สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เห็นได้ชม
2. เด็กหญิงกานต์สินี  แร่มรัมย์
3. เด็กชายกิตติภณ  คุสิตา
 
1. นางสาวกัญวยา  เหลาฉลาด
2. นางพัชณีย์  นันบุญ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กหญิงศรุตา   พันธมาศ
2. เด็กหญิงสุวิษา   สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงโสรญา   แสงอุ่น
 
1. นางชณิกานต์  ศรีกำพล
2. นางสาววิไลรัตน์  ทิพย์ใส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
2. เด็กชายเจษฎา  สมภาร
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กชายไตรเทพ  อุทา
 
1. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงกรณิกา   ธรรมคุณ
2. เด็กชายธนดล   ไชยโชติ
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  มั่นยืน
 
1. นางสาวเกตุกาญจน์   ชนะดวงใจ
2. นางรตพร   ไชยโชต
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายทินวัฒน์   รัตนพันธ์
2. เด็กชายธนายุทธ   สมร
3. เด็กชายพัฒนพงษ์   วิเศษษา
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปรางมาศ
2. เด็กหญิงนิภาดา  พันธ์มะลี
3. เด็กหญิงพันธิดา  พันธ์มะลี
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ธรรมเที่ยง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายณฐกฤต  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวปัทมา  สาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ยามไสย
 
1. นางกัลยาณี  มั่งคั่ง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายบุญชัย  ซุยซวง
2. เด็กชายสุรชัย  ภาษี
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  สบาย
 
1. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
2. นายประมวล  อุดร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงชวิศา   กิ่งรัตน์
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกาญจนี  สีสัน
2. เด็กชายอัศวิรัตน์  มังษะชาติ
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรองทอง   ต่อคุณ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สายสังข์
4. เด็กชายญาณวุฒิ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคดี
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
7. เด็กหญิงนฤมล  ดวงราช
8. เด็กหญิงปภัสสรา   ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงษ์เงิน
10. เด็กชายพงศกร  หอมหุน
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  ต่อคุณ
13. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ   พันธ์ทอง
15. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
17. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์อุดม
18. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
20. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
21. เด็กชายเปรมอนันต์   สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์   วงษ์นิล
3. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
4. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
5. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
6. นายปรีชา  ศรีพูล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปานรพี   ประนอม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อาจอินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีระชัย  ทวี
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายเทพรัตน์  ไหมทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตชล   จำนงค์
2. เด็กชายธวัธชัย   สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวพนารักษ์  ศาลางาม
3. นางสาวสายสุรีย์  ปรารถนา
4. นางสาวสุพรรษา  ลุนศรี
5. นายเกษมสันต์  โคตชัย
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วอมร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายทีฆทัศน์  คัมภิรานนท์
3. เด็กชายภานุ  ใจมนต์
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำแพง
2. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  กล้วยนิจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจุรี  ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
3. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลางเหลือง
2. เด็กชายภานุ  สถาน
3. เด็กชายสุที  สุดเอี่ยม
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์สุข
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาตยา  ทองเลิศ
3. เด็กชายวัชระ  รังษี
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงวนิดา  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงศิยาพร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสรัญญา  โยโส
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   หอมหุน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยอดสิงห์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงวัลวิสา   นาสมใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    เทพอรัญ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล   นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนบดี   วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายวารินทร์   จันทภา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาววรารัตน์   สุภาวะหา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ทวีคูณ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุมาลี
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  สะอาด
3. เด็กชายธีรเทพ  หุยวัน
4. เด็กชายนพกร  โนนกอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงพรชิตา  งอกบุ้งคล้า
7. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พลคำ
8. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
9. เด็กชายพิทักษ์  สุขสุพรรณ์
10. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทกรณ์
11. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทสอน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ห้าวหาญ
13. เด็กหญิงสุภวสา  แก้วนาค
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุพิมพ์
15. เด็กชายเฉลิมชัย  สอนศรี
16. เด็กหญิงเบจมาศ  แก้วคำ
 
1. นางพร  หิตะชาติ
2. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
3. นางสาวสกุลตรา  อ่อนคำ
4. นางสาวเรไร  อุทา
5. นางสาววารุณี  ชมเมือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  การณรงค์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสุทัศน์   สุดดี
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวจินตนาภรณ์  ต่อนคำสน
2. นางสาวญาณิศา  สุวันที
3. นางสาวบุษบา  บัวกอ
 
1. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำชมภู
3. เด็กหญิงเรณู  เกตุสุพงษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษชล   ยอดย้อย
2. เด็กชายภูมิบดินทร์   อินธิสุทธิ์
 
1. นายธนรัตน์   สวัสดิกุล
2. นางสุธาฝน   มนทอง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายการิน  เอมโอด
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  หองขุนทด
3. เด็กชายพลพจน์  สมหวัง
4. เด็กชายพีระพงษ์  พันทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ  พรมสุภะ
6. เด็กชายเอกราช  กลุ่มยา
 
1. นายสุรพล  คู่กระสังข์
2. นางเกยูร  คู่กระสังข์
3. นางสาวปชาบดี  กลางดวง
 
52 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์   บานชื่น
 
1. นายปฏิวัติ   ทองลือ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โท้ทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันเปรียง
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงนันทัชพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงรัตติกา  สมพงษ์
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล   เสดา
2. เด็กชายกีรติเดช   มณีวีรกุล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    พันธ์แก่น
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนาศักดิ์  เฉลิม
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เสาสุด
3. เด็กชายพรเทพ  ทองแดง
 
1. นายสุทธิชัย  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
 
1. นายสันติ  ศรีมงคล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
6. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
7. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
8. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
9. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
15. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางนาดี  วรวิรัช
4. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
10. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
12. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
2. นางนิตยา  สายชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์   แสนกล้า
4. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์   ต๊ะบุตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใบธง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิพันธ์
 
1. นางศยามล  ด้วงพันนา
2. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรัญชนา  ศรีซองเชษฐ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญตา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  สุดดี
3. เด็กชายอธิศักดิ์  ไชยนะรา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ผุดผา
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุญณะโก
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  พรหมลิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดือนขาว
3. เด็กชายสนธยา  สมนาค
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงธนชาภา  ทองเลิศธนกุล
4. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
7. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
8. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
9. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
4. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงพัชราพร  เซียเนตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  คำมา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สมทอง
2. เด็กชายธนัช  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนาณัฐ  เจริญจิตร
4. เด็กชายนาคินทร์   อินตะ
5. เด็กชายอัศม์เดช  บุตรดี
6. เด็กชายไพบูลย์  จันดา
 
1. นายอำนาจ  บุตรดี
2. นายประเทือง  ราศรี
3. นายสุเทียน  พรมมะลิ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอรยา   เข็มมา
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงหะ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  อินดา
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  อะศิพงษ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมทอง
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญจูง
6. เด็กชายพัทรพล  สำเริง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
8. เด็กชายสุระชัย  สุระ
9. เด็กชายอนุชิต  โสริยาต
10. เด็กชายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
4. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
6. เด็กชายพัสกร  สิงหะ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริง
8. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรงาม
9. เด็กชายสุพง  สลาเลิศ
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โฉมใส
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   วันงาม
3. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
7. เด็กหญิงสุนิสา  สมร
8. เด็กหญิงอารีญา   มหาคำ
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เพิ่มฉลาด
10. เด็กหญิงไปรมา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   บุตะเคียน
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายนพเดช   ปรือปรัก
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
80 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงกมล  สร้างอำไพ
2. เด็กชายอานนท์  สังข์เสน
 
1. นางบำเพ็ญ  เกิดสิน
2. นายประดิษฐ์  เนียมศรี
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปาริสา  กองทรัพย์
2. เด็กชายอชิตพล  เสาศิลา
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  บุญมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองแดง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิลาโคตร
2. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
3. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวนัญธิญา  อุปมัย
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กันทิน
6. เด็กหญิงอรยา  ใจดี
7. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจงไกร
2. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
86 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ใจสุระ
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทพวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
87 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  สติภา
2. เด็กหญิงฟาร์ริดา  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงสุธานี  ศรีระษา
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. นางสาวนุสรา  สีดาชาติ
2. นางสาววิรัตนา  ตอนศรี
3. นางสาวสาธิกา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายเอกณัฐ  ประถมภาส
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
4. เด็กหญิงกัลยา  จันดา
5. เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา  ทองดี
6. เด็กชายจิตรเทพ  ธารสอาด
7. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
8. เด็กชายชยพล  นรดี
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อสิพงษ์
10. เด็กชายณัฐกมล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
13. เด็กหญิงธิฌากร  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
15. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
16. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
17. เด็กชายบัญชา  สีสันต์
18. เด็กหญิงพรพิมล  วงศางาม
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
20. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองดี
22. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
23. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองดี
24. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
25. เด็กหญิงยุพา  ทองดี
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
27. เด็กหญิงวนิชา  แสวงรัมย์
28. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเกียรติสกุล
29. เด็กหญิงวิยะดา  อุดจันทร์
30. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดี
32. เด็กชายศักดา  อุ่นไพร
33. เด็กหญิงศิริกมล  กำพล
34. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองดี
35. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
36. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
37. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองดี
39. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
40. เด็กชายเสกสรร  ระยับศรี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
3. นายประชัญ  สีทา
4. นายเอกชัย  คำมา
5. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
6. นางบังอร  แสนสะอาด
7. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
8. นายประกิต  บูระภา
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงครามรอด
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายสุทัศน์  สายพิน
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงเขมิสรา   เพียการุณ
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อินแพง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงทักษนันท์   แก้วกลม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช   ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
 
1. นางพันทิวา   ลาคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ถานุ
2. เด็กหญิงกุลฉัตร   อัยพงษ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์   ผิวเรือง
4. เด็กหญิงจิณณพัต   จันดำ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมใจ
6. เด็กชายฉัตรชัย   แสวงดี
7. เด็กหญิงชญานิศ   ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงญาธิมา   ฤกษ์วรรณ
9. เด็กหญิงณัฐธิกา   วงษ์รักษา
10. เด็กชายณัฐภัทร   ประชุมวงษ์
11. เด็กชายณิธิกร   นาคญวน
12. เด็กหญิงตวงทอง   แสนทวีสุข
13. เด็กชายถิรวุฒิ   จาตูม
14. เด็กหญิงบราลี   สมพงษ์
15. เด็กหญิงปภาวรินท์   ใจดี
16. เด็กหญิงประดับดาว   ดวงพิมพ์
17. เด็กหญิงปริมณกุล   เสียงอ่อน
18. เด็กชายปรเมษ   ใจสุระ
19. เด็กชายปวีณวีระโชติ   ขุขันธิน
20. เด็กหญิงปิยดา   วงวิจิตร
21. เด็กชายพงศกร   กองทรัพย์
22. เด็กชายพชรพล   สังสนา
23. เด็กชายพรสวรรค์   ปัดทาศรี
24. เด็กชายภาณุวิชญ์   กันทะพันธ์
25. เด็กหญิงรัชภร   ไชยนรา
26. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศิริศิลป์
27. เด็กหญิงรุ่งฤดี   อาจนะรา
28. เด็กหญิงวรรณกานต์   ผิวเรือง
29. เด็กหญิงวรรณภา   ยุพิน
30. เด็กหญิงวราภรณ์   บุตรดาเคน
31. เด็กชายวีรวิชญ์   รัชตะวิมลรัตน์
32. เด็กหญิงศุภอักษร   ทองเกิด
33. เด็กหญิงสนัญญา   ทองมนต์
34. เด็กหญิงสรัลพร   อ่อนพันธ์
35. เด็กหญิงสิรินภา   โสดาพรม
36. เด็กหญิงสุกัญญา   วงษ์วัง
37. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายเจตพัทธ์   จันทร์สระบัว
39. เด็กชายเทวัญ   สมศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วิบูลเพ็ง
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นายปฏิวัติ   ทองลือ
3. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
4. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
5. นางนภารัตน์   พลศักดิ์
6. นางสาวศริญญา   สุภาพ
7. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
8. นางบัวลี   จำปาขีด
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชานนท์  สุระ
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอรรคพล  เปสาโก
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายทักษิณ  สมทอง
2. เด็กชายปิยะนนท์  สาลิวงค์
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายครรชิต   ศิริมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา   บุญจูง
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตองอบ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐานนิญา  สีดำ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โคณบาล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะชัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
5. เด็กชายวัลลภ  ประคอง
6. เด็กชายสมเกียรติ  สะใบ
7. เด็กชายสิทธินันท์  สังวรณ์
8. เด็กชายอนุชน  ทองปลิว
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธันวา  สุพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายธีระกาล  สมหวัง
2. เด็กชายอำนวย  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายเนติพงษ์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายทรงพล   รัตนแสงเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา   พีเกาะ
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวรายุทธ   พวงทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  คำจันทร์
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพุทธชาติ  ไขกระโทก
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
119 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงอารียา  เกษหอม
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญกู่
3. เด็กชายกำพล  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามพรม
5. เด็กชายชาคริต  จงหาญ
6. เด็กหญิงชาลิสา  สมรัตน์
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขุขันธิน
8. เด็กหญิงณัฐจิมา  ใจงาม
9. เด็กหญิงณิชา  นาคท้วม
10. เด็กหญิงดารุณีย์  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงธนิตา  ยินสัย
12. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อนชัย
13. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีลาชัย
14. เด็กหญิงภารวี  หอมจิตร
15. เด็กชายวราพล  วิลา
16. เด็กหญิงศิริอนงค์  วงษ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สังเขป
18. เด็กหญิงสุพิชฌา  อะกะพงษ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  บุญเพรือง
 
1. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
2. นางพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
3. นางรุ่งนภา  โพธิศรี
4. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
5. นายชนาวี  ดลรุ้ง
6. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีสัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินธิราช
2. เด็กชายชยุตม์  เสมศรี
3. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
2. เด็กชายวายุห์  ทาเสาร์
3. เด็กชายสุภาษิต  วงจัน
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบาง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ
2. เด็กหญิงบุปผา  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิธิดา  เกษหอม
4. เด็กชายวรพรต  บินทุรันต์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงกานดา  บินทุรันต์
3. เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  ัจันดาบุตร
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร  คำมา
 
1. นางสาวเทวี  จันทร์นัน
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   สุดา
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายประสพโชค   ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา    แก้วกัณหา
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   เลิศล้น
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางจินตนา   บุญลพ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   แหวนเงิน
 
1. นางนันทา   อุ่นใจ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
2. เด็กหญิงธัญกมล   อิ่มแก้ว
3. เด็กหญิงธิติมา   สุพรรณ์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   แว่นไธสงค์
5. เด็กหญิงพิรามน   เสนคราม
6. เด็กหญิงยุพิน   ภู่กลัด
7. เด็กหญิงอัจฉรา   โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายสมหวัง  พงษ์สุระ
 
1. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชณัฐธิชา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สานทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ผ่านพินิจ
2. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงกัญชพร  อมรสาธิต
3. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงช่อผกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
6. เด็กชายตุลา  วงษ์ขันธ์
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงภัทราพร  เจ๊กคำ
9. เด็กชายภาคิน  แพงอก
10. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
12. เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ขันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
16. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
4. นายนเรศ  ตาทุวัน
5. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายวราเมธ  รสหอม
2. เด็กชายสรรค์ชัย  ชิวขุนทด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลานตวน
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
2. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
3. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
2. นายชนาธิป  ประมวล
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายชูชนะศักดิ์  บรรจง
2. เด็กชายอิสราวุฒิ  ระยับศรี
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
2. เด็กหญิงณัฐมล  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายทัศนัย  มะลิพันธ์
4. เด็กชายวีระพงษ์  กงกาเรียน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณวันดี
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางบุศรา  ทวยภา
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรัชญา  ไหวพริบ
 
1. นายธณานพธ์  จันทร์สำโรง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภัสสรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขุขันธิน
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางรัตนา  บุตรพรม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวฌานิศา  ปรือปรัก
2. นางสาวฑิฆัมพร  บุญทอง
3. นางสาววรวรรณ  แพงมาก
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงนวลฉัตร  ภาธง
2. เด็กชายวิริทธินันท์  ทิวะสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวรรณ์  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปวงศ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจันทมาศ  แสงสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์เครือศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดาวงศ์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ไชยโกฏิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุรักษ์
3. เด็กหญิงอรนุช  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
2. นางพิศมัย  นครชัย
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางถวิล  ดอนเหลือม
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผายตากแดด
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  รสหอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
3. เด็กชายอภินันท์  ยุทธภัณฑ์
 
1. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
2. นางรุ่งเรือง  รัตพันธ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
2. เด็กหญิงบงกชกร  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
4. เด็กชายสุวัฒน์  สายสังข์
5. เด็กชายเชษฐา  นาคนาคา
6. เด็กชายเสกสรรค์  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินธิ์ทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์
4. เด็กหญิงชญานิศ  ฮุนทวีชัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  เสดา
6. เด็กหญิงฌานิศา  บุญประกอบ
7. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
8. เด็กชายประเดิมชัย  บุญขาว
9. เด็กหญิงปิติยา  สันดร
10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปิติกมลสวัสดิ์
11. เด็กชายภูวนันท์  เวียงดินดำ
12. เด็กชายวิชญะ  บุญเกิด
13. เด็กชายวีระวัฒน์  จำปาขีด
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  สาระภูมิ
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญเทียน
16. เด็กหญิงฮาน่า  สโตน
17. เด็กชายเกษม  ศิริชาติ
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นางบัวลี   จำปาขีด
3. นายปฎิวัติ   ทองลือ
4. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
5. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
6. นางสาวจงรักษ์   ประถมภาส
7. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำศรี
 
1. นายูยัน  สมรัตน์
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)    
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว    
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายวีระพงษ์  นรดี
2. เด็กชายอนันต์  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สระงาม
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองดี
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  โสภากุล
2. นางศุภักดิ์  อสิพงษ์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อินทอง
 
1. นางกุลตรีญาร์  ก้านเกตุ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยชนะ
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   แก่นเมือง
2. เด็กหญิงปีย์วรา   ทองสิงห์
3. เด็กหญิงอารียา   แก้วฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พันธเสน
2. นางสาวเด่นนภา  มาพงษ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงชลันดา  วงพินิจ
2. เด็กชายสิทธิภาค  แก่นท้าว
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวอันดามัน  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาววิยะดา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวายสนิท 1. เด็กชายนันณภัทร์   ยอดอาจ
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงปนัดดา  พนมชัย
4. เด็กชายพลวัต  พันธมาศ
5. เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  ไตรโพธิ์ธร
 
1. นายพรชัย   แสวงพันธ์
2. นางณัฐชานันท์   มูลประดับอรรถ
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายศุภกฤษ  สำเภา
2. เด็กชายสดใส  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาหอม
2. เด็กชายพชรพล  หงษ์มืด
 
1. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กชายภูรินทร์  จันทีสุด
 
1. นางปาริชาติ  ปุริสาย
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายขนิถา  ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงจิราพร  ต่อคุณ
3. เด็กชายจีรยุทธ  เป็นผล
4. เด็กชายชญานนท์  เหมือนถวิล
5. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมนตรี
6. เด็กหญิงนภาพร  ดวงอินทร์
7. เด็กชายนรินทร์  วงษ์ขัน
8. เด็กชายนรินทร์  สุขพร้อม
9. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
10. เด็กชายปฏิภรณ์  มีผล
11. เด็กชายปราโมทย์  ทองมนต์
12. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
13. เด็กชายพลพล  วันยะ
14. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วงษ์ชาติ
15. เด็กชายภานุพงศ์  มาดเหลือ
16. เด็กชายมงคล  บุตรเหม
17. เด็กชายรยณัฐ  ศุภศร
18. เด็กชายรัตติพงษ์  ผิวนวล
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  กวดขันธ์
20. เด็กหญิงวรรณณิสา  วันยะ
21. เด็กชายสมพร  สาลีโภชน์
22. เด็กหญิงสุฑารัตน์  โภคา
23. เด็กหญิงสุนิสา  เป็นผล
24. เด็กชายสุมร  ชลไพร
25. เด็กหญิงสุวืมล  เป็นผล
26. เด็กชายสุเมธ  เสนคราม
27. เด็กหญิงอริษา  สีไม่นาม
28. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณนุช
29. เด็กชายแดง  ไพรบึง
30. เด็กชายไตรทศ  สมนาค
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
2. นางสาวธาริณี  มั่นคง
3. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
4. นางทรรศณี  สมศิริ
5. นางสาวสุรภี  เสนคราม
6. นายสนอง  บุดดา
7. นายเดชฤททธ์  ไชยนะรา
8. นางสาวจิราพร  เทศบุตร
 
184 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิง ธัญณิชา  ไชยโชติ
2. เด็กชายชิษณุพงค์   เวียงสิมมา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาวชลลดา   อันภักดี
 
185 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายธวัชชัย   พานิช
2. เด็กชายภานุกร  ไก่แก้ว
3. เด็กชายอรรถพร  เฉลิม
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
187 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดี
2. เด็กหญิงอริยา  โปงเปว
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกมลนา  วริสาร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวิภา  ไชยทิพย์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์วิเศษ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัสบาล
7. เด็กหญิงเนตรนภา  พรรณราช
 
1. นางอุทัย  จันรัมย์
2. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
3. นายสมาภณ  จันรัมย์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร   เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางกัญญาภัทร   แก้วกัณหา
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันคณา
2. เด็กหญิงสิริโสภา   ดวงมณี
 
1. นางกัญญา   ศรีดาพันธ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มะนู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงวังทิพย์  ขันตี
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมพร  เงินดี
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวสุนิสา  พงษ์วิเศษ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายประดิพัทธ์    โพธิ์กระสังข์
2. เด็กหญิงวรัญญา   วรชินา
3. เด็กหญิงสุนันทา   โคตมา
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
 
1. นางนิตยา  สายชนะ
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนทิการ์  ปลื้มใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายชนะชัย  จันทะสุข
2. เด็กชายมรรคพงษ์  เวียงวิเศษ
3. เด็กชายวีระพล  ครบสุวรรณ์
 
1. นายสำรอง  ปัตบุศย์
2. นายสายชน  แพงมา
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ศรีดาพันธ์
 
1. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โสประโคน
2. เด็กหญิงอาริยา  หอมจิตร
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวา 1. เด็กชายจักรี  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดา
3. เด็กชายทนาธรณ์  พรหมหลวงศรี
 
1. นางเสวียน  พรหมบุตร
2. นางมะลิ  ศรีเลิศ
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงเดือนสกาวร์   ไชยราช
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตต์ภักดี
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกติยาณีย์  บุญมา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันวิเศษ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โกรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณเทพ  เทียนทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  นารินทร์
7. เด็กหญิงสุธิดา  สุธาตุ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไชยศรีษะ
 
1. นางวิมลพรรณ  อักษร
2. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
5. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
7. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางสาว่ธนาพร  หาญพิทักษ์
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงคันสนีย์  แซ่ผ่าน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
5. เด็กหญิงธนชาภา   ทองเลิศธนกุล
6. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
7. เด็กหญิงธิติมา  สุพรรณ
8. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
9. เด็กหญิงนันทิชา  วงค์พินิจ
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
11. เด็กหญิงรัชนิดา  ชมเมือง
12. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
13. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
14. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
5. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
 
212 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกอบกุล
2. เด็กชายธรรมจักร  สมภารเพียง
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
213 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
214 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาคร  สีดำ
2. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์
2. เด็กชายภูวนาท  คำยก
3. เด็กชายเจนณภพ  บุญเลิศ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายวันชัย  มังคะชาติ
 
216 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปริศนา  สายแก้ว
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
217 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงจิราพร   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงศรัญญา   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศุทธินี   ตะเคียนราม
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงตะวัน   แพงมาก
2. เด็กหญิงนารินทร์   ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวกิติยา   แสวงนาม
2. นางสาวศุภากร   อ่อนลา
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณฐพล  ศรีกะชา
2. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
3. เด็กชายธนโชค  ชาทิพา
4. เด็กชายพศวัต  ศรีกะชา
5. เด็กชายศราวุธ   สายแก้ว
6. เด็กชายเติมศักดิ์  มั่นรอด
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางมธุรส  สงวนรัฎษ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ศิริสุข
2. เด็กหญิงวริศรา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอรอุมา   รัตนา
 
1. นางกรรณิการ์   เจริญ
2. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
221 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  สมร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตั๋นปั๋น
3. เด็กหญิงสิลารัตน์  ไชยภา
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
 
222 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจศรี
2. เด็กหญิงอนันติยา  ศรีระษา
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปรเมศ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุนิษา  งามรูป
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงฉันทนา  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
2. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงศิลา
2. เด็กชายเรืองศิลป์  ศรีระษา
3. เด็กชายเสกสันต์  สว่างภพ
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
2. นางดวงเดือน  โยธี
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แย้มบาน
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะฮวดสา
 
1. นางประยงค์  สายดวง
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หมื่นพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีมงคล
 
1. นางกุหลาบ  ทิพย์รักษ์
2. นางประชุมพร  พันแก่น
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  รังษี
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
232 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตอนศรี
3. เด็กชายสุทัช  พลหาร
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
233 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  โคณบาล
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผิวทอง
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงกันติมา  วระเชษ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สีสัน
4. เด็กหญิงจรรยา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ธนูทอง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองดี
7. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกรอบกุล
8. เด็กหญิงฐิติกมล  แหวนวงษ์
9. เด็กชายณัฐกร  ทองดี
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
11. เด็กหญิงธัญพิชฌา  แก้วคำ
12. เด็กชายนที  กลีบฉวี
13. เด็กหญิงนาตยา  ทองดี
14. เด็กหญิงปณิตา  เติมใจ
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ
16. เด็กหญิงปาริชาต  จันทำ
17. เด็กหญิงพณุรัตน์  มะโนรา
18. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
19. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีชัย
20. เด็กหญิงมุกมณี  ศิสิสุข
21. เด็กหญิงรุ้งพราย  ทองดี
22. เด็กหญิงวรา  คำเสียง
23. เด็กชายวัฒนา  จันดา
24. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
25. เด็กชายอมรชัย  บุญประกอบ
26. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
27. เด็กหญิงอัมลดา  คะเรรัมย์
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดี
29. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
30. เด็กหญิงเมขลา  คุณพระ
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายประกิต  บูระภา
3. นางแสงดาว  ต้นกันยา
4. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
5. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
6. นายประดิษฐ์  ชาญเชี่ยว
7. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
8. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงวันนิษา  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยภา
 
1. นางวรรณรวี  สอนพูด
2. นางฐิติมา  เทาศิริ
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภากร   อุปมัย
2. เด็กชายอัครวิชญ์   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวศิริมาส   ผิวเงินยวง
 
237 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายวีระยุทธ   พลแก้ว
2. เด็กชายสรศักดิ์   ฤกษ์งาม
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะดา   โคนาบาล
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรพัศ   จันทอง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายขนะภัย   มาสขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์   สุดสังข์
4. เด็กชายณัฐภูมิ   อุปมัย
5. เด็กชายประเดิมชัย   บุญขาว
6. เด็กชายภูวนันท์   เวียงดินดำ
7. เด็กชายวิชญะ   บุญเกิด
8. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   สาระภูมิ
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา   บุญเทียน
10. เด็กชายเกษม   ศิริชาติ
 
1. นางบัวลี   จำปาขีด
2. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
3. นางมลวิภา   สุวรรณแสงศรี
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ทิพบำรุง
2. เด็กชายปรเมศวร์   มหาชัย
3. เด็กชายพลกฤต   ตรีบวรรัตนะ
4. เด็กชายศุภณัฐ   จันดาบุตร
5. เด็กชายอธิษฐ์   สุหงษา
6. เด็กชายเสกสิทธิ์   แพงตา
 
1. นายสนอง   อูบคำ
2. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
3. นางสาวปิยนันท์   คำพินิจ
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
2. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
4. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติชัย   อุตมะ
2. เด็กชายกิติศักดิ์   ศิริมาศ
3. เด็กชายสิทธิชัย   วงพินิจ
 
1. นายกาญจนวัฒน์   เสริมศรี
2. นางสาวพรพิมล   พลคำ
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์   สมคณะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอธิชา  ชมพู
 
1. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงจันธิดา   อภัยวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรียงยศ
3. เด็กหญิงณัฐมน   บุญศรัทธา
4. เด็กหญิงนันท์ธีรา   ประเสริฐชาติ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   พุ่มเพ็ชร
6. เด็กหญิงเมราณี   จิระคำดี
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
3. นางสาวดวงใจ  ตะเคียนเกลี้ยง
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรติมา   แก้วนางรอง
2. เด็กหญิงสุกันยา   วรรณทวี
3. เด็กหญิงอรุณี   ปรางมาศ
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  สำแดงภัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายชาญพิชัย  ธงชัย
2. เด็กชายธีรภัทร์  ธงชัย
3. เด็กชายพัฒนา  เกษา
4. เด็กชายศุภกร  พงษา
5. เด็กชายเจษฎา  ธงชัย
6. เด็กชายโสภณวิชณ์  เงาใส
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
252 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงนิศาชน  ทานะเวช
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักดี
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชโลทร   ผิวนวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงลลิตา   ปิ่นหอม
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงอวยพร   ละครเขตต์
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฤทธิตา   พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สังขาว
 
1. นายสุชนะชัย   คำเสียง
2. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
2. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด
 
1. นายสุพล  มากนวล
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายลักษณชัย  วาดงาม
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
259 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  มากนวล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชชา  แพงมาก
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายปรีชา  วัฒนนานนท์
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ปัญหา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันตา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายธนดล  จันทรา
2. เด็กชายพัชรพล  จำปารัตน์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาศจร
2. เด็กหญิงปริชญา  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพา
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
2. นางเสาวนีย์  แป้นโสม
 
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
4. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางเดชา  เสียงเพราะ
3. นางสาวรัตติยา  พันยา
4. นางสาวนิตยา  ใจธรรม
 
264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
7. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาจิตร
9. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางสาวโสทิพย์  ค่ำชู
3. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
4. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
265 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นวลคำ
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ทุมจันทร์
 
1. นางวัลลียา  นันทสิงห์
2. นางสาวจิราภรณ์  รัตนพันธ์
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  โยธี
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงชุติมาศ  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุณชาติ
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายกมลภพ   วิลเลี่ยมส์
2. เด็กชายเจษฎา   สาสังข์
 
1. นางสาวธนกร   รามภักดี
2. นางสาวจิตลดา   ศรีกะชา
 
269 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
 
1. นางเกตสุดา   อินวัน
 
270 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมจิตร
2. เด็กชายทักษะนัย  แพงสิงห์
3. เด็กชายธนพล  เหมือนสุวรรณ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  พินโย
5. เด็กชายปริญญา  มุขพันธ์
6. เด็กชายศฤงคาร  จันทะวงษ์
7. เด็กชายสามารถ  คำผง
8. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  นามบุตร
2. นายสามารถ  คูณตาแสง
3. นางมะลิวรรณ  เกษร
 
272 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมน  ประมวล
2. เด็กหญิงวาสนา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงเยาวภา  ศรีเลิศ
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
2. นางธนภรณ์  นิลสุข
 
273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  เทศกุล
2. เด็กหญิงสุริตา  บำรุงแคว้น
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ตุ้มไธสง
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวิตา  สุนสาย
 
274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงค์นิยม
2. เด็กชายดิศานุวัฒน์  เทาศิริ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขศรีเด่น
 
1. นายสุวิทย์  วิชัย
2. นายศิโรโรตน์  เถาปรัก
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ธรรมพร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มะลิพันธ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ในทอง
4. เด็กหญิงสิธิมา  สุเมธมงคล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพินิจ
 
1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางสาวสุมาลี  สุเมธมงคล
 
276 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  บัวกอ
 
1. นางสาวศุภัทตรา  จุไร
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงธัรดา  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. เด็กหญิงศิรินภา  สิทธิศร
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
279 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ
2. เด็กหญิงดารากานต์  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอนุชธิดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
2. นางประนอม  แพงอก
 
280 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ลานตวน
2. เด็กชายไพโรจน์  มนตรีวงษ์
 
1. นางวรินภร  สีสัน
2. นางบุษริยา  พุทธวงค์
 
281 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดลสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติชัย  เทาศิริ
3. เด็กหญิงแอนน่า  ไพบูลย์
 
1. นางสาวกชพร  ปรือปรัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ขันธ์
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นวนคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
283 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  วิทยา
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
284 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
285 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนดล  ทองพาต
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นาเหนือ
3. เด็กชายวรวลัญช์  ระยับศรี
4. เด็กชายศึกษิต  ระยับศรี
5. เด็กชายสินธุ  เตชะ
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
2. นางอิษฎาภรณ์  จันทร์สำโรง
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายนวมินทร์  ประสูตร
2. เด็กหญิงพรธิกา  บุญทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวจุรัยภรณ์  แพงอก
2. นางสาวปุ๊ก  ปรือปรัก
3. นางสาววิรัลยา  ปรือปรัง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายชัยชนะ  เอมวรรธนะ
3. เด็กชายปฏิมากร  แซ่อึง
4. เด็กชายพิชิต  ปรือปรัก
5. เด็กชายสิงขร  บุตะเคียน
6. เด็กชายอดิศักดิ์  รสหอม
 
1. นายวิสอย  โยธะกา
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
289 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ปรือปรัง
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วลา
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เท้าสิงห์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาวงษ์
 
1. นางสาวฉัตรฑิวิภา   จันทะดวง
2. นางอุไร  พวงพลอย
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงนัฐฑิมา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงลักขณา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงสมหญิง  ปรือปรัง
5. เด็กหญิงสุนิสา  พลภักดี
6. เด็กหญิงอัมรา  เทียมจิต
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางสาวนิษิตา  ปรือปรัง
3. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กชายราเชนทร์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลินี  โพธิศรีหา
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุดดาวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งพันธ์
3. เด็กชายสุทธินันท์  สุขเสริม
 
1. นางลัดดา  คุณมาศ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบาง
2. เด็กชายกฤตนัย  ขวานทอง
3. เด็กชายจักรพงษ์  พานิช
4. เด็กหญิงชาลิสา  ขันนะวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจียงแก้ว
6. เด็กชายดนัย  ทวี
7. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
8. เด็กชายปรีติ  ทองปรอน
9. เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กชายพรรณภา  ทองจันทร์
11. เด็กชายพัชรดนัย  ตีชัยรัมย์
12. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีพูล
13. เด็กหญิงรวิภา  โอสถประสาท
14. เด็กหญิงวันทนา  บัวจันทร์
15. เด็กชายศักรินทร์  หาญทอง
16. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
17. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ง
18. เด็กหญิงอรษา  จันทร์เพ็ง
19. เด็กหญิงอริษา  ทำพลกรัง
20. เด็กชายเกริกชัย  ทองบาง
 
1. นางธนธร  สะดวก
2. นางลภัสกร  บุญศรัทธา
3. นายสุชาติ  สายแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
5. นางสาววิมลรัตน์  บุญมา
6. นางสาวนัฐนันท์  ธนาศิริกุลศักดิ์
 
295 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายจันทร์ทวงศ์  มูลจัด
2. เด็กชายภีรพล  ตาดม่วง
3. เด็กหญิงวีรภา  ตาดม่วง
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
2. นางสาวคำพอง  สีทา
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปราณี  ดวงสินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใขกันหา
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  นรสิงห์
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
2. นางสาวมยุรา  ไชยศรีษะ
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทบูรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
298 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุนสลิต
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
300 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
 
301 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทศร
 
1. นายเดช  พงษ์สุระ
 
302 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
 
303 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกัญญา   กิ่งตะโก
2. เด็กหญิงกาญจนา   มนทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงนราพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
3. เด็กหญิงเบญนภา  ปัญหา
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงนุสิน
 
1. นายทองพูล  นางวงค์
 
306 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายส่องแสง  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
308 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไพรบึง
2. เด็กหญิงมั่นมิ่งขวัญ  นันทวงษ์
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สายใจ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  แสงสืบ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สังขาร
 
1. นายธีระชัย  เพิ่มพร
2. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  เศษศรี
 
1. นายสิทธิชัย  อรรคบุตร
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอรสา  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายพลายแก้ว  ผุดผา
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงนรินทร์  ชาติวงษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนหอน
3. เด็กหญิงศศิธร  ขุมเงิน
4. เด็กหญิงสุภาพร  พวงสวาท
5. เด็กหญิงสุวิตรี  ใบแสง
6. เด็กหญิงอารียา  คำภา
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
2. นางญาณิศา  เถาปรัก
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พึ่งพิง
2. เด็กชายศุภชีพ   สุขเจริญ
 
1. นายอำนาจ  นิติรัตนากุล
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีรพัฒน์  คำผง
2. เด็กชายอนุชา  กัญญา
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาววัลวิภาณ์  จันทร์แสง
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  เรืองคำ
 
318 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราพร   สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา   สุภาพ
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
319 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
320 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธุชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยัง
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางสาวคำปอง  วงษาหมั่น
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวยุพิน  บัวจันทร์
 
322 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
3. เด็กชายพีระวิชญ์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นางพรนภัส  สุคนธจินดา
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
323 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้ววันทา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองลอย
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดำ
2. นางสาวอุทารัตน์  จันดำ
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงผกามาส  คำยก
3. เด็กหญิงสุจันทร์ดา  เหมือนสวรรค์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. นายพิพัฒน์  พิลาสัย
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เอื้อยสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
327 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันครา
2. เด็กชายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางประยงค์  นามแสง
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสถาพร  สวนสำเริง
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
329 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพศิน  ศรีมงคล
2. เด็กชายสมมาส  ไชยสุวรรณ์
 
1. นายเดชา  ศรีชมภู
 
330 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เผื่อนกลาง
2. เด็กชายวีระวัฒน์   จำปาขีด
 
1. นางสุธาฝน   มนทอง
2. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บริบูรณ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  กายะชาติ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินสุระ
4. เด็กชายภูมินทร์  เรืองใจ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
6. เด็กชายอภิวุฒิ  ทองเบื้อง
 
1. นายณัฐศักดิ์  สมพงษ์
 
333 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรัชชานนท์   นวนหงษ์
2. เด็กชายสุเมธ   สุภาพ
3. เด็กชายอธิชา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
2. นางกัญญาภัทร    แก้วกัณหา
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 53.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณฐวรรณ  อ่อนคำ
4. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
5. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
6. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
7. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
8. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
9. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
10. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
14. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
17. เด็กหญิงอารีญา  บุญขาว
18. เด็กหญิงอ้อม  สุพัง
19. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางนาดี  วรวิรัช
3. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
4. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
5. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
6. นางตรงหทัย   โพธิ์งาม
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กชายบูรพา  เชื้อทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์   เพี้ยบุญมาก
 
337 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงนวล
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษฎา  วิถี
2. เด็กหญิงจันทมณี  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอมแพงไว้
5. เด็กหญิงฐานิดา  อสิพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐริดา  บ่อจักรพันธ์
7. เด็กหญิงนัฎนิฌา  สาสิทธิ์
8. เด็กหญิงปนัดดา  โมกงาม
9. เด็กหญิงปาริชาต  สุดตา
10. เด็กหญิงวศินี  อักษร
11. เด็กชายวีระยุทธ  แจ้งสว่าง
12. เด็กชายสุภัทรชัย  คำเสียง
13. เด็กหญิงอาภัสรา  พานทอง
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
2. นางสาวโสภิตา  อินแพง
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  พรมลิ
2. เด็กหญิงณัฏนิชา  เดือนขาว
3. เด็กหญิงศดานันท์  พรหมลิ
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจตุลพร  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  แพนไธสง
3. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญร่วม
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
2. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กรณ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศรีธรรม
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
2. นายสาธิต  สารทอง
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
345 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรือปรัก
2. เด็กชายวรรณกิจ  พิมพ์นนท์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
347 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมเพ็ชร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ห่วงเพ็ชร
3. เด็กชายเจริญชัย  สมสิงห์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ลานตวน
2. นางสาวสมาพร  จันทพันธ์
 
348 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ธรรมพร
 
1. นายอุเทน   กวดขันธ์
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินหอม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหะ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  สิงหะ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ตนฉลาด
7. เด็กชายวิวัฒน์  ท่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอารดี  เสียงเพราะ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายศักดา   พงษ์ธนู
3. นายศาสตรา  วรรณนา
 
350 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
351 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายนิติกร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายสุรชัย  บุญยงค์
3. เด็กชายเทพินทร์  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงภัทฑิรา   ทองเภา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศิลา
2. เด็กหญิงอรสา  ประภาสา
3. เด็กหญิงอัญชาสา  อนุสี
 
1. นางวิจิตรา  นพมิตร
2. นางสุภาพร  นกงาม
 
354 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา   บุญขาว
2. เด็กหญิงวุฒิภัทร  ทำนิล
3. เด็กหญิงอุษา  บุดดา
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
2. นางนวพรรษ  ปราสัย
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์ซอม
2. เด็กชายธันวา   จันดา
3. เด็กชายปัญญาพนต์   แสงเพ็ง
4. เด็กชายศศิภัทร   เครือวัล
5. เด็กชายสุภาพร  มะปราง
6. เด็กชายอโณทัย   มะปราง
 
1. นายชัยยา   ลำดวน
2. นายสุรเชษรฐ์   อินวัน
 
357 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
3. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เรืองสุขสุด
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
359 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  พาซื่อ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอชิรญา  เสาเวียง
 
1. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรกมล   ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ศีรปัญญา
3. เด็กหญิงแพงทอง   ส่งคุณธรรม
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคุณากร   ชาติวงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพัชริดา   ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   เมืองจันทร์
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เวียงธรรม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนรี   กลางมณี
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูวไนย   คำขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์   สาคร
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนิตธิดา  บัวงาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีบวรโชค
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ปราศรัย
 
1. นายไสย  ปราศัย
2. นายสมพร  พงษ์เพชร
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์   พลคำ
2. เด็กหญิงวิภา   บรรณชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา   พุ่มงาม
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  พลคำ
 
371 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพัชราพันธ์  ชัยศรีษะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พลเมืองศรี
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
 
372 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายรพีพัฒน์   อาจศิริ
 
1. นางธัญพร   สมพงษ์
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์อาสา
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ไชยดำ
2. เด็กชายกีรติ  พลภักดี
3. เด็กชายขันติ  ประมวล
4. เด็กชายจีรพัฒน์  จิตรสังวร
5. เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์
6. เด็กหญิงชาลิษา  นิลวรรณาภา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดยอด
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลจิตร
9. เด็กชายดิศานุวัต  อ่อนคำ
10. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลาชัย
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พวงอินทร์
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ธงเพร็ช
13. เด็กหญิงปณิตา  พวงอินทร์
14. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุนสาย
15. เด็กหญิงประกายแก้ว  จันทิมาลย์
16. เด็กหญิงปาณิศา  พลคำ
17. เด็กหญิงพรชิตา  ถนอม
18. เด็กหญิงพรพิมล  พวงอินทร์
19. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
20. เด็กหญิงพัฒนภาพร  ทองดี
21. เด็กหญิงมัชฌิมา  พลนำ
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประดิษฐ์
23. เด็กหญิงลักษิณา  นิลวรรณาภา
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสนยศ
25. เด็กชายสิริธร  พวงอินทร์
26. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ศรีใส
27. เด็กชายสุภวิทย์  ศิริวงษ์
28. เด็กหญิงสุภัฒตรา  ดวงมณี
29. เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งวิชิต
31. เด็กหญิงอภิรญา  มูลเหล็ก
32. เด็กหญิงอภิรดี  หอมอ่อน
33. เด็กชายอภิรักษ์  งัดสันเที๊ยะ
34. เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์
35. เด็กชายอุทัย  อภัยศิลา
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีมาศ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายทอง
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุระกิจ
40. เด็กหญิงแก้วตา  ทองมนต์
 
1. นายสำเริง  ขุขันธิน
2. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
3. นางสาวแคน  ยินใสย์
4. นางสาวฏิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน์
6. นางแตงอ่อน  จันทร
7. นางอรรยา  อำพันธ์
 
375 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  กระบวนศรี
2. เด็กหญิงอรยา  บุตรงาม
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มงคล
3. เด็กหญิงกาญจนา   สมพงษ์
4. เด็กหญิงกานดา   อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงจันทวี  เสมศรี
6. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงจิราพร   พรมชาติ
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ   กุมวิจิตร
9. เด็กหญิงชลธิชา   ผาอำนาจ
10. เด็กหญิงชาลิดา   จันแสง
11. เด็กหญิงดวงชุดา   แสงมิ
12. เด็กหญิงดวงตา   พงษ์สุวรรณ์
13. เด็กหญิงดาวพระศุกร์   อ่อนคำ
14. เด็กชายธนากร  ขันติวงศ์
15. เด็กชายธรณ์เทพ  จิตรมั่น
16. เด็กหญิงธิดา   ทองแพรว
17. เด็กชายธีรภัทร์   บุญจูง
18. เด็กชายธีระดล  ศรีเลิศ
19. เด็กหญิงนงลักษณ์   สิงห์ชาติ
20. เด็กชายนัฐกานต์   แก้วบริบัตร
21. เด็กหญิงประกายทิพย์   เอ็มโอด
22. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ศรีสรรพ์
23. เด็กหญิงปริศนา   ไตรศรี
24. เด็กหญิงปรียาภัทร   บุญขวาง
25. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
26. เด็กหญิงมะนิสา  ไชยจันดา
27. เด็กชายรัตนพล   ตราชู
28. เด็กหญิงรัตนากร   จันทำ
29. เด็กชายวัชรินทร์   ศิริปี
30. เด็กชายวิระเชษฐ์   บุญส่ง
31. เด็กหญิงวิไลรัตน์   ไกรวิเศษ
32. เด็กหญิงศศิธร   บุญมา
33. เด็กหญิงศิริญญา   ธรรมมุสา
34. เด็กชายศิวกร   ฉัททันต์
35. เด็กหญิงสุกฤตยา   แซ่ตั้ง
36. เด็กชายสุริยา   พรมประดิษฐ์
37. เด็กหญิงอลิชา   พรมทอง
38. เด็กหญิงอารียา   สายเมฆ
39. เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์   คำขาว
40. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
4. นายชัยธวัช  สำแดงภัย
 
377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   แช่สระน้อย
2. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตแก้ว
3. เด็กหญิงธัญพร   เรืองรักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนคำ
5. เด็กหญิงสมพร   บุญเรือง
6. เด็กหญิงอรวรรณ์   คำศิริ
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางชลลัดดา   มากนวล
3. นางสาวอัยรดา   ลำดวนหอม
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรชร  อายุวงษ์
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   สาระวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อ่อนคำ
3. เด็กหญิงนพรัตน์   วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   ป๊อกแจ้
5. เด็กหญิงวิพาภรณ์   รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเกตต์นิภา   พรมลา
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางจีระพร   บุญขาว
3. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายภูวดล  วันงาม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีกะชา
3. เด็กชายอนุกูล  ซุยซวง
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายธรา  ปรากฎชื่อ
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นางสาวจีราวรรณ์  สุพรรณ์
2. นายศุภโชค  มาลาศรี
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  นมัสการ
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชญาสิทธิ์  เล็กศิริ
 
1. นายสวัสดิ์   ใจโชติ
 
383 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
384 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอำนาจ
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอย 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลหาร
2. เด็กหญิงนัดดาวัลย์  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงวิรัมภา  ธรรมะ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญตา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์มูล
 
1. นายวรัญญู  เจริญศรี
2. นายพิชชวัฒน์  แสวงดี
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปริมนภา  ชลอแสง
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมนทิพย์  แก้วมงคล
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายนครินทร์  สุระพล
2. เด็กชายปฐวี  แกมเอี้ยม
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
389 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กชายกฤษฎา  มะลิพันธ์
2. เด็กชายสิทธิพร  สาทร
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวศิรินภา  วรยาน
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวเกศ
3. เด็กหญิงวริญาณ์  งามสันต์
 
1. นางสาวชุติมา  ใจโชติ
2. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
391 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ธิปราศัย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไพรบึง
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  เวียงนนท์
3. เด็กชายธีระศักด์  แหยมบำรุง
4. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ชัยเชื้อ
5. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าชัย
6. เด็กชายภานุพงษ์  ภะวิขุณี
7. เด็กชายศุภนัฐ  สุภาพ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขปัน
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สาระพงษ์
10. เด็กชายเจษฎา  เกตุพรม
 
1. นางเมตตา  อธิภัทรานันต์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
3. นางพวงพยอม  เฉลิม
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   สุรวิทย์
2. เด็กหญิงบุษยมาส  ชูใจ
3. เด็กหญิงเปรมสินี   จันทะนา
 
1. นางปาริชาติ   ปุริสาย
2. นางนันทิยา   สิทธิศร
 
394 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงนิลดา   สุขกาย
2. เด็กหญิงผกามาศ   มีโชค
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีสุข
 
1. นางสาววรัญญา   พรมงาม
2. นางสนทนา   ทองมนต์
 
395 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา   จันทีสุด
 
1. นางสาวประภัย  จันเปรียง
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แต้มงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญตา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ริมเพชร
 
1. นายสุจินต์  สมบัติวงศ์
2. นางชลันดา  สมบัติวงศ์
 
398 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปรารถ
 
1. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงดาราพรรณ  แสงบุญ
3. เด็กหญิงพีระพรรณ  นิมิตรพันธุ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธรรมสิงห์
5. เด็กชายเจนณรงค์  สุระ
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปทุมวัน
2. เด็กหญิงสรีนา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวพิมล  นวลคำ
2. นายเศรษฐา  แสงมาศ
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางบุษบงค์  อินตะนัย
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  ขจรประดิษฐ์
2. เด็กชายขวัญชัย  ขจรสมบัติ
3. เด็กชายณัฐพล   ไชยสาร
 
1. นางบังอร  จันล่องคำ
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงวลัยกร  บำเพ็ญ
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายชาลี  สารมิตร
2. เด็กชายธีรเดช  จันทร์สมุทร
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  รสหอม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  รสหอม
3. เด็กหญิงสมฤดี  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
406 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขเสริม
 
1. นายเดช  พงษ์สุระ
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจิรัฐ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรินดา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงศิริพร  คำนึง
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญจูง
2. เด็กหญิงญาณิศา  โง้งบุตรศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดวงภรณ์  แพงอก
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์ขันธ์
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงธนิษฐา  บุญขาว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ยุงประโคน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เข็มทอง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
411 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายนิภัทร์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัสรา  อ่อนพุทธา
6. เด็กหญิงลัดดาพร  จันมณี
7. เด็กหญิงอุไลวรรณ  โอนากูล
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
 
412 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปรือปรัก
2. เด็กชายปรีชา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงฤดี  วงษ์ขันธ์
 
1. นางบุษบงค์  อินตะนัย
2. นางสาวธิตินันท์  ปรือปรัง
 
413 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายพงศกรณ์  สีตะวัน
2. เด็กชายพงษ์เพชร   นิระไทย
 
1. นายปรีชา  ยอดทอง
 
414 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงบุญมา  ระหาร
2. เด็กหญิงปฏิณญา  สมร
3. เด็กชายอาทิตย์ติยะ  ไกรเทพ
 
1. นายวีระชาติ  ไชยชาญ
2. นางธันวรัตน์  รสชาติ
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงชนิสร  โคษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  พันธุศิริ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์สมุทร
 
1. นางบุญชู  นามบุตร
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
416 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายธีรเมธ  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แจ้งมณี
3. เด็กชายรัตนพล  บุตรดา
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
2. นางศิวพร  อาวะรุณ
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พ้นภัย
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายกฤษณะ  รวยริน
2. เด็กชายปราโมทย์  ดวงวัง
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กหญิงวรรณพร  อสิพงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธรรมธัช  สมปอง
2. เด็กชายสมุย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกสินธุ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันจิรา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสาพิรด
4. เด็กหญิงพิลาสินี  นันทะสิงห์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
6. เด็กหญิงวิทิตา  จันทร์วิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  พิมศร
2. นางจันทณี  อาจอินทร์
3. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพิยดา  ตระกูลพงษ์
2. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
424 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงศิริณภา  สาใจ
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายชัยวิชิต  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงศศิธร  สีสัน
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สีสัน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเสียง
5. เด็กหญิงสุนิสตา  คำเสียง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  คำเสียง
 
1. นางสกุลศรี  คำเสียง
2. นายธนากร  ดวงสีดา
3. นางฉวีวรรณ  วติวุฒิพงค์
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางพิชาภัค  บุดดี
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงปภัสสรา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
 
428 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธนานันท์  เอี่ยวธนโชติกุล
2. เด็กหญิงโชติกา  สีสัน
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางเอมอร  ผสมวงศ์
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
2. เด็กหญิงสุขวลักษณ์  ขุมเงิน
3. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.18 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายธนวินท์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายลัทธพล  บุตรเหม
 
1. นายเสรี  ศรีวิชา
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงพีระนันท์  เสริฐสร
2. เด็กหญิงสุนันทา  สัสดี
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นายเสรี  ศรีกะชา
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายบวร  นอบน้อม
2. เด็กหญิงศิวพร  คันศร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จารึกดี
4. เด็กหญิงอาลิสา  ใจนวล
5. เด็กหญิงเปรมยุภา  ภิญโย
6. เด็กชายโยธิน  ชาวดร
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสำเภา  มนต์ฤทธานุภาพ
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายจิรโชติ  เสาร์สา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นางระเบียบ  คำไพเราะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คนดี
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพล  อัมภารัตน์
 
1. นายพลักษณ์  มักสัน
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศรี
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
437 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงศศิประภา   แสงขจี
2. เด็กหญิงสุพัตรา   โพธิ์แหบ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายนายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
438 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวกรองกาญจน์  สินทรัพย์
2. นายศุภกิตต์  สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
439 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายสิทธินนท์  ปักเคเต
2. เด็กชายสุเมธ  อินทรรัตน์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ลุน
2. เด็กชายภูรินทร์  เฉลิม
3. เด็กชายศุภกฤต   จันทร
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นางประยงค์  สายดวง
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายอภิรักษ์   พาสวัสดิ์
 
1. นางประทุมทอง   วิทยอุดม
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สะใบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญชัย  สะใบ
 
1. นายธีรศักดิ์  พฤกษา
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ประเสริฐชาติ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ธรรมพร
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองแพรว
 
1. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
2. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกฤติยา  ตะเคียนราม
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทามล
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
449 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายศิริโรจน์  คำจันลาด
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ดอกสร้อย
 
1. นางไพวัลย์  สาลี
2. นางมาลัย  ปานทอง
 
450 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  วงศางาม
2. เด็กชายพรโชค  กันตรง
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ดอกสร้อย
 
1. นายสุทิศ  คงศรี
2. นางหรรษา  สมอุดร
 
451 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาพร  สิริสำราญ
 
1. นางนลินา  จำปานาค
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันลา
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
2. นางสาวอนุสรา  ศรีหาวัฒน์
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายวิรุฬ  หนองหงอก
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายชัยกร   รัตนพันธ์
2. เด็กชายปฏิภาณ   รัตนพันธ์
 
1. นายสุริยา   อุดมทรัพย์
 
455 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลทหาร
2. เด็กชายประวิทย์  ยาเคน
3. เด็กชายศรายุทธ  อุรา
4. เด็กหญิงสพิดา  แก่นแก้ว
5. เด็กชายสมพร  เงินดี
 
1. นายรัฐพล  ณะศรี
2. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชลิณี  นวนประโคน
2. เด็กชายภานุสรณ์  คำขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวรุ่งนภา  หุยวัน
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกณิศา  อุตมะณี
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
458 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายณัฐพล  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงนันธิตา  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
4. เด็กหญิงพิพัฒน์  บุญทัน
5. เด็กหญิงวิยาดา  เหล่าเลิศ
6. เด็กชายสินธุชา  ทองแย้ม
7. เด็กชายอธิราช  แสงอุ่น
8. เด็กหญิงอรอุมา  จันดี
 
1. นางวิสุดา  สะเทิงรัมย์
2. นางสาววิยากร  แก้วละมุล
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงสุกันยา  ประมวล
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
460 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นรดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขพะเนา
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  พรหมลิ
4. เด็กหญิงพรรณชนก  ถานาศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขทวี
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  พรหมลิ
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
3. นางน้ำฝน  ทวีชาติ
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ทองดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
3. เด็กชายบุญเชิด  ทองดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
462 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา   ลานตวน
2. เด็กหญิงปัทวรรณ   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงศิมาภรณ์   สว่างภพ
4. เด็กหญิงอังคนาง   รำประโคน
5. เด็กหญิงแพรวาห์   บุญจูง
6. เด็กหญิงโสภาวรรณ   ศรีสิงห์
 
1. นางณิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายคมกริช  บุญจูง
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
465 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายจิรพัส  นนท์ขุนทด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราชกูล
3. เด็กหญิงรัญชิดา  คำดุลฤทธิเดช
4. เด็กชายวิษณุ  ทองสุข
5. เด็กหญิงสะกุลตรา  บุระกรณ์
6. เด็กหญิงสิรีรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวพราวนภา  เบิกบาน
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
3. นางสมพร  จีนรัมย์
 
466 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงวรรณิศา  คำพินิจ
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางสาวกรองกาญจน์   ลานตวน
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกฤติยาเพชร  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงอรุณี  ทองจันทร์
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวอัมพร  บุญรอง
 
468 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  วิชิต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หนูเตี้ย
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
469 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงมินร์ตรา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุตรโสม
3. เด็กชายสัญชัย  บุญเครือ
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวอรณิชชา  วันงาม
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงอนันตญา  เปลี่ยนอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์   อรเดช
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
2. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานิช
2. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
3. เด็กหญิงณัฎฐชาดา  สีดาชาติ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายศิวเวช  ศรีวิชัย
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
473 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร    มณีเนตร
2. เด็กชายนพรัตน์   มุ่งปั่นกลาง
3. เด็กหญิงวิชญาดา   สมบัติ
 
1. นางนพมาศ   นวลศิริ
2. นางสาววิไลวรรณ   เสดา
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอลิษา  จันครา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
475 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายอติชาติ  ทองดี
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
476 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
477 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงณิญาดา  ระหาร
2. เด็กหญิงต้นรัก  เชื้อสูง
3. เด็กชายวัลลภ  หงษ์โสภา
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนาพร   ปุริสาย
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงปณิตา   แปลงตัว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงอริสา   คำภา
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
482 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงภัคจิรา   บุญสร้าง
2. เด็กหญิงวรรณิษา   งามเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพัฒฐา   สงสัย
 
1. นางอารีรัตน์   พันธ์แก่น
2. นางวรวรรณ   มิถุนดี
 
483 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ตองอบ
2. เด็กชายประพิชา   แก้วกิตติ
3. เด็กชายเรวัตร   วันใส
 
1. นางไพจิตต์   ชิณวงศ์
 
484 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนารัตน์  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายอดิเทพ  อุรา
3. เด็กชายแสงตะวัน  ทองลอย
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
485 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เอ็มโอด
2. เด็กชายกรวิทย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   จำนง
4. เด็กชายกิตติโชค   อิทรโสภา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไชยพัฒน์
7. เด็กหญิงจีระนันท์   จันทร์ทำ
8. เด็กหญิงชนวรรณ   ผาสุก
9. เด็กหญิงชิตญาภรณ์   ไกรวิเศษ
10. เด็กหญิงณัฐพร   ไกรวิเศษ
11. เด็กชายณัฐพล  ไตรศรี
12. เด็กชายทรงชัย   รัตนแสงเลิศ
13. เด็กชายธนาทร  แซ่สระน้อย
14. เด็กหญิงนภัสสร   พรอินทร์
15. เด็กหญิงนันทรัตน์   ปิ่นหอม
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มาระโย
17. เด็กหญิงปุญยพร   ตองอบ
18. เด็กหญิงพรวิไล   โต๊ะนาค
19. เด็กชายพานิชย์  ประทุมวัน
20. เด็กหญิงพิมพิกา   แก้วบริบัติ
21. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์สีดา
22. เด็กหญิงวนิดา   น้อยพรม
23. เด็กหญิงวรรณิษา   พิมูลชาติ
24. เด็กชายวิทูลย์   แก้วบริบัติ
25. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วบริบัติ
26. เด็กหญิงศศิกานต์   ภาคภูมิ
27. เด็กหญิงศศิกานต์   ใยเมือง
28. เด็กหญิงศิลารักษ์   เศษสุวรรณ์
29. นายสุภาวดี   สุดบุตร
30. เด็กหญิงสุวิสา   ปิ่นหอม
31. เด็กหญิงอทิตญา   งามล้ำ
32. เด็กหญิงอนงค์   ศรีเลิศ
33. เด็กหญิงอมลวรรณ   แข็งการ
34. เด็กหญิงอรอุมา   พรมชื่น
35. เด็กหญิงอัทธิพัท   สงแก้ว
36. เด็กหญิงอาทิตยา   ดีมาก
37. เด็กชายอานัส   คำลือ
38. เด็กหญิงอุมาภรณ์   สายทอง
39. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีปัญญา
40. เด็กหญิงไปรยา   โต๊ะนาค
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์   สว่างภพ
4. นายชัยธวัช   สำแดงภัย
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจิรภัทร์  แก้วชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นายทวีชัย  ชมเมือง
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาดา   มั่งคั่ง
 
1. นายเนาวรัตน์   ศรีกาสี
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิรประภา   เทิ่งใบ
 
1. นางปวริศา   ใยเมือง
 
491 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญมี
2. เด็กชายอภิเดช   เนินปัญญา
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
3. นายศราวุธ  น้อยผา
 
492 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกระวินทรา  บุญขาว
2. เด็กหญิงพิชญา  พิทักษา
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายชำนาญ  พลคำ
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายภัครพงษ์  สกุลทอง
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายศรราม  พรหมซื่อ
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระหาร
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แหวนเงิน
 
1. นายสุภักดิ์  วงศ์แสง
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
496 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสันติชัย  ทองปรัง
2. เด็กหญิงเกศินี  เกษมงคล
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกษมงคล
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นางอรจิรา  ใจมนต์
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ
 
498 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ดวงมณี
2. เด็กชายสิทธิกร   ไพรบึง
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
499 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชาย ธีระเดช   ทองลอย
2. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
500 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   คำแก่น
2. เด็กชายพัทนัย  ปรีเปรม
3. เด็กชายเรืองรอง  เลิศล้น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
2. นางรัชนีพร   เดชกล้า
 
501 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กชายชูวิทย์   มณี
 
1. นางสาววรัญญา   พรมงาม
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
4. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงโสระญา  หนองหิน
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมล  ประมวล
2. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีเลิศ
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิณวงษา
 
1. นางมุจิตรา  ประมวล
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ในเรือน
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สุดสังข์
 
1. นายศิโรโรตน์  เถาปรัก
2. นายวรรณนุพล  จันทะสนธ์
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สุระ
2. เด็กหญิงวาริณี  มาทอง
3. เด็กหญิงศศิชา  ไชยศรีษะ
 
1. นายศราวุธ  วามะกัน
2. นางธนัญญา  ไพทูรย์
 
507 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายฐิติพันธ์  บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร์  ค้ำจุน
3. เด็กหญิงณัฐสุรีย์  คำเสียง
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางสายใจ  แขมจังหรีด
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
3. เด็กหญิงธิติมา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาววนัสนัน  สมคณะ
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
510 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม    
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายปรเมธ  ถาวร
2. เด็กชายศรายุทธ  มูลเหล็ก
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิดา  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
3. เด็กหญิงมนต์ทิยารัตน์  ระยับศรี
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
2. นางทัศนีย์  ทองเงิน
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจันทรา  ปรือปรัง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  ราชบัวน้อย
2. เด็กชายวิทยา  ปรือปรัก
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  เจ๊กคำ
 
1. นายวินัย  มีพร้อม
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ขันธ์
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำขาว
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีสิงห์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจุรัยวรรณ  แพงอก
2. เด็กหญิงปฏิภรณ์  แพงอก
3. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์   คำใส
2. เด็กหญิงผกามาศ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงธันยมัย  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
2. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงสุกัลยา  สมรัตน์
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยกานต์  นันทสิงห์
2. เด็กหญิงยลดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอาลิสา  พุทธรักษ์
 
1. นางจันทิมา  สนิท
2. นางอนงค์ลักษณ์  โพธิ์ชัย
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายคมสัน  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายศิริพัฒ  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเชาวรัตน์  โคตมา
 
1. นายอาคม  พูลเพิ่ม
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  ทองแพรว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางสาวภูริดา  ปถคามิน
 
524 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงรังสิมา  เกษเมือง
2. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
3. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางฉวีวรรณ   ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงอัคษราภัค  รัตนวัน
 
1. นางเพียรทอง  บุญจอม
2. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายธันวัฒน์  ประหวั่น
2. เด็กชายธีรภิตติ์  แหวนวงค์
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีดำ
4. เด็กหญิงศลิษา  คำเสียง
5. เด็กหญิงอภิณญา  นรดี
 
1. นายระพีพร  ทวีชาติ
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
527 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายชาญวิทย์  บุญโย
2. เด็กชายธราดล  คุณชาติ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วไธสง
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางอำนวยพร  มนัสเกียรติกุล
 
528 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนนันท์   ครังตุ้ย
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพรม
3. เด็กหญิงพรกนก  สิงห์คำ
 
1. นางมะลิวรรณ  เกษร
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
530 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคำสิงห์   เภาแก้ว
2. เด็กชายทศพล   ตองอบ
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากร  แหวนเงิน
2. เด็กชายพงษ์เทพ  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายดลธรรม  แสงเพ็ง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สมบัติ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
533 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงชิตชไมพร  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงณรรฐพร  บุญโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาครินทร์
 
1. นางทรรศณี  สมศิริ
2. นางสาวทิพย์พวรรณ  กาละศิรัมย์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงดวงพร  เสาร์ทน
3. เด็กชายมงคลชัย  สิงขรณ์
4. เด็กชายรัชพล  กล้าณรงค์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
2. นายประยูร  ศรีทนต์
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายปริภัตร์  ศรีลาชัย
 
1. นางสุชาดา  คำเสียง
 
536 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีสันต์
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ศรีสุวรรณศักดา
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาปัดชิง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  อินธะยาย
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  ประดี
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาววรรษมล  วิรุณพันธ์
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพรนภา  พงศ์พีระ
3. เด็กชายมานะ  รังษี
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พวงเสียง
5. เด็กชายเฉลิมพล  วงษ์พินิจ
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกดวน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทศพร  สำรวย
 
1. นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบัติวงษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  สระปัญญา
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
2. นางปรารถนา  ป้องกัน
 
542 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกานติมา  จันสมุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีขันธมา
3. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
5. เด็กชายวีระยุทธ  ยอดโพธิ์
6. เด็กชายเกษมศักดิ์  ไชยภา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  แหวนวงษ์
8. เด็กชายโกวิท  สุขเมือง
 
1. นางประนอมพันธ์  คำมา
2. นางสาวสุลาวัณย์  ทองแสง
3. นายทองสุข  คำมา
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร
2. เด็กชายเมธา  อสิพงษ์
 
1. นางกุลธิดา  มาตย์วังแสง
2. นายกัลยา  ไชยปัญญา
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายภูธเนศ  กำลังยิ่ง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
545 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทะสา
2. เด็กชายวิษณุ  อินทร์มณี
 
1. นางสาวกาญจนา  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาววชิราภรณ์  แหวนวงษ์
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  วงษ์ทอง
2. นายวัชทนา  ธรรมนาม
3. นางสาวศิริกัณญา  สารชาติ
4. นางสาวอริสา  วิเศษเสาร์
5. นายเกรียงไกร  ดวงใจ
 
1. นายปิยพงษ์  หมื่นไธสง
2. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ของดี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  โพธิ์อุดม
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โภคา
3. เด็กหญิงธิราภรณ์  โพคา
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสาวราตรี  โสดามุก
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนสวรรค์
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  สวัสเดช
 
1. นางกัลยา  สุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ใจดี
 
551 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุตะเคียน
2. เด็กชายสรรธะพร  ปราบเสียง
3. เด็กหญิงสรัญญา  โสดาจันทร์
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
552 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายปิยะราช  ไชยโชติ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชมเมือง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินธุการ
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
554 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญพามา
2. เด็กชายตะวัน  ฟองอ่อน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ปรารถนา
4. เด็กชายภูริทัต  เสาสา
5. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงห์หา
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
555 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เร่งร้อน
2. เด็กหญิงนุภารัต  ทองเปลว
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดาห์
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.03 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายศิวะ  เอมโอด
2. เด็กชายไชยยานนท์  ตวงอบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
557 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   แสงมาศ
2. เด็กชายพิษณุพงษ์    เสนนอก
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
 
558 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทเสน
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงษ์
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  กระสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำมี
3. เด็กหญิงสิริยากร  ปิ่นหอม
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายดุสิต  บุตรวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  สุปัตติ
3. เด็กชายนัติกรณ์  คงสุขา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสมถวิล  อินทร์สำราญ
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงธารารัตน์   จันทอง
2. เด็กหญิงบุษบา   แสงมาศ
3. เด็กหญิงอัมพกา   แสงมาศ
 
1. นางพรรณวดี   จันทร์ประเสริฐ
2. นางทองพันธ์  บุญนำ
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายพัชระ  ศรีวงศ์
3. เด็กชายศรพิชัย  ศรีเลิศ
4. เด็กชายสรัลพัชร  กุมรีจิตร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีวงศ์
6. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นางรัชนี  แก่นสิงห์
3. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
 
564 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายรุ่งเรือง   ศรีไพรวัน
2. เด็กชายวรายุทธ  จันทอง
 
1. นายธนวรรธณ์   ทองดี
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงตวิษา  พรมงาม
2. เด็กชายบุญทวีคูณ  อุปสุข
3. เด็กหญิงวธัญญา  มะลิซ้อน
4. เด็กชายวินัย  เป็นผล
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แสงทอง
6. เด็กหญิงแก้วตา  บุญสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางพิมลสิริ  โพธิ์สังข์
3. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางนิภา  กันสาย
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรธพร  สิมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทวยทา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุธิตา  วิเศษเสาร์
6. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์อุดม
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสุมาลี  บุญธรรม
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  พันจันทร์
 
1. นางสาวนันทิยา  สิทธิศร
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  โสพัฒน์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
570 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมบันเทิง
2. เด็กหญิงวรนุช  ดาบบัง
3. เด็กชายอำคา  แสวงสาย
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงรจเรข  บัวศรี
2. เด็กชายอนันต์   สุสดี
 
1. นางพุทธชาติ  ผิวอ่อน
 
572 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงนฤภร  อวยชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สุภาพันธ์
2. เด็กชายชัยเชษฐ  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายณฐพร  รังษี
4. เด็กชายปรเมธ  โกฏิ์ทอง
5. เด็กชายพงศกร  โคณบาล
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริพานิช
 
1. นางนารี  ไชยบุตร
2. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
 
574 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายจัสกร  เหลืองกระโทก
2. เด็กชายบรรณสรณ์  กองแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางกรนิภา  นวลสาย
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุนันทา  มยุเรศ
2. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. นางสาวนิภาดา  บุญท่วม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคนวล
3. นางสาวอรณี  พันโนฤทธิ์
 
1. นายสันติสุข  บุญเสริม
2. นายศักดิ์ชัย   แสงมาศ
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงอารีตญา  บุญตา
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
580 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายพงศภัค   ผาธรรม
 
1. นายปฏิวัติ   ทองลือ
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงอรปรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สึมกำปัง
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิญา   ทองมนต์
 
1. นางปราณี   บุญศักดิ์
 
585 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โลมาศ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  นาคดี
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
586 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงดาราภรณ์   ชาชมราช
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   มะปราง
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายภราดร  เกตหอม
2. เด็กชายศรราม  พรหมศรี
3. เด็กชายเจษฎา  สถานพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
2. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจตุรพร   จันภักดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ศิริมาศ
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
590 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีเลิศ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  นรินทร์วงศ์
4. เด็กหญิงมลฤดี  สุทธิพันธ์
5. เด็กหญิงวิชุดา  สมควร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ประดับศรี
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  สายเนตร
 
1. นางสุวัลยา  ใจโชติ
2. นางจันทร์โฉม  สุนทร
3. นางสาวจันทรา  คำภา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายจิตติ   บุญขาว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมหวัง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปิดตาทะสา
2. เด็กหญิงวิภา    สะดำชัย
3. เด็กหญิงเกวลิน   มั่นจิตร
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางอนงลักษณ์  รอดสำอางค์
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงวรรณษร  พรเพชร
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
 
595 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ศรีจุมพล
2. เด็กหญิงประสงค์   เรือนรส
3. เด็กชายอนุวัฒน์   รองทอง
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
2. นางสาวศุภวรรณ   พันธ์แก่น
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ประครองใจ
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดางาม
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.71 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฟ้าทวีพร  เทียมทะนง
2. เด็กชายภาณุพงค์  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุรศักดิ์  สารคุณ
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พลแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงสุวนันท์   ไพรบึง
 
1. นางธัญวลัย   เงาศรี
2. นางศิริรัตน์   ดอกพอง
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   แท่นศิลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชชู
 
1. นางปิยะฉัตร  ผ่านพินิจ
2. นางศรี  อินสุระ
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อ่อนสะอาด
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ล่ำสาร
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
602 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงเพชร
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายธวัชชัย  โยธี
2. เด็กชายพงศธร  โยธี
3. เด็กชายเสกสรร  โยธี
 
1. นางเพ็ชรี  อุระดา
2. นายจิรเดช  โยธี
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชญานิศ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสมศรี
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
2. นางวราพร  บัวภา
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงบุญธิชา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์   บรรพชาติ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี   พันจันทร์
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์  หมวกพิมาย
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มูลสูงเนิน
2. เด็กหญิงรวิพร  เลิศล้น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สามารถ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงกัญจาภรณ์   พันนารี
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  อารมณ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. นางสาวสุวรรณี   สิงห์ทอง
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สอนแพง
 
1. นางจารุวรรณ์   ทองมนต์
2. นางสาวประภัย   จันเปรียง
 
611 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายธีระพล  ไก่แก้ว
2. เด็กชายสุกฤษ   ทัศนิจ
3. เด็กชายอนาวิน   หนองม่วง
 
1. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
2. นางภิรมย์  ศรีดาชาติ
 
612 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงธัญรดา  สีสัน
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
613 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กชายพายุ  แสนวิลัย
2. เด็กชายเฉลิมพล  วิเชียร
3. เด็กชายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
1. นายบวรเกียรติ  สุนสาย
2. นางไปรยา  สายแก้ว
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายธีรยุทธ  จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงพวงทอง  บัวบุญ
3. เด็กหญิงอาริกา  ไพบุลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
615 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงครองจิตรา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายธรรมนูญ  เชาว์เฉียบ
 
1. นายปริญญา  ภูมิสูง
 
617 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เกิดสำราญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   อินทศักดิ์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงศรันยา  ฟองสีถง
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
621 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปรือปรัก
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
622 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงประริษา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเกริกไกรวัล  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ปรือปรัง
 
1. นางสมจิต  แพงอก
2. นางสาวพลอยทราย  ตั้งมั่น
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโกศล  จรบุรมณ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  สิทธิศร
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมยะดา  พรมนะรา
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินชัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงคำ
3. เด็กหญิงสุพาพร   ปัญญาประชุม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
627 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.52 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปิยะ  คำมา
 
1. นายอุดร  ก้อนคำ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงศุจินันท์  เหอ
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงมาศ
 
629 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกำพล  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศุภาวีร์  ทรงกลด
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ต่อคุณ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา   สำเภา
 
1. นายวรวิทย์   โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงพชรพร  ทองดี
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
4. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
5. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
2. นางสาวบุญยาพร  ทองดี
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทองดี  ชาติพงษ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แม้นจิต
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงปิยบุตร  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
634 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำเสียง
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองงาม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แหวนวงษ์
 
1. นางอุ่นจิตร  บึงไกร
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกษิรา  สอนสุข
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
636 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พิจารณ์
2. เด็กชายนันทกานต์  สุวรรณที
3. เด็กหญิงประภัสสร  อุทุม
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงมลธิรา  แสงไธสง
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกำพล  น้อยพรม
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมาลีย์
3. เด็กชายธนากร  อุทาทร
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
2. นางสาวอินทิรา  นวนจันทร์
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมฑิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณดล  ดีเลิศ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  วงษ์ชนะ
3. เด็กชายปรัชญา  ดวงอินทร์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  สนใจ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ขวัญยืน
 
1. นายสุจิต  หงษ์งาม
2. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายกัญญารัตน์  หุ้มห่อ
2. เด็กหญิงทับทิม  สิมมาทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  ทองวิเศษ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
2. นางศุภกร  คงศรี
 
644 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงชุติมา  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุทธา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสัจจา  สว่างภพ
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงฐิติมา   เหลี่ยมทอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   ประคอง
 
1. นางสสิสา   ไชยพัฒน์
 
646 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   ลมเชย
2. เด็กชายเอกครินทร์   ทองอินทร์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางแก้วตา   เกษอินทร์
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงศุภัสสร  ศรีมาศ
4. เด็กหญิงสตรีพร  พลภักดี
5. เด็กหญิงสิรินธร  มิรินทะ
6. เด็กหญิงสุธาศินี  สุคนธรังสี
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
3. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ปิยะสหาย
2. เด็กชายรัชพล  คำขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมจิตร
4. นางสาวสุทธิดา  ศรีบรรดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  ชาติวงษ์
6. เด็กหญิงอรัญญา  ดวงเดือน
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา
3. นางอริสรา  บุญคง
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายโชคชัย  วิเศษชาติ
 
1. นายอภิรักษ์  บุราคร
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ดวงมณี
2. เด็กหญิงมัลลิยา  สันติวงศ์
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางสาวธิมาพร   ไพรบึง
2. นางสาวพัชรินทร์   เกษอินทร์
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายยุทธนา   ทองอ้ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินพานิช
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
652 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกิตติพศ   พวงพรม
2. เด็กชายธนพล   อินสุ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ด่านมะลิ
 
1. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
2. นางกัญญาภัทร   แก้วกัณหา
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายเลปกร   จันทะวงศ์
 
1. นางนริศรา   รัตนพันธ์
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีสิงห์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
655 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พลคำ
2. เด็กชายวรายุทธ  เมืองศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา   สุเพ็ง
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุภาพ
2. เด็กชายมงคล  ทองมนต์
 
1. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์
 
658 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงนงณภัทร   ยอนสุข
2. เด็กหญิงภรณ์ประภา   บุตะเคียน
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา   ปัญญาวัน
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นายธนพล   วงษ์ขันธ์
 
660 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายนที  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสมคิด  เทพอุทัย
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
661 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริญา  สุนันท์
2. เด็กหญิงปัทมวดี  สนิท
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กหญิงกรรทิมา  นันทคุณ
2. เด็กหญิงนงนภัส  ร่่มโพธฺ์
3. เด็กหญิงภัทรา  ตรีถัน
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงธนู
2. นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
664 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า   สงสัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงมินตรา   พันลึก
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางณัฐพร   หินจำปา
 
665 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผือกภู่
2. เด็กหญิงภานุรัตน์  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตรัก
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
666 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
2. เด็กชายธัญทัศน์  ใจดี
3. เด็กหญิงพัดชา  ราชรี
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
667 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสนธยา  ไชยพงษ์
2. เด็กชายอธิพงษ์  ใจสว่าง
3. เด็กชายโอบกิจ  บุญกอง
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
668 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. นายนฤเบศร์  สมพงษ์
2. นายบุญญาศักดิ์  พรรณาทรัพย์
 
1. นายลักษ์  วงค์ขันธ์
2. นางสาววิราวรรณ  บุญเติม
 
669 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  จิตรัก
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
670 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายบุญวัทน์  บุญขาว
2. เด็กชายเทวาคม  พรเพ็ชร
3. เด็กชายเอกราช  จงจิตร
 
1. นางนวพรรษ  ปราสัย
2. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 18.75 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสกุล    
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กวดขันธ์
2. เด็กชายนิธิพล  ธรรมสิงห์
3. เด็กชายพันกรณ์  บานชื่น
4. เด็กชายพันธภาพ  กวดขันธ์
5. เด็กชายรพีภัทร์  พรเพ็ชร
6. เด็กชายวีรศักดิ์  เรืองสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางสาวจันทรา  เทพชุมพล
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร   กระจงกลาง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
674 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายจามจุรี   แก้วลอย
2. เด็กหญิงผนิตา   แก้วลอย
3. เด็กชายสุภัทราวลี    สิทธิศร
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
2. นางฤดีพร   สายวิลัย
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปวีณสมร  เตชะ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงธีราพร  นรดี
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
678 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา   มะณีชื่น
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  งามลำ้
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงพรชิตา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชินวัตร   บุญสมยา
2. เด็กชายเที่ยงตรง   บานชื่น
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงศรี
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
683 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เทศไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศรี
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  สิทธิสงค์
 
1. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนครินทร์  บัวสด
2. เด็กชายนวดล  บุตรงาม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรงาม
4. เด็กชายรพีพัฒน์  อาจภักดี
5. เด็กหญิงสุลิดา  คะนอง
 
1. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
2. นายไพศาล  บุตรโสภา
 
685 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวสด
3. เด็กหญิงภาวดี  ทรารมย์
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โกมล
5. เด็กหญิงลดาพร  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นางสาวจริยา  ใจธรรม
3. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
686 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายวุฒิกร  สุระ
 
1. นางสาวจริยา  ใจธรรม
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายศุภฤกษ์   เกษศิลา
2. เด็กชายสิริเชษฐ์   นิจาย
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ควิศูนย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
689 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ใสดี
2. เด็กชายสมพร  สว่างภพ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สว่างภพ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงนุสรา   สุขแสวง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โสดา
 
1. นางศรี  อินสุระ
2. นายสะอาด   ดาประสงค์
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงยุวดี  ไวยศรีแสง
2. เด็กหญิงลักคณา  พิมพ์ผุย
3. เด็กชายไพรวัลย์  พันธ์จันทร์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
692 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายปฏิกรณ์  นาล้วน
2. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
3. เด็กชายหนึ่งสยาม  แสงเพ็ง
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
693 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กชายธัชชัย  โตเสริมกิจ
3. เด็กหญิงวิรงรอง   คำเสียง
 
1. นางสาวพัชริดา  ธนสีลังกูร
2. นางสาวธัญกร  บัวส่อง
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงวิราพา  สิบปา
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ทองชื่น
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
2. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสิทธิกร  ระหาร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
696 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ต้นนาจาน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ใจเรือง
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
697 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
2. เด็กชายอธิชา  โยธี
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
698 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงวีระยา  วงค์กระโซ่
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายณภัทร  อร่ามเรือง
2. เด็กชายธนกฤต  วิเชียร
3. เด็กชายวีรภัทร  แสงโท
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
701 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม
3. เด็กหญิงอินธิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
2. นางมะลิทอง  บรรเทา
 
702 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนนาน
2. เด็กหญิงสุนิตา  เมืองจันทร์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายศรันย์ภัทร  ไชยศรีษะ
 
1. นายฉับพลัน  สมร
 
705 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กฤษณกาฬ
2. เด็กหญิงนิรัชดา  โวหารลึก
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธิศร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
706 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายนพพร  ทองมน
2. เด็กชายสมฤทธิ์  หอมจิตร์
 
1. นางสาวศิริวัฒนา  รับรอง
2. นางอัจจิมา  นนทะพันธ์
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. นายปาระวัณ  ไชยนะรา
 
1. นางภัทรมัย  อุ้มอุราน
 
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ช่ำชอง
2. นางปพิชญา  ยอดทอง
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายภัควัต  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจินตนา  อัครชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งภาวัน  โสคำแก้ว
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์หอม
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมสอ
 
1. นางชัญญรัช  บุตรดี
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจันเพ็ญ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงนัฐฑิชา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรือปรัง
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางรัตนาพร  จันครา
 
713 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์
2. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงวรรณา  อัครชาติ
 
1. นายนุรักษ์  สิงห์ศิลป์
 
715 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงวิภา  สายแก้ว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
716 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายธนรักษ์  นนทะพันธ์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เตารัตน์
3. เด็กชายมนตรี  สารบุตร
4. เด็กชายมานะ  ศรีเลิศ
5. เด็กชายอานัส  ธรรมบุตร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สารบุตร
2. นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์
 
717 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แต้มงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวิมล  ยาเคน
4. เด็กหญิงมาริษา  นิ่มฟัก
5. เด็กหญิงวนิดา  อุตทูล
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีเลิศ
 
718 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   อุตพันธ์
2. เด็กหญิงอรสา   เรือนรส
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
719 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ทองดี
2. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงนภัสกร  ทองดี
 
1. นางสาวปนัดดา  อดกลั้น
2. นางบังอร  แสนสะอาด
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกิจฐิภูมิ  เสาสิริ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  โมหิรัน
 
1. นางอรทัย  สมยิ่ง
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.62 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนะวิทย์  เขตนิมิตร
2. เด็กชายอำพล  เอี่ยมชม
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายวรายุทธ    บรรเทา
 
1. นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์สังข์
 
1. นางมณฑิตา  ทองก่ำ
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้วยนิจ
2. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาดคำ
 
1. นางแสงดาว  ต้นกันยา
2. นางสาวทิพยวรรณ  พรมมะลิ
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นางสาวปภัชวรินทร์  ประจำ
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   เวชไทสงค์
 
1. นางเพ็ญพรรณี  ธรรมบุตร
 
727 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายชยุตพล   สิงขร
2. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ตั้ง
 
1. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เตี้ย
2. เด็กชายยศสวิน  คำศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำแก้ว
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายยศกร  จันดี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนพรม
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางทรรศณี  สมศิริ
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินดามณี  นาเมืองรักษ์
 
1. นางปิยนาถ  บุญเย็น
 
732 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กชายณัฐพงค์  บุญพาใา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สว่างภพ
3. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมศรี
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางมยุรี  นนท์ศิริ
 
733 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายวีรลักษณ์  สุขบัวบาน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สีบาล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวอุษา  คำหล่อ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
734 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงศิยาพร  คำพินิจ
2. เด็กหญิงสุพินญา  มาโน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างภพ
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางดาวรุ่ง  สมบัติกำไร
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำผาย
3. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
2. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปราณี  วงษ์วัง
2. เด็กหญิงลลิตา  ลูกอินทร์
3. เด็กชายสมพงษ์  ใชอุดม
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายรุ่งนภา  กาทอง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปานาดี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  โลมาศ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
738 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายจิตรพล   แสงมาศ
2. เด็กชายชนิน   เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวนิราธิภัทร์   จันทอง
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายวิษณุ  บุญชาญ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนแพง
 
1. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงณัฐสินันท์   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายอาจหาญ   หาดคำ
 
1. นางสาวอักษร   พรมสิงห์
2. นางสาววริศรา  พลภักดี
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  เก่งสูงเนิน
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เดชารัมย์
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาธุการ
 
1. นายสนธยา  ดอกระโคน
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผลาผล
2. เด็กชายผไท  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงพฤษาภรณ์  สมนา
4. เด็กหญิงมัญชุสา  พงษ์คละ
5. เด็กหญิงสวิตตา  พงษ์คละ
 
1. นางเนตรฤดี   มากนวล
2. นางบานชื่น  อินอุเทน
 
747 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
 
1. นายประเสริฐศิลป์  กลางมณี
2. นางนันทวัน  กลางมณี
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กชายชยพล  บุญกู่
2. เด็กชายธนากรณ์  คำไพเราะ
3. เด็กชายนิ่งธนา  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางนิชานันท์  มากนวล
2. นางเยาวดี  ศรีวงศ์วัฒน
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามิการ์  เกษหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นายธงชัย  พรหมโคตร
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงภมรา  ผมน้อย
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
751 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายศรยุทธ  บรรจงปรุ
 
1. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
 
752 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายศิวชานนท์  โพธิสาร
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
 
753 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายจิรภาส  ครบสุวรรณ์
2. เด็กชายราเชน  บุญมี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบัวแก้ว   โสภาค
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงสาธิยา  พิมเพ็ชร
4. เด็กหญิงอภิญญา  นาคนวล
5. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทอง
6. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสุพิศ  ทาทอง
2. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
3. นางสาวณัฐวรรณ  อนันเทพา
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ท่อนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรงาม
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางมุณี  ทองแท้
 
758 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจศรี
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ใจศรี
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กชายคมสัน   ดอกพอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์   จั่นขุนทด
3. เด็กชายภาคภูมิ   ดอกพอง
4. เด็กชายวรรธนะ    นวนสาร
5. เด็กชายวัฒนศักดิ์   โพธิสาร
6. เด็กชายศรายุท    เสดา
 
1. นายนพพร    สีสันต์
2. นางสาวชาลิตา   ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ   นาขี
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งเภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โคสา
 
1. นางสาวอินทิรา  สาระราช
2. นางณัฐฐิญา  เรืองมณีวงษ์
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   นนทะสร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วรรณทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ธุรพันธ์
2. เด็กชายกีรติกร   ชาญสิทธิวุฒิ
 
1. นางอาทิตยาภรณ์   นิยม
2. นางพิไลพรรณ   ดาศรี
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายอัครพล   รองทอง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นางพรพิมล   สาดา
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มั่นมะโน
2. เด็กหญิงสริตา  มูลสาร
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภาษี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู
3. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางอำนวยพร  วันดี
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พงษ์เมือง
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูษณ   จันภักดี
2. เด็กชายสพลดนัย   ใจมนต์
3. เด็กชายอชิรพงษ์   แก้วกัณหา
 
1. นางจารุวรรณ   มานะดี
2. นางโสภา   ปัตถาสาย
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชลกฤษศ์  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพีระพันธุ์  พวงผกา
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
771 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  การชนะชาติ
2. เด็กชายภูวรัตน์  เสนคราม
3. เด็กหญิงอลิชา  อาการ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนันธิญา  สถาน
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เทียมจิต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญตา
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา   มีดี
 
1. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
774 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายฉลองรัตน์  ดวงรัตน์ใต้
2. เด็กชายวิรัตน์  ประดิษฐ์
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ว่องไว
 
1. นางสาวแคน  ยินใสย์
2. นางสาวฎิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายสมพงษ์  สะใบ
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ์
 
1. นายกบินทร์  นรชาติ
 
777 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายนิติวัฒน์  ศรีกระชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปิ้งสุด
 
1. นายประหยัด  พลพวก
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์แก่น
2. เด็กชายจิรวัตร์  เงาะเศษ
3. เด็กหญิงธนากรณ์  แก้วมงคล
4. เด็กชายนทีธร  ศรสิ่ง
5. เด็กหญิงสุพรรณทวี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงเขมมิกา  พันธ์แก่น
 
1. นางนวลละออง  ชมเมือง
2. นายทวีชัย  ชมเมือง
3. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
779 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวบก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประดี
2. เด็กชายดวงตะวัน  อินแก้ว
 
1. นายจำรูญ  มลิพันธ์
2. นางสาวศุพิชญา  เหลาพะวัง
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญกู่
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
781 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.13 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  กุสี
2. เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์สุริยา
3. เด็กชายไพทูล  นำสว่าง
 
1. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
2. นายเสรี  ศรีวิชา
 
782 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชอุดม
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
2. นางเชิญพร  โนนน้อย
 
783 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  หลานวงศ์
 
1. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ท่อนผักแว่น
2. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
3. เด็กหญิงโสภิตา  ประนม
 
1. นางสมปอง  ทองมนต์
2. นายฉัตรชาย  จันตะ
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐชัย  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษา
4. เด็กชายสุริยพล  พิจารณ์
5. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ยามวัน
 
1. นายธนู  อ๊อดพันธ์
2. นางนัยนา  บัวเขียว
 
786 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  ภูเรืองเดช
2. เด็กชายทีม  มันทุราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษมงคล
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์
2. เด็กชายตนุภัทร  สุทาวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  เสมศรี
 
1. นายวิรัช  สร้อยทอง
2. นางสาวกิตตินันท์  แวงคำ
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เสนคราม
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
3. เด็กชายลือชัย   สัทธา
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญร่วม
2. เด็กหญิงดวงพร   ธรรมสา
3. เด็กชายธีรุตย์   บุญร่วม
4. เด็กหญิงสดใส   พันธ์แก่น
5. เด็กหญิงอนุธิดา   พันธ์มะลี
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พันมะลี
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาระภี   จุมนอก
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
791 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรชัย
2. เด็กชายเทพกานต์  พงษ์สุระ
 
1. นางพานทอง  ประมวล
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงธนู
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันครา
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นายสุเมธ  อุ้มเชื้อ
 
794 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร
2. เด็กหญิงยุวดี  หงส์ทอง
3. เด็กหญิงสุธิดาวัลย์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางภัทรพร  ช่วยมิตร
2. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ฮุย
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นอ่วน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงศวิตา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคีธชาติ
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูลังกา
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
800 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินาม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศนัย
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
801 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายฎาณุพงษ์  พิมเสน
2. เด็กชายทินกร  คำอุด
3. เด็กชายรัฐพงษ์  อุตะมะ
 
1. นางสาวรุ่งณภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจบุญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีโกษร
4. เด็กหญิงสุนันท์ดา  มณีศรี
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญตามทัน
6. เด็กหญิงสุวณี  แก้วรักษา
 
1. นายยุทธนา  ผุดผา
2. นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง
3. นายอัคราวุฒิ  ถิตย์วิลาศ
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีมาก
2. เด็กหญิงรัชวิกา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงอลิสรา  ผาผล
 
1. นางจันทณี  อาจอินทร์
2. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสายทอง  สีหะนาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำเภา
3. เด็กหญิงเพ็ญ  ทองใส
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
805 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงเปลวใจ  สีสัน
 
1. นางสาวศรีนวล  พรมพิลา
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
806 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายภูริต  ทองมนต์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  บังเอิญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  แหวนเพชร
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางสาวนฤมล  เสนคราม
 
807 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   แซ่ย่าง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   โคตรกันยา
 
1. นางวชิราพรรณ   สิทธิมวล
2. นางศุภวรรณ   ดอกพอง
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกะดึ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมนาค
2. เด็กชายภูริพงษ์  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่าวลึกเหนือ
 
809 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธีรชัย  สันดอน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญภา
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสัน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  แสงมาศ
 
1. นางสมร  ศรีเลิศ
2. นางสาวลัดดารัตน์  มุ่งหมาย
 
811 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารวี   แสงมาศ
2. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
 
1. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
2. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงกัลญานี  พงษ์วัน
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิจชัย  กุประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  งามแสง
3. เด็กชายเลปกร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสุริยัน  คำมา
2. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กชายจรัส  บุตรศรี
2. เด็กหญิงจินดาวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กชายพลกฤต  พรมลิ
 
1. นางสาวกัญวยา  เหลาฉลาด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ธำมรงคสกุล
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ต่วนกระโทก
2. เด็กชายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
817 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.91 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายทินกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสนวิลัย
 
1. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
2. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมา
2. เด็กหญิงน้ำพุ  สุวรรณที
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยนรา
4. เด็กชายวิชัยยา  สุวรรณที
5. เด็กชายวีระ  บุตะเคียน
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นายรัญชน์  คงพินิจ
 
821 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยโชติ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุภาพ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
822 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  งามวิลัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  ภาคแก้ว
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์  แจ้งจิตร์
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางสาวศาณุมาศ  ทองนวน
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายวิศิษฏ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงสรรสร  บุตรแสน
3. เด็กหญิงอารีญา  สาริศรี
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กชายปรเวต  เป็นผล
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายกรกช  บุญร่วม
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
826 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.77 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รวมสูงเนิน
2. เด็กชายหรรตภพ  สิทธิศร
 
1. นายบรรพจน์  ในทอง
 
827 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกานสินี  สมพินิจ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คำสี
3. เด็กชายธนกิจ  มูลจัด
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
2. นายดิษฐ  ทรงศรี
 
828 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์ทอง
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  หมุนสิงห์
 
1. นางเนตรฤดี  มากนวล
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมลฤดี  แสงบุตร
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยภา
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. จ.ส.อ.เสาวนีย์  อสิพงษ์
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงพัชรี  จารัตน์
 
1. นายจุลพล  ศรีดาพันธ์
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
2. เด็กชายศุภกิจ  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
835 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงสุนิสา  หงษ์โสภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นจันทร์
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสมพร  เทพสีดา
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวงศกร  ไกรขุนทด
 
1. นางสาวชณัฐนันทน์  พงษ์สุระ
 
838 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนศักดิ์  บัวจันทร์
2. เด็กชายธนสิทธิ์  บัวจันทร์
3. เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายวีรภัทร  จันทกริช
5. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองแสน
 
1. นางสาววรดา  ธรรมอัควรกุล
2. นางสาวศิรินันท์  บัลลังก์
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 1. เด็กหญิงกนกพร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงอัญญมณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
1. นางสุรางค์  ศรีชัย
2. นางนงค์นุช  นามวิชัย
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภาณุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
841 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
2. เด็กหญิงธิฌากรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประกิต  บูระภา
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แทนสง่า
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ไชยสาร
3. เด็กชายธีระเทพ  ทองพา
4. เด็กชายศุภกร  สิทธิศร
5. เด็กชายศุภโชค  ผลวิเศษสิทธิ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำมา
 
1. นายประสิทธิ์  เครือมาศ
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นางพรรณทิวา  เตารัตน์
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงกิตนภา   คำขาว
2. เด็กหญิงคัตวภัทร   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   ลานตวน
4. เด็กชายปิยณัฐ   พิลาดี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ธรรมพร
6. เด็กหญิงแสงแข   วงศ์ขันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. นายถนัดกิจ   ลายตวน
2. เด็กหญิงปนิพร   มีอ่อง
3. เด็กหญิงเมษาวดี   โอชำรัมย์
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
846 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ปรือปรัง
2. เด็กหญิงศิราณี   ขวัญเกตุ
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
847 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงนราธร   ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสิงห์
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นายเลิศหล้า   หลาวทอง
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณหทัย   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญขาว
 
1. นางปรีญานันท์   เกษหอม
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายกิตติ  โยธา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  กันภัย
3. เด็กชายพิทักษ์  แสงลอย
4. เด็กชายวุฒิชัย  สุภาพันธ์
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุภาพันธ์
6. เด็กชายสุธิโชค  ศรีกะชา
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  หงษ์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สว่างภพ
 
1. นางสุนิษา  งามรูป
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
 
852 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรียัญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมบรรดา
 
1. นางสาวนงนุช  ไกรราม
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญพามา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นายประจักษ์  วิเศษพงษ์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเหลือม
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
855 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงจิตตรา  สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธศิริ
3. เด็กชายศิวกร  สิงห์คำมา
 
1. นางธิดารัตน์  สวัสดิ์พันธ์
2. นางลำไพ  เจรจา
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคฑาวุธ  ลีลา
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  คงยะมาศ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายเบญจราช  แพงบุญ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   ปรือปรัง
 
1. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
860 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.02 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายณฤพล  สมควร
2. เด็กชายทิวากร  ศรีมุม
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงดาราพร  บุญเลือม
2. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
4. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
862 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำเสียง
2. เด็กหญิงวราพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ใสสาร
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นายถิรวุฒิ  เมธาภัทรกุล
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ตองอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ป้อมคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   อินมณเฑียร
 
1. นางวิภาวัลย์   จันทร์เทศ
2. นางประภาพร   สร้อยแม้น
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ   วงนุสิน
2. เด็กชายชญานิน   นาคชาติ
3. เด็กชายศิรากร   คำขาว
4. เด็กชายอนุวัฒน์   บุตรศรี
5. เด็กชายเทพนคร   วงศ์พินิจ
6. เด็กชายเมธีสวัสดิ์   เพิ่มผล
 
1. นายสุพัฒน์   ติละบาล
2. นายสง่า   อาจอินทร์
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายศุภกฤต  จงจิตวิริยะ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สว่างภพ
3. เด็กชายอุทัย  คำผง
 
1. นายก้องอดิศักดิ์  พงวิเศษ
2. นางสาวละออง  นนทะการ
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงมณทกานต์  ทองมนต์
2. เด็กชายวโรดม  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางรจนา  พลคำ
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ์   แก้วบริบัติ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงอังคณา  ไพฑูรย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
2. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
870 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายจิรพงษ์  พรมชาติ
2. เด็กชายสิทธิกันต์  ปันมูล
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา   เชียงกาขัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งวงษา
3. เด็กหญิงอารยา   พุทธบุรี
 
1. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
2. นางสาวอัมรา   ยินดี
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย   แจ่มใส
3. เด็กหญิงภณิตา   มณีย์
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
 
873 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา  จันทีสุด
 
1. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาวขาว
2. เด็กหญิงกิตติยา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาพ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ประจญ
6. เด็กหญิงเกศินี  สมพงษ์
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
3. นางสาวเพชรมณี   ซำบุญมี
 
875 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กหญิงภาวินี  จันทสมุทร
2. เด็กหญิงอัญชิษา  เหม็นหมุด
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางสาวอรอนงค์  มะโน
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  สิทธิศร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองบุตร
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
877 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายชนะ  นามวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ส่องแสง
3. เด็กชายนนทการ  ศรีมงคล
4. เด็กชายนาธาน  แก้วจันทร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตพันธ์
6. เด็กชายอมรเทพ  วงค์ตะ
 
1. นายชาญจักกริช  บุ้งทอง
 
878 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายคมสันต์  เเก้วจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ  ชัยอุด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันเเก่น
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
2. นางพรศิริ  พยอมหอม
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
 
880 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กาวี
 
1. นายทิวากร  คำศรี
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกษี
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
882 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงญานิกา  ยินสัย
2. เด็กชายนัตธวุฒ  นันทะสิงห์
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
2. นายบัญญัติ  ทองบุราณ
 
883 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลาคำ
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายจักรชัย  สมสุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  อนุสรณ์
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายจักกฤษ  โนนสูง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ผ่องสันเทียะ
3. เด็กชายเจษฎากร  บึงไกร
 
1. นางอุไร  พวงพลอย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  จันทะดวง
 
886 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายทักษิณ   เจริญศิริ
2. เด็กชายธีรพงษ์   พุ่มพันธ์
 
1. นางศศิธร  ธรรมบรรเทิง
 
887 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงวิยดา  งามเอี่ยม
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. นางสาวชาริณีย์  สายพิน
2. นางสาวสุวรรณี  จันทรแสง
3. นางสาวอลิษา  จงหาญ
 
1. นางสุดารัตน์  น้อยสงวน
2. นางจันทร์ศรี  คำศรี
 
889 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงจันทราวดี  เป็นผล
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะปราง
2. นางนิตยา  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกรวิภา  เงินดี
2. เด็กชายธีระพัฒน์   สมเหมาะ
3. เด็กชายนันทพัฒน์  สมศรี
 
1. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายคมสัน  ลิยี่เก
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพรทิตา  พรมนะรา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์ละคร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นวลแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 38.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายภานุ  วงศ์ภิรมย์
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พิมพะ
 
1. นายทองสุข  คำมา
 
895 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐอริญ  บุตรดี
2. เด็กหญิงนันทิยา  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญหลาย
 
1. นางอัจฉรา  แหวนวงษ์
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โพธิ์อุดม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  ใจมนต์
2. เด็กชายภานุเดช  ใจมนต์
3. เด็กชายอรรถนนท์  ใจมนต์
 
1. นายคำนวณ  จันครา
 
899 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรงาม
3. เด็กชายไกรศร  สืบเพ็ง
 
1. นางเบญจลักษณ์  สำนัก
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสนาม
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  ศรีพูล
2. เด็กหญิงพรรวดี  หงษ์ยนต์
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  โยธี
 
1. นายปิยณัฏฐ์  พละสุ
2. นายเบิกฟ้า  แพ่งพนม
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อุรา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
902 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายกฤษนัย  ศิลจักร
 
1. นางมรินทร์  พันธุระ
 
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายมุนิล  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีจักร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
904 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองขยัน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ราชรักษา
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สายพิณ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประทุมวัน
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมกิจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  คำดี
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
2. นางราตรี  หนันดูน
 
908 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. เด็กชายสพลดนัย  แหวนวงศ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ตนเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  พุฒิพงษ์ปกรณ์
 
910 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไสสมบัติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  คันธชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
912 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  เพชรพลอย
3. เด็กชายเอกพล  ประจญ
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ทอง
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายติณณภพ   จันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สีสัน
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
914 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธนฉาย  บัวขันธ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
 
1. นายธนาพล  ปรางนวล
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงแสงระวี   สีสัน
 
1. นางสาวศิธาชนันท์   ศรีศิริ
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสุธิชา   ศรีลาชัย
 
1. นางสาวลัดดารัตน์   รัตนพันธ์
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
2. เด็กหญิงวนิษา  เชื้อบรรดิษ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
4. เด็กชายอนุวัต  อักษร
5. เด็กหญิงอรปรียา  งามรูป
 
1. นางสาวรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาวกชกาน  อสิพงษ์
 
919 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงนันธิดา  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงภคพร  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงเพชรประกาย  ดวงอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
 
921 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมจิตร
 
1. นางสาวณัฐวดี  โยธา
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
922 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายธนากร  ทองบาง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีมะณี
2. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายกฤษนัย  สติกา
2. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
924 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  เหม็งพันธุ์
 
1. นางฐิติภัสร์  ประทุมมาลย์
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
926 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายฐานันดร  วรรณะ
2. เด็กชายสุทธิกมล  สว่างภพ
 
1. นายธีระพล  โสพัฒน์
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
928 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   เสาตรง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มูลดับ
 
1. นางสายสมร   คำศรี
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์จันทา
 
1. นางสาวรดาณัฐ   กันไชยชาติ
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  แก่นเมือง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายพลวัฒน์  ทองลอย
 
1. นางธันวา  บีกขุนทด
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทบุตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ใสดาว
3. เด็กหญิงปนัดดา  ในสว่าง
 
1. นายวสันต์  รังไสย์
2. นายสมพร  ยอดจักร
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
934 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงชญานิต  ศรีมุม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมูลชาติ
3. เด็กหญิงพรรณษา  ไชยทิพย์
 
1. นางเกษมศรี  โสภากุล
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนภัสกมล  พุฒมาลา
2. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวทวี  ประครอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
937 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายบุญชู   สมศรี
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
 
938 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงชุติมา   มุลานนท์
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
3. เด็กหญิงธีรดา   สายพิมพ์
4. เด็กหญิงวรรณิภา   พงษา
5. เด็กหญิงศิดา   พลแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันสีโห
 
939 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายทัตพงษ์  พันธ์แก่น
2. เด็กชายปรีชา  พันธ์มาลี
3. เด็กชายยงยุทธ์  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวภัทรวดี  สาระพงษ์
2. นางสุภัชฌา  บุญจูง
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระโพธิ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุดสังข์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
941 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายศรเพชร   ดวงสีดา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขวัญบัว
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
 
942 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายสุพัด  ทองขยัน
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงปนัทดา  น้ำเงิน
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
944 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไพรบึง
2. เด็กชายศาศวัต  เสมศรี
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
945 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.19 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ประอาง
2. เด็กชายสุรเชษ  ไก่แก้ว
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายวิทวัส  เกษี
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรงาม
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ทองลอย
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงศ์พิทักษ์
2. นายนภเกตน์   สุภาพ
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.25 เงิน 9 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามนุ
2. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงนราพร  มาลุน
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  พรมลี
3. เด็กหญิงวาสนา  กระโพธิ์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงอนัตตยา  ศรีกะชา
6. เด็กหญิงอภิชฎา  เงินดี
 
1. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางสาวสุดฤทัย  ปิตะศก
3. นางสาวสมยง  ภาษี
 
951 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.97 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กชายกิตติศักดิื  แก้วดี
2. เด็กชายศรราม  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องทิพย์  เตียศิริวัฒนาประภา
 
952 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
2. เด็กชายสิรภพ  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  เพชรประไพ
 
1. นางสาววิศรุตา  บัวบุญ
2. นางปารีณา  พงษ์วัน
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  ตะเคียนซก
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปราชัย
2. เด็กชายนราธิป  ขิงทอง
3. เด็กชายรัฐกร  บึงไกร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
2. นางสาวฉัตรฑิวิภา    จันทะดวง
 
955 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงจริยา  อาจเอื้อม
2. เด็กหญิงจุฬามณ๊  จันดำ
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กชายธีรดนย์  ปฏิทันโด
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีกุล
 
957 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1. เด็กชายจักรินทร์  ยอดสิน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กองทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  จันทรา
2. นางสาวสุชาดา  ยิ่งยงยุทธ
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาใจ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
3. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กชายกฤตนัน  กันตะภาค
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุขกาย
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
2. นางสุชาดา  ลวดชัยภูมิ
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์
 
1. นางกุลธิกานต์  แสนละเอียด
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นายสุเทียน  พรหมมะลิ
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
2. เด็กชายอรรถพล  อำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางลดาวัลย์  ปราถนา
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำเสียง
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสุรเกียรติ  มีทอง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
965 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรบึง
3. เด็กชายนราธิป  ศรีพรม
 
1. นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
 
966 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.8 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญณัช  คำเคน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำเบา
3. เด็กชายพุฒิเมธ  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาระภี  จุมนอก
2. นางโสภา  บุญร่วม
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
2. นางมรินทร์  พันธุระ
 
969 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
970 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงธนนันท์  ดวงธนู
 
1. นางสมหมาย  ศรวิมล
2. นางสาวภัทราพร  ศรีสมบัติ
 
971 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงบุญสิตา   แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร    แสงมาศ
 
1. นายวิรัตน์   หาดคำ
 
972 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นางสาวสุกัญญา  เพชรัตน์
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เทียนทอง
2. เด็กชายทศพล  คณิต
3. เด็กชายมนตรี  ชัยโคตร
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสนดี
5. เด็กหญิงศุภัทรา  บุญดี
6. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตติยะ  สิทธิศร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นเกษ
 
975 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา   มาสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์วดี   เทียนขาว
3. เด็กหญิงพัชรี   เขียวสด
 
1. นายชาตรี   เพ็งชัย
2. นางสาวยุพารัตน์   แก้ววงศ์
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กชายอนุชา  แก่นเกษ
2. เด็กชายเจษฎา  ประจวบสุข
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
977 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินาพร  สารทอง
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลหาร
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ระวัง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
980 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายประพัฒน์  จำปาโท
2. เด็กชายปรีชา  ขันทอง
3. เด็กชายศรายุทธ  บุญมา
 
1. นางสาววรดา  ธรรมอัควรกุล
2. นางสาวสุรี  สอนบุญทอง
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กชายชัยธวัช  ทองก่ำ
2. เด็กชายพัชรพล  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ตา
 
1. นายสมใจ  ครบอยู่
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงศิริรัตนภา  ลาวงษา
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
 
1. นางบุษบา  สิงห์คำ
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายนนทศักดิ์  ทองดี
2. เด็กชายอมรศักดิ์  บุญประกอบ
3. เด็กชายอรุพงศ์  อุตรา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  นรดี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อร่ามเรือง
 
1. นางประทุมทิพย์  ครบอยู่
2. นางธิดารัตน์  ปุคคละนันท์
 
987 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีไมล์
2. เด็กหญิงวัลลี  พรหมลิ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมลิ
 
1. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
2. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
 
988 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชีวาวิชญ์  ใยแจ่ม
2. เด็กชายวรพันธ์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายธงชัย   บุญขาว
2. เด็กชายพงษ์ศธร   จีนอิ่ม
3. เด็กชายภูวดล   ศรีลาชัย
 
1. นายปัญญา   สอนพูด
2. นางสาวสุวิมล  บุตรราช
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกชพร   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจิราพัชร   ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายวัชระ   ธรรมพร
2. นางอินทิราพร   ผิวเรือง
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำไสย์
 
1. นายโสรจน์   วราพุฒ
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปฏิภัทร์  พงษ์วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมานแพง
2. เด็กหญิงพรนพรัตน์  แพงบุญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีลาชัย
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
996 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิภา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
997 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  นามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. นางทิพรัตน์  คำแพง
2. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
998 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญลือ
2. เด็กหญิงปิยภัทร  ดวงจิตร์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เลือนลด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินโสภา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผักไหม
6. เด็กหญิงอำภา  หาดคำ
 
1. นางพรสวรรค์  กายราช
2. นางสาวพัทยา  วงรักษา
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ยองตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิดาลักชย์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงมลสิริ  อุปมา
5. เด็กชายวราวุธ  ใจมูล
6. เด็กชายเดชาวัต  อินทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางเกื้อกูล   ชูกลิ่น
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์วัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เรืองเพ็ง
 
1. นางพรรณวิภา   เสาเวียง
2. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
1001 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายธนกร   เสกศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์    สำฤทธิ์
3. เด็กชายเชิดศักดิ์    แก้วลอย
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวศิรดา    นันทะบัน
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางวณิศา  รัตนเกษสิริ
 
1003 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจันชิรา   น้อยคำ
2. เด็กชายอนุชา    สมพันธ์
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมุทิตา   คำเสียง
 
1. นายวัฒนา   ทองมนต์
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  วรรณบล
2. เด็กหญิงศศิประภาพร  คำปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุพัตรา  ทองสุข
 
1006 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา
2. เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ์
3. เด็กชายวัชรกร   วงษ์ปลั่ง
 
1. นางอัมพร  ใจนวน
2. นางธานี  ผิวงาม
 
1007 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.27 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สาระพงษ์
2. เด็กชายวีระพันธ์  พงษ์สุระ
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
1008 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.83 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายอักษร  พันธ์จันทร์
2. เด็กชายอัครเดช  พงษ์วัน
 
1. นางสาวสาวนี  สุขพันธ์
 
1009 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกิดรัมย์
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศรีไว
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
1011 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายบุญมา  ศรีลาชัย
3. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
 
1. นางเชิญพร  โนนน้อย
2. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1012 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลภัทร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
4. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คำศิริ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
3. นางสาววรรณิภา  ศรีชนะ
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายชัยอนันต์  ท้วมทวยหาญ
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมพา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมาศ
 
1. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญตา
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  อุตมะ
3. เด็กหญิงอรอุมา  จันทิมาลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1017 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงวนิดา  ดวงมณี
2. เด็กหญิงอนงค์นาจ  สะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
2. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
 
1018 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปาจะ
2. เด็กชายธนพล  อัครชาติ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   นาหมื่นไวย์
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางแสงจันทร์  มุสิกศิริพันธากร
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอัครเดช  เทาศิริ
 
1. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
 
1020 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายระพีภัทร  คำขาว
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
1021 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงอรทัย  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
1022 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายปลายไม้  ปรือปรัก
2. เด็กชายศักรินทร์  ปรือปรัก
 
1. นางสาวอินธุอร  สุรินทร์
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวกัญชพร  อมรสาธิต
2. นายพศิษฐ์  สังขาร
 
1. นางสุภาพรรณ  แพงอก
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงกชกร  งอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แกมแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
1026 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายณัฐชัย  พรหมแสง
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงธนาภร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสรัญญา  ชัยบังคม
 
1. นางปิยวดี  เติมใจ
 
1028 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายภูมินทร์  ชุกชุม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โอชารส
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์   โพธิ์สังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงดวงใจ  คูณชัย
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สำรวย
2. เด็กหญิงพรรณิทรา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงอลิศา  แสงเพ็ง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภักดีพงษ์
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญภา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
2. เด็กหญิงสายฝน  ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  สมภาร
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  ออกหาญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมชื่่น
3. เด็กหญิงภัทรภร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1037 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายธนกฤต  รอดประโคน
2. เด็กชายธนสาร  สายแก้ว
3. เด็กชายธีระดนย์  ไก่แก้ว
 
1. นายอมร  ศรีมะณี
2. นายศุภชัย  นัยเนตร
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายจิรภัทร  คำเหลี่ยม
2. เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว
3. เด็กหญิงอภิชญา  เสนคราม
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นางสาวญาตินันท์  เสนคราม
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยแสนสวด
2. เด็กหญิงอาณัฐธิดา  ประทุมจร
3. เด็กหญิงแอม  ไพรศรี
 
1. นางเกศสุดา  ดวงใจ
2. นายทวีศักดิ์  ดวงใจ
 
1040 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.64 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์พินิจ
2. เด็กชายปณิธาน  ทุมผารักษ์
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอัมภารัตน์  คำแปน
 
1. นายสุทิศ  คงศรี
2. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสิทธิกร  พันธุชาติ
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
1043 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษช์นันท์  มัทกิจ
2. เด็กชายปกรณ์  จันทิมพ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
1044 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กชายประจักษ์  ยอดพูน
2. เด็กชายปิยะพงษ์  วงศ์พินิจ
 
1. นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์
2. นางสาวจิราวรรณ  บุญส่ง
 
1045 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
2. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สุขงาม
4. เด็กหญิงรวินันท์  กล้าฉลาด
5. เด็กหญิงวังนภา  กุลนาม
6. เด็กหญิงสริตา  เป็นผล
 
1. นายนิติกร  ดอกพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
3. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ทองบาง
2. เด็กหญิงพัชราพร  มณีโชติ
3. เด็กหญิงพัชริญา  ณ. เชียงใหม่
 
1. นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก
2. นางรัตนา  ถนอม
 
1047 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสิงห์
2. เด็กชายเศรษฐา  โพคา
 
1. นายปรีชา  นนทะการ
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงเกศสุดา   พิมมาศ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
 
1049 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายธนวุฒิ   บัวรักษา
2. เด็กชายสรธร   กันทะเทตร
 
1. นางสาวอุบล   สิงห์ดำ
 
1050 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โมทนา
 
1. นางสาวสาริกา  บัวงาม
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรีมา
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เนาวรัตน์
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงณัชยา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราภา  อักษร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ดวงตา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นหิรัญ
4. เด็กหญิงปทัยทิพย์  ฟองมาลา
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พาสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
 
1. นางรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
3. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจาตุรงค์  อสิพงษ์
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  คุณพระ
3. เด็กชายสุทธินันท์  ดอนเหลือม
 
1. นายสมหมาย  บุญเย็น
2. นายประสาน  อ่อนศรี
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
3. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
1058 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เดือนขาว
2. เด็กหญิงศิรินทร์ประภา  พรหมลิ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมลิ
 
1. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
2. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  พันธ์แก่น
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
1060 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.79 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชัยชนะ  ไชยภา
2. เด็กชายเศารยะ  ขุนหาร
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
1061 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายกันตวิชญ์ นันทะสี  นันทะสี
2. เด็กชายชัชวาลย์   พานพบ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   วรรณทอง
4. เด็กชายณัฐพล   วรรณทอง
5. เด็กชายวัฒนา   ศรีสิงห์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วเจริญ
 
1. นางนิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายวงศกร  ศักดิ์วงษ์เวทย์
 
1. นางมธุรส  สงวนรัษฎ์
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายกิตติธัช  เพาะปลูก
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุภาวดี  จันครา
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายนิรัฐชา  ปานลา
2. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางเอื้อมพร  สมพงษ์
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงวิริยาพร  ทองพิเศษ
 
1. นางสาวบุณยาวีย์  เหลามี
 
1067 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสดา
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำภิโรชัย
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์ปภา  พงษ์วิเศษ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
2. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายภานุมาส  อินทนู
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วันเพ็ง
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงเกตุศรา   พุ่มเพ็ชร
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา   เสดา
2. เด็กหญิงธญาดา   ใจใหญ่
3. เด็กหญิงปานระพี   รมยาคม
 
1. นางนิสราศักดิ์   เจียมเจริญศักดิ์
2. นางสาวณัฐทินี   ใจศรี
 
1075 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกีรติชนน์   ประดับศรี
2. เด็กชายคชภัค   บุญศิริ
3. เด็กชายคุณากร   ดวงอินทร์
4. เด็กชายนราวิชญ์   สันดอน
5. เด็กชายภัทรดิษย์   กรสันเทียะ
6. เด็กชายวีรเดช   ปุริสาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   นาคญวน
2. นายสนอง   อูบคำ
3. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
 
1076 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตะเคียนศก
2. เด็กชายจารุณัฐ  คันศร
3. เด็กหญิงณญาดา  กระบวนศรี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มาดขาว
2. นางสาวณัจฉรียา  พวงราช
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพรหมณ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญชู
2. เด็กหญิงอรนรินทร์  สาลี
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายวิชัย  ร่วมทรัพย์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงจิตรตรา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
1081 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงพิรามล   เสนคราม
2. เด็กชายสุทัศน์   สุทำมา
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
1082 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 1. เด็กชายจิระพงศ์   พาลี
2. เด็กชายพงศธร   ฤกษ์จัน
3. เด็กชายวรพล   มะปรางค์
 
1. นางนุรัตน์   สุขยา
2. นางปิ่นประภา   เถระวัน
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  จันโท
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประมวล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประมวล
 
1. นายสนอง  อารีย์
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
1085 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายทักษิณ  สูงเนิน
2. เด็กชายประกาศิต  บุญร่วม
 
1. นางชลิตา  ตวนบุตร
2. นายภูฉาย  บำรุงตา
 
1086 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.93 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายชัชวาลย์  เดชแพทย์
2. เด็กชายภูวดล  ตันหัน
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
1087 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายสุภาพ  อุระเพ็ญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  สะใบ
2. เด็กหญิงปรีดาพร  หกเงิน
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุรชาติ
4. เด็กหญิงสิดารัตน์  สายแก้ว
5. เด็กหญิงสุดธิดา  เงินดี
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ทวี
 
1. นางสาวธนพร  ไชยโคตร
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
3. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  ผิรังคะเปาระ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
2. นางสาวบังอร  สุริเตอร์
 
1090 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.69 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ศรีทอง
2. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญจูง
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
1091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธีรเทพ  กำเนิด
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงยาง
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สมรัตน์
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภาวะหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สระปัญญา
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
1094 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายนนทพันธ์   รานอก
2. เด็กหญิงวนิดา    สุภนาม
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายคมสัน  อำไพ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  เชื้อบริบูรณ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1097 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายชลวิชญ์  จำนงค์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยโชติ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวพรรณทิวา  เตารัตน์
 
1098 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงชญานิศ  มะลิทอง
2. เด็กหญิงนมัสนันท์  จันทร
 
1. นางสาวสุพิชญา  เทพกิจ
 
1099 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กชายณัฐวินทร์   ไพรบึง
2. เด็กชายพิพัฒนสิทธิ์   พิมพ์นิ่ม
 
1. นางสาวจินดา   สีโวหะ
 
1100 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีพูล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เติมสกุลเดช
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  องอาจ
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงศ์
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสิงห์
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
 
1103 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  ผดุงชาติ
 
1. นางอนงค์  บุดดาวงษ์
2. นางศิริพรรณ  มะนู
 
1104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายกิตติภพ   วิเศษชาติ
2. เด็กชายกีตภัทร    วิเศษชาติ
3. เด็กชายภัทรพล   ปุญญา
4. เด็กชายมงคลชัย   คำมา
5. เด็กชายอดิศักดิ์   สมนาค
6. เด็กชายอัษฎาวุธ   นาคนวล
 
1. นายพิจิตร   ประมวล
2. นายสันติสุข    บุญเสริม
3. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
1105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงชนันธร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงปภัสรา  พรหมแฉ่ง
3. เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  วันโท
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางสาวจิตร  จันทร์ทิพย์
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนา
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงพรวดี  ลาปราบ
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพรดา  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย  พลหาญ
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
2. นางนิรมล  อาจวิเชียร
 
1109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวใบ
2. เด็กชายธนกร  บุทธนา
3. เด็กชายเสกสรรค์  อุดงษ์
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
 
1110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ตา
2. เด็กชายวิทยา  ทองดี
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
2. นางแสงดาว  ต้นกันยา
 
1111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงชัชชานันท์   คึมสูง
2. เด็กหญิงฐิติยารัตน์   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงปิยณัฐ   ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงศิรินภา   คำขาว
5. เด็กหญิงสุธาศิณี   สติมั่น
6. เด็กหญิงเกษมณี   ใจดี
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
1112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงอธิชา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอัญชนา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอารยา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางสาวปวีณา   บุตะเคียน
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิชัย  บุญคง
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
1114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวจันทร์
3. เด็กชายเอกพล  แก่นคูณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  สถานพงษ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาวดี  จันครา
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สิงหะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนทวีสุข
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายศิริโชค  จิตร์นอก
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
1118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1. เด็กชายปิยภัทธ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวมานิดา  พนมพิบูล
 
1119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายศักดา  ระหาร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสูง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางฐิติมา  เทาศิริ
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
1121 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กหญิงสาธิตา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอริสา   สืบสุนทร
 
1. นายเดชา   อานไธสง
2. นางสาวเพ็ญศรี   อาจสาลี
 
1122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงธนภรณ์   พงษ์ชาติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ฟองสมุทร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   บึงไกร
 
1. นายสมพงษ์   จันเทศ
2. นางประภาพร  สร้อยแม้น
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัญธิกา   พรอินทร์
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ระหาร
 
1. นางพัชรี  พิลากุล
2. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
1124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชูเกียรติ   แปลงงาม
2. เด็กชายธิติชัย   จันทร์สุข
3. เด็กชายพรชัย  พลเเก้ว
 
1. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
1125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงรัตติญากร  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงศศิยากรณ์  ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงไพลิน  อาจใจ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
2. นางนัด  สุขพันธ์
 
1126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงนภา  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีบุญ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
1127 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์   เจริญสุข
2. เด็กชายมีเดช   มะโนชาติ
 
1. นางกัญจน์ณภัทร  ประวาฬ
 
1128 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงพาณิภัค  พรหมชาติ
2. เด็กชายวรภพ  ยาศรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  กันยามัย
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางจิระนันท์  โสพันธ์
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บริสุทธิ์
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพรนภา  ทรงจิตร
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ไชยคง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สอนแพง
3. เด็กชายเรืองรุจ  ขันทิน
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 12 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรา  พงษ์สุระ
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
 
1133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายชัยมงคล  แดงราช
2. เด็กชายนิติภูมิ  ช่วยรัมย์
 
1. นายทองกุล  สมบัติ
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ปรารถนา
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายอนุชัย  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางวรัญญา  ทองมนต์
 
1136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินธนู
3. เด็กหญิงอริสรา  มากมาย
 
1. นางผกากรอง  สำราญล้ำ
2. นายบัญชา  สำราญล้ำ
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำแพง
2. เด็กชายสถาปณิก  เถาบุญ
 
1. นางบัวพา  คำแพง
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอุไรพร  เจียงพงษ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
1139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายยนต์ชัย  พงษ์สุระ
2. เด็กชายราชวัตร  จันทร์สมุทร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สว่าง
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  สว่าง
 
1. นายพีรวัส  หล้าคำรวย
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมิงทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
1141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายประดน  ปรือปรัก
2. เด็กชายเทิดชู  ปรือปรัก
 
1. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
1142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายธนากร  จำนิล
2. เด็กชายบุญเกิด  พงษ์สุระ
 
1. นายประเสริฐ  พงษ์สุระ
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวราลี  ดีศรีเกตุ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายภาณุทัศน์  เพริศพรรณราย
2. เด็กหญิงสุรินดา  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุวะนีย์  รัตนวัน
 
1. นางบุญตา  จุมพิศ
 
1145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายวีระภัทร  เทศขันธ์
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  เจียงคำพล
 
1. นายอุดมพร  ศรีระษา
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กหญิงธนัทชา    ดำริสม
2. เด็กหญิงนิตยา   พิมพ์เพียง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์   อินตา
4. เด็กชายศราวุธ   ดัชถุยาวัตร
5. เด็กชายสนธยา   อินตา
6. เด็กชายสรรพวัต   พันธมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  วุทธิยา
2. นางสาวสุภาพร  สายเพ็ชร
3. นางกาญจนา  พาสวัสดิ์
 
1147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงยุวันดา  อาสา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อินทอง
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
1148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ระยับศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์
3. เด็กหญิงบุญญิษา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงภัทรวดี  จรเด็จ
5. เด็กหญิงฤดีรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประมวล
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางจีน  อินทร์จันทร์
3. นางสุชาดา  คำเสียง
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วมงคล
2. เด็กชายทณพัด   คำเหลี่ยม
3. เด็กชายธีระยุทธ   พรไชย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พันแก่น
5. เด็กชายปิยังกูร  มาลัย
6. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวพรทิพย์   จันทครู
2. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงปวีณา  นัดทะ
 
1. นายธีรพงษ์  อินทร์พิทักษ์
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อภัยสม
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงขวัญธิชา  เพชรงา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธรรมกิจ
 
1. นางมลทา  ทรงศรี
2. นางสาวณัฏทิชา  สันดอน
 
1153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศศิธร  สุขแจ้ง
2. เด็กชายศุภกิจ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉัตรสุรีย์  อรัญ
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรดาห์
2. เด็กชายประวัติ  พันชัย
3. เด็กหญิงพิชชากร  พงษ์สุระ
 
1. นายทองสุข  คำมา
2. นางประนอมพันธ์  คำมา
 
1155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  พุ่มนาค
2. เด็กชายสุริยา  แสงเนตร
 
1. นายเดชา  กรสันเทียะ
2. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
 
1156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  มาตตรี
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิพรรณ  คำจันลา
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายศิรชัย  บังเอิญ
2. เด็กหญิงสาลินี  ศรีกะชา
 
1. นายสมศักดิ์  กองทรัพย์
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
1159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญขาว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์มืด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ภาษี
 
1. นางเนตรดาว  บุญขาว
2. นางสาวสุณัฐฌา  มากมาย
 
1160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  โสมา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
1161 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กชายปิยะ  ทองอินทร์
2. เด็กชายอัครพล  สติ
 
1. นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
2. นางสาวดวงแข  อินทนนท์
 
1162 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษมทาง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามพรม
 
1. นางจรรยา  พงษ์สัมณะ
2. นางบุปผา  จันภักดี
 
1163 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายศาสตรา  สามัญแก้ว
2. เด็กชายไชยา  กระโพธิ์
 
1. นางขวัญชนก  ดวงพิมพ์
2. นางสาวเมธาวี  ตินานันท์
 
1164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธีรเดช  คำวงษ์
2. เด็กชายพรมมินทร์  ศรีสิงห์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  สุคน
4. เด็กชายอนุชา  โคนาบาล
5. เด็กชายอิริยะ  มะโน
6. เด็กชายเพชรรัตน์  บุญเพ็ง
 
1. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
1165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองภู่
3. เด็กหญิงปนัดดา  ใจมนต์
 
1. นางสาวพุธิตา   คำเหลือ
2. นางสาวรุ่งนภา   บุตะเคียน
 
1166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงลลิดา  ศรีชาแอน
3. เด็กหญิงวีรกานต์  บุญเลิศชัยศิริ
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางสาววารุณี  จักขุพันธ์
 
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 13 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  อินธิเสน
 
1. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายองอาจ  สังสะเกตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เกษแก้ว
 
1169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
1170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ประดิษฐ์
2. เด็กชายเจตพล  ศรีมาศ
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
1171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.05 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สมเพ็ชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   สำรวย
 
1. นางสาวสมาพร   จันทพันธ์
 
1172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงวาธิญา  พิศวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายอนันตภูมิ  แสงมาศ
2. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
1174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  บัวเกษ
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงวิภาดา  สะอาด
 
1. นางศิริวรรณ  สิงห์อาจ
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
1178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงทิตยา  เหล่ามาลา
2. เด็กชายสุริยา  สากล
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
1179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายธนากร  อาจจำปา
2. เด็กหญิงพิยดา  มูลดับ
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
1180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.94 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายธนากร  สว่างภพ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ภิญโญ
 
1. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรเดช
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
1182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสนสนั่น
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
1184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  จาตูม
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
1185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายพิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โคตมา
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
1187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุนันทา   คงรัมย์
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
1188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญสินี  ชัยศิรินันท์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เอ็จสี
3. เด็กชายสุภัค  ปราบภัย
 
1. นางจันทวรรณ  ประสารทอง
2. นางสาวแหวนเพชร  ใจมนต์
 
1189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปณิดา  สุพันธ์
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สีหะราช
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันตา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายชาญชัย  ตอนศรี
 
1191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  เบื้องสุวรรณ์
2. เด็กชายปริญญา  ประสารเนตร
 
1. นางรำไพ  น้ำคำ
2. นางสุดาวรรณ  จันครา
 
1192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.08 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรพวง
2. เด็กชายภานุภัทร  เงินดี
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายธีรเทพ   กลำเงิน
2. เด็กชายพิชิตชัย   ไพรบึง
3. เด็กชายราวิน   ไชยชนะ
4. เด็กชายวัชรพงษ์   สุดา
5. เด็กชายสุทัศน์  สุทำมา
6. เด็กชายสุทิวัส  พันธ์แก่น
 
1. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
3. นายสาธิต  สารทอง
 
1194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิลาดี
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เมฆโต
 
1. นางเสาวนีย์  โคษา
 
1196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  พงษ์สุระ
2. เด็กชายเจษฎา  คะสุดใจ
 
1. นายศรีรัตน์  ประมวล
 
1197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายศูภชัย  จันทอง
2. เด็กชายสืบธง  อึงกล้า
 
1. นายสุพัฒน์  จันครา
2. นายสิทธิชัย  จันครา
 
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  สมทอง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงสุมิตตา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หาญบาง
3. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม
 
1. นางปราณี  ชาญเชี่ยว
2. นายวิฑูรย์  ไทยน้อย
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายจิรายุ  สีตะวัน
2. เด็กหญิงนริศรา  รัตนวัน
3. เด็กชายปาราเมศ  สมบัน
 
1. นางนิภา  ณุศรีจันทร์
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
1201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายคมพิทักษ์  รัตนวัน
2. เด็กชายชิติพัทธ์  รัตนวัน
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  สีตะวัน
 
1. นายวิทยา  นาโสก
2. นายพีรวัส  หล้าคำรวย
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รัตนวัน
 
1. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
1203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายทิชากร  บุญช่วย
2. เด็กชายธนพนธ์  ไชยคำ
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรวิมล
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
1204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงวรรวิสา  พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสกุลกาญต์  ไชยปัญญา
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.75 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สอนภักดี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ลาพงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เดชวงษ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงแพนแก้ว  ศิริสุข
 
1. นางสาวเยาวดี  ดวงอินทร์
 
1207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ตองอบ
2. เด็กชายจิราวัตร์   บุญมี
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
1208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.85 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายจิตกร  งามฉลาด
2. เด็กชายชัยสิทธิื์  บุญขาว
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงภัคธิดา  เถาว์ชาลี
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
1210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริอร  ค้ำคูณ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
1211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
1212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดจักร
2. เด็กชายพนิตนันท์  ยอดจักร
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
1213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
1214 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุทาริณี  คำวิเศษ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยโชติ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  พลางวัน
 
1. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
1215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
1216 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.3 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกุลทวดี  เทพแสง
2. เด็กหญิงพรชิตา  มวยคล่อง
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมุนลี
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นายบัญชา  น้อยสงวน
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อสิพงษ์
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
1218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายจงจรัส   ชาบุญเรือง
2. เด็กชายสมยศ   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสมาพร   จันทพันธ์
 
1219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  พรมดี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  โพธิ์นอก
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
2. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ศรีมาศ
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
1221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงเมศินี   พิทักษ์มงคล
 
1. นางสุวิดา   ผุดผา
 
1222 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงนาติกา  เทพณรงค์
3. เด็กหญิงศิรินญา  มาลาศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  มณีคำ
2. นางแก้วมณี   บัวเขียว
 
1223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
 
1224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
1225 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสายธาร   รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวธนารัตน์   สำเภาดี
 
1226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณฐพร  โสริยาท
2. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์ทะเสณ
 
1. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
1227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
 
1. นายสุชาติ  สายแก้ว
 
1228 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายภานุพงศ์  วงศาเทียม
2. เด็กชายศราวุธ  สว่างภพ
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1229 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายธนดล  สายแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชคูณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  สร้อยเพชร
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  คำสุข
3. เด็กหญิงเอมรินทร์  ตาดม่วง
 
1. นางสาวพัทยา  วงรักษา
2. นางวิภา  ชวดพงษ์
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  คำแพง
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
1233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กชายจิรพงษ์  สุพรรณ์
2. เด็กชายศุภขรรชัย  มีศรี
 
1. นายสุคต  เจริญจิตต์
 
1234 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุลีกร  สมร
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ทองฮีง
3. เด็กหญิงวาสิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงชณิกา   บุญจูง
2. เด็กหญิงชนิสรา   บรรณชาติ
3. เด็กหญิงพัณณิตา   พิมพ์แต้ม
 
1. นางไพจิตต์   ชิณวงศ์
 
1236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงธันยา   แสงอุ่น
2. เด็กชายภูริภัทร   ทองหล่อ
3. เด็กชายระพีพัฒน์   ยอดอาจ
 
1. นางชีวพร   พิมพ์จันทร์
2. นางชญาดา  ใยบัว
 
1237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายธนากร   แสงมาศ
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวประภาพร  รวมวงค์
 
1239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนัสกรณ์  รูปคุ้ม
2. เด็กหญิงพรประภา  สุทธศิริ
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
1240 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา   เวียงคำ
2. เด็กชายณัชชานนท์   ธรรมทอง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองจันทร์
 
1. นางศรี   อินสุระ
2. นางนวลจันทร์   ชาติชาวนา
 
1241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.52 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายธีรพัทร์  พลแก้ว
2. เด็กชายสิรพบ   พลแก้ว
 
1. นายศราวุธ   น้อยผา
 
1242 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา   ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงอรปรีญา   พลแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ธรรมประเสริฐ
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายปัญญณัท  เจริญบุตร
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สินธุการ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน
2. นางสาวอินทิรา  นวนจันทร์
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กชายธนาณพ  วงค์พินิจ
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
 
1245 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายจิราวัตร   บุญร่วม
2. เด็กชายธีระเดช   ตวนบุตร
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงวริษา  ช่วยประทิว
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
1247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงดรุณี  หาญพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองลอย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุมนทา
 
1. นางอรจิราส์  คมนาคม
2. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
 
1248 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายฉัตรพงษ์  จำปากุล
2. เด็กชายทีราวัฒน์  ศรบุญทอง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวกฤติมา  มูลจัด
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
1250 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
2. เด็กชายพงศกร  นันทะสิงห์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีดาว
 
1252 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงชัชฎา  จันลา
2. เด็กหญิงพัชรินยา  โยโส
3. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
1253 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ถาวร
2. เด็กชายปวริศ  เฉลิมพล
3. เด็กชายสุขสันต์  ไชยชาญ
 
1. นางสุนิดา  ไพรบึง
2. นางจรรยา  คำศรี
 
1254 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หว่างรัมย์
2. เด็กหญิงสิริพร  บัวทอง
3. เด็กหญิงอรุณี  หอมหวล
 
1. นางจรรยา  คำศรี
2. นางสุนิดา  ไพรบึง
 
1255 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กชายประวิทย์    พันธมาศ
 
1. นางสาวแสงระวี  ชูศรีทอง
 
1256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.85 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายกฤตยชน์   รุ่งแสง
2. เด็กชายวีระพงษ์   วันไสย์
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายดวงตะวัน  จันทร์แพง
2. เด็กชายธีรเทพ  ธรรมวงศ์
3. เด็กชายภาณุวิทย์  รัตนพันธ์
4. เด็กชายวรภพ  ศิลาชัย
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  คำขาว
6. เด็กชายเอกชัย  แสงเพ็ง
 
1. นายอรรถพล   ณ อุบล
2. นายสมภพ  พุทธมนต์
 
1258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.74 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  ยอดทอง
2. เด็กชายสัตตานันท์  กุมาร
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
 
1259 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองทองหลาง
2. เด็กหญิงสุธิกาญจน์  เหล็กสูงเนิน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
2. นายธีระชัย  เพิ่มพร
 
1260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
2. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
2. นายทองสุข  คำมา
 
1261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
1262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
1263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  มีสุขภาพ
2. เด็กหญิงสุทาวี  อักษร
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
2. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
1264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงญาดา  อินธ์พันธิ์
2. เด็กชายศุภกร  ธิอามาตย์
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางวิภาวรรณ  สุพรรณ์
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงธิดาพร  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงเขมิกา  ประจีน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
 
1266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.64 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าแค
2. เด็กชายพันธกานต์  อ่ำชาวนา
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กหญิงนภา  ทองแดง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตอนศรี
3. เด็กหญิงอรจิรา  เจียงเพ็ง
 
1. นางสมพิศ  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
1268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  ศรีพูล
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
 
1269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
 
1270 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงอลิษา  บุญขาว
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
2. นางสาวภิญญุพัชญ์  ทรัพยสกุลศักดา
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงสมิตา  ทองมนต์
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
1272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายมณฑล  สาธุจรัญ
3. เด็กชายวีระชัย  อาจใจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ฮวดศรี
2. นางสาวนิภาพร  จันดำ
 
1273 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
2. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประชัญ  สีทา
 
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายธนาดล  อุดร
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
1275 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์วิเศษ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างภพ
 
1. นางสาวอลิษรา  หอมจำปา
2. นางอรวรรณ  สาระชาติ
 
1276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสูง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
1277 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรงา
2. เด็กหญิงฌาติญา  งอธิราช
3. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
1278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
 
1. นางอรณี  มูลดับ
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
2. เด็กหญิงพรนภา  มงคลสาร
3. เด็กหญิงออมทรัพย์  กล้วยนิจ
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นายสนั่น  โสริยาตร
 
1280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายปรีดายาธร   อินทนนท์
2. เด็กชายพลากร   อินทนนท์
3. เด็กชายศุลกิตติ์   จันดาบุตร
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
1281 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภัครพงษ์  แพงศรี
2. เด็กชายสุขกร  เย็นใจ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
1282 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา   เชือมรัมย์
2. เด็กชายอรรถพล   สอนศรี
 
1. นายกัมปนาท   ขุมทอง
 
1283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
 
1. นางสาวฎิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
 
1284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงเอมิเลีย   เช็กโก
 
1. นางสาวปาณนาถ   หิตะชาติ
 
1285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชากร   ทองมนต์
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำสุข
3. เด็กหญิงอาริศา   บุตะเคียน
 
1. นางธัญวลัย  เงาศรี
2. นางศิริรัตน์  ดอกพอง
 
1286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงอภัสรา   น้ำคำ
 
1. นางปิยะฉัตร   ผ่านพินิจ
 
1287 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองมนต์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  บุญตา
3. เด็กหญิงพศิกา  สุภารัตน์
 
1. นายนายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   คุ้มรอบ
 
1. นางสาคร  ใจเต็ม
 
1289 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงจันทิมา   ขันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงวรัชยา   ใจมนต์
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุตะเคียน
 
1290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายคมสันต์  ทองสนิท
2. เด็กชายธีระพงษ์  นึกดี
3. เด็กชายพิทักษ์  บุตรงาม
4. เด็กชายวรวิทย์  สิงหาคำ
5. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เลิศ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  บุตรเครือ
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
2. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์
3. นายโสภณ  บุญช่วย
 
1291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.75 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิศร
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   มนตรีพิลา
2. เด็กหญิงปาจรีย์   ย่อมมี
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   สุภาพ
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์   หมวกพิมาย
 
1293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
1294 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กชายธีรพงษ์  แก้ววิชัย
 
1. นางสาวชุลีพร  นีระมนต์
 
1295 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงณัฐปรียา  สีตะวัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญประสพ
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
1296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายธีรภัทร  เป็นผล
 
1. นางวราภรณ์  กองทรัพย์
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
2. เด็กชายภูมินทร์   คำคนซื่อ
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางมณฑิตา  ทองกล่ำ
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   แก่นอินทร์
2. เด็กชายอภิธนวัชร   เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
1299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  เนียมหอม
2. เด็กหญิงสุนิดา  สีสัน
 
1. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
1300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมลิ
2. เด็กหญิงวรกมล  รอดพ้น
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเชิด
 
1301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงปิยณภัทร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทวีจันทร์
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
2. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
 
1302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.71 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ชินภักดี
2. เด็กชายพลพล  วันยะ
 
1. นายสิทธิชัย  อรรคบุตร
 
1303 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทองมา
2. เด็กหญิงฐิติพร    จันทอง
3. เด็กชายเบญจพล   จันทร์ทอง
 
1. นางกฤษณา    ชัยวิเศษ
 
1304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กชายอิทธิพล  ปัญญาลา
 
1. นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายพรชัย  แก้วชัยศรี
 
1. นางนวลจันทร์  นามวงศ์
 
1307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เป้งทอง
3. เด็กหญิงอีฟศราภรณ์  สุขกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
1308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  เรวบุตร
2. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ยุวพรม
 
1. นางสมใจ  คุดนา
2. นายดอน  มะนู
 
1309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐติยา   เทาศิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนพันธ์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
1310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กหญิงสโรชา  บุญร่วม
 
1. นางจีรนาถ   โก้จันทึก
 
1312 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  จันทชิต
2. เด็กชายเกียรติกมล  รากวงษ์
 
1. นางวัฒนะ  แก่นเกษ
2. นางบูชา  จันครา
 
1313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1314 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงขรณ์
2. เด็กชายนภัทร  แก้วละมุน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
1315 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   มินขุนทด
2. เด็กชายวรรณกานต์   บุตะเคียน
 
1. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรัก
2. เด็กหญิงบุญทริกา  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  ภักดีพงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  โคษา
6. เด็กหญิงอภิชญา  โสริยาต
 
1. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
2. นางบุญเลื่อน  อินทธนู
3. นายสุดสาคร  สมศรี
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ์  หงษ์หา
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ไก่แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
1318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพล  อาศัย
2. เด็กชายปารเมศ  สว่างภพ
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
4. เด็กชายอนุชา  สว่างภพ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำผง
6. เด็กชายโชติกะ  เหมือนตา
 
1. นายวัจนพล  เสดา
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
3. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กหญิงสุวนันท์    โพธิสาร
2. เด็กชายเพชรรัตน์   วงษ์นาค
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวจรรยา   ชินทอง
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงอุรชา  พงษ์สุระ
 
1. นางพยอม  แก่นอาสา
 
1321 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิละชัย
2. เด็กหญิงนิพาดา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทรพล
 
1. นางบุญน้อม  ประคำมินทร์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชนภัทร   ยอมศรี
 
1. นายวิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
1323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงชนินาถ  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงทิพพามณี  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงวิภาดา  พงษ์วัน
 
1. นางภวัน  ชมเมือง
2. นายคำนึง  ชมเมือง
 
1324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.68 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายชนะภัย  ทองทิพย์
2. เด็กชายธนพล  ป้อมนิล
 
1. นายสนั่น  โสริยาตร
 
1325 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงการติมา  คำภีร์
2. เด็กหญิงยอฉัตร  ฉิมพินิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แพงวิเศษ
 
1. นางพรรณี  กลางมณี
2. นางสาวศิริวิมล  ใจหวัง
 
1326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ    จันทไทย
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แก้ววงศ์
 
1327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
1328 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธาทิพย์  เสมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  หอมหุน
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุนันท์
2. เด็กชายศาสตรา  คำภา
 
1. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
2. นางเพ็ชรี  อุระดา
 
1330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 46.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนุ
2. เด็กหญิงรวิพร  แก้วคูนอก
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์สุระ
 
1. นายชัยวุฒิ  ดีด้วยมี
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
1331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.01 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีเลิศ
2. เด็กชายพงศธร  ประมวล
 
1. นายจตุรงค์  เพ็งแจ่ม
 
1332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.01 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแพง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ครองใจ
 
1. นางสาวปัทมา  สาลี
 
1333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงฉัตรชาฎา  วาที
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางจริยา  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
1335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทิมาลย์
2. เด็กชายกันทรากร  บุญจูง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สุดา
4. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  นิลชัย
6. เด็กชายเจษฎา  อาจศิริ
 
1. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
2. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
3. นางมะลิวัลย์  จะริรัมย์
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายนิรวุฒิ  ระยับศรี
2. เด็กหญิงศศิณา  ระยับศรี
 
1. นางชนากานต์  บุตรศาสตร์
 
1337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธีรพงศ์  พันธุ์เลขา
2. เด็กชายธีรภัทร  กาลพงษ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  ฉิมพาลี
4. เด็กชายภาคภูมิ  หอมเหลือ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ระยับศรี
6. เด็กชายศรายุทธ  ระยับศรี
 
1. นายชนาธิป  ประมวล
2. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
2. เด็กหญิงละไม  อัครชาติ
 
1. นางสุนี  บุญเยี่ยม
 
1339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงพัชริญา  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
1340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กชายตะวันรุ่ง  นางาม
5. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
6. เด็กชายพิทักษ์  อาจภักดี
 
1. นายสุนันท์  จันทิชัย
2. นางอารีย์  วันทะวงษ์
3. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
1341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชาญ
2. เด็กชายธานิน  อินธนู
3. เด็กชายปราบดา  มากุญชร
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ปะทะวัง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  วติวุฒิเศรษฐ
6. เด็กชายอนุชา  รัตนวัน
 
1. นายสนิท  ปิ่นหอม
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
1343 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
2. เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ
2. นางฉวีวรรณ  ภูริเดชพัชรพงศ์
 
1344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงธีรดา   แก้วท้วม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
1345 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายศุภวิทย์  ศรีวัง
2. เด็กชายอนุภาพ  ทวีชาติ
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
1346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ไวนุนาวิน
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  เกษแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  อสิพงษ์
2. นายณรงค์พล  เกษกุล
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 17 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายปกรณ์  จันทิม
 
1. นางชนมณ์กานต์  มาสขาว
 
1348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.95 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายชินพัฒน์  เลิศล้น
2. เด็กชายเรืองยศ  ยอดมีกลิ่น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
1349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.86 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายธนาดูล  ตะเคียนราม
2. เด็กชายธาดา  ปัดชา
 
1. นางนันทวัน  แพงมา
 
1350 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุธรรมมา
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นายสุริยันต์  เวียงนนท์
 
1351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงภิรมน  บุญร่วม
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
1352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายคมกฤต   สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีสิงห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   โพนศิริ
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิทยา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเอี่ยม
 
1354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  นิสัยดี
2. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
 
1. นางสาวจันทนา  ดิษฐ์ประสพ
 
1355 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.4 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   ต่อุคุณ
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สาระพงษ์
3. เด็กชายธีระวิทย์  สายแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทอง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศิลาชัย
 
1. จ.ส.อ.เสาวนีย์  อสิพงษ์
2. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25.08 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายภัทราวุธ  นวลแสง
2. เด็กชายเสกสรรค์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์
 
1359 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงสุภัสสร   จันทา
2. เด็กชายอนิวัฒน์   แก้วเจริญ
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
1360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
1361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายปริมปภาภรณ์   ไสยสมบัติ
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
 
1362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงชาม  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงบุษบา  วันนุบล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   มะปราง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
1364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเลิศชาย  ภูผานี
 
1. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ
 
1365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงอินทิรา   ปิ่นหอม
 
1. นางสาวปาณนาถ  หิตะชาติ
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปนิดา  สุพันธ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
1367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยมาศ
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงวันทนา  ยอดบุตร
 
1. นางนางลัดดา  ใจนวน
2. นางนางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงวรากร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงเมธินี  ศรีกะชา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
1369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินทิไย
 
1. นางสาธิยา  สิทธิศร
 
1370 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วันทา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  จันดำ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงดวงพร   คุ้มรอบ
2. เด็กชายธงชัย   โพธิสาร
 
1. นางโสพิณ  เนียมจิตร
2. นางพัชรี  พิลากุล
 
1372 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เรืองภู่
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวพุธิตา  คำเหลืิอ
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงกัญยาภรณ์  สีแดด
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
1374 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชญานนท์  ปานดำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงศุทธินี  ประอางค์
 
1. นางสมภาร  นัยเนตร
 
1375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ไกรวิเศษ
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงอนันยา  ธะนะชาติ
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
 
1377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  กระโพธิ์
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
1378 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายจัทรนรินทร์  ใจดี
2. เด็กชายศรัญยู  จันทร์สทุทร
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
1379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววัฒนา  งามเปรี่ยม
 
1380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงญาณิดา   ศรีระษา
2. เด็กชายอภินันท์   มียศเรืองรอง
3. เด็กชายแจ่มนภา  แจ้งสว่าง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรเมธ  เหล่าเลิศ
 
1. นางเข็มมาลา  ก้อนคำ
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
2. เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
3. เด็กชายธีรัช  หล้าธรรม
4. เด็กชายปิยะพงษ์  จันทอง
5. เด็กชายพรมงคล  รัตนโสภา
6. เด็กชายอติวิชญ์  อสิพงษ์
 
1. นายมานพ  ศรีทานี
2. นางธนันศรี  บุญเย็น
3. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสัน
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
1384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
1385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณสวาท
2. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
1386 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงญาณภัทร  จันคณา
2. เด็กชายประกาศิต  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีพูล
 
1387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    พันจันดา
2. เด็กชายอานนท์   ศิลาชัย
 
1. นายศิริวัฒน์   ชัยวิเศษ
 
1388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
1389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.81 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กชายพนาวัน  บุญสม
2. เด็กชายสุระพรชัย  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
1390 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ
2. เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
2. นางจินตนาพร  ใจสว่าง
 
1391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางจงกล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
1392 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วธรรม
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
1393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงญาดา   ทองมนต์
2. เด็กหญิงณัฎชญา   อมรวิศิษฏ์
3. เด็กหญิงปริญญา   ศรีนุกูล
 
1. นางเยาวภา   วังคะพันธ์
2. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
1394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มันทะราช
3. เด็กหญิงศุภักษร  จันทอง
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
1395 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายกฤษณพล   จันทร์ใหม่
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
 
1. นางสาวสุไทย   บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ   จันสีโห
 
1396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปวริศร์   กุลไชย
2. เด็กหญิงโศรดา   หอมจิตร
 
1. นางจีระพร  บุญขาว
2. นางโสพิน   เนียมจิตร
 
1397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจันทราการต์  ไชยโชติ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  เขียวอ่อน
 
1. นางนงค์นุช  นามแสง
2. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
1399 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายธีรวุธ  สายสังข์
2. เด็กชายสระเพชร  หอมจันทร์
3. เด็กชายเจตนิพัธท์  โยธี
 
1. นางพิชญากรณ์  สุกิตติยาโน
2. นางสาวฉัตราวดี  ยาศรี
 
1400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุดสดี
2. เด็กหญิงลลิดา   ไพรบึง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์   ทารถ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสาธิต  สารทอง
 
1401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทกรณ์
2. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญกว้าง
 
1. นางวราลักษณ์  ชูวังวัด
2. นางสาวนุชจรี  คำแสน
 
1402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามชารี
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางอัจอรกัลย์  สระแก้ว
 
1403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สีด้วง
 
1. นายยัน  สมรัตน์
 
1404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวงศธร  คูณทวี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ระยับศรี
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยผา
 
1405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปรือปรัก
2. เด็กชายอัครพล  เอี้ยงกลาง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
1406 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงกมลชนก  บรรจง
2. เด็กชายอธิคม  ดวงโสภา
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวณัฐฐศศิอร  สมบัติวงศ์
 
1407 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัญทวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพัชรพล  เข็มทอง
3. เด็กชายเดชาวัฒ  เข็มทอง
 
1. นางกฤติมา  มูลจัด
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
 
1408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายดลฤทธิ์  เขียวพันธ์
2. เด็กชายธนากร  ศิระมาตร
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  ผาสุข
 
1. นางจิรา  ศรวิมล
2. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
1409 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายธนรัชต์   จันภักดี
2. เด็กชายศรุต   จารุกุลธนดล
 
1. นางสาวเกษร   งามศรี
2. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
1410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงพิมลแข   แหวนเงิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
1411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์   ต่อคุณ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
1412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมทิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
1413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กชายลิขิต  ปักศรี
2. เด็กชายสราวุธ  รายเรียงรอบชัฎ
 
1. นายสัญญา  ใจมนต์
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอัยลดา  คะเรรัมย์
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1415 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 49.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงชลิตา   จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงนราสร   เมืองด้วง
3. เด็กหญิงวรรณนิภา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวสุนารี   วันนา
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
1416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
1417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.77 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์   มิถุนดี
2. เด็กชายเกียรติบดินทร์   พันธเสน
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
1418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงกอบกุล   ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายวัฒนา  ทองมนต์
 
1419 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บุญก้อน
2. เด็กชายติณณภพ   ไพรบึง
3. เด็กชายยศกร   ทองทิพย์
 
1. นางพัชรพร   ยอดโพธิ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยนะรา
 
1420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.99 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายกฤษต   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กชายสุรทัศน์   ชื่นชม
 
1. นายสนั่น   ชาติชาวนา
 
1421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติยากรณ์  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงวิไลจิตร  เรืองโสม
3. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  โชติชุม
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
1422 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงดวงนภา  ไพรวงษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลำกระโทก
3. เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา  คำมี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  โคยามา
2. นางสาวสุจิตรา  ตระกูลพงษ์
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา  สุนันต์
2. เด็กชายวีระวัตร  รุ่งแสง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปลูกพันธ์
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางสนอง  สายสุพรรณ์
 
1424 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตอนศรี
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
2. นางสาวคชาภรณ์  โกฏิทอง
 
1425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สายสังข์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประทุม