน
 
1. นางสาวศิธาชนันท์   ศรีศิริ
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประทุมวัน
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บริสุทธิ์
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กหญิงสโรชา  บุญร่วม
 
1. นางจีรนาถ   โก้จันทึก
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปนิดา  สุพันธ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สีด้วง
 
1. นายยัน  สมรัตน์
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมทิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงวิภาดา   สะอาด
 
1. นายสุรชัย   สิงห์อาจ
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงอธิติยา  อิ่มทรัพย์
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชโลทร   ผิวนวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายวิรุฬ  หนองหงอก
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโกศล  จรบุรมณ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  สิทธิศร
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสิทธิกร  ระหาร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายวิษณุ  บุญชาญ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูวไนย   คำขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์   สาคร
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  ทองแพรว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายศรันย์ภัทร  ไชยศรีษะ
 
1. นายฉับพลัน  สมร
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์สังข์
 
1. นางมณฑิตา  ทองก่ำ
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กชายปรเวต  เป็นผล
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสุรเกียรติ  มีทอง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายวงศกร  ศักดิ์วงษ์เวทย์
 
1. นางมธุรส  สงวนรัษฎ์
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมิงทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กชายธนาณพ  วงค์พินิจ
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายธนาดล  อุดร
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายธีรภัทร  เป็นผล
 
1. นางวราภรณ์  กองทรัพย์
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชนภัทร   ยอมศรี
 
1. นายวิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรเมธ  เหล่าเลิศ
 
1. นางเข็มมาลา  ก้อนคำ
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงเดือนสกาวร์   ไชยราช
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตต์ภักดี
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาววัลวิภาณ์  จันทร์แสง
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจันทรา  ปรือปรัง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงศรันยา  ฟองสีถง
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นายสุเมธ  อุ้มเชื้อ
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ์   แก้วบริบัติ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ระวัง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงจิตรตรา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงเกตุศรา   พุ่มเพ็ชร
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  จาตูม
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  คำแพง
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงแพนแก้ว  ศิริสุข
 
1. นางสาวเยาวดี  ดวงอินทร์
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงกัญยาภรณ์  สีแดด
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พ้นภัย
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงศุจินันท์  เหอ
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงมาศ
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นางสาวปภัชวรินทร์  ประจำ
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงพัชรี  จารัตน์
 
1. นายจุลพล  ศรีดาพันธ์
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรงาม
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงศิริรัตนภา  ลาวงษา
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วันเพ็ง
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  พันธ์แก่น
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงเมศินี   พิทักษ์มงคล
 
1. นางสุวิดา   ผุดผา
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงอุรชา  พงษ์สุระ
 
1. นางพยอม  แก่นอาสา
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   มะปราง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอัยลดา  คะเรรัมย์
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สมาธิ
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงศุลารัตน์   ไชยภา
 
1. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายศรราม  พรหมซื่อ
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายภูธเนศ  กำลังยิ่ง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายจักรชัย  สมสุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  อนุสรณ์
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายคมสัน  ลิยี่เก
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  เรืองคำ
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงอรปรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ควิศูนย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาธุการ
 
1. นายสนธยา  ดอกระโคน
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ์
 
1. นายกบินทร์  นรชาติ
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นางพรพิมล   สาดา
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศรีไว
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงดวงใจ  คูณชัย
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพรนภา  ทรงจิตร
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เมฆโต
 
1. นางเสาวนีย์  โคษา
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อสิพงษ์
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงษ์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมสอ
 
1. นางชัญญรัช  บุตรดี
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูลังกา
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวงศกร  ไกรขุนทด
 
1. นางสาวชณัฐนันทน์  พงษ์สุระ
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  ตะเคียนซก
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช   ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อินทอง
 
1. นางกุลตรีญาร์  ก้านเกตุ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพล  อัมภารัตน์
 
1. นายพลักษณ์  มักสัน
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิณวงษา
 
1. นางมุจิตรา  ประมวล
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายโชคชัย  วิเศษชาติ
 
1. นายอภิรักษ์  บุราคร
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  หมุนสิงห์
 
1. นางเนตรฤดี  มากนวล
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พิมพะ
 
1. นายทองสุข  คำมา
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์   โพธิ์สังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายศิริโชค  จิตร์นอก
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิชัย  บุญคง
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวประภาพร  รวมวงค์
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
 
1. นางสาวฎิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายพรชัย  แก้วชัยศรี
 
1. นางนวลจันทร์  นามวงศ์
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
 
1. นางพันทิวา   ลาคำ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางสาวภูริดา  ปถคามิน
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมฑิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินดามณี  นาเมืองรักษ์
 
1. นางปิยนาถ  บุญเย็น
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นางพรรณทิวา  เตารัตน์
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสุธิชา   ศรีลาชัย
 
1. นางสาวลัดดารัตน์   รัตนพันธ์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์
 
1. นางกุลธิกานต์  แสนละเอียด
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงวิริยาพร  ทองพิเศษ
 
1. นางสาวบุณยาวีย์  เหลามี
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงพรวดี  ลาปราบ
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวราลี  ดีศรีเกตุ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงวริษา  ช่วยประทิว
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
 
1. นางอรณี  มูลดับ
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงสมิตา  ทองมนต์
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิทยา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเอี่ยม
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงมะลิชา   แสนไชย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาววนัสนัน  สมคณะ
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงอริสา   คำภา
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงวรรณา  อัครชาติ
 
1. นายนุรักษ์  สิงห์ศิลป์
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
2. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงปนัทดา  น้ำเงิน
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำไสย์
 
1. นายโสรจน์   วราพุฒ
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรีมา
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 12 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรา  พงษ์สุระ
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อภัยสม
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริอร  ค้ำคูณ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสูง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
4. เด็กหญิงกัลยา  จันดา
5. เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา  ทองดี
6. เด็กชายจิตรเทพ  ธารสอาด
7. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
8. เด็กชายชยพล  นรดี
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อสิพงษ์
10. เด็กชายณัฐกมล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
13. เด็กหญิงธิฌากร  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
15. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
16. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
17. เด็กชายบัญชา  สีสันต์
18. เด็กหญิงพรพิมล  วงศางาม
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
20. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองดี
22. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
23. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองดี
24. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
25. เด็กหญิงยุพา  ทองดี
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
27. เด็กหญิงวนิชา  แสวงรัมย์
28. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเกียรติสกุล
29. เด็กหญิงวิยะดา  อุดจันทร์
30. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดี
32. เด็กชายศักดา  อุ่นไพร
33. เด็กหญิงศิริกมล  กำพล
34. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองดี
35. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
36. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
37. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองดี
39. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
40. เด็กชายเสกสรร  ระยับศรี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
3. นายประชัญ  สีทา
4. นายเอกชัย  คำมา
5. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
6. นางบังอร  แสนสะอาด
7. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
8. นายประกิต  บูระภา
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายขนิถา  ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงจิราพร  ต่อคุณ
3. เด็กชายจีรยุทธ  เป็นผล
4. เด็กชายชญานนท์  เหมือนถวิล
5. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมนตรี
6. เด็กหญิงนภาพร  ดวงอินทร์
7. เด็กชายนรินทร์  วงษ์ขัน
8. เด็กชายนรินทร์  สุขพร้อม
9. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
10. เด็กชายปฏิภรณ์  มีผล
11. เด็กชายปราโมทย์  ทองมนต์
12. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
13. เด็กชายพลพล  วันยะ
14. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วงษ์ชาติ
15. เด็กชายภานุพงศ์  มาดเหลือ
16. เด็กชายมงคล  บุตรเหม
17. เด็กชายรยณัฐ  ศุภศร
18. เด็กชายรัตติพงษ์  ผิวนวล
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  กวดขันธ์
20. เด็กหญิงวรรณณิสา  วันยะ
21. เด็กชายสมพร  สาลีโภชน์
22. เด็กหญิงสุฑารัตน์  โภคา
23. เด็กหญิงสุนิสา  เป็นผล
24. เด็กชายสุมร  ชลไพร
25. เด็กหญิงสุวืมล  เป็นผล
26. เด็กชายสุเมธ  เสนคราม
27. เด็กหญิงอริษา  สีไม่นาม
28. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณนุช
29. เด็กชายแดง  ไพรบึง
30. เด็กชายไตรทศ  สมนาค
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
2. นางสาวธาริณี  มั่นคง
3. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
4. นางทรรศณี  สมศิริ
5. นางสาวสุรภี  เสนคราม
6. นายสนอง  บุดดา
7. นายเดชฤททธ์  ไชยนะรา
8. นางสาวจิราพร  เทศบุตร
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มงคล
3. เด็กหญิงกาญจนา   สมพงษ์
4. เด็กหญิงกานดา   อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงจันทวี  เสมศรี
6. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงจิราพร   พรมชาติ
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ   กุมวิจิตร
9. เด็กหญิงชลธิชา   ผาอำนาจ
10. เด็กหญิงชาลิดา   จันแสง
11. เด็กหญิงดวงชุดา   แสงมิ
12. เด็กหญิงดวงตา   พงษ์สุวรรณ์
13. เด็กหญิงดาวพระศุกร์   อ่อนคำ
14. เด็กชายธนากร  ขันติวงศ์
15. เด็กชายธรณ์เทพ  จิตรมั่น
16. เด็กหญิงธิดา   ทองแพรว
17. เด็กชายธีรภัทร์   บุญจูง
18. เด็กชายธีระดล  ศรีเลิศ
19. เด็กหญิงนงลักษณ์   สิงห์ชาติ
20. เด็กชายนัฐกานต์   แก้วบริบัตร
21. เด็กหญิงประกายทิพย์   เอ็มโอด
22. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ศรีสรรพ์
23. เด็กหญิงปริศนา   ไตรศรี
24. เด็กหญิงปรียาภัทร   บุญขวาง
25. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
26. เด็กหญิงมะนิสา  ไชยจันดา
27. เด็กชายรัตนพล   ตราชู
28. เด็กหญิงรัตนากร   จันทำ
29. เด็กชายวัชรินทร์   ศิริปี
30. เด็กชายวิระเชษฐ์   บุญส่ง
31. เด็กหญิงวิไลรัตน์   ไกรวิเศษ
32. เด็กหญิงศศิธร   บุญมา
33. เด็กหญิงศิริญญา   ธรรมมุสา
34. เด็กชายศิวกร   ฉัททันต์
35. เด็กหญิงสุกฤตยา   แซ่ตั้ง
36. เด็กชายสุริยา   พรมประดิษฐ์
37. เด็กหญิงอลิชา   พรมทอง
38. เด็กหญิงอารียา   สายเมฆ
39. เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์   คำขาว
40. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
4. นายชัยธวัช  สำแดงภัย
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรัชญา  ไหวพริบ
 
1. นายธณานพธ์  จันทร์สำโรง
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายขนะภัย   มาสขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายอภิรักษ์   พาสวัสดิ์
 
1. นางประทุมทอง   วิทยอุดม
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายปริภัตร์  ศรีลาชัย
 
1. นางสุชาดา  คำเสียง
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายชัยอนันต์  ท้วมทวยหาญ
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายภานุมาส  อินทนู
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายอนุชัย  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางวรัญญา  ทองมนต์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายองอาจ  สังสะเกตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เกษแก้ว
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายพิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   คุ้มรอบ
 
1. นางสาคร  ใจเต็ม
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กชายไตรเทพ  อุทา
 
1. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ยามไสย
 
1. นางกัลยาณี  มั่งคั่ง
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางถวิล  ดอนเหลือม
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินธุการ
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พงษ์เมือง
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   ปรือปรัง
 
1. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
 
1. นางบุษบา  สิงห์คำ
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงณัชยา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  องอาจ
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงศ์
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงวิภาดา  สะอาด
 
1. นางศิริวรรณ  สิงห์อาจ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงภัคธิดา  เถาว์ชาลี
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงอภัสรา   น้ำคำ
 
1. นางปิยะฉัตร   ผ่านพินิจ
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงพัชริญา  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสัน
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงพิมลแข   แหวนเงิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวรุณวาลย์  รับรอง
 
1. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงพรชิตา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 20.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงโสภิดา  คำมี
 
1. นายสาเยียน  พันธ์จันทร์
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ถานุ
2. เด็กหญิงกุลฉัตร   อัยพงษ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์   ผิวเรือง
4. เด็กหญิงจิณณพัต   จันดำ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมใจ
6. เด็กชายฉัตรชัย   แสวงดี
7. เด็กหญิงชญานิศ   ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงญาธิมา   ฤกษ์วรรณ
9. เด็กหญิงณัฐธิกา   วงษ์รักษา
10. เด็กชายณัฐภัทร   ประชุมวงษ์
11. เด็กชายณิธิกร   นาคญวน
12. เด็กหญิงตวงทอง   แสนทวีสุข
13. เด็กชายถิรวุฒิ   จาตูม
14. เด็กหญิงบราลี   สมพงษ์
15. เด็กหญิงปภาวรินท์   ใจดี
16. เด็กหญิงประดับดาว   ดวงพิมพ์
17. เด็กหญิงปริมณกุล   เสียงอ่อน
18. เด็กชายปรเมษ   ใจสุระ
19. เด็กชายปวีณวีระโชติ   ขุขันธิน
20. เด็กหญิงปิยดา   วงวิจิตร
21. เด็กชายพงศกร   กองทรัพย์
22. เด็กชายพชรพล   สังสนา
23. เด็กชายพรสวรรค์   ปัดทาศรี
24. เด็กชายภาณุวิชญ์   กันทะพันธ์
25. เด็กหญิงรัชภร   ไชยนรา
26. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศิริศิลป์
27. เด็กหญิงรุ่งฤดี   อาจนะรา
28. เด็กหญิงวรรณกานต์   ผิวเรือง
29. เด็กหญิงวรรณภา   ยุพิน
30. เด็กหญิงวราภรณ์   บุตรดาเคน
31. เด็กชายวีรวิชญ์   รัชตะวิมลรัตน์
32. เด็กหญิงศุภอักษร   ทองเกิด
33. เด็กหญิงสนัญญา   ทองมนต์
34. เด็กหญิงสรัลพร   อ่อนพันธ์
35. เด็กหญิงสิรินภา   โสดาพรม
36. เด็กหญิงสุกัญญา   วงษ์วัง
37. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายเจตพัทธ์   จันทร์สระบัว
39. เด็กชายเทวัญ   สมศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วิบูลเพ็ง
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นายปฏิวัติ   ทองลือ
3. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
4. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
5. นางนภารัตน์   พลศักดิ์
6. นางสาวศริญญา   สุภาพ
7. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
8. นางบัวลี   จำปาขีด
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงกันติมา  วระเชษ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สีสัน
4. เด็กหญิงจรรยา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ธนูทอง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองดี
7. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกรอบกุล
8. เด็กหญิงฐิติกมล  แหวนวงษ์
9. เด็กชายณัฐกร  ทองดี
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
11. เด็กหญิงธัญพิชฌา  แก้วคำ
12. เด็กชายนที  กลีบฉวี
13. เด็กหญิงนาตยา  ทองดี
14. เด็กหญิงปณิตา  เติมใจ
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ
16. เด็กหญิงปาริชาต  จันทำ
17. เด็กหญิงพณุรัตน์  มะโนรา
18. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
19. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีชัย
20. เด็กหญิงมุกมณี  ศิสิสุข
21. เด็กหญิงรุ้งพราย  ทองดี
22. เด็กหญิงวรา  คำเสียง
23. เด็กชายวัฒนา  จันดา
24. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
25. เด็กชายอมรชัย  บุญประกอบ
26. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
27. เด็กหญิงอัมลดา  คะเรรัมย์
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดี
29. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
30. เด็กหญิงเมขลา  คุณพระ
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายประกิต  บูระภา
3. นางแสงดาว  ต้นกันยา
4. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
5. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
6. นายประดิษฐ์  ชาญเชี่ยว
7. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
8. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ไชยดำ
2. เด็กชายกีรติ  พลภักดี
3. เด็กชายขันติ  ประมวล
4. เด็กชายจีรพัฒน์  จิตรสังวร
5. เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์
6. เด็กหญิงชาลิษา  นิลวรรณาภา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดยอด
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลจิตร
9. เด็กชายดิศานุวัต  อ่อนคำ
10. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลาชัย
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พวงอินทร์
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ธงเพร็ช
13. เด็กหญิงปณิตา  พวงอินทร์
14. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุนสาย
15. เด็กหญิงประกายแก้ว  จันทิมาลย์
16. เด็กหญิงปาณิศา  พลคำ
17. เด็กหญิงพรชิตา  ถนอม
18. เด็กหญิงพรพิมล  พวงอินทร์
19. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
20. เด็กหญิงพัฒนภาพร  ทองดี
21. เด็กหญิงมัชฌิมา  พลนำ
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประดิษฐ์
23. เด็กหญิงลักษิณา  นิลวรรณาภา
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสนยศ
25. เด็กชายสิริธร  พวงอินทร์
26. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ศรีใส
27. เด็กชายสุภวิทย์  ศิริวงษ์
28. เด็กหญิงสุภัฒตรา  ดวงมณี
29. เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งวิชิต
31. เด็กหญิงอภิรญา  มูลเหล็ก
32. เด็กหญิงอภิรดี  หอมอ่อน
33. เด็กชายอภิรักษ์  งัดสันเที๊ยะ
34. เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์
35. เด็กชายอุทัย  อภัยศิลา
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีมาศ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายทอง
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุระกิจ
40. เด็กหญิงแก้วตา  ทองมนต์
 
1. นายสำเริง  ขุขันธิน
2. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
3. นางสาวแคน  ยินใสย์
4. นางสาวฏิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน์
6. นางแตงอ่อน  จันทร
7. นางอรรยา  อำพันธ์
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เอ็มโอด
2. เด็กชายกรวิทย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   จำนง
4. เด็กชายกิตติโชค   อิทรโสภา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไชยพัฒน์
7. เด็กหญิงจีระนันท์   จันทร์ทำ
8. เด็กหญิงชนวรรณ   ผาสุก
9. เด็กหญิงชิตญาภรณ์   ไกรวิเศษ
10. เด็กหญิงณัฐพร   ไกรวิเศษ
11. เด็กชายณัฐพล  ไตรศรี
12. เด็กชายทรงชัย   รัตนแสงเลิศ
13. เด็กชายธนาทร  แซ่สระน้อย
14. เด็กหญิงนภัสสร   พรอินทร์
15. เด็กหญิงนันทรัตน์   ปิ่นหอม
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มาระโย
17. เด็กหญิงปุญยพร   ตองอบ
18. เด็กหญิงพรวิไล   โต๊ะนาค
19. เด็กชายพานิชย์  ประทุมวัน
20. เด็กหญิงพิมพิกา   แก้วบริบัติ
21. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์สีดา
22. เด็กหญิงวนิดา   น้อยพรม
23. เด็กหญิงวรรณิษา   พิมูลชาติ
24. เด็กชายวิทูลย์   แก้วบริบัติ
25. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วบริบัติ
26. เด็กหญิงศศิกานต์   ภาคภูมิ
27. เด็กหญิงศศิกานต์   ใยเมือง
28. เด็กหญิงศิลารักษ์   เศษสุวรรณ์
29. นายสุภาวดี   สุดบุตร
30. เด็กหญิงสุวิสา   ปิ่นหอม
31. เด็กหญิงอทิตญา   งามล้ำ
32. เด็กหญิงอนงค์   ศรีเลิศ
33. เด็กหญิงอมลวรรณ   แข็งการ
34. เด็กหญิงอรอุมา   พรมชื่น
35. เด็กหญิงอัทธิพัท   สงแก้ว
36. เด็กหญิงอาทิตยา   ดีมาก
37. เด็กชายอานัส   คำลือ
38. เด็กหญิงอุมาภรณ์   สายทอง
39. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีปัญญา
40. เด็กหญิงไปรยา   โต๊ะนาค
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์   สว่างภพ
4. นายชัยธวัช   สำแดงภัย
 
760 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงหะ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  อินดา
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  อะศิพงษ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมทอง
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญจูง
6. เด็กชายพัทรพล  สำเริง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
8. เด็กชายสุระชัย  สุระ
9. เด็กชายอนุชิต  โสริยาต
10. เด็กชายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
761 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
4. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
6. เด็กชายพัสกร  สิงหะ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริง
8. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรงาม
9. เด็กชายสุพง  สลาเลิศ
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โฉมใส
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
762 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์   สุดสังข์
4. เด็กชายณัฐภูมิ   อุปมัย
5. เด็กชายประเดิมชัย   บุญขาว
6. เด็กชายภูวนันท์   เวียงดินดำ
7. เด็กชายวิชญะ   บุญเกิด
8. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   สาระภูมิ
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา   บุญเทียน
10. เด็กชายเกษม   ศิริชาติ
 
1. นางบัวลี   จำปาขีด
2. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
3. นางมลวิภา   สุวรรณแสงศรี
 
763 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไพรบึง
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  เวียงนนท์
3. เด็กชายธีระศักด์  แหยมบำรุง
4. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ชัยเชื้อ
5. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าชัย
6. เด็กชายภานุพงษ์  ภะวิขุณี
7. เด็กชายศุภนัฐ  สุภาพ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขปัน
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สาระพงษ์
10. เด็กชายเจษฎา  เกตุพรม
 
1. นางเมตตา  อธิภัทรานันต์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
3. นางพวงพยอม  เฉลิม
 
764 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายณัฐพล  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงนันธิตา  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
4. เด็กหญิงพิพัฒน์  บุญทัน
5. เด็กหญิงวิยาดา  เหล่าเลิศ
6. เด็กชายสินธุชา  ทองแย้ม
7. เด็กชายอธิราช  แสงอุ่น
8. เด็กหญิงอรอุมา  จันดี
 
1. นางวิสุดา  สะเทิงรัมย์
2. นางสาววิยากร  แก้วละมุล
 
765 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกานติมา  จันสมุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีขันธมา
3. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
5. เด็กชายวีระยุทธ  ยอดโพธิ์
6. เด็กชายเกษมศักดิ์  ไชยภา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  แหวนวงษ์
8. เด็กชายโกวิท  สุขเมือง
 
1. นางประนอมพันธ์  คำมา
2. นางสาวสุลาวัณย์  ทองแสง
3. นายทองสุข  คำมา
 
766 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
767 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
4. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางเดชา  เสียงเพราะ
3. นางสาวรัตติยา  พันยา
4. นางสาวนิตยา  ใจธรรม
 
768 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   แช่สระน้อย
2. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตแก้ว
3. เด็กหญิงธัญพร   เรืองรักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนคำ
5. เด็กหญิงสมพร   บุญเรือง
6. เด็กหญิงอรวรรณ์   คำศิริ
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางชลลัดดา   มากนวล
3. นางสาวอัยรดา   ลำดวนหอม
 
769 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงธนชาภา  ทองเลิศธนกุล
4. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
7. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
8. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
9. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
4. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
770 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิลาโคตร
2. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
3. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวนัญธิญา  อุปมัย
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กันทิน
6. เด็กหญิงอรยา  ใจดี
7. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจงไกร
2. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
771 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
7. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาจิตร
9. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางสาวโสทิพย์  ค่ำชู
3. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
4. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
772 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางบุษบงค์  อินตะนัย
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
773 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา   ลานตวน
2. เด็กหญิงปัทวรรณ   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงศิมาภรณ์   สว่างภพ
4. เด็กหญิงอังคนาง   รำประโคน
5. เด็กหญิงแพรวาห์   บุญจูง
6. เด็กหญิงโสภาวรรณ   ศรีสิงห์
 
1. นางณิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
774 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   วันงาม
3. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
7. เด็กหญิงสุนิสา  สมร
8. เด็กหญิงอารีญา   มหาคำ
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เพิ่มฉลาด
10. เด็กหญิงไปรมา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
775 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
5. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
7. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางสาว่ธนาพร  หาญพิทักษ์
 
776 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   สาระวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อ่อนคำ
3. เด็กหญิงนพรัตน์   วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   ป๊อกแจ้
5. เด็กหญิงวิพาภรณ์   รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเกตต์นิภา   พรมลา
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางจีระพร   บุญขาว
3. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
777 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นรดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขพะเนา
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  พรหมลิ
4. เด็กหญิงพรรณชนก  ถานาศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขทวี
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  พรหมลิ
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
3. นางน้ำฝน  ทวีชาติ
 
778 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงกัญชพร  อมรสาธิต
3. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงช่อผกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
6. เด็กชายตุลา  วงษ์ขันธ์
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงภัทราพร  เจ๊กคำ
9. เด็กชายภาคิน  แพงอก
10. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
12. เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ขันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
16. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
4. นายนเรศ  ตาทุวัน
5. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
779 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกติยาณีย์  บุญมา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันวิเศษ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โกรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณเทพ  เทียนทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  นารินทร์
7. เด็กหญิงสุธิดา  สุธาตุ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไชยศรีษะ
 
1. นางวิมลพรรณ  อักษร
2. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
780 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุมาลี
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  สะอาด
3. เด็กชายธีรเทพ  หุยวัน
4. เด็กชายนพกร  โนนกอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงพรชิตา  งอกบุ้งคล้า
7. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พลคำ
8. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
9. เด็กชายพิทักษ์  สุขสุพรรณ์
10. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทกรณ์
11. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทสอน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ห้าวหาญ
13. เด็กหญิงสุภวสา  แก้วนาค
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุพิมพ์
15. เด็กชายเฉลิมชัย  สอนศรี
16. เด็กหญิงเบจมาศ  แก้วคำ
 
1. นางพร  หิตะชาติ
2. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
3. นางสาวสกุลตรา  อ่อนคำ
4. นางสาวเรไร  อุทา
5. นางสาววารุณี  ชมเมือง
 
781 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงคันสนีย์  แซ่ผ่าน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
5. เด็กหญิงธนชาภา   ทองเลิศธนกุล
6. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
7. เด็กหญิงธิติมา  สุพรรณ
8. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
9. เด็กหญิงนันทิชา  วงค์พินิจ
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
11. เด็กหญิงรัชนิดา  ชมเมือง
12. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
13. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
14. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
5. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
 
782 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษฎา  วิถี
2. เด็กหญิงจันทมณี  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอมแพงไว้
5. เด็กหญิงฐานิดา  อสิพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐริดา  บ่อจักรพันธ์
7. เด็กหญิงนัฎนิฌา  สาสิทธิ์
8. เด็กหญิงปนัดดา  โมกงาม
9. เด็กหญิงปาริชาต  สุดตา
10. เด็กหญิงวศินี  อักษร
11. เด็กชายวีระยุทธ  แจ้งสว่าง
12. เด็กชายสุภัทรชัย  คำเสียง
13. เด็กหญิงอาภัสรา  พานทอง
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
783 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
2. เด็กหญิงณัฐมล  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายทัศนัย  มะลิพันธ์
4. เด็กชายวีระพงษ์  กงกาเรียน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณวันดี
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางบุศรา  ทวยภา
 
784 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนดล  ทองพาต
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นาเหนือ
3. เด็กชายวรวลัญช์  ระยับศรี
4. เด็กชายศึกษิต  ระยับศรี
5. เด็กชายสินธุ  เตชะ
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
2. นางอิษฎาภรณ์  จันทร์สำโรง
 
785 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจตุลพร  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  แพนไธสง
3. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญร่วม
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
2. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
786 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลทหาร
2. เด็กชายประวิทย์  ยาเคน
3. เด็กชายศรายุทธ  อุรา
4. เด็กหญิงสพิดา  แก่นแก้ว
5. เด็กชายสมพร  เงินดี
 
1. นายรัฐพล  ณะศรี
2. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
787 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญพามา
2. เด็กชายตะวัน  ฟองอ่อน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ปรารถนา
4. เด็กชายภูริทัต  เสาสา
5. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงห์หา
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
788 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายธนรักษ์  นนทะพันธ์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เตารัตน์
3. เด็กชายมนตรี  สารบุตร
4. เด็กชายมานะ  ศรีเลิศ
5. เด็กชายอานัส  ธรรมบุตร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สารบุตร
2. นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์
 
789 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  การณรงค์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
790 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมพร  เงินดี
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวสุนิสา  พงษ์วิเศษ
 
791 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายกฤษณะ  รวยริน
2. เด็กชายปราโมทย์  ดวงวัง
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
792 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กรณ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศรีธรรม
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
2. นายสาธิต  สารทอง
 
793 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายการิน  เอมโอด
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  หองขุนทด
3. เด็กชายพลพจน์  สมหวัง
4. เด็กชายพีระพงษ์  พันทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ  พรมสุภะ
6. เด็กชายเอกราช  กลุ่มยา
 
1. นายสุรพล  คู่กระสังข์
2. นางเกยูร  คู่กระสังข์
3. นางสาวปชาบดี  กลางดวง
 
794 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายชัยชนะ  เอมวรรธนะ
3. เด็กชายปฏิมากร  แซ่อึง
4. เด็กชายพิชิต  ปรือปรัก
5. เด็กชายสิงขร  บุตะเคียน
6. เด็กชายอดิศักดิ์  รสหอม
 
1. นายวิสอย  โยธะกา
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
795 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์ซอม
2. เด็กชายธันวา   จันดา
3. เด็กชายปัญญาพนต์   แสงเพ็ง
4. เด็กชายศศิภัทร   เครือวัล
5. เด็กชายสุภาพร  มะปราง
6. เด็กชายอโณทัย   มะปราง
 
1. นายชัยยา   ลำดวน
2. นายสุรเชษรฐ์   อินวัน
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายชัยวิชิต  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงศศิธร  สีสัน
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สีสัน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเสียง
5. เด็กหญิงสุนิสตา  คำเสียง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  คำเสียง
 
1. นางสกุลศรี  คำเสียง
2. นายธนากร  ดวงสีดา
3. นางฉวีวรรณ  วติวุฒิพงค์
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงตวิษา  พรมงาม
2. เด็กชายบุญทวีคูณ  อุปสุข
3. เด็กหญิงวธัญญา  มะลิซ้อน
4. เด็กชายวินัย  เป็นผล
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แสงทอง
6. เด็กหญิงแก้วตา  บุญสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางพิมลสิริ  โพธิ์สังข์
3. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สุภาพันธ์
2. เด็กชายชัยเชษฐ  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายณฐพร  รังษี
4. เด็กชายปรเมธ  โกฏิ์ทอง
5. เด็กชายพงศกร  โคณบาล
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริพานิช
 
1. นางนารี  ไชยบุตร
2. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
 
799 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์แก่น
2. เด็กชายจิรวัตร์  เงาะเศษ
3. เด็กหญิงธนากรณ์  แก้วมงคล
4. เด็กชายนทีธร  ศรสิ่ง
5. เด็กหญิงสุพรรณทวี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงเขมมิกา  พันธ์แก่น
 
1. นางนวลละออง  ชมเมือง
2. นายทวีชัย  ชมเมือง
3. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายกิตติ  โยธา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  กันภัย
3. เด็กชายพิทักษ์  แสงลอย
4. เด็กชายวุฒิชัย  สุภาพันธ์
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุภาพันธ์
6. เด็กชายสุธิโชค  ศรีกะชา
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
 
801 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แทนสง่า
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ไชยสาร
3. เด็กชายธีระเทพ  ทองพา
4. เด็กชายศุภกร  สิทธิศร
5. เด็กชายศุภโชค  ผลวิเศษสิทธิ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำมา
 
1. นายประสิทธิ์  เครือมาศ
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ยองตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิดาลักชย์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงมลสิริ  อุปมา
5. เด็กชายวราวุธ  ใจมูล
6. เด็กชายเดชาวัต  อินทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางเกื้อกูล   ชูกลิ่น
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายกันตวิชญ์ นันทะสี  นันทะสี
2. เด็กชายชัชวาลย์   พานพบ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   วรรณทอง
4. เด็กชายณัฐพล   วรรณทอง
5. เด็กชายวัฒนา   ศรีสิงห์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วเจริญ
 
1. นางนิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
804 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกีรติชนน์   ประดับศรี
2. เด็กชายคชภัค   บุญศิริ
3. เด็กชายคุณากร   ดวงอินทร์
4. เด็กชายนราวิชญ์   สันดอน
5. เด็กชายภัทรดิษย์   กรสันเทียะ
6. เด็กชายวีรเดช   ปุริสาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   นาคญวน
2. นายสนอง   อูบคำ
3. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กหญิงธนัทชา    ดำริสม
2. เด็กหญิงนิตยา   พิมพ์เพียง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์   อินตา
4. เด็กชายศราวุธ   ดัชถุยาวัตร
5. เด็กชายสนธยา   อินตา
6. เด็กชายสรรพวัต   พันธมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  วุทธิยา
2. นางสาวสุภาพร  สายเพ็ชร
3. นางกาญจนา  พาสวัสดิ์
 
806 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วมงคล
2. เด็กชายทณพัด   คำเหลี่ยม
3. เด็กชายธีระยุทธ   พรไชย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พันแก่น
5. เด็กชายปิยังกูร  มาลัย
6. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวพรทิพย์   จันทครู
2. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายดวงตะวัน  จันทร์แพง
2. เด็กชายธีรเทพ  ธรรมวงศ์
3. เด็กชายภาณุวิทย์  รัตนพันธ์
4. เด็กชายวรภพ  ศิลาชัย
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  คำขาว
6. เด็กชายเอกชัย  แสงเพ็ง
 
1. นายอรรถพล   ณ อุบล
2. นายสมภพ  พุทธมนต์
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรัก
2. เด็กหญิงบุญทริกา  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  ภักดีพงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  โคษา
6. เด็กหญิงอภิชญา  โสริยาต
 
1. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
2. นางบุญเลื่อน  อินทธนู
3. นายสุดสาคร  สมศรี
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทิมาลย์
2. เด็กชายกันทรากร  บุญจูง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สุดา
4. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  นิลชัย
6. เด็กชายเจษฎา  อาจศิริ
 
1. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
2. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
3. นางมะลิวัลย์  จะริรัมย์
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพล  อาศัย
2. เด็กชายปารเมศ  สว่างภพ
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
4. เด็กชายอนุชา  สว่างภพ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำผง
6. เด็กชายโชติกะ  เหมือนตา
 
1. นายวัจนพล  เสดา
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
3. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
811 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธีรพงศ์  พันธุ์เลขา
2. เด็กชายธีรภัทร  กาลพงษ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  ฉิมพาลี
4. เด็กชายภาคภูมิ  หอมเหลือ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ระยับศรี
6. เด็กชายศรายุทธ  ระยับศรี
 
1. นายชนาธิป  ประมวล
2. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสม
2. เด็กชายธนากร  คำภา
3. เด็กหญิงธนาวดี  ชาติวงษ์
4. เด็กชายพรภิรมย์  ประจญ
5. เด็กชายพฤติพล  อุปมัย
6. เด็กหญิงอริสรา  เลียมบัวป่า
 
1. นายจำเริญ  จันครา
2. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชนาวีช์  คำเสียง
2. เด็กชายชัยรัตน์  คำเสียง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คุณพระ
4. เด็กชายปองคุณ  เตชะ
5. เด็กหญิงปาลิดา  สีดำ
6. เด็กชายมงคล  คำเสียง
 
1. นายประภาส  วงษ์รักษ์
2. นางสาวสายใจ  อักษร
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ   ศิลาวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ทุยกลาง
3. เด็กชายณันทวัฒน์   นามผา
4. เด็กชายปฏิวัติ   ทองมนต์
5. เด็กชายวีรวิชญ์   บุผา
6. เด็กชายอดิศักดิ์   สาระทำ
 
1. นายนภเกตน์   สุภาพ
2. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
3. นางสาวสุวรรณี   สิงห์ทอง
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงจิราพร  เจนสาคู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันโท
4. เด็กหญิงบุรัสกร  ครกกระโทก
5. เด็กหญิงวริศราลักษณ์  วารินทร์ภัทร
6. เด็กหญิงเกวลิน  ใจเรือง
 
1. นางจารุรินทร์  โชคเหมาะ
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
3. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สมทอง
2. เด็กชายธนัช  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนาณัฐ  เจริญจิตร
4. เด็กชายนาคินทร์   อินตะ
5. เด็กชายอัศม์เดช  บุตรดี
6. เด็กชายไพบูลย์  จันดา
 
1. นายอำนาจ  บุตรดี
2. นายประเทือง  ราศรี
3. นายสุเทียน  พรมมะลิ
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายชาญพิชัย  ธงชัย
2. เด็กชายธีรภัทร์  ธงชัย
3. เด็กชายพัฒนา  เกษา
4. เด็กชายศุภกร  พงษา
5. เด็กชายเจษฎา  ธงชัย
6. เด็กชายโสภณวิชณ์  เงาใส
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณฐพล  ศรีกะชา
2. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
3. เด็กชายธนโชค  ชาทิพา
4. เด็กชายพศวัต  ศรีกะชา
5. เด็กชายศราวุธ   สายแก้ว
6. เด็กชายเติมศักดิ์  มั่นรอด
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางมธุรส  สงวนรัฎษ์
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ทิพบำรุง
2. เด็กชายปรเมศวร์   มหาชัย
3. เด็กชายพลกฤต   ตรีบวรรัตนะ
4. เด็กชายศุภณัฐ   จันดาบุตร
5. เด็กชายอธิษฐ์   สุหงษา
6. เด็กชายเสกสิทธิ์   แพงตา
 
1. นายสนอง   อูบคำ
2. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
3. นางสาวปิยนันท์   คำพินิจ
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายพัชระ  ศรีวงศ์
3. เด็กชายศรพิชัย  ศรีเลิศ
4. เด็กชายสรัลพัชร  กุมรีจิตร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีวงศ์
6. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นางรัชนี  แก่นสิงห์
3. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กวดขันธ์
2. เด็กชายนิธิพล  ธรรมสิงห์
3. เด็กชายพันกรณ์  บานชื่น
4. เด็กชายพันธภาพ  กวดขันธ์
5. เด็กชายรพีภัทร์  พรเพ็ชร
6. เด็กชายวีรศักดิ์  เรืองสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางสาวจันทรา  เทพชุมพล
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กชายคมสัน   ดอกพอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์   จั่นขุนทด
3. เด็กชายภาคภูมิ   ดอกพอง
4. เด็กชายวรรธนะ    นวนสาร
5. เด็กชายวัฒนศักดิ์   โพธิสาร
6. เด็กชายศรายุท    เสดา
 
1. นายนพพร    สีสันต์
2. นางสาวชาลิตา   ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ   นาขี
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจบุญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีโกษร
4. เด็กหญิงสุนันท์ดา  มณีศรี
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญตามทัน
6. เด็กหญิงสุวณี  แก้วรักษา
 
1. นายยุทธนา  ผุดผา
2. นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง
3. นายอัคราวุฒิ  ถิตย์วิลาศ
 
824 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ   วงนุสิน
2. เด็กชายชญานิน   นาคชาติ
3. เด็กชายศิรากร   คำขาว
4. เด็กชายอนุวัฒน์   บุตรศรี
5. เด็กชายเทพนคร   วงศ์พินิจ
6. เด็กชายเมธีสวัสดิ์   เพิ่มผล
 
1. นายสุพัฒน์   ติละบาล
2. นายสง่า   อาจอินทร์
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายชนะ  นามวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ส่องแสง
3. เด็กชายนนทการ  ศรีมงคล
4. เด็กชายนาธาน  แก้วจันทร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตพันธ์
6. เด็กชายอมรเทพ  วงค์ตะ
 
1. นายชาญจักกริช  บุ้งทอง
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
2. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สุขงาม
4. เด็กหญิงรวินันท์  กล้าฉลาด
5. เด็กหญิงวังนภา  กุลนาม
6. เด็กหญิงสริตา  เป็นผล
 
1. นายนิติกร  ดอกพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
3. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายกิตติภพ   วิเศษชาติ
2. เด็กชายกีตภัทร    วิเศษชาติ
3. เด็กชายภัทรพล   ปุญญา
4. เด็กชายมงคลชัย   คำมา
5. เด็กชายอดิศักดิ์   สมนาค
6. เด็กชายอัษฎาวุธ   นาคนวล
 
1. นายพิจิตร   ประมวล
2. นายสันติสุข    บุญเสริม
3. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธีรเดช  คำวงษ์
2. เด็กชายพรมมินทร์  ศรีสิงห์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  สุคน
4. เด็กชายอนุชา  โคนาบาล
5. เด็กชายอิริยะ  มะโน
6. เด็กชายเพชรรัตน์  บุญเพ็ง
 
1. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายธีรเทพ   กลำเงิน
2. เด็กชายพิชิตชัย   ไพรบึง
3. เด็กชายราวิน   ไชยชนะ
4. เด็กชายวัชรพงษ์   สุดา
5. เด็กชายสุทัศน์  สุทำมา
6. เด็กชายสุทิวัส  พันธ์แก่น
 
1. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
3. นายสาธิต  สารทอง
 
830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายคมสันต์  ทองสนิท
2. เด็กชายธีระพงษ์  นึกดี
3. เด็กชายพิทักษ์  บุตรงาม
4. เด็กชายวรวิทย์  สิงหาคำ
5. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เลิศ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  บุตรเครือ
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
2. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์
3. นายโสภณ  บุญช่วย
 
831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กชายตะวันรุ่ง  นางาม
5. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
6. เด็กชายพิทักษ์  อาจภักดี
 
1. นายสุนันท์  จันทิชัย
2. นางอารีย์  วันทะวงษ์
3. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชาญ
2. เด็กชายธานิน  อินธนู
3. เด็กชายปราบดา  มากุญชร
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ปะทะวัง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  วติวุฒิเศรษฐ
6. เด็กชายอนุชา  รัตนวัน
 
1. นายสนิท  ปิ่นหอม
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
2. เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
3. เด็กชายธีรัช  หล้าธรรม
4. เด็กชายปิยะพงษ์  จันทอง
5. เด็กชายพรมงคล  รัตนโสภา
6. เด็กชายอติวิชญ์  อสิพงษ์
 
1. นายมานพ  ศรีทานี
2. นางธนันศรี  บุญเย็น
3. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โคณบาล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะชัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
5. เด็กชายวัลลภ  ประคอง
6. เด็กชายสมเกียรติ  สะใบ
7. เด็กชายสิทธินันท์  สังวรณ์
8. เด็กชายอนุชน  ทองปลิว
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมจิตร
2. เด็กชายทักษะนัย  แพงสิงห์
3. เด็กชายธนพล  เหมือนสุวรรณ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  พินโย
5. เด็กชายปริญญา  มุขพันธ์
6. เด็กชายศฤงคาร  จันทะวงษ์
7. เด็กชายสามารถ  คำผง
8. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  นามบุตร
2. นายสามารถ  คูณตาแสง
3. นางมะลิวรรณ  เกษร
 
836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินหอม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหะ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  สิงหะ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ตนฉลาด
7. เด็กชายวิวัฒน์  ท่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอารดี  เสียงเพราะ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายศักดา   พงษ์ธนู
3. นายศาสตรา  วรรณนา
 
837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำแพง
2. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  กล้วยนิจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
838 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นวนคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
2. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด
 
1. นายสุพล  มากนวล
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิดา  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
3. เด็กหญิงมนต์ทิยารัตน์  ระยับศรี
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
2. นางทัศนีย์  ทองเงิน
 
841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงรังสิมา  เกษเมือง
2. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
3. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางฉวีวรรณ   ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทองดี  ชาติพงษ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แม้นจิต
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงศิยาพร  คำพินิจ
2. เด็กหญิงสุพินญา  มาโน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างภพ
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางดาวรุ่ง  สมบัติกำไร
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณหทัย   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญขาว
 
1. นางปรีญานันท์   เกษหอม
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรงาม
3. เด็กชายไกรศร  สืบเพ็ง
 
1. นางเบญจลักษณ์  สำนัก
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสนาม
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
2. เด็กชายสิรภพ  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  เพชรประไพ
 
1. นางสาววิศรุตา  บัวบุญ
2. นางปารีณา  พงษ์วัน
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เดือนขาว
2. เด็กหญิงศิรินทร์ประภา  พรหมลิ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมลิ
 
1. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
2. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวจันทร์
3. เด็กชายเอกพล  แก่นคูณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  สถานพงษ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาวดี  จันครา
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  สร้อยเพชร
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  คำสุข
3. เด็กหญิงเอมรินทร์  ตาดม่วง
 
1. นางสาวพัทยา  วงรักษา
2. นางวิภา  ชวดพงษ์
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงธิดาพร  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงเขมิกา  ประจีน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงชนินาถ  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงทิพพามณี  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงวิภาดา  พงษ์วัน
 
1. นางภวัน  ชมเมือง
2. นายคำนึง  ชมเมือง
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยมาศ
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงวันทนา  ยอดบุตร
 
1. นางนางลัดดา  ใจนวน
2. นางนางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุดสดี
2. เด็กหญิงลลิดา   ไพรบึง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์   ทารถ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสาธิต  สารทอง
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงญาดา   ทองมนต์
2. เด็กหญิงณัฎชญา   อมรวิศิษฏ์
3. เด็กหญิงปริญญา   ศรีนุกูล
 
1. นางเยาวภา   วังคะพันธ์
2. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
856 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงชลลดา  จันเทพา
2. เด็กหญิงวิภาวี  สงโสด
3. เด็กชายอัษฎางฐ์กูล  รัตนะ
 
1. นางจิระนันท์  โสพันธ์
2. นางสาวจินตนา  พรมชาติ
 
857 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ทวีชาติ
2. เด็กหญิงนิภัทรสร   ถนอมทรัพย์
3. เด็กหญิงวราทิพย์   รักงาม
 
1. จ.ส.อ.เสาวนีย์   อสิพงษ์
2. นางสาวไพรรัตน์   ยอดงาม
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจินตนา  ดอกดวน
2. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันเงิน
 
1. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
2. นางสุกัญญา  สุขกาย
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำชมภู
3. เด็กหญิงเรณู  เกตุสุพงษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงตะวัน   แพงมาก
2. เด็กหญิงนารินทร์   ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวกิติยา   แสวงนาม
2. นางสาวศุภากร   อ่อนลา
 
861 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  รสหอม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  รสหอม
3. เด็กหญิงสมฤดี  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
862 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงอนันตญา  เปลี่ยนอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์   อรเดช
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
2. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
 
863 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชญานิศ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสมศรี
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
2. นางวราพร  บัวภา
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ช่ำชอง
2. นางปพิชญา  ยอดทอง
 
865 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำผาย
3. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
2. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ต่วนกระโทก
2. เด็กชายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงชญานิต  ศรีมุม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมูลชาติ
3. เด็กหญิงพรรณษา  ไชยทิพย์
 
1. นางเกษมศรี  โสภากุล
 
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีไมล์
2. เด็กหญิงวัลลี  พรหมลิ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมลิ
 
1. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
2. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
 
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โมทนา
 
1. นางสาวสาริกา  บัวงาม
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงรัตติญากร  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงศศิยากรณ์  ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงไพลิน  อาจใจ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
2. นางนัด  สุขพันธ์
 
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.75 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สอนภักดี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ลาพงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เดชวงษ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงดรุณี  หาญพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองลอย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุมนทา
 
1. นางอรจิราส์  คมนาคม
2. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
 
873 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงชณิกา   บุญจูง
2. เด็กหญิงชนิสรา   บรรณชาติ
3. เด็กหญิงพัณณิตา   พิมพ์แต้ม
 
1. นางไพจิตต์   ชิณวงศ์
 
874 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 46.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนุ
2. เด็กหญิงรวิพร  แก้วคูนอก
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์สุระ
 
1. นายชัยวุฒิ  ดีด้วยมี
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
875 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทอง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศิลาชัย
 
1. จ.ส.อ.เสาวนีย์  อสิพงษ์
2. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
 
876 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตชล   จำนงค์
2. เด็กชายธวัธชัย   สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
877 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
878 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายพงศกรณ์  สีตะวัน
2. เด็กชายพงษ์เพชร   นิระไทย
 
1. นายปรีชา  ยอดทอง
 
879 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงศิริณภา  สาใจ
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
880 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีสันต์
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ศรีสุวรรณศักดา
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
881 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. นายนฤเบศร์  สมพงษ์
2. นายบุญญาศักดิ์  พรรณาทรัพย์
 
1. นายลักษ์  วงค์ขันธ์
2. นางสาววิราวรรณ  บุญเติม
 
882 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชลกฤษศ์  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพีระพันธุ์  พวงผกา
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
883 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ปรือปรัง
2. เด็กหญิงศิราณี   ขวัญเกตุ
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
884 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองขยัน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ราชรักษา
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
885 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงพัชราพร  เซียเนตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
886 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิง ธัญณิชา  ไชยโชติ
2. เด็กชายชิษณุพงค์   เวียงสิมมา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาวชลลดา   อันภักดี
 
887 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพัชราพันธ์  ชัยศรีษะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พลเมืองศรี
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
 
888 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกระวินทรา  บุญขาว
2. เด็กหญิงพิชญา  พิทักษา
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายชำนาญ  พลคำ
 
889 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงนฤภร  อวยชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
890 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ต้นนาจาน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ใจเรือง
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
891 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
 
1. นายประเสริฐศิลป์  กลางมณี
2. นางนันทวัน  กลางมณี
 
892 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารวี   แสงมาศ
2. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
 
1. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
2. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
 
893 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงจันทราวดี  เป็นผล
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะปราง
2. นางนิตยา  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
 
894 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงวนิดา  ดวงมณี
2. เด็กหญิงอนงค์นาจ  สะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
2. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
 
895 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นางสาวสุกัญญา  เพชรัตน์
 
896 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงชญานิศ  มะลิทอง
2. เด็กหญิงนมัสนันท์  จันทร
 
1. นางสาวสุพิชญา  เทพกิจ
 
897 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษมทาง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามพรม
 
1. นางจรรยา  พงษ์สัมณะ
2. นางบุปผา  จันภักดี
 
898 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายฉัตรพงษ์  จำปากุล
2. เด็กชายทีราวัฒน์  ศรบุญทอง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวกฤติมา  มูลจัด
 
899 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงจันทิมา   ขันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงวรัชยา   ใจมนต์
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุตะเคียน
 
900 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองทองหลาง
2. เด็กหญิงสุธิกาญจน์  เหล็กสูงเนิน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
2. นายธีระชัย  เพิ่มพร
 
901 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงสุภัสสร   จันทา
2. เด็กชายอนิวัฒน์   แก้วเจริญ
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
902 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายศุภวิทย์  ศรีวัง
2. เด็กชายอนุภาพ  ทวีชาติ
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
903 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงธนู
2. เด็กหญิงนนท์ณิชา  สุนทรโชติ
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
904 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงปรัญญา   จันตัน
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร   ดีโคตร์
 
1. นางสาวเกษร   งามศรี
2. นางธัญญธร   ระวังชนม์
 
905 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 21 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสประโคน
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำกอง
 
1. นายเตชิต  พระไชยบุญ
2. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
906 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชามัด
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สมเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวโฉมนภา   วงษ์พิทักษ์
 
907 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52.67 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  อนุสรณ์
 
1. นางสาวศรัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
908 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
909 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงจิราพร   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงศรัญญา   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศุทธินี   ตะเคียนราม
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
910 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราพร   สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา   สุภาพ
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
911 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอรยา   เข็มมา
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
912 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดี
2. เด็กหญิงอริยา  โปงเปว
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
913 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธุชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยัง
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางสาวคำปอง  วงษาหมั่น
 
914 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงศศิประภา   แสงขจี
2. เด็กหญิงสุพัตรา   โพธิ์แหบ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายนายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
915 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  คำมา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
916 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
917 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรือปรัก
2. เด็กชายวรรณกิจ  พิมพ์นนท์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
918 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวกรองกาญจน์  สินทรัพย์
2. นายศุภกิตต์  สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
919 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทเสน
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
920 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
2. เด็กชายอธิชา  โยธี
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
921 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษชล   ยอดย้อย
2. เด็กชายภูมิบดินทร์   อินธิสุทธิ์
 
1. นายธนรัตน์   สวัสดิกุล
2. นางสุธาฝน   มนทอง
 
922 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  มากนวล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชชา  แพงมาก
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายปรีชา  วัฒนนานนท์
 
923 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไพรบึง
2. เด็กหญิงมั่นมิ่งขวัญ  นันทวงษ์
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
924 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญมี
2. เด็กชายอภิเดช   เนินปัญญา
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
3. นายศราวุธ  น้อยผา
 
925 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทะสา
2. เด็กชายวิษณุ  อินทร์มณี
 
1. นางสาวกาญจนา  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาววชิราภรณ์  แหวนวงษ์
 
926 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พลคำ
2. เด็กชายวรายุทธ  เมืองศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
927 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายชยุตพล   สิงขร
2. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ตั้ง
 
1. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
 
928 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยโชติ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุภาพ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
929 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1. เด็กชายจักรินทร์  ยอดสิน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กองทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  จันทรา
2. นางสาวสุชาดา  ยิ่งยงยุทธ
 
930 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายภูมินทร์  ชุกชุม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โอชารส
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
931 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสดา
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำภิโรชัย
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
932 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  ผดุงชาติ
 
1. นางอนงค์  บุดดาวงษ์
2. นางศิริพรรณ  มะนู
 
933 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายศาสตรา  สามัญแก้ว
2. เด็กชายไชยา  กระโพธิ์
 
1. นางขวัญชนก  ดวงพิมพ์
2. นางสาวเมธาวี  ตินานันท์
 
934 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายจิราวัตร   บุญร่วม
2. เด็กชายธีระเดช   ตวนบุตร
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
 
935 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยอดสิงห์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
936 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายวีระยุทธ   พลแก้ว
2. เด็กชายสรศักดิ์   ฤกษ์งาม
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
937 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพศิน  ศรีมงคล
2. เด็กชายสมมาส  ไชยสุวรรณ์
 
1. นายเดชา  ศรีชมภู
 
938 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   สุดา
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
939 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกอบกุล
2. เด็กชายธรรมจักร  สมภารเพียง
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
940 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกัญญา   กิ่งตะโก
2. เด็กหญิงกาญจนา   มนทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
941 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธนานันท์  เอี่ยวธนโชติกุล
2. เด็กหญิงโชติกา  สีสัน
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางเอมอร  ผสมวงศ์
 
942 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงครองจิตรา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
943 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริญา  สุนันท์
2. เด็กหญิงปัทมวดี  สนิท
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
944 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ท่อนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรงาม
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางมุณี  ทองแท้
 
945 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์ทอง
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
 
946 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. เด็กชายสพลดนัย  แหวนวงศ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
947 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
948 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงบุญสิตา   แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร    แสงมาศ
 
1. นายวิรัตน์   หาดคำ
 
949 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายชลวิชญ์  จำนงค์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยโชติ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวพรรณทิวา  เตารัตน์
 
950 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงยุวันดา  อาสา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อินทอง
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
951 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
2. เด็กชายพงศกร  นันทะสิงห์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
952 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายภานุพงศ์  วงศาเทียม
2. เด็กชายศราวุธ  สว่างภพ
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
953 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
2. เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ
2. นางฉวีวรรณ  ภูริเดชพัชรพงศ์
 
954 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายจัทรนรินทร์  ใจดี
2. เด็กชายศรัญยู  จันทร์สทุทร
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
955 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วธรรม
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
956 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตอนศรี
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
2. นางสาวคชาภรณ์  โกฏิทอง
 
957 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงลัทธวิตรา   ใจมนต์
2. เด็กหญิงสุนิสา   แตงริด
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
958 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงธันยมาศ  อายุวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระพงษ์
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
 
959 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงจิราตรี  เรืองสาย
2. เด็กหญิงรุศรา  ทองลาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์  สมพงษ์
2. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
960 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกาญจนี  สีสัน
2. เด็กชายอัศวิรัตน์  มังษะชาติ
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
961 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ปรือปรัง
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
962 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
963 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  วิชิต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หนูเตี้ย
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
964 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โลมาศ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  นาคดี
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
965 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนนาน
2. เด็กหญิงสุนิตา  เมืองจันทร์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
 
966 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   อุตพันธ์
2. เด็กหญิงอรสา   เรือนรส
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
967 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงนราธร   ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสิงห์
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นายเลิศหล้า   หลาวทอง
 
968 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไสสมบัติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  คันธชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
969 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินาพร  สารทอง
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
970 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายทักษิณ  สูงเนิน
2. เด็กชายประกาศิต  บุญร่วม
 
1. นางชลิตา  ตวนบุตร
2. นายภูฉาย  บำรุงตา
 
971 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายธนากร  จำนิล
2. เด็กชายบุญเกิด  พงษ์สุระ
 
1. นายประเสริฐ  พงษ์สุระ
 
972 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์   เจริญสุข
2. เด็กชายมีเดช   มะโนชาติ
 
1. นางกัญจน์ณภัทร  ประวาฬ
 
973 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายธนดล  สายแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
974 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภัครพงษ์  แพงศรี
2. เด็กชายสุขกร  เย็นใจ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
975 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
2. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประชัญ  สีทา
 
976 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุธรรมมา
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นายสุริยันต์  เวียงนนท์
 
977 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงอารียา  เกษหอม
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
978 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปริศนา  สายแก้ว
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
979 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  กระบวนศรี
2. เด็กหญิงอรยา  บุตรงาม
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
980 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ดวงมณี
2. เด็กชายสิทธิกร   ไพรบึง
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
981 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   แสงมาศ
2. เด็กชายพิษณุพงษ์    เสนนอก
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
 
982 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกำพล  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศุภาวีร์  ทรงกลด
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
983 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวบก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประดี
2. เด็กชายดวงตะวัน  อินแก้ว
 
1. นายจำรูญ  มลิพันธ์
2. นางสาวศุพิชญา  เหลาพะวัง
 
984 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กหญิงภาวินี  จันทสมุทร
2. เด็กหญิงอัญชิษา  เหม็นหมุด
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางสาวอรอนงค์  มะโน
 
985 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงนันธิดา  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
986 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงธนนันท์  ดวงธนู
 
1. นางสมหมาย  ศรวิมล
2. นางสาวภัทราพร  ศรีสมบัติ
 
987 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษช์นันท์  มัทกิจ
2. เด็กชายปกรณ์  จันทิมพ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
988 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีพูล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เติมสกุลเดช
 
989 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กชายปิยะ  ทองอินทร์
2. เด็กชายอัครพล  สติ
 
1. นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
2. นางสาวดวงแข  อินทนนท์
 
990 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสายธาร   รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวธนารัตน์   สำเภาดี
 
991 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงอลิษา  บุญขาว
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
2. นางสาวภิญญุพัชญ์  ทรัพยสกุลศักดา
 
992 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธาทิพย์  เสมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  หอมหุน
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
993 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เรืองภู่
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวพุธิตา  คำเหลืิอ
 
994 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงกมลชนก  บรรจง
2. เด็กชายอธิคม  ดวงโสภา
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวณัฐฐศศิอร  สมบัติวงศ์
 
995 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายธนรัชต์   จันภักดี
2. เด็กชายศรุต   จารุกุลธนดล
 
1. นางสาวเกษร   งามศรี
2. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
996 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมื
 
1. นายประยุทธ์  จันโท
 
997 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวรางคณา  หาญพิทักษ์
2. เด็กหญิงสโรชา  หงษ์ทอง
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
 
998 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โคษา
2. เด็กหญิงนฤมล  หงษ์สนิท
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ
2. นางสาวสกุลกาญต์  ไชยปัญญา
 
999 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.33 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แหวนเงิน
 
1. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
2. นายมานพ  ศรีทานี
 
1000 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   บุตะเคียน
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
1001 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ลานตวน
2. เด็กชายไพโรจน์  มนตรีวงษ์
 
1. นางวรินภร  สีสัน
2. นางบุษริยา  พุทธวงค์
 
1002 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายส่องแสง  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
1003 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายสิทธินนท์  ปักเคเต
2. เด็กชายสุเมธ  อินทรรัตน์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
1004 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคำสิงห์   เภาแก้ว
2. เด็กชายทศพล   ตองอบ
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ
 
1005 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงชุติมา  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุทธา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสัจจา  สว่างภพ
 
1006 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
1007 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
2. เด็กหญิงธิฌากรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประกิต  บูระภา
 
1008 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงวัลวิสา   นาสมใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    เทพอรัญ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
1009 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาคร  สีดำ
2. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
1010 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เผื่อนกลาง
2. เด็กชายวีระวัฒน์   จำปาขีด
 
1. นางสุธาฝน   มนทอง
2. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
 
1011 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชาย ธีระเดช   ทองลอย
2. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
1012 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายปิยะราช  ไชยโชติ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชมเมือง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
1013 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์
2. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1014 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   นนทะสร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วรรณทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1015 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงเปลวใจ  สีสัน
 
1. นางสาวศรีนวล  พรมพิลา
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
1016 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธนฉาย  บัวขันธ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
1017 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไพรบึง
2. เด็กชายศาศวัต  เสมศรี
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
1018 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายฐานันดร  วรรณะ
2. เด็กชายสุทธิกมล  สว่างภพ
 
1. นายธีระพล  โสพัฒน์
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
 
1019 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงวิยดา  งามเอี่ยม
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
1020 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงจริยา  อาจเอื้อม
2. เด็กหญิงจุฬามณ๊  จันดำ
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
1021 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  บุญมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองแดง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
1022 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตอนศรี
3. เด็กชายสุทัช  พลหาร
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
1023 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชานนท์  สุระ
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอรรคพล  เปสาโก
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
1024 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดลสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติชัย  เทาศิริ
3. เด็กหญิงแอนน่า  ไพบูลย์
 
1. นางสาวกชพร  ปรือปรัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ขันธ์
 
1025 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายนิติกร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายสุรชัย  บุญยงค์
3. เด็กชายเทพินทร์  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
1026 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
1027 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
1028 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  โคณบาล
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผิวทอง
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายชนะชัย  จันทะสุข
2. เด็กชายมรรคพงษ์  เวียงวิเศษ
3. เด็กชายวีระพล  ครบสุวรรณ์
 
1. นายสำรอง  ปัตบุศย์
2. นายสายชน  แพงมา
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  ขจรประดิษฐ์
2. เด็กชายขวัญชัย  ขจรสมบัติ
3. เด็กชายณัฐพล   ไชยสาร
 
1. นางบังอร  จันล่องคำ
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  ราชบัวน้อย
2. เด็กชายวิทยา  ปรือปรัก
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  เจ๊กคำ
 
1. นายวินัย  มีพร้อม
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ขันธ์
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปิดตาทะสา
2. เด็กหญิงวิภา    สะดำชัย
3. เด็กหญิงเกวลิน   มั่นจิตร
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางอนงลักษณ์  รอดสำอางค์
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ใสดี
2. เด็กชายสมพร  สว่างภพ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สว่างภพ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ท่อนผักแว่น
2. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
3. เด็กหญิงโสภิตา  ประนม
 
1. นางสมปอง  ทองมนต์
2. นายฉัตรชาย  จันตะ
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งเภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โคสา
 
1. นางสาวอินทิรา  สาระราช
2. นางณัฐฐิญา  เรืองมณีวงษ์
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  ใจมนต์
2. เด็กชายภานุเดช  ใจมนต์
3. เด็กชายอรรถนนท์  ใจมนต์
 
1. นายคำนวณ  จันครา
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กชายกฤตนัน  กันตะภาค
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุขกาย
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
2. นางสุชาดา  ลวดชัยภูมิ
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายธงชัย   บุญขาว
2. เด็กชายพงษ์ศธร   จีนอิ่ม
3. เด็กชายภูวดล   ศรีลาชัย
 
1. นายปัญญา   สอนพูด
2. นางสาวสุวิมล  บุตรราช
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กชายชัยธวัช  ทองก่ำ
2. เด็กชายพัชรพล  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ตา
 
1. นายสมใจ  ครบอยู่
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายธนกร   เสกศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์    สำฤทธิ์
3. เด็กชายเชิดศักดิ์    แก้วลอย
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวศิรดา    นันทะบัน
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.3 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกุลทวดี  เทพแสง
2. เด็กหญิงพรชิตา  มวยคล่อง
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมุนลี
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นายบัญชา  น้อยสงวน
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองมนต์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  บุญตา
3. เด็กหญิงพศิกา  สุภารัตน์
 
1. นายนายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีระชัย  ทวี
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายเทพรัตน์  ไหมทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุดดาวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งพันธ์
3. เด็กชายสุทธินันท์  สุขเสริม
 
1. นางลัดดา  คุณมาศ
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจิรัฐ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรินดา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงศิริพร  คำนึง
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ประเสริฐชาติ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ธรรมพร
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองแพรว
 
1. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
2. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายดุสิต  บุตรวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  สุปัตติ
3. เด็กชายนัติกรณ์  คงสุขา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสมถวิล  อินทร์สำราญ
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผือกภู่
2. เด็กหญิงภานุรัตน์  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตรัก
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลางเหลือง
2. เด็กชายภานุ  สถาน
3. เด็กชายสุที  สุดเอี่ยม
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์สุข
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงศิลา
2. เด็กชายเรืองศิลป์  ศรีระษา
3. เด็กชายเสกสันต์  สว่างภพ
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
2. นางดวงเดือน  โยธี
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์   พลคำ
2. เด็กหญิงวิภา   บรรณชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา   พุ่มงาม
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  พลคำ
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายคมสัน  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายศิริพัฒ  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเชาวรัตน์  โคตมา
 
1. นายอาคม  พูลเพิ่ม
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สึมกำปัง
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงยุวดี  ไวยศรีแสง
2. เด็กหญิงลักคณา  พิมพ์ผุย
3. เด็กชายไพรวัลย์  พันธ์จันทร์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กชายชยพล  บุญกู่
2. เด็กชายธนากรณ์  คำไพเราะ
3. เด็กชายนิ่งธนา  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางนิชานันท์  มากนวล
2. นางเยาวดี  ศรีวงศ์วัฒน
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายศุภกฤต  จงจิตวิริยะ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สว่างภพ
3. เด็กชายอุทัย  คำผง
 
1. นายก้องอดิศักดิ์  พงวิเศษ
2. นางสาวละออง  นนทะการ
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปราชัย
2. เด็กชายนราธิป  ขิงทอง
3. เด็กชายรัฐกร  บึงไกร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
2. นางสาวฉัตรฑิวิภา    จันทะดวง
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายนนทศักดิ์  ทองดี
2. เด็กชายอมรศักดิ์  บุญประกอบ
3. เด็กชายอรุพงศ์  อุตรา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
2. เด็กหญิงสายฝน  ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  สมภาร
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
1061 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ไชยคง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สอนแพง
3. เด็กชายเรืองรุจ  ขันทิน
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
1062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายบุญชัย  ซุยซวง
2. เด็กชายสุรชัย  ภาษี
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  สบาย
 
1. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
2. นายประมวล  อุดร
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  สมร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตั๋นปั๋น
3. เด็กหญิงสิลารัตน์  ไชยภา
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
 
1064 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นางสาวจีราวรรณ์  สุพรรณ์
2. นายศุภโชค  มาลาศรี
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  นมัสการ
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ทองดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
3. เด็กชายบุญเชิด  ทองดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
1066 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายธวัชชัย  โยธี
2. เด็กชายพงศธร  โยธี
3. เด็กชายเสกสรร  โยธี
 
1. นางเพ็ชรี  อุระดา
2. นายจิรเดช  โยธี
 
1067 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  สนใจ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ขวัญยืน
 
1. นายสุจิต  หงษ์งาม
2. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เสนคราม
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
3. เด็กชายลือชัย   สัทธา
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
1069 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายวิศิษฏ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงสรรสร  บุตรแสน
3. เด็กหญิงอารีญา  สาริศรี
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ
2. เด็กหญิงบุปผา  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิธิดา  เกษหอม
4. เด็กชายวรพรต  บินทุรันต์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงนัฐฑิมา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงลักขณา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงสมหญิง  ปรือปรัง
5. เด็กหญิงสุนิสา  พลภักดี
6. เด็กหญิงอัมรา  เทียมจิต
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางสาวนิษิตา  ปรือปรัง
3. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงนรินทร์  ชาติวงษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนหอน
3. เด็กหญิงศศิธร  ขุมเงิน
4. เด็กหญิงสุภาพร  พวงสวาท
5. เด็กหญิงสุวิตรี  ใบแสง
6. เด็กหญิงอารียา  คำภา
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
2. นางญาณิศา  เถาปรัก
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกสินธุ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันจิรา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสาพิรด
4. เด็กหญิงพิลาสินี  นันทะสิงห์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
6. เด็กหญิงวิทิตา  จันทร์วิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  พิมศร
2. นางจันทณี  อาจอินทร์
3. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรธพร  สิมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทวยทา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุธิตา  วิเศษเสาร์
6. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์อุดม
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสุมาลี  บุญธรรม
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงศุภัสสร  ศรีมาศ
4. เด็กหญิงสตรีพร  พลภักดี
5. เด็กหญิงสิรินธร  มิรินทะ
6. เด็กหญิงสุธาศินี  สุคนธรังสี
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
3. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญร่วม
2. เด็กหญิงดวงพร   ธรรมสา
3. เด็กชายธีรุตย์   บุญร่วม
4. เด็กหญิงสดใส   พันธ์แก่น
5. เด็กหญิงอนุธิดา   พันธ์มะลี
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พันมะลี
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาระภี   จุมนอก
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาวขาว
2. เด็กหญิงกิตติยา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาพ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ประจญ
6. เด็กหญิงเกศินี  สมพงษ์
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
3. นางสาวเพชรมณี   ซำบุญมี
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  พรมลี
3. เด็กหญิงวาสนา  กระโพธิ์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงอนัตตยา  ศรีกะชา
6. เด็กหญิงอภิชฎา  เงินดี
 
1. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางสาวสุดฤทัย  ปิตะศก
3. นางสาวสมยง  ภาษี
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญลือ
2. เด็กหญิงปิยภัทร  ดวงจิตร์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เลือนลด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินโสภา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผักไหม
6. เด็กหญิงอำภา  หาดคำ
 
1. นางพรสวรรค์  กายราช
2. นางสาวพัทยา  วงรักษา
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราภา  อักษร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ดวงตา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นหิรัญ
4. เด็กหญิงปทัยทิพย์  ฟองมาลา
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พาสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
 
1. นางรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
3. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงชัชชานันท์   คึมสูง
2. เด็กหญิงฐิติยารัตน์   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงปิยณัฐ   ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงศิรินภา   คำขาว
5. เด็กหญิงสุธาศิณี   สติมั่น
6. เด็กหญิงเกษมณี   ใจดี
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ระยับศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์
3. เด็กหญิงบุญญิษา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงภัทรวดี  จรเด็จ
5. เด็กหญิงฤดีรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประมวล
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางจีน  อินทร์จันทร์
3. นางสุชาดา  คำเสียง
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงกานดา  บินทุรันต์
3. เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  ัจันดาบุตร
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงจันธิดา   อภัยวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรียงยศ
3. เด็กหญิงณัฐมน   บุญศรัทธา
4. เด็กหญิงนันท์ธีรา   ประเสริฐชาติ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   พุ่มเพ็ชร
6. เด็กหญิงเมราณี   จิระคำดี
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
3. นางสาวดวงใจ  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญจูง
2. เด็กหญิงญาณิศา  โง้งบุตรศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดวงภรณ์  แพงอก
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์ขันธ์
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายบวร  นอบน้อม
2. เด็กหญิงศิวพร  คันศร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จารึกดี
4. เด็กหญิงอาลิสา  ใจนวล
5. เด็กหญิงเปรมยุภา  ภิญโย
6. เด็กชายโยธิน  ชาวดร
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสำเภา  มนต์ฤทธานุภาพ
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพรนภา  พงศ์พีระ
3. เด็กชายมานะ  รังษี
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พวงเสียง
5. เด็กชายเฉลิมพล  วงษ์พินิจ
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกดวน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ปิยะสหาย
2. เด็กชายรัชพล  คำขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมจิตร
4. นางสาวสุทธิดา  ศรีบรรดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  ชาติวงษ์
6. เด็กหญิงอรัญญา  ดวงเดือน
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา
3. นางอริสรา  บุญคง
 
1089 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงสาธิยา  พิมเพ็ชร
4. เด็กหญิงอภิญญา  นาคนวล
5. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทอง
6. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสุพิศ  ทาทอง
2. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
3. นางสาวณัฐวรรณ  อนันเทพา
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงกิตนภา   คำขาว
2. เด็กหญิงคัตวภัทร   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   ลานตวน
4. เด็กชายปิยณัฐ   พิลาดี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ธรรมพร
6. เด็กหญิงแสงแข   วงศ์ขันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
2. เด็กหญิงวนิษา  เชื้อบรรดิษ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
4. เด็กชายอนุวัต  อักษร
5. เด็กหญิงอรปรียา  งามรูป
 
1. นางสาวรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาวกชกาน  อสิพงษ์
 
1092 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เทียนทอง
2. เด็กชายทศพล  คณิต
3. เด็กชายมนตรี  ชัยโคตร
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสนดี
5. เด็กหญิงศุภัทรา  บุญดี
6. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
1093 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  สะใบ
2. เด็กหญิงปรีดาพร  หกเงิน
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุรชาติ
4. เด็กหญิงสิดารัตน์  สายแก้ว
5. เด็กหญิงสุดธิดา  เงินดี
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ทวี
 
1. นางสาวธนพร  ไชยโคตร
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
3. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชณัฐธิชา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สานทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ผ่านพินิจ
2. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายประดิพัทธ์    โพธิ์กระสังข์
2. เด็กหญิงวรัญญา   วรชินา
3. เด็กหญิงสุนันทา   โคตมา
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
1096 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงผกามาส  คำยก
3. เด็กหญิงสุจันทร์ดา  เหมือนสวรรค์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
1097 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงอัคษราภัค  รัตนวัน
 
1. นางเพียรทอง  บุญจอม
2. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
1098 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบัติวงษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  สระปัญญา
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
2. นางปรารถนา  ป้องกัน
 
1099 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงวิภา  สายแก้ว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
1100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร
2. เด็กหญิงยุวดี  หงส์ทอง
3. เด็กหญิงสุธิดาวัลย์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางภัทรพร  ช่วยมิตร
2. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
1101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญพามา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นายประจักษ์  วิเศษพงษ์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
1102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  ศรีพูล
2. เด็กหญิงพรรวดี  หงษ์ยนต์
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  โยธี
 
1. นายปิยณัฏฐ์  พละสุ
2. นายเบิกฟ้า  แพ่งพนม
 
1103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกชพร   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจิราพัชร   ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายวัชระ   ธรรมพร
2. นางอินทิราพร   ผิวเรือง
 
1104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา   เสดา
2. เด็กหญิงธญาดา   ใจใหญ่
3. เด็กหญิงปานระพี   รมยาคม
 
1. นางนิสราศักดิ์   เจียมเจริญศักดิ์
2. นางสาวณัฐทินี   ใจศรี
 
1105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินธนู
3. เด็กหญิงอริสรา  มากมาย
 
1. นางผกากรอง  สำราญล้ำ
2. นายบัญชา  สำราญล้ำ
 
1106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองภู่
3. เด็กหญิงปนัดดา  ใจมนต์
 
1. นางสาวพุธิตา   คำเหลือ
2. นางสาวรุ่งนภา   บุตะเคียน
 
1107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงนาติกา  เทพณรงค์
3. เด็กหญิงศิรินญา  มาลาศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  มณีคำ
2. นางแก้วมณี   บัวเขียว
 
1108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงชัชฎา  จันลา
2. เด็กหญิงพัชรินยา  โยโส
3. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
1109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   มนตรีพิลา
2. เด็กหญิงปาจรีย์   ย่อมมี
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   สุภาพ
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์   หมวกพิมาย
 
1110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วันทา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  จันดำ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
1111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ
2. เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
2. นางจินตนาพร  ใจสว่าง
 
1112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา  สุนันต์
2. เด็กชายวีระวัตร  รุ่งแสง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปลูกพันธ์
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางสนอง  สายสุพรรณ์
 
1113 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล   เสดา
2. เด็กชายกีรติเดช   มณีวีรกุล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    พันธ์แก่น
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
1114 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปราณี  ดวงสินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใขกันหา
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  นรสิงห์
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
2. นางสาวมยุรา  ไชยศรีษะ
 
1115 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แต้มงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญตา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ริมเพชร
 
1. นายสุจินต์  สมบัติวงศ์
2. นางชลันดา  สมบัติวงศ์
 
1116 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
2. เด็กหญิงสุขวลักษณ์  ขุมเงิน
3. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
1117 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำขาว
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีสิงห์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
1118 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กหญิงกรรทิมา  นันทคุณ
2. เด็กหญิงนงนภัส  ร่่มโพธฺ์
3. เด็กหญิงภัทรา  ตรีถัน
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงธนู
2. นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1119 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนันธิญา  สถาน
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เทียมจิต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญตา
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
1120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิจชัย  กุประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  งามแสง
3. เด็กชายเลปกร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสุริยัน  คำมา
2. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
1121 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา   เชียงกาขัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งวงษา
3. เด็กหญิงอารยา   พุทธบุรี
 
1. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
2. นางสาวอัมรา   ยินดี
 
1122 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
2. นางมรินทร์  พันธุระ
 
1123 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอัมภารัตน์  คำแปน
 
1. นายสุทิศ  คงศรี
2. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
 
1124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กหญิงสาธิตา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอริสา   สืบสุนทร
 
1. นายเดชา   อานไธสง
2. นางสาวเพ็ญศรี   อาจสาลี
 
1125 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงพาณิภัค  พรหมชาติ
2. เด็กชายวรภพ  ยาศรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  กันยามัย
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางจิระนันท์  โสพันธ์
 
1126 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา   ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงอรปรีญา   พลแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ธรรมประเสริฐ
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1127 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรงา
2. เด็กหญิงฌาติญา  งอธิราช
3. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
1128 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงขรณ์
2. เด็กชายนภัทร  แก้วละมุน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
1129 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทองมา
2. เด็กหญิงฐิติพร    จันทอง
3. เด็กชายเบญจพล   จันทร์ทอง
 
1. นางกฤษณา    ชัยวิเศษ
 
1130 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัญทวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพัชรพล  เข็มทอง
3. เด็กชายเดชาวัฒ  เข็มทอง
 
1. นางกฤติมา  มูลจัด
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
 
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงดวงนภา  ไพรวงษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลำกระโทก
3. เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา  คำมี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  โคยามา
2. นางสาวสุจิตรา  ตระกูลพงษ์
 
1132 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  อัมภารัตน์
3. เด็กชายวีรภาพ  สุยบุตดา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
1133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายคณาธิป   คำรังสี
2. เด็กชายพัฒนกิจ   รัตนพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วันคำ
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
1134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภัสสรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขุขันธิน
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางรัตนา  บุตรพรม
 
1135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงฉันทนา  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
2. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
1136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงนราพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
3. เด็กหญิงเบญนภา  ปัญหา
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
 
1137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สุระ
2. เด็กหญิงวาริณี  มาทอง
3. เด็กหญิงศศิชา  ไชยศรีษะ
 
1. นายศราวุธ  วามะกัน
2. นางธนัญญา  ไพทูรย์
 
1138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงบุญธิชา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์   บรรพชาติ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี   พันจันทร์
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์  หมวกพิมาย
 
1139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณดล  ดีเลิศ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  วงษ์ชนะ
3. เด็กชายปรัชญา  ดวงอินทร์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
1140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.13 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  กุสี
2. เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์สุริยา
3. เด็กชายไพทูล  นำสว่าง
 
1. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
2. นายเสรี  ศรีวิชา
 
1141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมลฤดี  แสงบุตร
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยภา
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. จ.ส.อ.เสาวนีย์  อสิพงษ์
 
1142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. นางสาวชาริณีย์  สายพิน
2. นางสาวสุวรรณี  จันทรแสง
3. นางสาวอลิษา  จงหาญ
 
1. นางสุดารัตน์  น้อยสงวน
2. นางจันทร์ศรี  คำศรี
 
1143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมพา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมาศ
 
1. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
 
1144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
1145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายนวมินทร์  ประสูตร
2. เด็กหญิงพรธิกา  บุญทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
1146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สายใจ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  แสงสืบ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สังขาร
 
1. นายธีระชัย  เพิ่มพร
2. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
1147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระหาร
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แหวนเงิน
 
1. นายสุภักดิ์  วงศ์แสง
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
1148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โภคา
3. เด็กหญิงธิราภรณ์  โพคา
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสาวราตรี  โสดามุก
 
1149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เทศไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศรี
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  สิทธิสงค์
 
1. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ
 
1150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปราณี  วงษ์วัง
2. เด็กหญิงลลิตา  ลูกอินทร์
3. เด็กชายสมพงษ์  ใชอุดม
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
1151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายจักกฤษ  โนนสูง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ผ่องสันเทียะ
3. เด็กชายเจษฎากร  บึงไกร
 
1. นางอุไร  พวงพลอย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  จันทะดวง
 
1152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. นายถนัดกิจ   ลายตวน
2. เด็กหญิงปนิพร   มีอ่อง
3. เด็กหญิงเมษาวดี   โอชำรัมย์
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
1153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  นามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. นางทิพรัตน์  คำแพง
2. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
1154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจาตุรงค์  อสิพงษ์
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  คุณพระ
3. เด็กชายสุทธินันท์  ดอนเหลือม
 
1. นายสมหมาย  บุญเย็น
2. นายประสาน  อ่อนศรี
 
1155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชูเกียรติ   แปลงงาม
2. เด็กชายธิติชัย   จันทร์สุข
3. เด็กชายพรชัย  พลเเก้ว
 
1. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
1156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวฌานิศา  ปรือปรัก
2. นางสาวฑิฆัมพร  บุญทอง
3. นางสาววรวรรณ  แพงมาก
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
1157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วลา
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เท้าสิงห์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาวงษ์
 
1. นางสาวฉัตรฑิวิภา   จันทะดวง
2. นางอุไร  พวงพลอย
 
1158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวเกศ
3. เด็กหญิงวริญาณ์  งามสันต์
 
1. นางสาวชุติมา  ใจโชติ
2. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
1159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพิยดา  ตระกูลพงษ์
2. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
1160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  กระสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำมี
3. เด็กหญิงสิริยากร  ปิ่นหอม
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
1161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
1162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ดวงมณี
2. เด็กหญิงมัลลิยา  สันติวงศ์
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางสาวธิมาพร   ไพรบึง
2. นางสาวพัชรินทร์   เกษอินทร์
 
1163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจันทมาศ  แสงสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์เครือศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดาวงศ์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
1164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หมื่นพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีมงคล
 
1. นางกุหลาบ  ทิพย์รักษ์
2. นางประชุมพร  พันแก่น
 
1165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
1166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยกานต์  นันทสิงห์
2. เด็กหญิงยลดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอาลิสา  พุทธรักษ์
 
1. นางจันทิมา  สนิท
2. นางอนงค์ลักษณ์  โพธิ์ชัย
 
1167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มูลสูงเนิน
2. เด็กหญิงรวิพร  เลิศล้น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สามารถ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
 
1168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม
3. เด็กหญิงอินธิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
2. นางมะลิทอง  บรรเทา
 
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูษณ   จันภักดี
2. เด็กชายสพลดนัย   ใจมนต์
3. เด็กชายอชิรพงษ์   แก้วกัณหา
 
1. นางจารุวรรณ   มานะดี
2. นางโสภา   ปัตถาสาย
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสัน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  แสงมาศ
 
1. นางสมร  ศรีเลิศ
2. นางสาวลัดดารัตน์  มุ่งหมาย
 
1171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีมาก
2. เด็กหญิงรัชวิกา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงอลิสรา  ผาผล
 
1. นางจันทณี  อาจอินทร์
2. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
1172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาใจ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
3. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
1173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
3. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
1174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงนภา  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีบุญ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงลลิดา  ศรีชาแอน
3. เด็กหญิงวีรกานต์  บุญเลิศชัยศิริ
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางสาววารุณี  จักขุพันธ์
 
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุลีกร  สมร
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ทองฮีง
3. เด็กหญิงวาสิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กหญิงนภา  ทองแดง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตอนศรี
3. เด็กหญิงอรจิรา  เจียงเพ็ง
 
1. นางสมพิศ  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
1178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงการติมา  คำภีร์
2. เด็กหญิงยอฉัตร  ฉิมพินิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แพงวิเศษ
 
1. นางพรรณี  กลางมณี
2. นางสาวศิริวิมล  ใจหวัง
 
1179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ไชยโกฏิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุรักษ์
3. เด็กหญิงอรนุช  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
2. นางพิศมัย  นครชัย
 
1180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาศจร
2. เด็กหญิงปริชญา  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพา
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
2. นางเสาวนีย์  แป้นโสม
 
1181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  พรมลิ
2. เด็กหญิงณัฏนิชา  เดือนขาว
3. เด็กหญิงศดานันท์  พรหมลิ
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
1182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจุรัยวรรณ  แพงอก
2. เด็กหญิงปฏิภรณ์  แพงอก
3. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
1183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงกัญจาภรณ์   พันนารี
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  อารมณ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. นางสาวสุวรรณี   สิงห์ทอง
 
1184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายจามจุรี   แก้วลอย
2. เด็กหญิงผนิตา   แก้วลอย
3. เด็กชายสุภัทราวลี    สิทธิศร
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
2. นางฤดีพร   สายวิลัย
 
1185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มั่นมะโน
2. เด็กหญิงสริตา  มูลสาร
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภาษี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ตองอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ป้อมคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   อินมณเฑียร
 
1. นางวิภาวัลย์   จันทร์เทศ
2. นางประภาพร   สร้อยแม้น
 
1187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.25 เงิน 9 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามนุ
2. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงนราพร  มาลุน
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
1188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญตา
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  อุตมะ
3. เด็กหญิงอรอุมา  จันทิมาลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภักดีพงษ์
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญภา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยแสนสวด
2. เด็กหญิงอาณัฐธิดา  ประทุมจร
3. เด็กหญิงแอม  ไพรศรี
 
1. นางเกศสุดา  ดวงใจ
2. นายทวีศักดิ์  ดวงใจ
 
1191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปณิดา  สุพันธ์
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สีหะราช
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  พรหมลิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดือนขาว
3. เด็กชายสนธยา  สมนาค
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
1193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงธัรดา  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. เด็กหญิงศิรินภา  สิทธิศร
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
 
1194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   สุรวิทย์
2. เด็กหญิงบุษยมาส  ชูใจ
3. เด็กหญิงเปรมสินี   จันทะนา
 
1. นางปาริชาติ   ปุริสาย
2. นางนันทิยา   สิทธิศร
 
1195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์   คำใส
2. เด็กหญิงผกามาศ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
1196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนสวรรค์
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  สวัสเดช
 
1. นางกัลยา  สุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ใจดี
 
1197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายกัญญารัตน์  หุ้มห่อ
2. เด็กหญิงทับทิม  สิมมาทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  ทองวิเศษ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
2. นางศุภกร  คงศรี
 
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู
3. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางอำนวยพร  วันดี
 
1199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  สิทธิศร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองบุตร
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพรทิตา  พรมนะรา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์ละคร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นวลแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินธิราช
2. เด็กชายชยุตม์  เสมศรี
3. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
1202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   แก่นเมือง
2. เด็กหญิงปีย์วรา   ทองสิงห์
3. เด็กหญิงอารียา   แก้วฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พันธเสน
2. นางสาวเด่นนภา  มาพงษ์
 
1203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงธนิษฐา  บุญขาว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ยุงประโคน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เข็มทอง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
1204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานิช
2. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
3. เด็กหญิงณัฎฐชาดา  สีดาชาติ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพรม
3. เด็กหญิงพรกนก  สิงห์คำ
 
1. นางมะลิวรรณ  เกษร
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
1206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินชัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงคำ
3. เด็กหญิงสุพาพร   ปัญญาประชุม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
1207 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กชายธัชชัย  โตเสริมกิจ
3. เด็กหญิงวิรงรอง   คำเสียง
 
1. นางสาวพัชริดา  ธนสีลังกูร
2. นางสาวธัญกร  บัวส่อง
 
1208 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 1. เด็กหญิงกนกพร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงอัญญมณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
1. นางสุรางค์  ศรีชัย
2. นางนงค์นุช  นามวิชัย
 
1209 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ทองลอย
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงศ์พิทักษ์
2. นายนภเกตน์   สุภาพ
 
1210 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระโพธิ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุดสังข์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
1211 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สำรวย
2. เด็กหญิงพรรณิทรา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงอลิศา  แสงเพ็ง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1212 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงธนภรณ์   พงษ์ชาติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ฟองสมุทร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   บึงไกร
 
1. นายสมพงษ์   จันเทศ
2. นางประภาพร  สร้อยแม้น
 
1213 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  สมทอง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงสุมิตตา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1214 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุทาริณี  คำวิเศษ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยโชติ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  พลางวัน
 
1. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
1215 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
2. เด็กหญิงพรนภา  มงคลสาร
3. เด็กหญิงออมทรัพย์  กล้วยนิจ
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นายสนั่น  โสริยาตร
 
1216 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. นางสาวนุสรา  สีดาชาติ
2. นางสาววิรัตนา  ตอนศรี
3. นางสาวสาธิกา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
1217 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวจุรัยภรณ์  แพงอก
2. นางสาวปุ๊ก  ปรือปรัก
3. นางสาววิรัลยา  ปรือปรัง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
1218 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. นายพิพัฒน์  พิลาสัย
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เอื้อยสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
1219 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกฤติยาเพชร  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงอรุณี  ทองจันทร์
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวอัมพร  บุญรอง
 
1220 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายธีรยุทธ  จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงพวงทอง  บัวบุญ
3. เด็กหญิงอาริกา  ไพบุลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1221 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา   มะณีชื่น
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  งามลำ้
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1222 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายรุ่งนภา  กาทอง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปานาดี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  โลมาศ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
1223 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสายทอง  สีหะนาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำเภา
3. เด็กหญิงเพ็ญ  ทองใส
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
1224 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
1225 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สระงาม
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองดี
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  โสภากุล
2. นางศุภักดิ์  อสิพงษ์
 
1226 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงชนิสร  โคษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  พันธุศิริ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์สมุทร
 
1. นางบุญชู  นามบุตร
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
1227 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ในเรือน
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สุดสังข์
 
1. นายศิโรโรตน์  เถาปรัก
2. นายวรรณนุพล  จันทะสนธ์
 
1228 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงธารารัตน์   จันทอง
2. เด็กหญิงบุษบา   แสงมาศ
3. เด็กหญิงอัมพกา   แสงมาศ
 
1. นางพรรณวดี   จันทร์ประเสริฐ
2. นางทองพันธ์  บุญนำ
 
1229 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจันเพ็ญ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงนัฐฑิชา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรือปรัง
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางรัตนาพร  จันครา
 
1230 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงธนู
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันครา
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
 
1231 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย   แจ่มใส
3. เด็กหญิงภณิตา   มณีย์
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
 
1232 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทบุตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ใสดาว
3. เด็กหญิงปนัดดา  ในสว่าง
 
1. นายวสันต์  รังไสย์
2. นายสมพร  ยอดจักร
 
1233 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  นรดี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อร่ามเรือง
 
1. นางประทุมทิพย์  ครบอยู่
2. นางธิดารัตน์  ปุคคละนันท์
 
1234 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ทองบาง
2. เด็กหญิงพัชราพร  มณีโชติ
3. เด็กหญิงพัชริญา  ณ. เชียงใหม่
 
1. นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก
2. นางรัตนา  ถนอม
 
1235 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงอธิชา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอัญชนา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอารยา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางสาวปวีณา   บุตะเคียน
 
1236 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันตา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายชาญชัย  ตอนศรี
 
1237 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวจินตนาภรณ์  ต่อนคำสน
2. นางสาวญาณิศา  สุวันที
3. นางสาวบุษบา  บัวกอ
 
1. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
1238 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรติมา   แก้วนางรอง
2. เด็กหญิงสุกันยา   วรรณทวี
3. เด็กหญิงอรุณี   ปรางมาศ
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
 
1239 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนิตธิดา  บัวงาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีบวรโชค
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ปราศรัย
 
1. นายไสย  ปราศัย
2. นายสมพร  พงษ์เพชร
 
1240 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงธันยมัย  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
2. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
 
1241 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงวรรณษร  พรเพชร
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
 
1242 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงนงณภัทร   ยอนสุข
2. เด็กหญิงภรณ์ประภา   บุตะเคียน
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา   ปัญญาวัน
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นายธนพล   วงษ์ขันธ์
 
1243 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ใจสุระ
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทพวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
1244 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นวลคำ
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ทุมจันทร์
 
1. นางวัลลียา  นันทสิงห์
2. นางสาวจิราภรณ์  รัตนพันธ์
 
1245 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้ววันทา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองลอย
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดำ
2. นางสาวอุทารัตน์  จันดำ
 
1246 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร    มณีเนตร
2. เด็กชายนพรัตน์   มุ่งปั่นกลาง
3. เด็กหญิงวิชญาดา   สมบัติ
 
1. นางนพมาศ   นวลศิริ
2. นางสาววิไลวรรณ   เสดา
 
1247 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุตะเคียน
2. เด็กชายสรรธะพร  ปราบเสียง
3. เด็กหญิงสรัญญา  โสดาจันทร์
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
1248 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำเสียง
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองงาม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แหวนวงษ์
 
1. นางอุ่นจิตร  บึงไกร
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
1249 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ทองดี
2. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงนภัสกร  ทองดี
 
1. นางสาวปนัดดา  อดกลั้น
2. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1250 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงจิตตรา  สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธศิริ
3. เด็กชายศิวกร  สิงห์คำมา
 
1. นางธิดารัตน์  สวัสดิ์พันธ์
2. นางลำไพ  เจรจา
 
1251 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายภูริต  ทองมนต์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  บังเอิญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  แหวนเพชร
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางสาวนฤมล  เสนคราม
 
1252 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา
2. เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ์
3. เด็กชายวัชรกร   วงษ์ปลั่ง
 
1. นางอัมพร  ใจนวน
2. นางธานี  ผิวงาม
 
1253 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรบึง
3. เด็กชายนราธิป  ศรีพรม
 
1. นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
 
1254 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปาจะ
2. เด็กชายธนพล  อัครชาติ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   นาหมื่นไวย์
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางแสงจันทร์  มุสิกศิริพันธากร
 
1255 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญขาว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์มืด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ภาษี
 
1. นางเนตรดาว  บุญขาว
2. นางสาวสุณัฐฌา  มากมาย
 
1256 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายทิชากร  บุญช่วย
2. เด็กชายธนพนธ์  ไชยคำ
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรวิมล
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
1257 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ถาวร
2. เด็กชายปวริศ  เฉลิมพล
3. เด็กชายสุขสันต์  ไชยชาญ
 
1. นางสุนิดา  ไพรบึง
2. นางจรรยา  คำศรี
 
1258 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์วิเศษ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างภพ
 
1. นางสาวอลิษรา  หอมจำปา
2. นางอรวรรณ  สาระชาติ
 
1259 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.4 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   ต่อุคุณ
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สาระพงษ์
3. เด็กชายธีระวิทย์  สายแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1260 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายธีรวุธ  สายสังข์
2. เด็กชายสระเพชร  หอมจันทร์
3. เด็กชายเจตนิพัธท์  โยธี
 
1. นางพิชญากรณ์  สุกิตติยาโน
2. นางสาวฉัตราวดี  ยาศรี
 
1261 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บุญก้อน
2. เด็กชายติณณภพ   ไพรบึง
3. เด็กชายยศกร   ทองทิพย์
 
1. นางพัชรพร   ยอดโพธิ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยนะรา
 
1262 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงนลิน  ดวงธนู
2. เด็กหญิงปภัสรา  โพธิ์ืทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  ระยับศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ใจนวน
2. นางบุญเยียน  ใจมนต์
 
1263 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงศคิญานีย์   คำพินิจ
2. เด็กชายสิทธิพล   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงสุนี   รัตพันธ์
 
1. นางสาวสุนารี   วันนา
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
1264 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายธนพล   ศรีระวัฒน์
2. เด็กหญิงบุญฐกาญจน์   โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสิริญาดา   ชัยเนตร
 
1. นางสาวสมถวิล   เหลี่ยมทอง
2. นางสาวชื่นกมล   ศรีปัตเนตร
 
1265 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69.6 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กชายธนศักดิ์   บุดดา
2. เด็กหญิงสุทธินันท์   พิมพะ
3. เด็กชายเสกสรร   อสิพงษ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ทิพย์ใส
2. นางชณิกานต์  ศรีกำพล
 
1266 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  สติภา
2. เด็กหญิงฟาร์ริดา  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงสุธานี  ศรีระษา
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
1267 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ
2. เด็กหญิงดารากานต์  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอนุชธิดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
2. นางประนอม  แพงอก
 
1268 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
3. เด็กชายพีระวิชญ์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นางพรนภัส  สุคนธจินดา
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
1269 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายฐิติพันธ์  บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร์  ค้ำจุน
3. เด็กหญิงณัฐสุรีย์  คำเสียง
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางสายใจ  แขมจังหรีด
 
1270 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงชิตชไมพร  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงณรรฐพร  บุญโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาครินทร์
 
1. นางทรรศณี  สมศิริ
2. นางสาวทิพย์พวรรณ  กาละศิรัมย์
 
1271 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พิจารณ์
2. เด็กชายนันทกานต์  สุวรรณที
3. เด็กหญิงประภัสสร  อุทุม
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
1272 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินาม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศนัย
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
1273 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   แซ่ย่าง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   โคตรกันยา
 
1. นางวชิราพรรณ   สิทธิมวล
2. นางศุภวรรณ   ดอกพอง
 
1274 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐอริญ  บุตรดี
2. เด็กหญิงนันทิยา  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญหลาย
 
1. นางอัจฉรา  แหวนวงษ์
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
1275 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.8 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญณัช  คำเคน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำเบา
3. เด็กชายพุฒิเมธ  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาระภี  จุมนอก
2. นางโสภา  บุญร่วม
 
1276 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตะเคียนศก
2. เด็กชายจารุณัฐ  คันศร
3. เด็กหญิงณญาดา  กระบวนศรี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มาดขาว
2. นางสาวณัจฉรียา  พวงราช
 
1277 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงชนันธร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงปภัสรา  พรหมแฉ่ง
3. เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  วันโท
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางสาวจิตร  จันทร์ทิพย์
 
1278 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญสินี  ชัยศิรินันท์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เอ็จสี
3. เด็กชายสุภัค  ปราบภัย
 
1. นางจันทวรรณ  ประสารทอง
2. นางสาวแหวนเพชร  ใจมนต์
 
1279 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา   เวียงคำ
2. เด็กชายณัชชานนท์   ธรรมทอง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองจันทร์
 
1. นางศรี   อินสุระ
2. นางนวลจันทร์   ชาติชาวนา
 
1280 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หว่างรัมย์
2. เด็กหญิงสิริพร  บัวทอง
3. เด็กหญิงอรุณี  หอมหวล
 
1. นางจรรยา  คำศรี
2. นางสุนิดา  ไพรบึง
 
1281 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิละชัย
2. เด็กหญิงนิพาดา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทรพล
 
1. นางบุญน้อม  ประคำมินทร์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
1282 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชญานนท์  ปานดำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงศุทธินี  ประอางค์
 
1. นางสมภาร  นัยเนตร
 
1283 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงญาณภัทร  จันคณา
2. เด็กชายประกาศิต  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีพูล
 
1284 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 49.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงชลิตา   จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงนราสร   เมืองด้วง
3. เด็กหญิงวรรณนิภา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวสุนารี   วันนา
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
1285 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 47.2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงศศิภา  ชาญพินิจ
2. เด็กหญิงสุนันฐษา  ศรชัยวุฒิไกร
3. เด็กหญิงแก้วตา  ราชธานี
 
1. นางสุภาพร  ศรีเมือง
 
1286 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เห็นได้ชม
2. เด็กหญิงกานต์สินี  แร่มรัมย์
3. เด็กชายกิตติภณ  คุสิตา
 
1. นางสาวกัญวยา  เหลาฉลาด
2. นางพัชณีย์  นันบุญ
 
1287 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงกรณิกา   ธรรมคุณ
2. เด็กชายธนดล   ไชยโชติ
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  มั่นยืน
 
1. นางสาวเกตุกาญจน์   ชนะดวงใจ
2. นางรตพร   ไชยโชต
 
1288 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กหญิงศรุตา   พันธมาศ
2. เด็กหญิงสุวิษา   สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงโสรญา   แสงอุ่น
 
1. นางชณิกานต์  ศรีกำพล
2. นางสาววิไลรัตน์  ทิพย์ใส
 
1289 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์   ต๊ะบุตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใบธง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิพันธ์
 
1. นางศยามล  ด้วงพันนา
2. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
1290 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มะนู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงวังทิพย์  ขันตี
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
1291 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
1292 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ตองอบ
2. เด็กชายประพิชา   แก้วกิตติ
3. เด็กชายเรวัตร   วันใส
 
1. นางไพจิตต์   ชิณวงศ์
 
1293 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เร่งร้อน
2. เด็กหญิงนุภารัต  ทองเปลว
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดาห์
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
1294 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจุรี  ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
3. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
1295 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมน  ประมวล
2. เด็กหญิงวาสนา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงเยาวภา  ศรีเลิศ
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
2. นางธนภรณ์  นิลสุข
 
1296 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปรือปรัก
2. เด็กชายปรีชา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงฤดี  วงษ์ขันธ์
 
1. นางบุษบงค์  อินตะนัย
2. นางสาวธิตินันท์  ปรือปรัง
 
1297 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงภัคจิรา   บุญสร้าง
2. เด็กหญิงวรรณิษา   งามเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพัฒฐา   สงสัย
 
1. นางอารีรัตน์   พันธ์แก่น
2. นางวรวรรณ   มิถุนดี
 
1298 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมบันเทิง
2. เด็กหญิงวรนุช  ดาบบัง
3. เด็กชายอำคา  แสวงสาย
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
1299 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กฤษณกาฬ
2. เด็กหญิงนิรัชดา  โวหารลึก
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธิศร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
1300 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายวีรลักษณ์  สุขบัวบาน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สีบาล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวอุษา  คำหล่อ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
1301 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายคมสันต์  เเก้วจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ  ชัยอุด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันเเก่น
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
2. นางพรศิริ  พยอมหอม
 
1302 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงกมล  สร้างอำไพ
2. เด็กชายอานนท์  สังข์เสน
 
1. นางบำเพ็ญ  เกิดสิน
2. นายประดิษฐ์  เนียมศรี
 
1303 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนทิการ์  ปลื้มใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
1304 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงนิศาชน  ทานะเวช
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักดี
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1305 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายศิริโรจน์  คำจันลาด
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ดอกสร้อย
 
1. นางไพวัลย์  สาลี
2. นางมาลัย  ปานทอง
 
1306 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายครรชิต   ศิริมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา   บุญจูง
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
1307 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงธัญรดา  สีสัน
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
1308 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   ลมเชย
2. เด็กชายเอกครินทร์   ทองอินทร์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางแก้วตา   เกษอินทร์
 
1309 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจศรี
2. เด็กหญิงอนันติยา  ศรีระษา
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
1310 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจศรี
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ใจศรี
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
1311 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงญานิกา  ยินสัย
2. เด็กชายนัตธวุฒ  นันทะสิงห์
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
2. นายบัญญัติ  ทองบุราณ
 
1312 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมจิตร
 
1. นางสาวณัฐวดี  โยธา
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
1313 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันครา
2. เด็กชายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางประยงค์  นามแสง
 
1314 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจันชิรา   น้อยคำ
2. เด็กชายอนุชา    สมพันธ์
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
1315 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงพิรามล   เสนคราม
2. เด็กชายสุทัศน์   สุทำมา
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
1316 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายนนทพันธ์   รานอก
2. เด็กหญิงวนิดา    สุภนาม
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
1317 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ตา
2. เด็กชายวิทยา  ทองดี
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
2. นางแสงดาว  ต้นกันยา
 
1318 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณฐพร  โสริยาท
2. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์ทะเสณ
 
1. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
1319 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงณัฐปรียา  สีตะวัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญประสพ
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
1320 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   มินขุนทด
2. เด็กชายวรรณกานต์   บุตะเคียน
 
1. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
1321 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  จันทชิต
2. เด็กชายเกียรติกมล  รากวงษ์
 
1. นางวัฒนะ  แก่นเกษ
2. นางบูชา  จันครา
 
1322 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
1323 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายกฤษณพล   จันทร์ใหม่
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
 
1. นางสาวสุไทย   บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ   จันสีโห
 
1324 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีสัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
1325 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
1326 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  สำแดงภัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
1327 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   แหวนเงิน
 
1. นางนันทา   อุ่นใจ
 
1328 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายรพีพัฒน์   อาจศิริ
 
1. นางธัญพร   สมพงษ์
 
1329 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กชายชูวิทย์   มณี
 
1. นางสาววรัญญา   พรมงาม
 
1330 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงดาราภรณ์   ชาชมราช
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   มะปราง
 
1331 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  จิตรัก
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
1332 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  วิทยา
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
1333 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
 
1334 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสถาพร  สวนสำเริง
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
1335 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงสุกันยา  ประมวล
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
1336 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
1337 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ธรรมพร
 
1. นายอุเทน   กวดขันธ์
 
1338 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายนพเดช   ปรือปรัก
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
1339 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  บัวกอ
 
1. นางสาวศุภัทตรา  จุไร
 
1340 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  หลานวงศ์
 
1. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
1341 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กาวี
 
1. นายทิวากร  คำศรี
 
1342 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายกฤษนัย  ศิลจักร
 
1. นางมรินทร์  พันธุระ
 
1343 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปรารถ
 
1. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
1344 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายณัฐชัย  พรหมแสง
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
 
1345 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายระพีภัทร  คำขาว
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
1346 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกิดรัมย์
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1347 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  บัวเกษ
 
1348 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงเพชร
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
1349 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. นายปาระวัณ  ไชยนะรา
 
1. นางภัทรมัย  อุ้มอุราน
 
1350 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
 
1351 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กชายประวิทย์    พันธมาศ
 
1. นางสาวแสงระวี  ชูศรีทอง
 
1352 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กชายอิทธิพล  ปัญญาลา
 
1. นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์
 
1353 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
2. เด็กหญิงธัญกมล   อิ่มแก้ว
3. เด็กหญิงธิติมา   สุพรรณ์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   แว่นไธสงค์
5. เด็กหญิงพิรามน   เสนคราม
6. เด็กหญิงยุพิน   ภู่กลัด
7. เด็กหญิงอัจฉรา   โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
1354 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกมลนา  วริสาร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวิภา  ไชยทิพย์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์วิเศษ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัสบาล
7. เด็กหญิงเนตรนภา  พรรณราช
 
1. นางอุทัย  จันรัมย์
2. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
3. นายสมาภณ  จันรัมย์
 
1355 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายนิภัทร์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัสรา  อ่อนพุทธา
6. เด็กหญิงลัดดาพร  จันมณี
7. เด็กหญิงอุไลวรรณ  โอนากูล
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
 
1356 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายจิรพัส  นนท์ขุนทด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราชกูล
3. เด็กหญิงรัญชิดา  คำดุลฤทธิเดช
4. เด็กชายวิษณุ  ทองสุข
5. เด็กหญิงสะกุลตรา  บุระกรณ์
6. เด็กหญิงสิรีรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวพราวนภา  เบิกบาน
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
3. นางสมพร  จีนรัมย์
 
1357 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีเลิศ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  นรินทร์วงศ์
4. เด็กหญิงมลฤดี  สุทธิพันธ์
5. เด็กหญิงวิชุดา  สมควร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ประดับศรี
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  สายเนตร
 
1. นางสุวัลยา  ใจโชติ
2. นางจันทร์โฉม  สุนทร
3. นางสาวจันทรา  คำภา
 
1358 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวสด
3. เด็กหญิงภาวดี  ทรารมย์
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โกมล
5. เด็กหญิงลดาพร  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นางสาวจริยา  ใจธรรม
3. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
1359 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แต้มงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวิมล  ยาเคน
4. เด็กหญิงมาริษา  นิ่มฟัก
5. เด็กหญิงวนิดา  อุตทูล
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีเลิศ
 
1360 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนศักดิ์  บัวจันทร์
2. เด็กชายธนสิทธิ์  บัวจันทร์
3. เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายวีรภัทร  จันทกริช
5. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองแสน
 
1. นางสาววรดา  ธรรมอัควรกุล
2. นางสาวศิรินันท์  บัลลังก์
 
1361 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงชุติมา   มุลานนท์
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
3. เด็กหญิงธีรดา   สายพิมพ์
4. เด็กหญิงวรรณิภา   พงษา
5. เด็กหญิงศิดา   พลแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันสีโห
 
1362 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลภัทร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
4. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คำศิริ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
3. นางสาววรรณิภา  ศรีชนะ
 
1363 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว    
1364 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายสมหวัง  พงษ์สุระ
 
1. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
1365 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
1366 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายลักษณชัย  วาดงาม
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
1367 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตองอบ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
1368 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
1369 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงนวล
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
1370 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ธิปราศัย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
1371 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอำนาจ
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
1372 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายวุฒิกร  สุระ
 
1. นางสาวจริยา  ใจธรรม
 
1373 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายศรยุทธ  บรรจงปรุ
 
1. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
 
1374 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา  จันทีสุด
 
1. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
1375 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  เหม็งพันธุ์
 
1. นางฐิติภัสร์  ประทุมมาลย์
 
1376 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงครามรอด
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
1377 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
 
1378 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
1379 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายสุทัศน์  สายพิน
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
1380 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอธิชา  ชมพู
 
1. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
1381 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำศรี
 
1. นายูยัน  สมรัตน์
 
1382 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
 
1. นางเกตสุดา   อินวัน
 
1383 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1384 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
1385 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปรือปรัก
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
1386 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงวีระยา  วงค์กระโซ่
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
1387 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายศิวชานนท์  โพธิสาร
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
 
1388 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงสุนิสา  หงษ์โสภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นจันทร์
 
1389 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายบุญชู   สมศรี
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
 
1390 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงอรทัย  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
1391 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายสุภาพ  อุระเพ็ญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
1392 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1. เด็กชายปิยภัทธ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวมานิดา  พนมพิบูล
 
1393 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุนันทา   คงรัมย์
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
1394 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
1395 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
1396 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร  คำมา
 
1. นางสาวเทวี  จันทร์นัน
 
1397 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  คำจันทร์
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1398 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุนสลิต
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
1399 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา   จันทีสุด
 
1. นางสาวประภัย  จันเปรียง
 
1400 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
2. เด็กชายวายุห์  ทาเสาร์
3. เด็กชายสุภาษิต  วงจัน
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
1401 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ศิริสุข
2. เด็กหญิงวริศรา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอรอุมา   รัตนา
 
1. นางกรรณิการ์   เจริญ
2. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
1402 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
3. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
 
1403 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงณิญาดา  ระหาร
2. เด็กหญิงต้นรัก  เชื้อสูง
3. เด็กชายวัลลภ  หงษ์โสภา
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
1404 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายจัสกร  เหลืองกระโทก
2. เด็กชายบรรณสรณ์  กองแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางกรนิภา  นวลสาย
 
1405 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายประสพโชค   ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา    แก้วกัณหา
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   เลิศล้น
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางจินตนา   บุญลพ
 
1406 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  เทศกุล
2. เด็กหญิงสุริตา  บำรุงแคว้น
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ตุ้มไธสง
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวิตา  สุนสาย
 
1407 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายธีรเมธ  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แจ้งมณี
3. เด็กชายรัตนพล  บุตรดา
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
2. นางศิวพร  อาวะรุณ
 
1408 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายชาญวิทย์  บุญโย
2. เด็กชายธราดล  คุณชาติ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วไธสง
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางอำนวยพร  มนัสเกียรติกุล
 
1409 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงประริษา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเกริกไกรวัล  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
1410 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า   สงสัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงมินตรา   พันลึก
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางณัฐพร   หินจำปา
 
1411 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชอุดม
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
2. นางเชิญพร  โนนน้อย
 
1412 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำเสียง
2. เด็กหญิงวราพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ใสสาร
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นายถิรวุฒิ  เมธาภัทรกุล
 
1413 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)    
1414 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนาศักดิ์  เฉลิม
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เสาสุด
3. เด็กชายพรเทพ  ทองแดง
 
1. นายสุทธิชัย  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
1415 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวา 1. เด็กชายจักรี  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดา
3. เด็กชายทนาธรณ์  พรหมหลวงศรี
 
1. นางเสวียน  พรหมบุตร
2. นางมะลิ  ศรีเลิศ
 
1416 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา   บุญขาว
2. เด็กหญิงวุฒิภัทร  ทำนิล
3. เด็กหญิงอุษา  บุดดา
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
2. นางนวพรรษ  ปราสัย
 
1417 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนารัตน์  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายอดิเทพ  อุรา
3. เด็กชายแสงตะวัน  ทองลอย
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
1418 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ศรีจุมพล
2. เด็กหญิงประสงค์   เรือนรส
3. เด็กชายอนุวัฒน์   รองทอง
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
2. นางสาวศุภวรรณ   พันธ์แก่น
 
1419 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายปฏิกรณ์  นาล้วน
2. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
3. เด็กชายหนึ่งสยาม  แสงเพ็ง
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
1420 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  การชนะชาติ
2. เด็กชายภูวรัตน์  เสนคราม
3. เด็กหญิงอลิชา  อาการ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
1421 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายฎาณุพงษ์  พิมเสน
2. เด็กชายทินกร  คำอุด
3. เด็กชายรัฐพงษ์  อุตะมะ
 
1. นางสาวรุ่งณภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
1422 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายฉลองรัตน์  ดวงรัตน์ใต้
2. เด็กชายวิรัตน์  ประดิษฐ์
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ว่องไว
 
1. นางสาวแคน  ยินใสย์
2. นางสาวฎิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
 
1423 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  รสหอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
3. เด็กชายอภินันท์  ยุทธภัณฑ์
 
1. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
2. นางรุ่งเรือง  รัตพันธ์
 
1424 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติชัย   อุตมะ
2. เด็กชายกิติศักดิ์   ศิริมาศ
3. เด็กชายสิทธิชัย   วงพินิจ
 
1. นายกาญจนวัฒน์   เสริมศรี
2. นางสาวพรพิมล   พลคำ
 
1425 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมเพ็ชร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ห่วงเพ็ชร
3. เด็กชายเจริญชัย  สมสิงห์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ลานตวน
2. นางสาวสมาพร  จันทพันธ์
 
1426 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   คำแก่น
2. เด็กชายพัทนัย  ปรีเปรม
3. เด็กชายเรืองรอง  เลิศล้น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
2. นางรัชนีพร   เดชกล้า
 
1427 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายธีระกาล  สมหวัง
2. เด็กชายอำนวย  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายเนติพงษ์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
1428 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กชายพายุ  แสนวิลัย
2. เด็กชายเฉลิมพล  วิเชียร
3. เด็กชายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
1. นายบวรเกียรติ  สุนสาย
2. นางไปรยา  สายแก้ว
 
1429 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายบุญวัทน์  บุญขาว
2. เด็กชายเทวาคม  พรเพ็ชร
3. เด็กชายเอกราช  จงจิตร
 
1. นางนวพรรษ  ปราสัย
2. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
1430 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  ภูเรืองเดช
2. เด็กชายทีม  มันทุราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษมงคล
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
1431 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลาคำ
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
1432 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  เพชรพลอย
3. เด็กชายเอกพล  ประจญ
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ทอง
 
1433 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายบุญมา  ศรีลาชัย
3. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
 
1. นางเชิญพร  โนนน้อย
2. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1434 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอก