สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   หอมหุน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายทักษิณ  สมทอง
2. เด็กชายปิยะนนท์  สาลิวงค์
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายชูชนะศักดิ์  บรรจง
2. เด็กชายอิสราวุฒิ  ระยับศรี
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  บุญมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองแดง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล   นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงอารียา  เกษหอม
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
2. เด็กชายวายุห์  ทาเสาร์
3. เด็กชายสุภาษิต  วงจัน
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรัญชนา  ศรีซองเชษฐ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญตา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงกานดา  บินทุรันต์
3. เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  ัจันดาบุตร
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
2. เด็กหญิงธัญกมล   อิ่มแก้ว
3. เด็กหญิงธิติมา   สุพรรณ์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   แว่นไธสงค์
5. เด็กหญิงพิรามน   เสนคราม
6. เด็กหญิงยุพิน   ภู่กลัด
7. เด็กหญิงอัจฉรา   โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำศรี
 
1. นายูยัน  สมรัตน์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาหอม
2. เด็กชายพชรพล  หงษ์มืด
 
1. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายทีฆทัศน์  คัมภิรานนท์
3. เด็กชายภานุ  ใจมนต์
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โท้ทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันเปรียง
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงนันทัชพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงรัตติกา  สมพงษ์
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบาง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  สุดดี
3. เด็กชายอธิศักดิ์  ไชยนะรา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   วันงาม
3. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
7. เด็กหญิงสุนิสา  สมร
8. เด็กหญิงอารีญา   มหาคำ
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เพิ่มฉลาด
10. เด็กหญิงไปรมา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปริศนา  สายแก้ว
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีระชัย  ทวี
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายเทพรัตน์  ไหมทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีสัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายเอกณัฐ  ประถมภาส
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปานรพี   ประนอม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อาจอินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิลาโคตร
2. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
3. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวนัญธิญา  อุปมัย
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กันทิน
6. เด็กหญิงอรยา  ใจดี
7. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจงไกร
2. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทบูรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงครามรอด
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาตยา  ทองเลิศ
3. เด็กชายวัชระ  รังษี
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ
2. เด็กหญิงบุปผา  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิธิดา  เกษหอม
4. เด็กชายวรพรต  บินทุรันต์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงชลันดา  วงพินิจ
2. เด็กชายสิทธิภาค  แก่นท้าว
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปรเมศ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุนิษา  งามรูป
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
7. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาจิตร
9. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางสาวโสทิพย์  ค่ำชู
3. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
4. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฤทธิตา   พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สังขาว
 
1. นายสุชนะชัย   คำเสียง
2. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
38 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงกมล  สร้างอำไพ
2. เด็กชายอานนท์  สังข์เสน
 
1. นางบำเพ็ญ  เกิดสิน
2. นายประดิษฐ์  เนียมศรี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สระงาม
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองดี
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  โสภากุล
2. นางศุภักดิ์  อสิพงษ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวจินตนาภรณ์  ต่อนคำสน
2. นางสาวญาณิศา  สุวันที
3. นางสาวบุษบา  บัวกอ
 
1. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชลิณี  นวนประโคน
2. เด็กชายภานุสรณ์  คำขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวรุ่งนภา  หุยวัน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอชิรญา  เสาเวียง
 
1. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายธวัชชัย   พานิช
2. เด็กชายภานุกร  ไก่แก้ว
3. เด็กชายอรรถพร  เฉลิม
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
4. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
6. เด็กชายพัสกร  สิงหะ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริง
8. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรงาม
9. เด็กชายสุพง  สลาเลิศ
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โฉมใส
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
46 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงพัชราพร  เซียเนตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   สุดา
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายชนะชัย  จันทะสุข
2. เด็กชายมรรคพงษ์  เวียงวิเศษ
3. เด็กชายวีระพล  ครบสุวรรณ์
 
1. นายสำรอง  ปัตบุศย์
2. นายสายชน  แพงมา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  พรหมลิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดือนขาว
3. เด็กชายสนธยา  สมนาค
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
50 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนทิการ์  ปลื้มใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญขาว
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
 
51 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงนิศาชน  ทานะเวช
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักดี
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนาศักดิ์  เฉลิม
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เสาสุด
3. เด็กชายพรเทพ  ทองแดง
 
1. นายสุทธิชัย  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
54 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  คำมา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
55 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายศิริโรจน์  คำจันลาด
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ดอกสร้อย
 
1. นางไพวัลย์  สาลี
2. นางมาลัย  ปานทอง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธันวา  สุพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกมลนา  วริสาร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวิภา  ไชยทิพย์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์วิเศษ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัสบาล
7. เด็กหญิงเนตรนภา  พรรณราช
 
1. นางอุทัย  จันรัมย์
2. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
3. นายสมาภณ  จันรัมย์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โคณบาล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะชัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
5. เด็กชายวัลลภ  ประคอง
6. เด็กชายสมเกียรติ  สะใบ
7. เด็กชายสิทธินันท์  สังวรณ์
8. เด็กชายอนุชน  ทองปลิว
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ปรือปรัง
 
1. นางสมจิต  แพงอก
2. นางสาวพลอยทราย  ตั้งมั่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร
2. เด็กชายเมธา  อสิพงษ์
 
1. นางกุลธิดา  มาตย์วังแสง
2. นายกัลยา  ไชยปัญญา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายบุญชัย  ซุยซวง
2. เด็กชายสุรชัย  ภาษี
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  สบาย
 
1. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
2. นายประมวล  อุดร
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  สำแดงภัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
 
1. นางเกตสุดา   อินวัน
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงธัรดา  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. เด็กหญิงศิรินภา  สิทธิศร
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. นางสาวนุสรา  สีดาชาติ
2. นางสาววิรัตนา  ตอนศรี
3. นางสาวสาธิกา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภากร   อุปมัย
2. เด็กชายอัครวิชญ์   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวศิริมาส   ผิวเงินยวง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร   เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางกัญญาภัทร   แก้วกัณหา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยชนะ
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอลิษา  จันครา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐานนิญา  สีดำ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โสประโคน
2. เด็กหญิงอาริยา  หอมจิตร
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงวันนิษา  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ไชยภา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยภา
 
1. นางวรรณรวี  สอนพูด
2. นางฐิติมา  เทาศิริ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงกัญชพร  อมรสาธิต
3. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงช่อผกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
6. เด็กชายตุลา  วงษ์ขันธ์
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงภัทราพร  เจ๊กคำ
9. เด็กชายภาคิน  แพงอก
10. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
12. เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ขันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
16. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
4. นายนเรศ  ตาทุวัน
5. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  กระบวนศรี
2. เด็กหญิงอรยา  บุตรงาม
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงวัลวิสา   นาสมใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    เทพอรัญ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  ขจรประดิษฐ์
2. เด็กชายขวัญชัย  ขจรสมบัติ
3. เด็กชายณัฐพล   ไชยสาร
 
1. นางบังอร  จันล่องคำ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลางเหลือง
2. เด็กชายภานุ  สถาน
3. เด็กชายสุที  สุดเอี่ยม
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์สุข
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ไชยโกฏิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุรักษ์
3. เด็กหญิงอรนุช  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
2. นางพิศมัย  นครชัย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   สุรวิทย์
2. เด็กหญิงบุษยมาส  ชูใจ
3. เด็กหญิงเปรมสินี   จันทะนา
 
1. นางปาริชาติ   ปุริสาย
2. นางนันทิยา   สิทธิศร
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวา 1. เด็กชายจักรี  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดา
3. เด็กชายทนาธรณ์  พรหมหลวงศรี
 
1. นางเสวียน  พรหมบุตร
2. นางมะลิ  ศรีเลิศ
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายประสพโชค   ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา    แก้วกัณหา
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   เลิศล้น
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางจินตนา   บุญลพ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ดวงมณี
2. เด็กชายสิทธิกร   ไพรบึง
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงณัฐสินันท์   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายอาจหาญ   หาดคำ
 
1. นางสาวอักษร   พรมสิงห์
2. นางสาววริศรา  พลภักดี
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ธุรพันธ์
2. เด็กชายกีรติกร   ชาญสิทธิวุฒิ
 
1. นางอาทิตยาภรณ์   นิยม
2. นางพิไลพรรณ   ดาศรี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้วยนิจ
2. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาดคำ
 
1. นางแสงดาว  ต้นกันยา
2. นางสาวทิพยวรรณ  พรมมะลิ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เตี้ย
2. เด็กชายยศสวิน  คำศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำแก้ว
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจันทมาศ  แสงสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์เครือศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดาวงศ์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ศิริสุข
2. เด็กหญิงวริศรา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอรอุมา   รัตนา
 
1. นางกรรณิการ์   เจริญ
2. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
95 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายครรชิต   ศิริมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา   บุญจูง
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
96 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงธัญรดา  สีสัน
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
3. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  จันโท
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   แหวนเงิน
 
1. นางนันทา   อุ่นใจ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หมื่นพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีมงคล
 
1. นางกุหลาบ  ทิพย์รักษ์
2. นางประชุมพร  พันแก่น
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์   คำใส
2. เด็กหญิงผกามาศ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำแพง
2. เด็กชายสถาปณิก  เถาบุญ
 
1. นางบัวพา  คำแพง
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผายตากแดด
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงชุติมาศ  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุณชาติ
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศิลา
2. เด็กหญิงอรสา  ประภาสา
3. เด็กหญิงอัญชาสา  อนุสี
 
1. นางวิจิตรา  นพมิตร
2. นางสุภาพร  นกงาม
 
106 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิง ธัญณิชา  ไชยโชติ
2. เด็กชายชิษณุพงค์   เวียงสิมมา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาวชลลดา   อันภักดี
 
107 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   แสงมาศ
2. เด็กชายพิษณุพงษ์    เสนนอก
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   ลมเชย
2. เด็กชายเอกครินทร์   ทองอินทร์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางแก้วตา   เกษอินทร์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงนวลฉัตร  ภาธง
2. เด็กชายวิริทธินันท์  ทิวะสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวรรณ์  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวฌานิศา  ปรือปรัก
2. นางสาวฑิฆัมพร  บุญทอง
3. นางสาววรวรรณ  แพงมาก
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันลา
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
2. นางสาวอนุสรา  ศรีหาวัฒน์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายวราเมธ  รสหอม
2. เด็กชายสรรค์ชัย  ชิวขุนทด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลานตวน
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรติมา   แก้วนางรอง
2. เด็กหญิงสุกันยา   วรรณทวี
3. เด็กหญิงอรุณี   ปรางมาศ
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายรพีพัฒน์   อาจศิริ
 
1. นางธัญพร   สมพงษ์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมล  ประมวล
2. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีเลิศ
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสุดสงวน  ติละบาล
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายธนากร  อาจจำปา
2. เด็กหญิงพิยดา  มูลดับ
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางบุษบงค์  อินตะนัย
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
2. เด็กหญิงบงกชกร  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
4. เด็กชายสุวัฒน์  สายสังข์
5. เด็กชายเชษฐา  นาคนาคา
6. เด็กชายเสกสรรค์  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงค์นิยม
2. เด็กชายดิศานุวัฒน์  เทาศิริ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขศรีเด่น
 
1. นายสุวิทย์  วิชัย
2. นายศิโรโรตน์  เถาปรัก
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินธิ์ทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์
4. เด็กหญิงชญานิศ  ฮุนทวีชัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  เสดา
6. เด็กหญิงฌานิศา  บุญประกอบ
7. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
8. เด็กชายประเดิมชัย  บุญขาว
9. เด็กหญิงปิติยา  สันดร
10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปิติกมลสวัสดิ์
11. เด็กชายภูวนันท์  เวียงดินดำ
12. เด็กชายวิชญะ  บุญเกิด
13. เด็กชายวีระวัฒน์  จำปาขีด
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  สาระภูมิ
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญเทียน
16. เด็กหญิงฮาน่า  สโตน
17. เด็กชายเกษม  ศิริชาติ
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นางบัวลี   จำปาขีด
3. นายปฎิวัติ   ทองลือ
4. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
5. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
6. นางสาวจงรักษ์   ประถมภาส
7. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงเดือนสกาวร์   ไชยราช
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตต์ภักดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอรยา   เข็มมา
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวพนารักษ์  ศาลางาม
3. นางสาวสายสุรีย์  ปรารถนา
4. นางสาวสุพรรษา  ลุนศรี
5. นายเกษมสันต์  โคตชัย
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วอมร
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กชายชูวิทย์   มณี
 
1. นางสาววรัญญา   พรมงาม
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงบุญมา  ระหาร
2. เด็กหญิงปฏิณญา  สมร
3. เด็กชายอาทิตย์ติยะ  ไกรเทพ
 
1. นายวีระชาติ  ไชยชาญ
2. นางธันวรัตน์  รสชาติ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
2. เด็กหญิงณัฐมล  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายทัศนัย  มะลิพันธ์
4. เด็กชายวีระพงษ์  กงกาเรียน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณวันดี
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางบุศรา  ทวยภา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงศิลา
2. เด็กชายเรืองศิลป์  ศรีระษา
3. เด็กชายเสกสันต์  สว่างภพ
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
2. นางดวงเดือน  โยธี
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงณิญาดา  ระหาร
2. เด็กหญิงต้นรัก  เชื้อสูง
3. เด็กชายวัลลภ  หงษ์โสภา
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายศุภกฤษ  สำเภา
2. เด็กชายสดใส  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
2. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
3. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
2. นายชนาธิป  ประมวล
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนัสกรณ์  รูปคุ้ม
2. เด็กหญิงพรประภา  สุทธศิริ
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  โยธี
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงอารีตญา  บุญตา
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ทวีคูณ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ลุน
2. เด็กชายภูรินทร์  เฉลิม
3. เด็กชายศุภกฤต   จันทร
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นางประยงค์  สายดวง
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงชวิศา   กิ่งรัตน์
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายการิน  เอมโอด
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  หองขุนทด
3. เด็กชายพลพจน์  สมหวัง
4. เด็กชายพีระพงษ์  พันทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ  พรมสุภะ
6. เด็กชายเอกราช  กลุ่มยา
 
1. นายสุรพล  คู่กระสังข์
2. นางเกยูร  คู่กระสังข์
3. นางสาวปชาบดี  กลางดวง
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตชล   จำนงค์
2. เด็กชายธวัธชัย   สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกำพล  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศุภาวีร์  ทรงกลด
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   บุตะเคียน
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวจุรัยภรณ์  แพงอก
2. นางสาวปุ๊ก  ปรือปรัก
3. นางสาววิรัลยา  ปรือปรัง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
150 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  สติภา
2. เด็กหญิงฟาร์ริดา  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงสุธานี  ศรีระษา
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจุรี  ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
3. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงวนิดา  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงศิยาพร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสรัญญา  โยโส
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินธิราช
2. เด็กชายชยุตม์  เสมศรี
3. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
154 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจศรี
2. เด็กหญิงอนันติยา  ศรีระษา
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงมินร์ตรา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุตรโสม
3. เด็กชายสัญชัย  บุญเครือ
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวอรณิชชา  วันงาม
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนบดี   วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายวารินทร์   จันทภา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาววรารัตน์   สุภาวะหา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชานนท์  สุระ
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอรรคพล  เปสาโก
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุมาลี
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  สะอาด
3. เด็กชายธีรเทพ  หุยวัน
4. เด็กชายนพกร  โนนกอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงพรชิตา  งอกบุ้งคล้า
7. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พลคำ
8. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
9. เด็กชายพิทักษ์  สุขสุพรรณ์
10. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทกรณ์
11. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทสอน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ห้าวหาญ
13. เด็กหญิงสุภวสา  แก้วนาค
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุพิมพ์
15. เด็กชายเฉลิมชัย  สอนศรี
16. เด็กหญิงเบจมาศ  แก้วคำ
 
1. นางพร  หิตะชาติ
2. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
3. นางสาวสกุลตรา  อ่อนคำ
4. นางสาวเรไร  อุทา
5. นางสาววารุณี  ชมเมือง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์   พลคำ
2. เด็กหญิงวิภา   บรรณชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา   พุ่มงาม
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  พลคำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงนัฐฑิมา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงลักขณา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงสมหญิง  ปรือปรัง
5. เด็กหญิงสุนิสา  พลภักดี
6. เด็กหญิงอัมรา  เทียมจิต
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางสาวนิษิตา  ปรือปรัง
3. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายจัสกร  เหลืองกระโทก
2. เด็กชายบรรณสรณ์  กองแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางกรนิภา  นวลสาย
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ธรรมพร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มะลิพันธ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ในทอง
4. เด็กหญิงสิธิมา  สุเมธมงคล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพินิจ
 
1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางสาวสุมาลี  สุเมธมงคล
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพัชริดา   ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   เมืองจันทร์
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ประครองใจ
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดางาม
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   แก่นเมือง
2. เด็กหญิงปีย์วรา   ทองสิงห์
3. เด็กหญิงอารียา   แก้วฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พันธเสน
2. นางสาวเด่นนภา  มาพงษ์
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจศรี
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ใจศรี
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายจันทร์ทวงศ์  มูลจัด
2. เด็กชายภีรพล  ตาดม่วง
3. เด็กหญิงวีรภา  ตาดม่วง
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
2. นางสาวคำพอง  สีทา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายคมสัน  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายศิริพัฒ  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเชาวรัตน์  โคตมา
 
1. นายอาคม  พูลเพิ่ม
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วลา
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เท้าสิงห์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาวงษ์
 
1. นางสาวฉัตรฑิวิภา   จันทะดวง
2. นางอุไร  พวงพลอย
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวายสนิท 1. เด็กชายนันณภัทร์   ยอดอาจ
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงปนัดดา  พนมชัย
4. เด็กชายพลวัต  พันธมาศ
5. เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  ไตรโพธิ์ธร
 
1. นายพรชัย   แสวงพันธ์
2. นางณัฐชานันท์   มูลประดับอรรถ
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงญาดา  อินธ์พันธิ์
2. เด็กชายศุภกร  ธิอามาตย์
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางวิภาวรรณ  สุพรรณ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพัชราพันธ์  ชัยศรีษะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พลเมืองศรี
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกอบกุล
2. เด็กชายธรรมจักร  สมภารเพียง
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกาญจนี  สีสัน
2. เด็กชายอัศวิรัตน์  มังษะชาติ
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรกมล   ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ศีรปัญญา
3. เด็กหญิงแพงทอง   ส่งคุณธรรม
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  ราชบัวน้อย
2. เด็กชายวิทยา  ปรือปรัก
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  เจ๊กคำ
 
1. นายวินัย  มีพร้อม
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ขันธ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำแพง
2. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  กล้วยนิจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงดาราภรณ์   ชาชมราช
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   มะปราง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงนรินทร์  ชาติวงษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนหอน
3. เด็กหญิงศศิธร  ขุมเงิน
4. เด็กหญิงสุภาพร  พวงสวาท
5. เด็กหญิงสุวิตรี  ใบแสง
6. เด็กหญิงอารียา  คำภา
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
2. นางญาณิศา  เถาปรัก
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ใจสุระ
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทพวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
2. เด็กชายภูมินทร์   คำคนซื่อ
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางมณฑิตา  ทองกล่ำ
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ์  หงษ์หา
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ไก่แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ของดี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  โพธิ์อุดม
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงเขมิสรา   เพียการุณ
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แย้มบาน
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมยะดา  พรมนะรา
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อินแพง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
2. นางสาวโสภิตา  อินแพง
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ศรีดาพันธ์
 
1. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พลแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงสุวนันท์   ไพรบึง
 
1. นางธัญวลัย   เงาศรี
2. นางศิริรัตน์   ดอกพอง
 
193 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาคร  สีดำ
2. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
194 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตอนศรี
3. เด็กชายสุทัช  พลหาร
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปิดตาทะสา
2. เด็กหญิงวิภา    สะดำชัย
3. เด็กหญิงเกวลิน   มั่นจิตร
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นางอนงลักษณ์  รอดสำอางค์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล   เสดา
2. เด็กชายกีรติเดช   มณีวีรกุล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    พันธ์แก่น
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนสวรรค์
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  สวัสเดช
 
1. นางกัลยา  สุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ใจดี
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงชนิสร  โคษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  พันธุศิริ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์สมุทร
 
1. นางบุญชู  นามบุตร
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงญานิกา  ยินสัย
2. เด็กชายนัตธวุฒ  นันทะสิงห์
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
2. นายบัญญัติ  ทองบุราณ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  จิตรัก
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา   บุญขาว
2. เด็กหญิงวุฒิภัทร  ทำนิล
3. เด็กหญิงอุษา  บุดดา
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
2. นางนวพรรษ  ปราสัย
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาววัลวิภาณ์  จันทร์แสง
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ถานุ
2. เด็กหญิงกุลฉัตร   อัยพงษ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์   ผิวเรือง
4. เด็กหญิงจิณณพัต   จันดำ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมใจ
6. เด็กชายฉัตรชัย   แสวงดี
7. เด็กหญิงชญานิศ   ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงญาธิมา   ฤกษ์วรรณ
9. เด็กหญิงณัฐธิกา   วงษ์รักษา
10. เด็กชายณัฐภัทร   ประชุมวงษ์
11. เด็กชายณิธิกร   นาคญวน
12. เด็กหญิงตวงทอง   แสนทวีสุข
13. เด็กชายถิรวุฒิ   จาตูม
14. เด็กหญิงบราลี   สมพงษ์
15. เด็กหญิงปภาวรินท์   ใจดี
16. เด็กหญิงประดับดาว   ดวงพิมพ์
17. เด็กหญิงปริมณกุล   เสียงอ่อน
18. เด็กชายปรเมษ   ใจสุระ
19. เด็กชายปวีณวีระโชติ   ขุขันธิน
20. เด็กหญิงปิยดา   วงวิจิตร
21. เด็กชายพงศกร   กองทรัพย์
22. เด็กชายพชรพล   สังสนา
23. เด็กชายพรสวรรค์   ปัดทาศรี
24. เด็กชายภาณุวิชญ์   กันทะพันธ์
25. เด็กหญิงรัชภร   ไชยนรา
26. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศิริศิลป์
27. เด็กหญิงรุ่งฤดี   อาจนะรา
28. เด็กหญิงวรรณกานต์   ผิวเรือง
29. เด็กหญิงวรรณภา   ยุพิน
30. เด็กหญิงวราภรณ์   บุตรดาเคน
31. เด็กชายวีรวิชญ์   รัชตะวิมลรัตน์
32. เด็กหญิงศุภอักษร   ทองเกิด
33. เด็กหญิงสนัญญา   ทองมนต์
34. เด็กหญิงสรัลพร   อ่อนพันธ์
35. เด็กหญิงสิรินภา   โสดาพรม
36. เด็กหญิงสุกัญญา   วงษ์วัง
37. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายเจตพัทธ์   จันทร์สระบัว
39. เด็กชายเทวัญ   สมศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วิบูลเพ็ง
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นายปฏิวัติ   ทองลือ
3. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
4. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
5. นางนภารัตน์   พลศักดิ์
6. นางสาวศริญญา   สุภาพ
7. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
8. นางบัวลี   จำปาขีด
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  สมร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตั๋นปั๋น
3. เด็กหญิงสิลารัตน์  ไชยภา
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงธนิษฐา  บุญขาว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ยุงประโคน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เข็มทอง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรัชชานนท์   นวนหงษ์
2. เด็กชายสุเมธ   สุภาพ
3. เด็กชายอธิชา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
2. นางกัญญาภัทร    แก้วกัณหา
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงฐิติมา   เหลี่ยมทอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   ประคอง
 
1. นางสสิสา   ไชยพัฒน์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
210 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจันทราการต์  ไชยโชติ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  เขียวอ่อน
 
1. นางนงค์นุช  นามแสง
2. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทกรณ์
2. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญกว้าง
 
1. นางวราลักษณ์  ชูวังวัด
2. นางสาวนุชจรี  คำแสน
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 18 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปวริศร์   กุลไชย
2. เด็กหญิงโศรดา   หอมจิตร
 
1. นางจีระพร  บุญขาว
2. นางโสพิน   เนียมจิตร
 
214 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ใสดี
2. เด็กชายสมพร  สว่างภพ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สว่างภพ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
215 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงจันธิดา   อภัยวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรียงยศ
3. เด็กหญิงณัฐมน   บุญศรัทธา
4. เด็กหญิงนันท์ธีรา   ประเสริฐชาติ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   พุ่มเพ็ชร
6. เด็กหญิงเมราณี   จิระคำดี
 
1. นางรักปราณี  มะลังศรี
2. นายกษม  มะลังศรี
3. นางสาวดวงใจ  ตะเคียนเกลี้ยง
 
216 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวเกศ
3. เด็กหญิงวริญาณ์  งามสันต์
 
1. นางสาวชุติมา  ใจโชติ
2. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพุทธชาติ  ไขกระโทก
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงพีระนันท์  เสริฐสร
2. เด็กหญิงสุนันทา  สัสดี
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นายเสรี  ศรีกะชา
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปวงศ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
4. เด็กหญิงกัลยา  จันดา
5. เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา  ทองดี
6. เด็กชายจิตรเทพ  ธารสอาด
7. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
8. เด็กชายชยพล  นรดี
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อสิพงษ์
10. เด็กชายณัฐกมล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
13. เด็กหญิงธิฌากร  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
15. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
16. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
17. เด็กชายบัญชา  สีสันต์
18. เด็กหญิงพรพิมล  วงศางาม
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
20. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองดี
22. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
23. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองดี
24. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
25. เด็กหญิงยุพา  ทองดี
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
27. เด็กหญิงวนิชา  แสวงรัมย์
28. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเกียรติสกุล
29. เด็กหญิงวิยะดา  อุดจันทร์
30. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดี
32. เด็กชายศักดา  อุ่นไพร
33. เด็กหญิงศิริกมล  กำพล
34. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองดี
35. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
36. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
37. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองดี
39. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
40. เด็กชายเสกสรร  ระยับศรี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
3. นายประชัญ  สีทา
4. นายเอกชัย  คำมา
5. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
6. นางบังอร  แสนสะอาด
7. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
8. นายประกิต  บูระภา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางถวิล  ดอนเหลือม
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานิช
2. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
3. เด็กหญิงณัฎฐชาดา  สีดาชาติ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพรม
3. เด็กหญิงพรกนก  สิงห์คำ
 
1. นางมะลิวรรณ  เกษร
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  การณรงค์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยกานต์  นันทสิงห์
2. เด็กหญิงยลดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอาลิสา  พุทธรักษ์
 
1. นางจันทิมา  สนิท
2. นางอนงค์ลักษณ์  โพธิ์ชัย
 
228 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ในเรือน
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สุดสังข์
 
1. นายศิโรโรตน์  เถาปรัก
2. นายวรรณนุพล  จันทะสนธ์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  เทศกุล
2. เด็กหญิงสุริตา  บำรุงแคว้น
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ตุ้มไธสง
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวิตา  สุนสาย
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนรี   กลางมณี
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจินตนา  อัครชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งภาวัน  โสคำแก้ว
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์หอม
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาศจร
2. เด็กหญิงปริชญา  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพา
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
2. นางเสาวนีย์  แป้นโสม
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  วิทยา
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมพร  เงินดี
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวสุนิสา  พงษ์วิเศษ
 
235 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มูลสูงเนิน
2. เด็กหญิงรวิพร  เลิศล้น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สามารถ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายธีรเมธ  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แจ้งมณี
3. เด็กชายรัตนพล  บุตรดา
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
2. นางศิวพร  อาวะรุณ
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอย 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลหาร
2. เด็กหญิงนัดดาวัลย์  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงวิรัมภา  ธรรมะ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญตา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์มูล
 
1. นายวรัญญู  เจริญศรี
2. นายพิชชวัฒน์  แสวงดี
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  นัยสว่าง
2. เด็กหญิงดาราพรรณ  แสงบุญ
3. เด็กหญิงพีระพรรณ  นิมิตรพันธุ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธรรมสิงห์
5. เด็กชายเจนณรงค์  สุระ
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายชัยภัทร  พรมจักร
2. เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวรัตติยากร  โพธิ์ดีตุ้มคำ
2. นางนิตยา  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามิการ์  เกษหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวชุมพร  อินทะนนท์
2. นายธงชัย  พรหมโคตร
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงภัทฑิรา   ทองเภา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคีธชาติ
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาววิยะดา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายณภัทร  อร่ามเรือง
2. เด็กชายธนกฤต  วิเชียร
3. เด็กชายวีรภัทร  แสงโท
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงทักษนันท์   แก้วกลม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายชัยชนะ  เอมวรรธนะ
3. เด็กชายปฏิมากร  แซ่อึง
4. เด็กชายพิชิต  ปรือปรัก
5. เด็กชายสิงขร  บุตะเคียน
6. เด็กชายอดิศักดิ์  รสหอม
 
1. นายวิสอย  โยธะกา
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
249 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
250 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ท่อนผักแว่น
2. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
3. เด็กหญิงโสภิตา  ประนม
 
1. นางสมปอง  ทองมนต์
2. นายฉัตรชาย  จันตะ
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งเภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โคสา
 
1. นางสาวอินทิรา  สาระราช
2. นางณัฐฐิญา  เรืองมณีวงษ์
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. นายพิพัฒน์  พิลาสัย
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เอื้อยสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปราณี  ดวงสินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใขกันหา
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  นรสิงห์
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
2. นางสาวมยุรา  ไชยศรีษะ
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภัสสรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขุขันธิน
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางรัตนา  บุตรพรม
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายนิภัทร์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัสรา  อ่อนพุทธา
6. เด็กหญิงลัดดาพร  จันมณี
7. เด็กหญิงอุไลวรรณ  โอนากูล
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายธีระพล  ไก่แก้ว
2. เด็กชายสุกฤษ   ทัศนิจ
3. เด็กชายอนาวิน   หนองม่วง
 
1. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
2. นางภิรมย์  ศรีดาชาติ
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกะดึ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมนาค
2. เด็กชายภูริพงษ์  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่าวลึกเหนือ
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายกรกช  บุญร่วม
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
 
1. นางพันทิวา   ลาคำ
 
263 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวบก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประดี
2. เด็กชายดวงตะวัน  อินแก้ว
 
1. นายจำรูญ  มลิพันธ์
2. นางสาวศุพิชญา  เหลาพะวัง
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปาริสา  กองทรัพย์
2. เด็กชายอชิตพล  เสาศิลา
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.66 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์มั่น
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  สุวรรณ์
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
2. นางสัตยาพร  เครื่องพาที
 
266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงคันสนีย์  แซ่ผ่าน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
5. เด็กหญิงธนชาภา   ทองเลิศธนกุล
6. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
7. เด็กหญิงธิติมา  สุพรรณ
8. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
9. เด็กหญิงนันทิชา  วงค์พินิจ
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
11. เด็กหญิงรัชนิดา  ชมเมือง
12. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
13. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
14. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
5. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สึมกำปัง
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม
3. เด็กหญิงอินธิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
2. นางมะลิทอง  บรรเทา
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แต้มงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญตา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ริมเพชร
 
1. นายสุจินต์  สมบัติวงศ์
2. นางชลันดา  สมบัติวงศ์
 
272 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  รังษี
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญจูง
2. เด็กหญิงญาณิศา  โง้งบุตรศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดวงภรณ์  แพงอก
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์ขันธ์
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายธันวัฒน์  ประหวั่น
2. เด็กชายธีรภิตติ์  แหวนวงค์
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีดำ
4. เด็กหญิงศลิษา  คำเสียง
5. เด็กหญิงอภิณญา  นรดี
 
1. นายระพีพร  ทวีชาติ
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง 23 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายคุณานนต์  คำเหลือ
2. เด็กหญิงวริศราลักษณ์  วารินทร์ภัทร
 
1. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
2. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
2. เด็กชายอรรถพล  อำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางลดาวัลย์  ปราถนา
 
277 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกระวินทรา  บุญขาว
2. เด็กหญิงพิชญา  พิทักษา
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายชำนาญ  พลคำ
 
278 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกัญญา   กิ่งตะโก
2. เด็กหญิงกาญจนา   มนทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์
2. เด็กชายภูวนาท  คำยก
3. เด็กชายเจนณภพ  บุญเลิศ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายวันชัย  มังคะชาติ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศรี
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำขาว
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีสิงห์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
2. เด็กหญิงสุขวลักษณ์  ขุมเงิน
3. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
285 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมจิตร
 
1. นางสาวณัฐวดี  โยธา
2. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
 
286 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  วงศางาม
2. เด็กชายพรโชค  กันตรง
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ดอกสร้อย
 
1. นายสุทิศ  คงศรี
2. นางหรรษา  สมอุดร
 
288 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสันติชัย  ทองปรัง
2. เด็กหญิงเกศินี  เกษมงคล
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกษมงคล
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นางอรจิรา  ใจมนต์
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงยุวดี  ไวยศรีแสง
2. เด็กหญิงลักคณา  พิมพ์ผุย
3. เด็กชายไพรวัลย์  พันธ์จันทร์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพิยดา  ตระกูลพงษ์
2. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูษณ   จันภักดี
2. เด็กชายสพลดนัย   ใจมนต์
3. เด็กชายอชิรพงษ์   แก้วกัณหา
 
1. นางจารุวรรณ   มานะดี
2. นางโสภา   ปัตถาสาย
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงฉันทนา  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
2. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงนราพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
3. เด็กหญิงเบญนภา  ปัญหา
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์   สมคณะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางพิชาภัค  บุดดี
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคุณากร   ชาติวงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นอ่วน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงศวิตา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช   ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์ซอม
2. เด็กชายธันวา   จันดา
3. เด็กชายปัญญาพนต์   แสงเพ็ง
4. เด็กชายศศิภัทร   เครือวัล
5. เด็กชายสุภาพร  มะปราง
6. เด็กชายอโณทัย   มะปราง
 
1. นายชัยยา   ลำดวน
2. นายสุรเชษรฐ์   อินวัน
 
303 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ปรือปรัง
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
304 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กหญิงภาวินี  จันทสมุทร
2. เด็กหญิงอัญชิษา  เหม็นหมุด
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางสาวอรอนงค์  มะโน
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  ใจมนต์
2. เด็กชายภานุเดช  ใจมนต์
3. เด็กชายอรรถนนท์  ใจมนต์
 
1. นายคำนวณ  จันครา
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชณัฐธิชา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สานทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ผ่านพินิจ
2. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกฤติยาเพชร  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงอรุณี  ทองจันทร์
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวอัมพร  บุญรอง
 
308 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ
2. เด็กหญิงดารากานต์  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอนุชธิดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
2. นางประนอม  แพงอก
 
309 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์   ต๊ะบุตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใบธง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิพันธ์
 
1. นางศยามล  ด้วงพันนา
2. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
310 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันครา
2. เด็กชายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางประยงค์  นามแสง
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  คำจันทร์
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
313 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สุระ
2. เด็กหญิงวาริณี  มาทอง
3. เด็กหญิงศศิชา  ไชยศรีษะ
 
1. นายศราวุธ  วามะกัน
2. นางธนัญญา  ไพทูรย์
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินชัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงคำ
3. เด็กหญิงสุพาพร   ปัญญาประชุม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กชายธัชชัย  โตเสริมกิจ
3. เด็กหญิงวิรงรอง   คำเสียง
 
1. นางสาวพัชริดา  ธนสีลังกูร
2. นางสาวธัญกร  บัวส่อง
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายกิตติธัช  เพาะปลูก
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางสุภาวดี  จันครา
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
321 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ลานตวน
2. เด็กชายไพโรจน์  มนตรีวงษ์
 
1. นางวรินภร  สีสัน
2. นางบุษริยา  พุทธวงค์
 
322 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษชล   ยอดย้อย
2. เด็กชายภูมิบดินทร์   อินธิสุทธิ์
 
1. นายธนรัตน์   สวัสดิกุล
2. นางสุธาฝน   มนทอง
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันคณา
2. เด็กหญิงสิริโสภา   ดวงมณี
 
1. นางกัญญา   ศรีดาพันธ์
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชโลทร   ผิวนวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายธนกร   เสกศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์    สำฤทธิ์
3. เด็กชายเชิดศักดิ์    แก้วลอย
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวศิรดา    นันทะบัน
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กชายกฤตนัน  กันตะภาค
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุขกาย
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
2. นางสุชาดา  ลวดชัยภูมิ
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายธงชัย   บุญขาว
2. เด็กชายพงษ์ศธร   จีนอิ่ม
3. เด็กชายภูวดล   ศรีลาชัย
 
1. นายปัญญา   สอนพูด
2. นางสาวสุวิมล  บุตรราช
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กชายชัยธวัช  ทองก่ำ
2. เด็กชายพัชรพล  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ตา
 
1. นายสมใจ  ครบอยู่
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีมาก
2. เด็กหญิงรัชวิกา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงอลิสรา  ผาผล
 
1. นางจันทณี  อาจอินทร์
2. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสัน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  แสงมาศ
 
1. นางสมร  ศรีเลิศ
2. นางสาวลัดดารัตน์  มุ่งหมาย
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ผุดผา
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นางสาวจีราวรรณ์  สุพรรณ์
2. นายศุภโชค  มาลาศรี
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  นมัสการ
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  พรมลิ
2. เด็กหญิงณัฏนิชา  เดือนขาว
3. เด็กหญิงศดานันท์  พรหมลิ
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 1. เด็กหญิงกนกพร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงอัญญมณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
1. นางสุรางค์  ศรีชัย
2. นางนงค์นุช  นามวิชัย
 
336 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจันชิรา   น้อยคำ
2. เด็กชายอนุชา    สมพันธ์
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
337 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงหะ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  อินดา
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  อะศิพงษ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมทอง
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญจูง
6. เด็กชายพัทรพล  สำเริง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
8. เด็กชายสุระชัย  สุระ
9. เด็กชายอนุชิต  โสริยาต
10. เด็กชายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
338 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธนานันท์  เอี่ยวธนโชติกุล
2. เด็กหญิงโชติกา  สีสัน
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางเอมอร  ผสมวงศ์
 
339 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายส่องแสง  ดวงแก้ว
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   แท่นศิลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชชู
 
1. นางปิยะฉัตร  ผ่านพินิจ
2. นางศรี  อินสุระ
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงมลธิรา  แสงไธสง
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอารยา  สืบมา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรัชญา  ไหวพริบ
 
1. นายธณานพธ์  จันทร์สำโรง
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงญาณิศา  ยะภักดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
5. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
7. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
3. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
4. นางสาว่ธนาพร  หาญพิทักษ์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระโพธิ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุดสังข์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ทองลอย
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงศ์พิทักษ์
2. นายนภเกตน์   สุภาพ
 
347 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงพิรามล   เสนคราม
2. เด็กชายสุทัศน์   สุทำมา
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวจริยา  สืบทรัพย์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายประดิพัทธ์    โพธิ์กระสังข์
2. เด็กหญิงวรัญญา   วรชินา
3. เด็กหญิงสุนันทา   โคตมา
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงธารารัตน์   จันทอง
2. เด็กหญิงบุษบา   แสงมาศ
3. เด็กหญิงอัมพกา   แสงมาศ
 
1. นางพรรณวดี   จันทร์ประเสริฐ
2. นางทองพันธ์  บุญนำ
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปทุมวัน
2. เด็กหญิงสรีนา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวพิมล  นวลคำ
2. นายเศรษฐา  แสงมาศ
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอรสา  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกณิศา  อุตมะณี
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นางสาวอันดามัน  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์อาสา
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ต่อคุณ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา   สำเภา
 
1. นายวรวิทย์   โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายยุทธนา   ทองอ้ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินพานิช
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กชายจรัส  บุตรศรี
2. เด็กหญิงจินดาวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กชายพลกฤต  พรมลิ
 
1. นางสาวกัญวยา  เหลาฉลาด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ธำมรงคสกุล
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรพัศ   จันทอง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ติครบุรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
4. เด็กหญิงนัครินทร์  ศรีนาค
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางเดชา  เสียงเพราะ
3. นางสาวรัตติยา  พันยา
4. นางสาวนิตยา  ใจธรรม
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา   ลานตวน
2. เด็กหญิงปัทวรรณ   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงศิมาภรณ์   สว่างภพ
4. เด็กหญิงอังคนาง   รำประโคน
5. เด็กหญิงแพรวาห์   บุญจูง
6. เด็กหญิงโสภาวรรณ   ศรีสิงห์
 
1. นางณิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
365 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงนฤภร  อวยชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
366 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
367 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เผื่อนกลาง
2. เด็กชายวีระวัฒน์   จำปาขีด
 
1. นางสุธาฝน   มนทอง
2. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กหญิงกรรทิมา  นันทคุณ
2. เด็กหญิงนงนภัส  ร่่มโพธฺ์
3. เด็กหญิงภัทรา  ตรีถัน
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงธนู
2. นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  กระสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำมี
3. เด็กหญิงสิริยากร  ปิ่นหอม
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายกัญญารัตน์  หุ้มห่อ
2. เด็กหญิงทับทิม  สิมมาทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  ทองวิเศษ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
2. นางศุภกร  คงศรี
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายธีรยุทธ  จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงพวงทอง  บัวบุญ
3. เด็กหญิงอาริกา  ไพบุลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
372 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทศร
 
1. นายเดช  พงษ์สุระ
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  หงษ์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สว่างภพ
 
1. นางสุนิษา  งามรูป
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุจีย์  พลภักดี
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงศรีวิไล  ชัยศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  เรืองคำ
 
377 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
2. เด็กชายธัญทัศน์  ใจดี
3. เด็กหญิงพัดชา  ราชรี
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
378 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกิตติพศ   พวงพรม
2. เด็กชายธนพล   อินสุ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ด่านมะลิ
 
1. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
2. นางกัญญาภัทร   แก้วกัณหา
 
379 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสนธยา  ไชยพงษ์
2. เด็กชายอธิพงษ์  ใจสว่าง
3. เด็กชายโอบกิจ  บุญกอง
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัญธิกา   พรอินทร์
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ระหาร
 
1. นางพัชรี  พิลากุล
2. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
382 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงนันธิดา  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
383 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายสิทธินนท์  ปักเคเต
2. เด็กชายสุเมธ  อินทรรัตน์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกสินธุ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันจิรา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสาพิรด
4. เด็กหญิงพิลาสินี  นันทะสิงห์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
6. เด็กหญิงวิทิตา  จันทร์วิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  พิมศร
2. นางจันทณี  อาจอินทร์
3. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ดวงมณี
2. เด็กหญิงมัลลิยา  สันติวงศ์
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางสาวธิมาพร   ไพรบึง
2. นางสาวพัชรินทร์   เกษอินทร์
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาใจ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
3. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางสาวกัลยาทิพย์  ไชยปัญญา
 
388 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายชาญวิทย์  บุญโย
2. เด็กชายธราดล  คุณชาติ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วไธสง
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางอำนวยพร  มนัสเกียรติกุล
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนภัสกมล  พุฒมาลา
2. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวทวี  ประครอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุญณะโก
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กชายบูรพา  เชื้อทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์   เพี้ยบุญมาก
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำชมภู
3. เด็กหญิงเรณู  เกตุสุพงษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจุรัยวรรณ  แพงอก
2. เด็กหญิงปฏิภรณ์  แพงอก
3. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ปรือปรัก
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สำรวย
2. เด็กหญิงพรรณิทรา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงอลิศา  แสงเพ็ง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
396 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายสุทัศน์  สายพิน
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงทิตยา  เหล่ามาลา
2. เด็กชายสุริยา  สากล
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
399 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงธนนันท์  ดวงธนู
 
1. นางสมหมาย  ศรวิมล
2. นางสาวภัทราพร  ศรีสมบัติ
 
400 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจันเพ็ญ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงนัฐฑิชา  ธรรมสิงห์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรือปรัง
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางรัตนาพร  จันครา
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
3. เด็กหญิงธิติมา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบัวแก้ว   โสภาค
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายภัครพงษ์  สกุลทอง
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายคมกริช  บุญจูง
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจันทรา  ปรือปรัง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนดล  ทองพาต
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นาเหนือ
3. เด็กชายวรวลัญช์  ระยับศรี
4. เด็กชายศึกษิต  ระยับศรี
5. เด็กชายสินธุ  เตชะ
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
2. นางอิษฎาภรณ์  จันทร์สำโรง
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กชายชยพล  บุญกู่
2. เด็กชายธนากรณ์  คำไพเราะ
3. เด็กชายนิ่งธนา  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางนิชานันท์  มากนวล
2. นางเยาวดี  ศรีวงศ์วัฒน
 
409 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นวลคำ
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ทุมจันทร์
 
1. นางวัลลียา  นันทสิงห์
2. นางสาวจิราภรณ์  รัตนพันธ์
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กชายราเชนทร์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลินี  โพธิศรีหา
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  พรมดี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  โพธิ์นอก
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
2. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงวลัยกร  บำเพ็ญ
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ตนเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  พุฒิพงษ์ปกรณ์
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรชร  อายุวงษ์
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกรวิภา  เงินดี
2. เด็กชายธีระพัฒน์   สมเหมาะ
3. เด็กชายนันทพัฒน์  สมศรี
 
1. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
 
1. นายสันติ  ศรีมงคล
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงกันติมา  วระเชษ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สีสัน
4. เด็กหญิงจรรยา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ธนูทอง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองดี
7. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกรอบกุล
8. เด็กหญิงฐิติกมล  แหวนวงษ์
9. เด็กชายณัฐกร  ทองดี
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
11. เด็กหญิงธัญพิชฌา  แก้วคำ
12. เด็กชายนที  กลีบฉวี
13. เด็กหญิงนาตยา  ทองดี
14. เด็กหญิงปณิตา  เติมใจ
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ
16. เด็กหญิงปาริชาต  จันทำ
17. เด็กหญิงพณุรัตน์  มะโนรา
18. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
19. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีชัย
20. เด็กหญิงมุกมณี  ศิสิสุข
21. เด็กหญิงรุ้งพราย  ทองดี
22. เด็กหญิงวรา  คำเสียง
23. เด็กชายวัฒนา  จันดา
24. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
25. เด็กชายอมรชัย  บุญประกอบ
26. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
27. เด็กหญิงอัมลดา  คะเรรัมย์
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดี
29. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
30. เด็กหญิงเมขลา  คุณพระ
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายประกิต  บูระภา
3. นางแสงดาว  ต้นกันยา
4. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
5. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
6. นายประดิษฐ์  ชาญเชี่ยว
7. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
8. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจตุลพร  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  แพนไธสง
3. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญร่วม
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
2. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายชัยวิชิต  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงศศิธร  สีสัน
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สีสัน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเสียง
5. เด็กหญิงสุนิสตา  คำเสียง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  คำเสียง
 
1. นางสกุลศรี  คำเสียง
2. นายธนากร  ดวงสีดา
3. นางฉวีวรรณ  วติวุฒิพงค์
 
421 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  วิชิต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หนูเตี้ย
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
422 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษช์นันท์  มัทกิจ
2. เด็กชายปกรณ์  จันทิมพ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
3. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงธนภรณ์   พงษ์ชาติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ฟองสมุทร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   บึงไกร
 
1. นายสมพงษ์   จันเทศ
2. นางประภาพร  สร้อยแม้น
 
426 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายนนทพันธ์   รานอก
2. เด็กหญิงวนิดา    สุภนาม
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
427 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ตา
2. เด็กชายวิทยา  ทองดี
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
2. นางแสงดาว  ต้นกันยา
 
428 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตองอบ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
429 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายกมลภพ   วิลเลี่ยมส์
2. เด็กชายเจษฎา   สาสังข์
 
1. นางสาวธนกร   รามภักดี
2. นางสาวจิตลดา   ศรีกะชา
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายจิรโชติ  เสาร์สา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นางระเบียบ  คำไพเราะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คนดี
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงนภา  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีบุญ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางละมนต์  จันดำ
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
433 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์   สุดสังข์
4. เด็กชายณัฐภูมิ   อุปมัย
5. เด็กชายประเดิมชัย   บุญขาว
6. เด็กชายภูวนันท์   เวียงดินดำ
7. เด็กชายวิชญะ   บุญเกิด
8. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   สาระภูมิ
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา   บุญเทียน
10. เด็กชายเกษม   ศิริชาติ
 
1. นางบัวลี   จำปาขีด
2. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
3. นางมลวิภา   สุวรรณแสงศรี
 
434 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายจิรพัส  นนท์ขุนทด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราชกูล
3. เด็กหญิงรัญชิดา  คำดุลฤทธิเดช
4. เด็กชายวิษณุ  ทองสุข
5. เด็กหญิงสะกุลตรา  บุระกรณ์
6. เด็กหญิงสิรีรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวพราวนภา  เบิกบาน
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
3. นางสมพร  จีนรัมย์
 
435 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนารัตน์  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายอดิเทพ  อุรา
3. เด็กชายแสงตะวัน  ทองลอย
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สว่างภพ
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
436 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์   บานชื่น
 
1. นายปฏิวัติ   ทองลือ
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนันธิญา  สถาน
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เทียมจิต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญตา
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
440 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ต้นนาจาน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ใจเรือง
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
441 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคำสิงห์   เภาแก้ว
2. เด็กชายทศพล   ตองอบ
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ
 
442 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มะนู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงวังทิพย์  ขันตี
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงดวงพร  เสาร์ทน
3. เด็กชายมงคลชัย  สิงขรณ์
4. เด็กชายรัชพล  กล้าณรงค์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
2. นายประยูร  ศรีทนต์
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาปัดชิง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  อินธะยาย
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  ประดี
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นางสาววรรษมล  วิรุณพันธ์
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายภราดร  เกตหอม
2. เด็กชายศรราม  พรหมศรี
3. เด็กชายเจษฎา  สถานพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
2. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
446 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงธนชาภา  ทองเลิศธนกุล
4. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
7. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
8. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
9. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
4. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายภูวดล  วันงาม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีกะชา
3. เด็กชายอนุกูล  ซุยซวง
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายธรา  ปรากฎชื่อ
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวยุพิน  บัวจันทร์
 
449 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไพรบึง
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  เวียงนนท์
3. เด็กชายธีระศักด์  แหยมบำรุง
4. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ชัยเชื้อ
5. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าชัย
6. เด็กชายภานุพงษ์  ภะวิขุณี
7. เด็กชายศุภนัฐ  สุภาพ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขปัน
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สาระพงษ์
10. เด็กชายเจษฎา  เกตุพรม
 
1. นางเมตตา  อธิภัทรานันต์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
3. นางพวงพยอม  เฉลิม
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา   เชียงกาขัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งวงษา
3. เด็กหญิงอารยา   พุทธบุรี
 
1. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
2. นางสาวอัมรา   ยินดี
 
451 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิจชัย  กุประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  งามแสง
3. เด็กชายเลปกร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสุริยัน  คำมา
2. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
452 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสถาพร  สวนสำเริง
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
453 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กชายณัฐพงค์  บุญพาใา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สว่างภพ
3. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมศรี
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางมยุรี  นนท์ศิริ
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุนันทา  มยุเรศ
2. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
 
1. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สอนแพง
 
1. นางจารุวรรณ์   ทองมนต์
2. นางสาวประภัย   จันเปรียง
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงรจเรข  บัวศรี
2. เด็กชายอนันต์   สุสดี
 
1. นางพุทธชาติ  ผิวอ่อน
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายศุภกฤต  จงจิตวิริยะ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สว่างภพ
3. เด็กชายอุทัย  คำผง
 
1. นายก้องอดิศักดิ์  พงวิเศษ
2. นางสาวละออง  นนทะการ
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงลลิดา  ศรีชาแอน
3. เด็กหญิงวีรกานต์  บุญเลิศชัยศิริ
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางสาววารุณี  จักขุพันธ์
 
459 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงประริษา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายเกริกไกรวัล  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญชัย  สะใบ
 
1. นายธีรศักดิ์  พฤกษา
 
461 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงจิราพร   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงศรัญญา   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศุทธินี   ตะเคียนราม
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
462 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดี
2. เด็กหญิงอริยา  โปงเปว
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
463 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โลมาศ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  นาคดี
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
464 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกานสินี  สมพินิจ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คำสี
3. เด็กชายธนกิจ  มูลจัด
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
2. นายดิษฐ  ทรงศรี
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
4. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงโสระญา  หนองหิน
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.3 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกุลทวดี  เทพแสง
2. เด็กหญิงพรชิตา  มวยคล่อง
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมุนลี
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นายบัญชา  น้อยสงวน
 
467 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ปัญหา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันตา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 1. เด็กหญิงวรรณพร  อสิพงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  แหวนวงษ์
 
469 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  งามวิลัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  ภาคแก้ว
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์  แจ้งจิตร์
 
1. นางสุพรรณ  ทองนวน
2. นางสาวศาณุมาศ  ทองนวน
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
2. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
2. นายทองสุข  คำมา
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางวณิศา  รัตนเกษสิริ
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สะใบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจตุรพร   จันภักดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ศิริมาศ
 
1. นางอนงค์ลักษ์   รอดสำอาง
2. นางนิราพร   ต้นเกตุ
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมานแพง
2. เด็กหญิงพรนพรัตน์  แพงบุญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีลาชัย
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์
2. เด็กชายตนุภัทร  สุทาวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  เสมศรี
 
1. นายวิรัช  สร้อยทอง
2. นางสาวกิตตินันท์  แวงคำ
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงอวยพร   ละครเขตต์
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงอริสา   คำภา
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาววนัสนัน  สมคณะ
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สุภาพันธ์
2. เด็กชายชัยเชษฐ  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายณฐพร  รังษี
4. เด็กชายปรเมธ  โกฏิ์ทอง
5. เด็กชายพงศกร  โคณบาล
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริพานิช
 
1. นางนารี  ไชยบุตร
2. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
 
480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงตวิษา  พรมงาม
2. เด็กชายบุญทวีคูณ  อุปสุข
3. เด็กหญิงวธัญญา  มะลิซ้อน
4. เด็กชายวินัย  เป็นผล
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แสงทอง
6. เด็กหญิงแก้วตา  บุญสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางพิมลสิริ  โพธิ์สังข์
3. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
 
481 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายพงศกรณ์  สีตะวัน
2. เด็กชายพงษ์เพชร   นิระไทย
 
1. นายปรีชา  ยอดทอง
 
482 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงครองจิตรา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
483 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงชุติมา  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุทธา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสัจจา  สว่างภพ
 
484 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชาย ธีระเดช   ทองลอย
2. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปราชัย
2. เด็กชายนราธิป  ขิงทอง
3. เด็กชายรัฐกร  บึงไกร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
2. นางสาวฉัตรฑิวิภา    จันทะดวง
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายนวมินทร์  ประสูตร
2. เด็กหญิงพรธิกา  บุญทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู
3. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางอำนวยพร  วันดี
 
488 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
3. เด็กชายพีระวิชญ์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นางพรนภัส  สุคนธจินดา
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายธรรมนูญ  เชาว์เฉียบ
 
1. นายปริญญา  ภูมิสูง
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงวรรณา  อัครชาติ
 
1. นายนุรักษ์  สิงห์ศิลป์
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงบุญธิชา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์   บรรพชาติ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี   พันจันทร์
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์  หมวกพิมาย
 
492 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีเลิศ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  นรินทร์วงศ์
4. เด็กหญิงมลฤดี  สุทธิพันธ์
5. เด็กหญิงวิชุดา  สมควร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ประดับศรี
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  สายเนตร
 
1. นางสุวัลยา  ใจโชติ
2. นางจันทร์โฉม  สุนทร
3. นางสาวจันทรา  คำภา
 
493 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญกู่
3. เด็กชายกำพล  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามพรม
5. เด็กชายชาคริต  จงหาญ
6. เด็กหญิงชาลิสา  สมรัตน์
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขุขันธิน
8. เด็กหญิงณัฐจิมา  ใจงาม
9. เด็กหญิงณิชา  นาคท้วม
10. เด็กหญิงดารุณีย์  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงธนิตา  ยินสัย
12. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อนชัย
13. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีลาชัย
14. เด็กหญิงภารวี  หอมจิตร
15. เด็กชายวราพล  วิลา
16. เด็กหญิงศิริอนงค์  วงษ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สังเขป
18. เด็กหญิงสุพิชฌา  อะกะพงษ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  บุญเพรือง
 
1. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
2. นางพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
3. นางรุ่งนภา  โพธิศรี
4. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
5. นายชนาวี  ดลรุ้ง
6. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
495 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  มากนวล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชชา  แพงมาก
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายปรีชา  วัฒนนานนท์
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา   มะณีชื่น
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  งามลำ้
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  วงษ์ทอง
2. นายวัชทนา  ธรรมนาม
3. นางสาวศิริกัณญา  สารชาติ
4. นางสาวอริสา  วิเศษเสาร์
5. นายเกรียงไกร  ดวงใจ
 
1. นายปิยพงษ์  หมื่นไธสง
2. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
10. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
12. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
2. นางนิตยา  สายชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์   แสนกล้า
4. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมหวัง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายขนะภัย   มาสขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงกัญจาภรณ์   พันนารี
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  อารมณ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
2. นางสาวสุวรรณี   สิงห์ทอง
 
505 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณฐพร  โสริยาท
2. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์ทะเสณ
 
1. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงมณทกานต์  ทองมนต์
2. เด็กชายวโรดม  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางรจนา  พลคำ
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงธนู
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันครา
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนครินทร์  บัวสด
2. เด็กชายนวดล  บุตรงาม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรงาม
4. เด็กชายรพีพัฒน์  อาจภักดี
5. เด็กหญิงสุลิดา  คะนอง
 
1. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
2. นายไพศาล  บุตรโสภา
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุนันท์
2. เด็กชายศาสตรา  คำภา
 
1. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
2. นางเพ็ชรี  อุระดา
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   แก่นอินทร์
2. เด็กชายอภิธนวัชร   เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวดวงใจ  รัตนวัน
2. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
 
511 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีพูล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เติมสกุลเดช
 
512 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  รสหอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
3. เด็กชายอภินันท์  ยุทธภัณฑ์
 
1. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
2. นางรุ่งเรือง  รัตพันธ์
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
 
1. นางนิตยา  สายชนะ
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงพรชิตา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
2. นางมรินทร์  พันธุระ
 
516 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  สิทธิศร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองบุตร
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายรุ่งนภา  กาทอง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปานาดี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  โลมาศ
 
1. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   เสาตรง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มูลดับ
 
1. นางสายสมร   คำศรี
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงนุสิน
 
1. นายทองพูล  นางวงค์
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายจิรภัทร  คำเหลี่ยม
2. เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว
3. เด็กหญิงอภิชญา  เสนคราม
 
1. นางบุหลัน  ศรีกะชา
2. นางสาวญาตินันท์  เสนคราม
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
2. เด็กชายศุภกิจ  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปริมนภา  ชลอแสง
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะดา   โคนาบาล
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา   พีเกาะ
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปวีณสมร  เตชะ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายขนิถา  ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงจิราพร  ต่อคุณ
3. เด็กชายจีรยุทธ  เป็นผล
4. เด็กชายชญานนท์  เหมือนถวิล
5. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมนตรี
6. เด็กหญิงนภาพร  ดวงอินทร์
7. เด็กชายนรินทร์  วงษ์ขัน
8. เด็กชายนรินทร์  สุขพร้อม
9. เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
10. เด็กชายปฏิภรณ์  มีผล
11. เด็กชายปราโมทย์  ทองมนต์
12. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
13. เด็กชายพลพล  วันยะ
14. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วงษ์ชาติ
15. เด็กชายภานุพงศ์  มาดเหลือ
16. เด็กชายมงคล  บุตรเหม
17. เด็กชายรยณัฐ  ศุภศร
18. เด็กชายรัตติพงษ์  ผิวนวล
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  กวดขันธ์
20. เด็กหญิงวรรณณิสา  วันยะ
21. เด็กชายสมพร  สาลีโภชน์
22. เด็กหญิงสุฑารัตน์  โภคา
23. เด็กหญิงสุนิสา  เป็นผล
24. เด็กชายสุมร  ชลไพร
25. เด็กหญิงสุวืมล  เป็นผล
26. เด็กชายสุเมธ  เสนคราม
27. เด็กหญิงอริษา  สีไม่นาม
28. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณนุช
29. เด็กชายแดง  ไพรบึง
30. เด็กชายไตรทศ  สมนาค
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
2. นางสาวธาริณี  มั่นคง
3. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
4. นางทรรศณี  สมศิริ
5. นางสาวสุรภี  เสนคราม
6. นายสนอง  บุดดา
7. นายเดชฤททธ์  ไชยนะรา
8. นางสาวจิราพร  เทศบุตร
 
528 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์แก่น
2. เด็กชายจิรวัตร์  เงาะเศษ
3. เด็กหญิงธนากรณ์  แก้วมงคล
4. เด็กชายนทีธร  ศรสิ่ง
5. เด็กหญิงสุพรรณทวี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงเขมมิกา  พันธ์แก่น
 
1. นางนวลละออง  ชมเมือง
2. นายทวีชัย  ชมเมือง
3. นางอังคณา  ต่อคุณ
 
529 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สมทอง
2. เด็กชายธนัช  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนาณัฐ  เจริญจิตร
4. เด็กชายนาคินทร์   อินตะ
5. เด็กชายอัศม์เดช  บุตรดี
6. เด็กชายไพบูลย์  จันดา
 
1. นายอำนาจ  บุตรดี
2. นายประเทือง  ราศรี
3. นายสุเทียน  พรมมะลิ
 
530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นวนคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
531 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
2. เด็กหญิงปิยากร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด
 
1. นายสุพล  มากนวล
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
532 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงศิริณภา  สาใจ
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
533 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
 
1. นายประเสริฐศิลป์  กลางมณี
2. นางนันทวัน  กลางมณี
 
534 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราพร   สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา   สุภาพ
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
535 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยอดสิงห์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอัมภารัตน์  คำแปน
 
1. นายสุทิศ  คงศรี
2. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สายใจ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  แสงสืบ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สังขาร
 
1. นายธีระชัย  เพิ่มพร
2. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย   แจ่มใส
3. เด็กหญิงภณิตา   มณีย์
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางนงเยาว์   สุขโนนจารย์
 
539 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปรือปรัก
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
540 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กชายกฤษฎา  มะลิพันธ์
2. เด็กชายสิทธิพร  สาทร
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวศิรินภา  วรยาน
 
541 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายสุพัด  ทองขยัน
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
2. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
4. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พ้นภัย
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กหญิงสาธิตา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงอริสา   สืบสุนทร
 
1. นายเดชา   อานไธสง
2. นางสาวเพ็ญศรี   อาจสาลี
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงพาณิภัค  พรหมชาติ
2. เด็กชายวรภพ  ยาศรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  กันยามัย
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางจิระนันท์  โสพันธ์
 
547 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงสุกันยา  ประมวล
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
548 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
549 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวสด
3. เด็กหญิงภาวดี  ทรารมย์
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โกมล
5. เด็กหญิงลดาพร  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นางสาวจริยา  ใจธรรม
3. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
550 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร  คำมา
 
1. นางสาวเทวี  จันทร์นัน
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปรือปรัก
2. เด็กชายอัครพล  เอี้ยงกลาง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
552 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธุชาติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยัง
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางสาวคำปอง  วงษาหมั่น
 
553 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กชายปิยะ  ทองอินทร์
2. เด็กชายอัครพล  สติ
 
1. นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
2. นางสาวดวงแข  อินทนนท์
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงภคพร  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงเพชรประกาย  ดวงอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายกฤษนัย  สติกา
2. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
 
1. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุลีกร  สมร
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ทองฮีง
3. เด็กหญิงวาสิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
557 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขเสริม
 
1. นายเดช  พงษ์สุระ
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงธนาภร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสรัญญา  ชัยบังคม
 
1. นางปิยวดี  เติมใจ
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงอังคณา  ไพฑูรย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
2. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   เวชไทสงค์
 
1. นางเพ็ญพรรณี  ธรรมบุตร
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
2. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงรังสิมา  เกษเมือง
2. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
3. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางฉวีวรรณ   ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิดา  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
3. เด็กหญิงมนต์ทิยารัตน์  ระยับศรี
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
2. นางทัศนีย์  ทองเงิน
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา   ตะเคียนราม
2. เด็กหญิงอรปรีญา   พลแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ธรรมประเสริฐ
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณดล  ดีเลิศ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  วงษ์ชนะ
3. เด็กชายปรัชญา  ดวงอินทร์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
568 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ธรรมพร
 
1. นายอุเทน   กวดขันธ์
 
569 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
570 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ศรีจุมพล
2. เด็กหญิงประสงค์   เรือนรส
3. เด็กชายอนุวัฒน์   รองทอง
 
1. นางสาวกฤตยาพร   พันจันทร์
2. นางสาวศุภวรรณ   พันธ์แก่น
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทบุตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ใสดาว
3. เด็กหญิงปนัดดา  ในสว่าง
 
1. นายวสันต์  รังไสย์
2. นายสมพร  ยอดจักร
 
572 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสายธาร   รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวธนารัตน์   สำเภาดี
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระหาร
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แหวนเงิน
 
1. นายสุภักดิ์  วงศ์แสง
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
574 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายลักษณชัย  วาดงาม
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
575 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายธนดล  จันทรา
2. เด็กชายพัชรพล  จำปารัตน์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
 
1. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อินทอง
 
1. นางกุลตรีญาร์  ก้านเกตุ
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
 
1. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ไชยดำ
2. เด็กชายกีรติ  พลภักดี
3. เด็กชายขันติ  ประมวล
4. เด็กชายจีรพัฒน์  จิตรสังวร
5. เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์
6. เด็กหญิงชาลิษา  นิลวรรณาภา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดยอด
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลจิตร
9. เด็กชายดิศานุวัต  อ่อนคำ
10. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลาชัย
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พวงอินทร์
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ธงเพร็ช
13. เด็กหญิงปณิตา  พวงอินทร์
14. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุนสาย
15. เด็กหญิงประกายแก้ว  จันทิมาลย์
16. เด็กหญิงปาณิศา  พลคำ
17. เด็กหญิงพรชิตา  ถนอม
18. เด็กหญิงพรพิมล  พวงอินทร์
19. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
20. เด็กหญิงพัฒนภาพร  ทองดี
21. เด็กหญิงมัชฌิมา  พลนำ
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประดิษฐ์
23. เด็กหญิงลักษิณา  นิลวรรณาภา
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสนยศ
25. เด็กชายสิริธร  พวงอินทร์
26. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ศรีใส
27. เด็กชายสุภวิทย์  ศิริวงษ์
28. เด็กหญิงสุภัฒตรา  ดวงมณี
29. เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งวิชิต
31. เด็กหญิงอภิรญา  มูลเหล็ก
32. เด็กหญิงอภิรดี  หอมอ่อน
33. เด็กชายอภิรักษ์  งัดสันเที๊ยะ
34. เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์
35. เด็กชายอุทัย  อภัยศิลา
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีมาศ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายทอง
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุระกิจ
40. เด็กหญิงแก้วตา  ทองมนต์
 
1. นายสำเริง  ขุขันธิน
2. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
3. นางสาวแคน  ยินใสย์
4. นางสาวฏิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน์
6. นางแตงอ่อน  จันทร
7. นางอรรยา  อำพันธ์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวกัญชพร  อมรสาธิต
2. นายพศิษฐ์  สังขาร
 
1. นางสุภาพรรณ  แพงอก
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายนนทศักดิ์  ทองดี
2. เด็กชายอมรศักดิ์  บุญประกอบ
3. เด็กชายอรุพงศ์  อุตรา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางดุษฎี  ฉิมณรงค์
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรธพร  สิมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทวยทา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุธิตา  วิเศษเสาร์
6. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์อุดม
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสุมาลี  บุญธรรม
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายบวร  นอบน้อม
2. เด็กหญิงศิวพร  คันศร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จารึกดี
4. เด็กหญิงอาลิสา  ใจนวล
5. เด็กหญิงเปรมยุภา  ภิญโย
6. เด็กชายโยธิน  ชาวดร
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสำเภา  มนต์ฤทธานุภาพ
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรงา
2. เด็กหญิงฌาติญา  งอธิราช
3. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
 
1. นางเทพเทวัน  ดวงธนู
2. นางสายสมร  ลุนคำ
 
587 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  เศษศรี
 
1. นายสิทธิชัย  อรรคบุตร
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  โสพัฒน์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงเกศสุดา   พิมมาศ
 
1. นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทศพร  สำรวย
 
1. นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงวิราพา  สิบปา
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ทองชื่น
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
2. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงศรี
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงนุสรา   สุขแสวง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โสดา
 
1. นางศรี  อินสุระ
2. นายสะอาด   ดาประสงค์
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนา
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  ออกหาญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมชื่่น
3. เด็กหญิงภัทรภร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประทุมวัน
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงแสงระวี   สีสัน
 
1. นางสาวศิธาชนันท์   ศรีศิริ
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายภูวไนย   คำขาว
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์   สาคร
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงอรปรียา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายกิตติ  โยธา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  กันภัย
3. เด็กชายพิทักษ์  แสงลอย
4. เด็กชายวุฒิชัย  สุภาพันธ์
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุภาพันธ์
6. เด็กชายสุธิโชค  ศรีกะชา
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แทนสง่า
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ไชยสาร
3. เด็กชายธีระเทพ  ทองพา
4. เด็กชายศุภกร  สิทธิศร
5. เด็กชายศุภโชค  ผลวิเศษสิทธิ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำมา
 
1. นายประสิทธิ์  เครือมาศ
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายทองดี  ชาติพงษ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แม้นจิต
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
605 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีสันต์
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ศรีสุวรรณศักดา
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
606 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรือปรัก
2. เด็กชายวรรณกิจ  พิมพ์นนท์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
607 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายปิยะราช  ไชยโชติ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชมเมือง
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุดดาวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งพันธ์
3. เด็กชายสุทธินันท์  สุขเสริม
 
1. นางลัดดา  คุณมาศ
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพรนภา  พงศ์พีระ
3. เด็กชายมานะ  รังษี
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พวงเสียง
5. เด็กชายเฉลิมพล  วงษ์พินิจ
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกดวน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงผกามาส  คำยก
3. เด็กหญิงสุจันทร์ดา  เหมือนสวรรค์
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางโชติกาญจน์  รศพล
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทองมา
2. เด็กหญิงฐิติพร    จันทอง
3. เด็กชายเบญจพล   จันทร์ทอง
 
1. นางกฤษณา    ชัยวิเศษ
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงขรณ์
2. เด็กชายนภัทร  แก้วละมุน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โภคา
3. เด็กหญิงธิราภรณ์  โพคา
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางสาวราตรี  โสดามุก
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายจามจุรี   แก้วลอย
2. เด็กหญิงผนิตา   แก้วลอย
3. เด็กชายสุภัทราวลี    สิทธิศร
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
2. นางฤดีพร   สายวิลัย
 
615 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้ววันทา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองลอย
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดำ
2. นางสาวอุทารัตน์  จันดำ
 
616 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายนพเดช   ปรือปรัก
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
617 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
618 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
 
619 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติชัย   อุตมะ
2. เด็กชายกิติศักดิ์   ศิริมาศ
3. เด็กชายสิทธิชัย   วงพินิจ
 
1. นายกาญจนวัฒน์   เสริมศรี
2. นางสาวพรพิมล   พลคำ
 
620 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา   มาสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์วดี   เทียนขาว
3. เด็กหญิงพัชรี   เขียวสด
 
1. นายชาตรี   เพ็งชัย
2. นางสาวยุพารัตน์   แก้ววงศ์
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายนิรัฐชา  ปานลา
2. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
 
1. นายบุญส่ง  คำมั่น
2. นางเอื้อมพร  สมพงษ์
 
622 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายสมหวัง  พงษ์สุระ
 
1. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร   กระจงกลาง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  ทองแพรว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  สมทอง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงสุมิตตา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
627 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายทัตพงษ์  พันธ์แก่น
2. เด็กชายปรีชา  พันธ์มาลี
3. เด็กชายยงยุทธ์  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวภัทรวดี  สาระพงษ์
2. นางสุภัชฌา  บุญจูง
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนิตธิดา  บัวงาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีบวรโชค
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ปราศรัย
 
1. นายไสย  ปราศัย
2. นายสมพร  พงษ์เพชร
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
2. เด็กหญิงธนพร  ระยับศรี
 
1. นางเพียรทอง  บุญจอม
2. นางทัศนีย์  ทองเอิน
 
630 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนนาน
2. เด็กหญิงสุนิตา  เมืองจันทร์
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
 
631 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  โคณบาล
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผิวทอง
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
632 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายวีระพงษ์  นรดี
2. เด็กชายอนันต์  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบาง
2. เด็กชายกฤตนัย  ขวานทอง
3. เด็กชายจักรพงษ์  พานิช
4. เด็กหญิงชาลิสา  ขันนะวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจียงแก้ว
6. เด็กชายดนัย  ทวี
7. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
8. เด็กชายปรีติ  ทองปรอน
9. เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กชายพรรณภา  ทองจันทร์
11. เด็กชายพัชรดนัย  ตีชัยรัมย์
12. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีพูล
13. เด็กหญิงรวิภา  โอสถประสาท
14. เด็กหญิงวันทนา  บัวจันทร์
15. เด็กชายศักรินทร์  หาญทอง
16. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
17. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ง
18. เด็กหญิงอรษา  จันทร์เพ็ง
19. เด็กหญิงอริษา  ทำพลกรัง
20. เด็กชายเกริกชัย  ทองบาง
 
1. นางธนธร  สะดวก
2. นางลภัสกร  บุญศรัทธา
3. นายสุชาติ  สายแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
5. นางสาววิมลรัตน์  บุญมา
6. นางสาวนัฐนันท์  ธนาศิริกุลศักดิ์
 
634 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดลสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติชัย  เทาศิริ
3. เด็กหญิงแอนน่า  ไพบูลย์
 
1. นางสาวกชพร  ปรือปรัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ขันธ์
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายภาณุทัศน์  เพริศพรรณราย
2. เด็กหญิงสุรินดา  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุวะนีย์  รัตนวัน
 
1. นางบุญตา  จุมพิศ
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กหญิงนภา  ทองแดง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตอนศรี
3. เด็กหญิงอรจิรา  เจียงเพ็ง
 
1. นางสมพิศ  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพรทิตา  พรมนะรา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์ละคร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นวลแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
638 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  พาซื่อ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรองทอง   ต่อคุณ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สายสังข์
4. เด็กชายญาณวุฒิ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคดี
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
7. เด็กหญิงนฤมล  ดวงราช
8. เด็กหญิงปภัสสรา   ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงษ์เงิน
10. เด็กชายพงศกร  หอมหุน
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  ต่อคุณ
13. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ   พันธ์ทอง
15. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
17. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์อุดม
18. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
20. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
21. เด็กชายเปรมอนันต์   สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์   วงษ์นิล
3. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
4. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
5. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
6. นายปรีชา  ศรีพูล
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายวรายุทธ    บรรเทา
 
1. นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายณัญทวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพัชรพล  เข็มทอง
3. เด็กชายเดชาวัฒ  เข็มทอง
 
1. นางกฤติมา  มูลจัด
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุทาริณี  คำวิเศษ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยโชติ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  พลางวัน
 
1. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
2. นางสุนิสา  เจริญยิ่ง
 
644 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แต้มงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวิมล  ยาเคน
4. เด็กหญิงมาริษา  นิ่มฟัก
5. เด็กหญิงวนิดา  อุตทูล
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีเลิศ
 
645 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายประพัฒน์  จำปาโท
2. เด็กชายปรีชา  ขันทอง
3. เด็กชายศรายุทธ  บุญมา
 
1. นางสาววรดา  ธรรมอัควรกุล
2. นางสาวสุรี  สอนบุญทอง
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธีรเทพ  กำเนิด
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงยาง
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายวิรุฬ  หนองหงอก
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงศรันยา  ฟองสีถง
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงศุภัสสร  ศรีมาศ
4. เด็กหญิงสตรีพร  พลภักดี
5. เด็กหญิงสิรินธร  มิรินทะ
6. เด็กหญิงสุธาศินี  สุคนธรังสี
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
3. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  นรดี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อร่ามเรือง
 
1. นางประทุมทิพย์  ครบอยู่
2. นางธิดารัตน์  ปุคคละนันท์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะฮวดสา
 
1. นางประยงค์  สายดวง
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงพชรพร  ทองดี
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
4. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
5. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
2. นางสาวบุญยาพร  ทองดี
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายจิรายุ  สีตะวัน
2. เด็กหญิงนริศรา  รัตนวัน
3. เด็กชายปาราเมศ  สมบัน
 
1. นางนิภา  ณุศรีจันทร์
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรดาห์
2. เด็กชายประวัติ  พันชัย
3. เด็กหญิงพิชชากร  พงษ์สุระ
 
1. นายทองสุข  คำมา
2. นางประนอมพันธ์  คำมา
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เวียงธรรม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงปนัทดา  น้ำเงิน
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
658 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  บัวกอ
 
1. นางสาวศุภัทตรา  จุไร
 
659 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายปฏิกรณ์  นาล้วน
2. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
3. เด็กชายหนึ่งสยาม  แสงเพ็ง
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
660 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญร่วม
2. เด็กหญิงดวงพร   ธรรมสา
3. เด็กชายธีรุตย์   บุญร่วม
4. เด็กหญิงสดใส   พันธ์แก่น
5. เด็กหญิงอนุธิดา   พันธ์มะลี
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พันมะลี
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาระภี   จุมนอก
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ทองบาง
2. เด็กหญิงพัชราพร  มณีโชติ
3. เด็กหญิงพัชริญา  ณ. เชียงใหม่
 
1. นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก
2. นางรัตนา  ถนอม
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.13 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  กุสี
2. เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์สุริยา
3. เด็กชายไพทูล  นำสว่าง
 
1. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
2. นายเสรี  ศรีวิชา
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  เบื้องสุวรรณ์
2. เด็กชายปริญญา  ประสารเนตร
 
1. นางรำไพ  น้ำคำ
2. นางสุดาวรรณ  จันครา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  พุ่มนาค
2. เด็กชายสุริยา  แสงเนตร
 
1. นายเดชา  กรสันเทียะ
2. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายอนันตภูมิ  แสงมาศ
2. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หาญบาง
3. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม
 
1. นางปราณี  ชาญเชี่ยว
2. นายวิฑูรย์  ไทยน้อย
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายมณฑล  สาธุจรัญ
3. เด็กชายวีระชัย  อาจใจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ฮวดศรี
2. นางสาวนิภาพร  จันดำ
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชากร   ทองมนต์
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำสุข
3. เด็กหญิงอาริศา   บุตะเคียน
 
1. นางธัญวลัย  เงาศรี
2. นางศิริรัตน์  ดอกพอง
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมนทิพย์  แก้วมงคล
 
1. นางชัชวาภรณ์  แพงมา
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์จันทา
 
1. นางสาวรดาณัฐ   กันไชยชาติ
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โพธิ์อุดม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บริสุทธิ์
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางสาวภูริดา  ปถคามิน
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำไสย์
 
1. นายโสรจน์   วราพุฒ
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางเพ็ญตรา  บุดดาห์
 
679 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   แช่สระน้อย
2. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตแก้ว
3. เด็กหญิงธัญพร   เรืองรักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนคำ
5. เด็กหญิงสมพร   บุญเรือง
6. เด็กหญิงอรวรรณ์   คำศิริ
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางชลลัดดา   มากนวล
3. นางสาวอัยรดา   ลำดวนหอม
 
680 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลทหาร
2. เด็กชายประวิทย์  ยาเคน
3. เด็กชายศรายุทธ  อุรา
4. เด็กหญิงสพิดา  แก่นแก้ว
5. เด็กชายสมพร  เงินดี
 
1. นายรัฐพล  ณะศรี
2. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ยองตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิดาลักชย์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงมลสิริ  อุปมา
5. เด็กชายวราวุธ  ใจมูล
6. เด็กชายเดชาวัต  อินทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางเกื้อกูล   ชูกลิ่น
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ทิพบำรุง
2. เด็กชายปรเมศวร์   มหาชัย
3. เด็กชายพลกฤต   ตรีบวรรัตนะ
4. เด็กชายศุภณัฐ   จันดาบุตร
5. เด็กชายอธิษฐ์   สุหงษา
6. เด็กชายเสกสิทธิ์   แพงตา
 
1. นายสนอง   อูบคำ
2. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
3. นางสาวปิยนันท์   คำพินิจ
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายชาญพิชัย  ธงชัย
2. เด็กชายธีรภัทร์  ธงชัย
3. เด็กชายพัฒนา  เกษา
4. เด็กชายศุภกร  พงษา
5. เด็กชายเจษฎา  ธงชัย
6. เด็กชายโสภณวิชณ์  เงาใส
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณฐพล  ศรีกะชา
2. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
3. เด็กชายธนโชค  ชาทิพา
4. เด็กชายพศวัต  ศรีกะชา
5. เด็กชายศราวุธ   สายแก้ว
6. เด็กชายเติมศักดิ์  มั่นรอด
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางมธุรส  สงวนรัฎษ์
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงศิยาพร  คำพินิจ
2. เด็กหญิงสุพินญา  มาโน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างภพ
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางดาวรุ่ง  สมบัติกำไร
 
686 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. นายนฤเบศร์  สมพงษ์
2. นายบุญญาศักดิ์  พรรณาทรัพย์
 
1. นายลักษ์  วงค์ขันธ์
2. นางสาววิราวรรณ  บุญเติม
 
687 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารวี   แสงมาศ
2. เด็กหญิงชนกานต์   แหวนเงิน
 
1. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
2. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
 
688 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสายทอง  สีหะนาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำเภา
3. เด็กหญิงเพ็ญ  ทองใส
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
689 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงณัฐปรียา  สีตะวัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญประสพ
 
1. นางสาวปริตา  บึงไกร
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
690 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมเพ็ชร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ห่วงเพ็ชร
3. เด็กชายเจริญชัย  สมสิงห์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ลานตวน
2. นางสาวสมาพร  จันทพันธ์
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ปิยะสหาย
2. เด็กชายรัชพล  คำขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมจิตร
4. นางสาวสุทธิดา  ศรีบรรดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  ชาติวงษ์
6. เด็กหญิงอรัญญา  ดวงเดือน
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา
3. นางอริสรา  บุญคง
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายศรันย์ภัทร  ไชยศรีษะ
 
1. นายฉับพลัน  สมร
 
693 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงวรรณิศา  คำพินิจ
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางสาวกรองกาญจน์   ลานตวน
 
694 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เทศไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศรี
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  สิทธิสงค์
 
1. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงวรากร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงเมธินี  ศรีกะชา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายศรราม  พรหมซื่อ
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มงคล
3. เด็กหญิงกาญจนา   สมพงษ์
4. เด็กหญิงกานดา   อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงจันทวี  เสมศรี
6. เด็กหญิงจิรัชยา   เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงจิราพร   พรมชาติ
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ   กุมวิจิตร
9. เด็กหญิงชลธิชา   ผาอำนาจ
10. เด็กหญิงชาลิดา   จันแสง
11. เด็กหญิงดวงชุดา   แสงมิ
12. เด็กหญิงดวงตา   พงษ์สุวรรณ์
13. เด็กหญิงดาวพระศุกร์   อ่อนคำ
14. เด็กชายธนากร  ขันติวงศ์
15. เด็กชายธรณ์เทพ  จิตรมั่น
16. เด็กหญิงธิดา   ทองแพรว
17. เด็กชายธีรภัทร์   บุญจูง
18. เด็กชายธีระดล  ศรีเลิศ
19. เด็กหญิงนงลักษณ์   สิงห์ชาติ
20. เด็กชายนัฐกานต์   แก้วบริบัตร
21. เด็กหญิงประกายทิพย์   เอ็มโอด
22. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ศรีสรรพ์
23. เด็กหญิงปริศนา   ไตรศรี
24. เด็กหญิงปรียาภัทร   บุญขวาง
25. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
26. เด็กหญิงมะนิสา  ไชยจันดา
27. เด็กชายรัตนพล   ตราชู
28. เด็กหญิงรัตนากร   จันทำ
29. เด็กชายวัชรินทร์   ศิริปี
30. เด็กชายวิระเชษฐ์   บุญส่ง
31. เด็กหญิงวิไลรัตน์   ไกรวิเศษ
32. เด็กหญิงศศิธร   บุญมา
33. เด็กหญิงศิริญญา   ธรรมมุสา
34. เด็กชายศิวกร   ฉัททันต์
35. เด็กหญิงสุกฤตยา   แซ่ตั้ง
36. เด็กชายสุริยา   พรมประดิษฐ์
37. เด็กหญิงอลิชา   พรมทอง
38. เด็กหญิงอารียา   สายเมฆ
39. เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์   คำขาว
40. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
4. นายชัยธวัช  สำแดงภัย
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินธุการ
 
1. นางภัทรานันท์  วรรณา
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
700 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายณัฐพล  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงนันธิตา  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะ
4. เด็กหญิงพิพัฒน์  บุญทัน
5. เด็กหญิงวิยาดา  เหล่าเลิศ
6. เด็กชายสินธุชา  ทองแย้ม
7. เด็กชายอธิราช  แสงอุ่น
8. เด็กหญิงอรอุมา  จันดี
 
1. นางวิสุดา  สะเทิงรัมย์
2. นางสาววิยากร  แก้วละมุล
 
701 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กหญิงดวงนภา  ไพรวงษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลำกระโทก
3. เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา  คำมี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  โคยามา
2. นางสาวสุจิตรา  ตระกูลพงษ์
 
702 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   มินขุนทด
2. เด็กชายวรรณกานต์   บุตะเคียน
 
1. นางสลิสา   ไชยพัฒน์
 
703 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  จันทชิต
2. เด็กชายเกียรติกมล  รากวงษ์
 
1. นางวัฒนะ  แก่นเกษ
2. นางบูชา  จันครา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโกศล  จรบุรมณ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  สิทธิศร
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผลาผล
2. เด็กชายผไท  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงพฤษาภรณ์  สมนา
4. เด็กหญิงมัญชุสา  พงษ์คละ
5. เด็กหญิงสวิตตา  พงษ์คละ
 
1. นางเนตรฤดี   มากนวล
2. นางบานชื่น  อินอุเทน
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงดีมั่น  คำกลาง
2. เด็กชายอัมรินทร์  สาลี
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณฐวรรณ  อ่อนคำ
4. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
5. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
6. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
7. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
8. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
9. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
10. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
14. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
17. เด็กหญิงอารีญา  บุญขาว
18. เด็กหญิงอ้อม  สุพัง
19. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางนาดี  วรวิรัช
3. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
4. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุรักษ์
5. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
6. นางตรงหทัย   โพธิ์งาม
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายภูธเนศ  กำลังยิ่ง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
710 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงจันทราวดี  เป็นผล
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะปราง
2. นางนิตยา  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
 
711 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงอลิษา  บุญขาว
 
1. นางสาวศศิธร  ราชวงศ์
2. นางสาวภิญญุพัชญ์  ทรัพยสกุลศักดา
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงปภัสสรา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
 
1. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
2. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพรหมณ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ควิศูนย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรีมา
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
 
718 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 1. เด็กชายจิระพงศ์   พาลี
2. เด็กชายพงศธร   ฤกษ์จัน
3. เด็กชายวรพล   มะปรางค์
 
1. นางนุรัตน์   สุขยา
2. นางปิ่นประภา   เถระวัน
 
719 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงอัคษราภัค  รัตนวัน
 
1. นางเพียรทอง  บุญจอม
2. นางรวิวรรณ  เติมใจ
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงอธิชา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอัญชนา   บุญขาว
3. เด็กหญิงอารยา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางสาวปวีณา   บุตะเคียน
 
721 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงธันยมัย  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
2. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐชัย  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษา
4. เด็กชายสุริยพล  พิจารณ์
5. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ยามวัน
 
1. นายธนู  อ๊อดพันธ์
2. นางนัยนา  บัวเขียว
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงปิยบุตร  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาธุการ
 
1. นายสนธยา  ดอกระโคน
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ์
 
1. นายกบินทร์  นรชาติ
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นางพรพิมล   สาดา
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายอภิรักษ์   พาสวัสดิ์
 
1. นางประทุมทอง   วิทยอุดม
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พงษ์เมือง
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
731 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกานติมา  จันสมุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีขันธมา
3. เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
5. เด็กชายวีระยุทธ  ยอดโพธิ์
6. เด็กชายเกษมศักดิ์  ไชยภา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  แหวนวงษ์
8. เด็กชายโกวิท  สุขเมือง
 
1. นางประนอมพันธ์  คำมา
2. นางสาวสุลาวัณย์  ทองแสง
3. นายทองสุข  คำมา
 
732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกีรติชนน์   ประดับศรี
2. เด็กชายคชภัค   บุญศิริ
3. เด็กชายคุณากร   ดวงอินทร์
4. เด็กชายนราวิชญ์   สันดอน
5. เด็กชายภัทรดิษย์   กรสันเทียะ
6. เด็กชายวีรเดช   ปุริสาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   นาคญวน
2. นายสนอง   อูบคำ
3. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
 
733 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายกันตวิชญ์ นันทะสี  นันทะสี
2. เด็กชายชัชวาลย์   พานพบ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   วรรณทอง
4. เด็กชายณัฐพล   วรรณทอง
5. เด็กชายวัฒนา   ศรีสิงห์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วเจริญ
 
1. นางนิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
734 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชลกฤษศ์  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพีระพันธุ์  พวงผกา
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
735 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงศศิประภา   แสงขจี
2. เด็กหญิงสุพัตรา   โพธิ์แหบ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายนายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
736 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวกรองกาญจน์  สินทรัพย์
2. นายศุภกิตต์  สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
737 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   อุตพันธ์
2. เด็กหญิงอรสา   เรือนรส
 
1. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจิรัฐ  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรินดา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงศิริพร  คำนึง
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายคณาธิป   คำรังสี
2. เด็กชายพัฒนกิจ   รัตนพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วันคำ
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  อัมภารัตน์
3. เด็กชายวีรภาพ  สุยบุตดา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมลฤดี  แสงบุตร
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยภา
 
1. นางสาวไพรรัตน์  ยอดงาม
2. จ.ส.อ.เสาวนีย์  อสิพงษ์
 
742 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงวีระยา  วงค์กระโซ่
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
743 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุนสลิต
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
744 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   คำแก่น
2. เด็กชายพัทนัย  ปรีเปรม
3. เด็กชายเรืองรอง  เลิศล้น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
2. นางรัชนีพร   เดชกล้า
 
745 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวใบ
2. เด็กชายธนกร  บุทธนา
3. เด็กชายเสกสรรค์  อุดงษ์
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
 
1. นายสุเมธ  อุ้มเชื้อ
 
747 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญพามา
2. เด็กชายตะวัน  ฟองอ่อน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ปรารถนา
4. เด็กชายภูริทัต  เสาสา
5. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงห์หา
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงณัฐกร  บังคม
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายปริภัตร์  ศรีลาชัย
 
1. นางสุชาดา  คำเสียง
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   ปรือปรัง
 
1. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
754 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอธิชา  ชมพู
 
1. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิรประภา   เทิ่งใบ
 
1. นางปวริศา   ใยเมือง
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงปราณี  วงษ์วัง
2. เด็กหญิงลลิตา  ลูกอินทร์
3. เด็กชายสมพงษ์  ใชอุดม
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นายณภัทศวัฒน์  ยมนา
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายนิรวุฒิ  ระยับศรี
2. เด็กหญิงศศิณา  ระยับศรี
 
1. นางชนากานต์  บุตรศาสตร์
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
2. เด็กหญิงสายฝน  ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  สมภาร
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สายพิณ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมฑิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เอ็มโอด
2. เด็กชายกรวิทย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   จำนง
4. เด็กชายกิตติโชค   อิทรโสภา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไชยพัฒน์
7. เด็กหญิงจีระนันท์   จันทร์ทำ
8. เด็กหญิงชนวรรณ   ผาสุก
9. เด็กหญิงชิตญาภรณ์   ไกรวิเศษ
10. เด็กหญิงณัฐพร   ไกรวิเศษ
11. เด็กชายณัฐพล  ไตรศรี
12. เด็กชายทรงชัย   รัตนแสงเลิศ
13. เด็กชายธนาทร  แซ่สระน้อย
14. เด็กหญิงนภัสสร   พรอินทร์
15. เด็กหญิงนันทรัตน์   ปิ่นหอม
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มาระโย
17. เด็กหญิงปุญยพร   ตองอบ
18. เด็กหญิงพรวิไล   โต๊ะนาค
19. เด็กชายพานิชย์  ประทุมวัน
20. เด็กหญิงพิมพิกา   แก้วบริบัติ
21. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์สีดา
22. เด็กหญิงวนิดา   น้อยพรม
23. เด็กหญิงวรรณิษา   พิมูลชาติ
24. เด็กชายวิทูลย์   แก้วบริบัติ
25. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วบริบัติ
26. เด็กหญิงศศิกานต์   ภาคภูมิ
27. เด็กหญิงศศิกานต์   ใยเมือง
28. เด็กหญิงศิลารักษ์   เศษสุวรรณ์
29. นายสุภาวดี   สุดบุตร
30. เด็กหญิงสุวิสา   ปิ่นหอม
31. เด็กหญิงอทิตญา   งามล้ำ
32. เด็กหญิงอนงค์   ศรีเลิศ
33. เด็กหญิงอมลวรรณ   แข็งการ
34. เด็กหญิงอรอุมา   พรมชื่น
35. เด็กหญิงอัทธิพัท   สงแก้ว
36. เด็กหญิงอาทิตยา   ดีมาก
37. เด็กชายอานัส   คำลือ
38. เด็กหญิงอุมาภรณ์   สายทอง
39. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีปัญญา
40. เด็กหญิงไปรยา   โต๊ะนาค
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร  อาจอินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์   สว่างภพ
4. นายชัยธวัช   สำแดงภัย
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. นางสาวชาริณีย์  สายพิน
2. นางสาวสุวรรณี  จันทรแสง
3. นางสาวอลิษา  จงหาญ
 
1. นางสุดารัตน์  น้อยสงวน
2. นางจันทร์ศรี  คำศรี
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
2. เด็กหญิงพรนภา  มงคลสาร
3. เด็กหญิงออมทรัพย์  กล้วยนิจ
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นายสนั่น  โสริยาตร
 
768 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายธนกฤต  รอดประโคน
2. เด็กชายธนสาร  สายแก้ว
3. เด็กชายธีระดนย์  ไก่แก้ว
 
1. นายอมร  ศรีมะณี
2. นายศุภชัย  นัยเนตร
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมจิตร
2. เด็กชายทักษะนัย  แพงสิงห์
3. เด็กชายธนพล  เหมือนสุวรรณ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  พินโย
5. เด็กชายปริญญา  มุขพันธ์
6. เด็กชายศฤงคาร  จันทะวงษ์
7. เด็กชายสามารถ  คำผง
8. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  นามบุตร
2. นายสามารถ  คูณตาแสง
3. นางมะลิวรรณ  เกษร
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงดวงพร   คุ้มรอบ
2. เด็กชายธงชัย   โพธิสาร
 
1. นางโสพิณ  เนียมจิตร
2. นางพัชรี  พิลากุล
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายคมกฤต   สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีสิงห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   โพนศิริ
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเลิศชาย  ภูผานี
 
1. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบัติวงษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  สระปัญญา
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
2. นางปรารถนา  ป้องกัน
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงการติมา  คำภีร์
2. เด็กหญิงยอฉัตร  ฉิมพินิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แพงวิเศษ
 
1. นางพรรณี  กลางมณี
2. นางสาวศิริวิมล  ใจหวัง
 
775 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พึ่งพิง
2. เด็กชายศุภชีพ   สุขเจริญ
 
1. นายอำนาจ  นิติรัตนากุล
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงลลิตา   ปิ่นหอม
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
777 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธาทิพย์  เสมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  หอมหุน
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
778 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกชมน  ประมวล
2. เด็กหญิงวาสนา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงเยาวภา  ศรีเลิศ
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
2. นางธนภรณ์  นิลสุข
 
779 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายคมพิทักษ์  รัตนวัน
2. เด็กชายชิติพัทธ์  รัตนวัน
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  สีตะวัน
 
1. นายวิทยา  นาโสก
2. นายพีรวัส  หล้าคำรวย
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงดาราพร  บุญเลือม
2. เด็กหญิงทองเพียร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
4. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมา
2. เด็กหญิงน้ำพุ  สุวรรณที
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยนรา
4. เด็กชายวิชัยยา  สุวรรณที
5. เด็กชายวีระ  บุตะเคียน
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นายรัญชน์  คงพินิจ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงญาณิดา   ศรีระษา
2. เด็กชายอภินันท์   มียศเรืองรอง
3. เด็กชายแจ่มนภา  แจ้งสว่าง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มันทะราช
3. เด็กหญิงศุภักษร  จันทอง
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณสวาท
2. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
785 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายธีระกาล  สมหวัง
2. เด็กชายอำนวย  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายเนติพงษ์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายอัครเดช  เทาศิริ
 
1. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระแมด 1. เด็กหญิงสโรชา  บุญร่วม
 
1. นางจีรนาถ   โก้จันทึก
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
789 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 20 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองบาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประถมภาส
 
1. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ์   แก้วบริบัติ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงวิภา  สายแก้ว
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
2. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
794 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงรัตติยา  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงวรรณษร  พรเพชร
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพันธ์  ภูถูกหมอก
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนาพร   ปุริสาย
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  เชื้อบริบูรณ์
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสุทัศน์   สุดดี
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายทรงพล   รัตนแสงเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวรายุทธ   พวงทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
6. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
7. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
8. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
9. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
15. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางนาดี  วรวิรัช
4. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บริบูรณ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  กายะชาติ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินสุระ
4. เด็กชายภูมินทร์  เรืองใจ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
6. เด็กชายอภิวุฒิ  ทองเบื้อง
 
1. นายณัฐศักดิ์  สมพงษ์
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นายภาณุวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เนาวรัตน์
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปนิดา  สุพันธ์
 
1. นายกบินทร์   นรชาติ
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสิทธิกร  ระหาร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงศุจินันท์  เหอ
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงมาศ
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินดามณี  นาเมืองรักษ์
 
1. นางปิยนาถ  บุญเย็น
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 1. เด็กหญิงณิรมล  สุนันท์
 
1. นางบุษบา  สิงห์คำ
 
811 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   สาระวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อ่อนคำ
3. เด็กหญิงนพรัตน์   วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   ป๊อกแจ้
5. เด็กหญิงวิพาภรณ์   รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเกตต์นิภา   พรมลา
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางจีระพร   บุญขาว
3. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กหญิงธนัทชา    ดำริสม
2. เด็กหญิงนิตยา   พิมพ์เพียง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์   อินตา
4. เด็กชายศราวุธ   ดัชถุยาวัตร
5. เด็กชายสนธยา   อินตา
6. เด็กชายสรรพวัต   พันธมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  วุทธิยา
2. นางสาวสุภาพร  สายเพ็ชร
3. นางกาญจนา  พาสวัสดิ์
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วมงคล
2. เด็กชายทณพัด   คำเหลี่ยม
3. เด็กชายธีระยุทธ   พรไชย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พันแก่น
5. เด็กชายปิยังกูร  มาลัย
6. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวพรทิพย์   จันทครู
2. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินหอม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหะ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  สิงหะ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ตนฉลาด
7. เด็กชายวิวัฒน์  ท่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอารดี  เสียงเพราะ
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายศักดา   พงษ์ธนู
3. นายศาสตรา  วรรณนา
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงตะวัน   แพงมาก
2. เด็กหญิงนารินทร์   ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวกิติยา   แสวงนาม
2. นางสาวศุภากร   อ่อนลา
 
816 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เรืองภู่
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวพุธิตา  คำเหลืิอ
 
817 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายนิติกร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายสุรชัย  บุญยงค์
3. เด็กชายเทพินทร์  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ไชยคง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สอนแพง
3. เด็กชายเรืองรุจ  ขันทิน
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร
2. เด็กหญิงยุวดี  หงส์ทอง
3. เด็กหญิงสุธิดาวัลย์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางภัทรพร  ช่วยมิตร
2. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มั่นมะโน
2. เด็กหญิงสริตา  มูลสาร
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภาษี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
821 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
822 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว    
823 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ธิปราศัย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
824 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงนวล
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
825 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอำนาจ
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองอ้ม
2. เด็กชายหงษ์ทอง  ศรียันต์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  มะณี
 
827 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า   สงสัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงมินตรา   พันลึก
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นางณัฐพร   หินจำปา
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สมรัตน์
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์สังข์
 
1. นางมณฑิตา  ทองก่ำ
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงณัชยา   รัตนพันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ทองดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
3. เด็กชายบุญเชิด  ทองดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
2. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงสาธิยา  พิมเพ็ชร
4. เด็กหญิงอภิญญา  นาคนวล
5. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทอง
6. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสุพิศ  ทาทอง
2. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
3. นางสาวณัฐวรรณ  อนันเทพา
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 13 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  อินธิเสน
 
1. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สีด้วง
 
1. นายยัน  สมรัตน์
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กชายปรเวต  เป็นผล
 
1. นางปทิตตา  นันทวงศ์
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทมี
 
1. นางสาวปภัชวรินทร์  ประจำ
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิณวงษา
 
1. นางมุจิตรา  ประมวล
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพล  อัมภารัตน์
 
1. นายพลักษณ์  มักสัน
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 12 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรา  พงษ์สุระ
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
 
840 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายศิวชานนท์  โพธิสาร
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายวิษณุ  บุญชาญ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญพามา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นายประจักษ์  วิเศษพงษ์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ระหาร
2. เด็กหญิงฐิติภา  กลางมณี
 
1. นางเกศสุดา  ดวงใจ
2. นางสาวสมพร  แซ่ตั้ง
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ล่ำสาร
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
845 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงนราธร   ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสิงห์
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นายเลิศหล้า   หลาวทอง
 
846 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา   จันทีสุด
 
1. นางสาวประภัย  จันเปรียง
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  องอาจ
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงศ์
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ระวัง
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  ศรีพูล
2. เด็กหญิงพรรวดี  หงษ์ยนต์
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  โยธี
 
1. นายปิยณัฏฐ์  พละสุ
2. นายเบิกฟ้า  แพ่งพนม
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางนิภา  กันสาย
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายพลายแก้ว  ผุดผา
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิลาดี
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประมวล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประมวล
 
1. นายสนอง  อารีย์
2. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายศิวเวช  ศรีวิชัย
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเมทิตา  ปิลอง
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงวิภาดา  สะอาด
 
1. นางศิริวรรณ  สิงห์อาจ
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายดวงตะวัน  จันทร์แพง
2. เด็กชายธีรเทพ  ธรรมวงศ์
3. เด็กชายภาณุวิทย์  รัตนพันธ์
4. เด็กชายวรภพ  ศิลาชัย
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  คำขาว
6. เด็กชายเอกชัย  แสงเพ็ง
 
1. นายอรรถพล   ณ อุบล
2. นายสมภพ  พุทธมนต์
 
860 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริญา  สุนันท์
2. เด็กหญิงปัทมวดี  สนิท
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงกิตนภา   คำขาว
2. เด็กหญิงคัตวภัทร   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   ลานตวน
4. เด็กชายปิยณัฐ   พิลาดี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ธรรมพร
6. เด็กหญิงแสงแข   วงศ์ขันธ์
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันตา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายชาญชัย  ตอนศรี
 
863 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายฐิติพันธ์  บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร์  ค้ำจุน
3. เด็กหญิงณัฐสุรีย์  คำเสียง
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางสายใจ  แขมจังหรีด
 
864 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงสุนิสา  หงษ์โสภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นจันทร์
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.75 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิศร
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงอธิติยา  อิ่มทรัพย์
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงวิภาดา   สะอาด
 
1. นายสุรชัย   สิงห์อาจ
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นางพรรณทิวา  เตารัตน์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงภัคธิดา  เถาว์ชาลี
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
871 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายบุญชู   สมศรี
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา   สุเพ็ง
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
873 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทเสน
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำพินิจ
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
874 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ท่อนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรงาม
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางมุณี  ทองแท้
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายจักกฤษ  โนนสูง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ผ่องสันเทียะ
3. เด็กชายเจษฎากร  บึงไกร
 
1. นางอุไร  พวงพลอย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  จันทะดวง
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. นายถนัดกิจ   ลายตวน
2. เด็กหญิงปนิพร   มีอ่อง
3. เด็กหญิงเมษาวดี   โอชำรัมย์
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงปวริศา  ตวนบุตร
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนพรม
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางทรรศณี  สมศิริ
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญกู่
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงพัชรี  จารัตน์
 
1. นายจุลพล  ศรีดาพันธ์
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายโชคชัย  วิเศษชาติ
 
1. นายอภิรักษ์  บุราคร
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขันทะคีรี
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายธวัชชัย  โยธี
2. เด็กชายพงศธร  โยธี
3. เด็กชายเสกสรร  โยธี
 
1. นางเพ็ชรี  อุระดา
2. นายจิรเดช  โยธี
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ตองอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ป้อมคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   อินมณเฑียร
 
1. นางวิภาวัลย์   จันทร์เทศ
2. นางประภาพร   สร้อยแม้น
 
886 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  หลานวงศ์
 
1. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงจิตรตรา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงเกตุศรา   พุ่มเพ็ชร
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กหญิงกชพร   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจิราพัชร   ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายวัชระ   ธรรมพร
2. นางอินทิราพร   ผิวเรือง
 
890 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายชาลี  สารมิตร
2. เด็กชายธีรเดช  จันทร์สมุทร
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
891 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีรพัฒน์  คำผง
2. เด็กชายอนุชา  กัญญา
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
 
892 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์ทอง
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
 
893 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงศ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
894 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กชายพายุ  แสนวิลัย
2. เด็กชายเฉลิมพล  วิเชียร
3. เด็กชายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
1. นายบวรเกียรติ  สุนสาย
2. นางไปรยา  สายแก้ว
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภาวะหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สระปัญญา
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงอภัสรา   น้ำคำ
 
1. นางปิยะฉัตร   ผ่านพินิจ
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมพา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรเครือ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมาศ
 
1. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงสุกัลยา  สมรัตน์
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกฤติยา  ตะเคียนราม
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายภัควัต  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กชายติณณภพ   จันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สีสัน
 
1. นางสาววริศรา   พลภักดี
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงธันยา   แสงอุ่น
2. เด็กชายภูริภัทร   ทองหล่อ
3. เด็กชายระพีพัฒน์   ยอดอาจ
 
1. นางชีวพร   พิมพ์จันทร์
2. นางชญาดา  ใยบัว
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  จาตูม
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรงาม
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงพัชริญา  ระยับศรี
 
1. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ
 
907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพล  อาศัย
2. เด็กชายปารเมศ  สว่างภพ
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศรีคำม่วม
4. เด็กชายอนุชา  สว่างภพ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำผง
6. เด็กชายโชติกะ  เหมือนตา
 
1. นายวัจนพล  เสดา
2. นางสาวพรพิมล  รัตนศิลป์
3. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธีรพงศ์  พันธุ์เลขา
2. เด็กชายธีรภัทร  กาลพงษ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  ฉิมพาลี
4. เด็กชายภาคภูมิ  หอมเหลือ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ระยับศรี
6. เด็กชายศรายุทธ  ระยับศรี
 
1. นายชนาธิป  ประมวล
2. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรัก
2. เด็กหญิงบุญทริกา  ขุนพรหม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  ภักดีพงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  โคษา
6. เด็กหญิงอภิชญา  โสริยาต
 
1. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
2. นางบุญเลื่อน  อินทธนู
3. นายสุดสาคร  สมศรี
 
910 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทิมาลย์
2. เด็กชายกันทรากร  บุญจูง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สุดา
4. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  นิลชัย
6. เด็กชายเจษฎา  อาจศิริ
 
1. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
2. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
3. นางมะลิวัลย์  จะริรัมย์
 
911 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์
2. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  นามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. นางทิพรัตน์  คำแพง
2. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
913 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางสาวเกษร  พิมสาร
 
914 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เกิดสำราญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   อินทศักดิ์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
2. เด็กชายภูรินทร์  จันทีสุด
 
1. นางปาริชาติ  ปุริสาย
 
916 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกติยาณีย์  บุญมา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันวิเศษ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โกรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณเทพ  เทียนทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  นารินทร์
7. เด็กหญิงสุธิดา  สุธาตุ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไชยศรีษะ
 
1. นางวิมลพรรณ  อักษร
2. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
917 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษฎา  วิถี
2. เด็กหญิงจันทมณี  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอมแพงไว้
5. เด็กหญิงฐานิดา  อสิพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐริดา  บ่อจักรพันธ์
7. เด็กหญิงนัฎนิฌา  สาสิทธิ์
8. เด็กหญิงปนัดดา  โมกงาม
9. เด็กหญิงปาริชาต  สุดตา
10. เด็กหญิงวศินี  อักษร
11. เด็กชายวีระยุทธ  แจ้งสว่าง
12. เด็กชายสุภัทรชัย  คำเสียง
13. เด็กหญิงอาภัสรา  พานทอง
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
4. นางรัชนี  มั่งคั่ง
5. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา   เสดา
2. เด็กหญิงธญาดา   ใจใหญ่
3. เด็กหญิงปานระพี   รมยาคม
 
1. นางนิสราศักดิ์   เจียมเจริญศักดิ์
2. นางสาวณัฐทินี   ใจศรี
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายจิตติ   บุญขาว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อภัยสม
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
921 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กาวี
 
1. นายทิวากร  คำศรี
 
922 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงอรทัย  ระยับศรี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงนงณภัทร   ยอนสุข
2. เด็กหญิงภรณ์ประภา   บุตะเคียน
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา   ปัญญาวัน
 
1. นายคเนย์   แพงอก
2. นายธนพล   วงษ์ขันธ์
 
924 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กชายเมษา   เอ่ยรัมย์
 
1. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางธัญมน  สิงห์คำ
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
926 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไพรบึง
2. เด็กหญิงมั่นมิ่งขวัญ  นันทวงษ์
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจาตุรงค์  อสิพงษ์
2. เด็กชายปิยะพัทธ์  คุณพระ
3. เด็กชายสุทธินันท์  ดอนเหลือม
 
1. นายสมหมาย  บุญเย็น
2. นายประสาน  อ่อนศรี
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาวขาว
2. เด็กหญิงกิตติยา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาพ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ประจญ
6. เด็กหญิงเกศินี  สมพงษ์
 
1. นางอัมพร  บุญมาก
2. นางสาวปัทมา  สาลี
3. นางสาวเพชรมณี   ซำบุญมี
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินธนู
3. เด็กหญิงอริสรา  มากมาย
 
1. นางผกากรอง  สำราญล้ำ
2. นายบัญชา  สำราญล้ำ
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเอนอร  นาคนวล
 
1. นางสาวสมพร  เทพสีดา
2. นางสุวรรณี  มังษะชาติ
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชคูณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงศิริรัตนภา  ลาวงษา
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศรีไว
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพร  นิยาย
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ฮุย
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
937 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไสสมบัติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  คันธชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์  ธรรมบรรเทิง
 
938 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงกมลชนก  บรรจง
2. เด็กชายอธิคม  ดวงโสภา
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวณัฐฐศศิอร  สมบัติวงศ์
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 17 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายปกรณ์  จันทิม
 
1. นางชนมณ์กานต์  มาสขาว
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงดวงใจ  คูณชัย
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงสุธิชา   ศรีลาชัย
 
1. นางสาวลัดดารัตน์   รัตนพันธ์
 
942 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กชายกฤษณพล   จันทร์ใหม่
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
 
1. นางสาวสุไทย   บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ   จันสีโห
 
943 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนศักดิ์  บัวจันทร์
2. เด็กชายธนสิทธิ์  บัวจันทร์
3. เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายวีรภัทร  จันทกริช
5. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองแสน
 
1. นางสาววรดา  ธรรมอัควรกุล
2. นางสาวศิรินันท์  บัลลังก์
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองภู่
3. เด็กหญิงปนัดดา  ใจมนต์
 
1. นางสาวพุธิตา   คำเหลือ
2. นางสาวรุ่งนภา   บุตะเคียน
 
945 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายสมคิด  ดวงฉ่ำ
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสงบุญ
 
1. นายวรวุฒิ  บุญชิต
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  พันจันทร์
 
1. นางสาวนันทิยา  สิทธิศร
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายยศกร  จันดี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  เก่งสูงเนิน
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กชายธนากร   แสงมาศ
 
1. นางกฤษณา  ชัยวิเศษ
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงขวัญธิชา  เพชรงา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธรรมกิจ
 
1. นางมลทา  ทรงศรี
2. นางสาวณัฏทิชา  สันดอน
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพรนภา  ทรงจิตร
 
1. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  หมุนสิงห์
 
1. นางเนตรฤดี  มากนวล
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์
 
1. นางกุลธิกานต์  แสนละเอียด
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ประเสริฐชาติ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ธรรมพร
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองแพรว
 
1. นายสมหมาย  ฉลาดรอบ
2. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
 
957 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายกฤษนัย  ศิลจักร
 
1. นางมรินทร์  พันธุระ
 
958 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายบุญวัทน์  บุญขาว
2. เด็กชายเทวาคม  พรเพ็ชร
3. เด็กชายเอกราช  จงจิตร
 
1. นางนวพรรษ  ปราสัย
2. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  คำแพง
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงแพนแก้ว  ศิริสุข
 
1. นางสาวเยาวดี  ดวงอินทร์
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายพิน
2. เด็กหญิงวนิษา  เชื้อบรรดิษ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อักษร
4. เด็กชายอนุวัต  อักษร
5. เด็กหญิงอรปรียา  งามรูป
 
1. นางสาวรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางวิมลพรรณ  อักษร
3. นางสาวกชกาน  อสิพงษ์
 
962 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชอุดม
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
2. นางเชิญพร  โนนน้อย
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
 
1. นางจงกล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  พันธ์แก่น
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วันเพ็ง
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมหาว
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงวิริยาพร  ทองพิเศษ
 
1. นางสาวบุณยาวีย์  เหลามี
 
968 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปรารถ
 
1. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
969 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายยนต์ชัย  พงษ์สุระ
2. เด็กชายราชวัตร  จันทร์สมุทร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สว่าง
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  สว่าง
 
1. นายพีรวัส  หล้าคำรวย
2. นางสาวระเบียบ  บุญชู
 
970 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวกัญญาชนก  หงษ์คำชัย
2. นางสาวสุกัญญา  เพชรัตน์
 
971 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงวนิดา  ดวงมณี
2. เด็กหญิงอนงค์นาจ  สะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
2. นางสาวอิงอร  แก่นเกษ
 
972 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
2. เด็กหญิงธิฌากรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประกิต  บูระภา
 
973 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายวุฒิกร  สุระ
 
1. นางสาวจริยา  ใจธรรม
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  พรมลี
3. เด็กหญิงวาสนา  กระโพธิ์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงอนัตตยา  ศรีกะชา
6. เด็กหญิงอภิชฎา  เงินดี
 
1. นางรัชนี  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางสาวสุดฤทัย  ปิตะศก
3. นางสาวสมยง  ภาษี
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงนาติกา  เทพณรงค์
3. เด็กหญิงศิรินญา  มาลาศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  มณีคำ
2. นางแก้วมณี   บัวเขียว
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทามล
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เรืองสุขสุด
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์แก่น
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีดาว
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสุรเกียรติ  มีทอง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงเมศินี   พิทักษ์มงคล
 
1. นางสุวิดา   ผุดผา
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  รังศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  คำพินิจ
 
982 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงชุติมา   มุลานนท์
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สิงห์หลออด
3. เด็กหญิงธีรดา   สายพิมพ์
4. เด็กหญิงวรรณิภา   พงษา
5. เด็กหญิงศิดา   พลแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุไทย  บุตะเคียน
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันสีโห
 
983 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงชญานิศ  มะลิทอง
2. เด็กหญิงนมัสนันท์  จันทร
 
1. นางสาวสุพิชญา  เทพกิจ
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงพรวดี  ลาปราบ
 
1. นางสาวทองเยื่อน  ราชเจริญ
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวราลี  ดีศรีเกตุ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
986 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นรดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขพะเนา
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  พรหมลิ
4. เด็กหญิงพรรณชนก  ถานาศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขทวี
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  พรหมลิ
 
1. นางสาวปัญญดา  ดวงสา
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
3. นางน้ำฝน  ทวีชาติ
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.25 เงิน 9 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามนุ
2. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงนราพร  มาลุน
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
988 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายสุภาพ  อุระเพ็ญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิญา   ทองมนต์
 
1. นางปราณี   บุญศักดิ์
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา   มีดี
 
1. นางสาวลักขณา   จิตต์ภักดี
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  วรรณบล
2. เด็กหญิงศศิประภาพร  คำปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสาวสุพัตรา  ทองสุข
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมกิจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  คำดี
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
2. นางราตรี  หนันดูน
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. นายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายปรีดายาธร   อินทนนท์
2. เด็กชายพลากร   อินทนนท์
3. เด็กชายศุลกิตติ์   จันดาบุตร
 
1. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงปณิตา   แปลงตัว
 
1. นายสุทิน   คำบาง
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายวงศกร  ศักดิ์วงษ์เวทย์
 
1. นางมธุรส  สงวนรัษฎ์
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณหทัย   บุตะเคียน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญขาว
 
1. นางปรีญานันท์   เกษหอม
 
1000 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญมี
2. เด็กชายอภิเดช   เนินปัญญา
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
3. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1001 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. เด็กชายสพลดนัย  แหวนวงศ์
 
1. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
1002 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   นนทะสร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วรรณทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1003 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงชัชฎา  จันลา
2. เด็กหญิงพัชรินยา  โยโส
3. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
1004 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   มนตรีพิลา
2. เด็กหญิงปาจรีย์   ย่อมมี
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   สุภาพ
 
1. นางพรนภัส   บุญสงค์
2. นางณัฐชานันท์   หมวกพิมาย
 
1005 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายศรยุทธ  บรรจงปรุ
 
1. นางสาวสุกัญจนา  ทองภา
 
1006 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายนพพร  ทองมน
2. เด็กชายสมฤทธิ์  หอมจิตร์
 
1. นางสาวศิริวัฒนา  รับรอง
2. นางอัจจิมา  นนทะพันธ์
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายนพกร  คูณทวี
 
1. นายธนานพช์  จันทร์สำโรง
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมิงทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศิริจันทร์
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงวริษา  ช่วยประทิว
 
1. นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ
 
1010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
2. เด็กชายสิรภพ  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  เพชรประไพ
 
1. นางสาววิศรุตา  บัวบุญ
2. นางปารีณา  พงษ์วัน
 
1011 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรงาม
3. เด็กชายไกรศร  สืบเพ็ง
 
1. นางเบญจลักษณ์  สำนัก
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสนาม
 
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญตา
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  อุตมะ
3. เด็กหญิงอรอุมา  จันทิมาลย์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายคฑาวุธ  ลีลา
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
1014 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายธนรัชต์   จันภักดี
2. เด็กชายศรุต   จารุกุลธนดล
 
1. นางสาวเกษร   งามศรี
2. นางจิดาภา   พสิษฐ์ชนาภา
 
1015 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกุลภัทร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงภารณี  พงคละ
4. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คำศิริ
 
1. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
3. นางสาววรรณิภา  ศรีชนะ
 
1016 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  ภูเรืองเดช
2. เด็กชายทีม  มันทุราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษมงคล
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. นางสาวนิภาดา  บุญท่วม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคนวล
3. นางสาวอรณี  พันโนฤทธิ์
 
1. นายสันติสุข  บุญเสริม
2. นายศักดิ์ชัย   แสงมาศ
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 1. เด็กชายธนกฤต   วันคำ
 
1. นายชัยวัฒน์   วันคำ
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายจักรพันธ์  สมศรี
 
1. นายชาญชัย  สอนศิลป์พงษ์
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายชัยอนันต์  ท้วมทวยหาญ
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
1022 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เดือนขาว
2. เด็กหญิงศิรินทร์ประภา  พรหมลิ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมลิ
 
1. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
2. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
 
1023 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนนันท์   ครังตุ้ย
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญลือ
2. เด็กหญิงปิยภัทร  ดวงจิตร์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เลือนลด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินโสภา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผักไหม
6. เด็กหญิงอำภา  หาดคำ
 
1. นางพรสวรรค์  กายราช
2. นางสาวพัทยา  วงรักษา
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วันทา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  จันดำ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายจักรชัย  สมสุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  อนุสรณ์
 
1027 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงแอนนา  จันทีสุด
 
1. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายจิรภัทร์  แก้วชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญตา
 
1. นายทวีชัย  ชมเมือง
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงธีราพร  นรดี
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เมฆโต
 
1. นางเสาวนีย์  โคษา
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมสอ
 
1. นางชัญญรัช  บุตรดี
 
1033 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  รสหอม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  รสหอม
3. เด็กหญิงสมฤดี  รสหอม
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายณัฐชัย  พรหมแสง
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายระพีภัทร  คำขาว
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกิดรัมย์
 
1. นางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1037 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายธนรักษ์  นนทะพันธ์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เตารัตน์
3. เด็กชายมนตรี  สารบุตร
4. เด็กชายมานะ  ศรีเลิศ
5. เด็กชายอานัส  ธรรมบุตร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สารบุตร
2. นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์
 
1038 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงชิตชไมพร  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงณรรฐพร  บุญโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาครินทร์
 
1. นางทรรศณี  สมศิริ
2. นางสาวทิพย์พวรรณ  กาละศิรัมย์
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายเลปกร   จันทะวงศ์
 
1. นางนริศรา   รัตนพันธ์
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายวิทวัส  เกษี
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนแพง
 
1. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดจักร
2. เด็กชายพนิตนันท์  ยอดจักร
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์ปภา  พงษ์วิเศษ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
2. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เป้งทอง
3. เด็กหญิงอีฟศราภรณ์  สุขกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พิมพะ
 
1. นายทองสุข  คำมา
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงสมิตา  ทองมนต์
 
1. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
 
1. นางอรณี  มูลดับ
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  รัตนสว่างภพ
 
1049 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสม
2. เด็กชายธนากร  คำภา
3. เด็กหญิงธนาวดี  ชาติวงษ์
4. เด็กชายพรภิรมย์  ประจญ
5. เด็กชายพฤติพล  อุปมัย
6. เด็กหญิงอริสรา  เลียมบัวป่า
 
1. นายจำเริญ  จันครา
2. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
1050 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายพัชระ  ศรีวงศ์
3. เด็กชายศรพิชัย  ศรีเลิศ
4. เด็กชายสรัลพัชร  กุมรีจิตร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีวงศ์
6. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นายประภาส  ไชยโพธิ์
2. นางรัชนี  แก่นสิงห์
3. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
 
1051 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ปรือปรัง
2. เด็กหญิงศิราณี   ขวัญเกตุ
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
1052 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายวีระยุทธ   พลแก้ว
2. เด็กชายสรศักดิ์   ฤกษ์งาม
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
1053 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงบุญสิตา   แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร    แสงมาศ
 
1. นายวิรัตน์   หาดคำ
 
1054 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายดุสิต  บุตรวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  สุปัตติ
3. เด็กชายนัติกรณ์  คงสุขา
 
1. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
2. นายสมถวิล  อินทร์สำราญ
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ
2. เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
2. นางจินตนาพร  ใจสว่าง
 
1057 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  บัวเกษ
 
1058 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงเพชร
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
1059 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  เหม็งพันธุ์
 
1. นางฐิติภัสร์  ประทุมมาลย์
 
1060 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายจิตรพล   แสงมาศ
2. เด็กชายชนิน   เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวนิราธิภัทร์   จันทอง
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงกัญยาภรณ์  สีแดด
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยชาญ
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงอุรชา  พงษ์สุระ
 
1. นางพยอม  แก่นอาสา
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิทยา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเอี่ยม
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายภานุมาส  อินทนู
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวิภาดา   มั่งคั่ง
 
1. นายเนาวรัตน์   ศรีกาสี
 
1068 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลาคำ
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
1069 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร    มณีเนตร
2. เด็กชายนพรัตน์   มุ่งปั่นกลาง
3. เด็กหญิงวิชญาดา   สมบัติ
 
1. นางนพมาศ   นวลศิริ
2. นางสาววิไลวรรณ   เสดา
 
1070 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พิจารณ์
2. เด็กชายนันทกานต์  สุวรรณที
3. เด็กหญิงประภัสสร  อุทุม
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
1071 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายอติชาติ  ทองดี
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อ่อนสะอาด
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงนริศรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   มะปราง
 
1. นางสาววิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงศิริอร  ค้ำคูณ
 
1. นางสุพัตรา  พงษ์ธนู
 
1077 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  สถานพงษ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาวดี  จันครา
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1078 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวจันทร์
3. เด็กชายเอกพล  แก่นคูณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1079 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุตะเคียน
2. เด็กชายสรรธะพร  ปราบเสียง
3. เด็กหญิงสรัญญา  โสดาจันทร์
 
1. นางนันทวัน  อุนะพำนัก
2. นางภารณี  ทรงศรี
 
1080 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษมทาง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามพรม
 
1. นางจรรยา  พงษ์สัมณะ
2. นางบุปผา  จันภักดี
 
1081 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินาพร  สารทอง
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1082 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรียัญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมบรรดา
 
1. นางสาวนงนุช  ไกรราม
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์วัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เรืองเพ็ง
 
1. นางพรรณวิภา   เสาเวียง
2. นายสุรวิทย์   พละศักดิ์
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กชายรัชชานนท์   โพธิ์สังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
1085 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. นายปาระวัณ  ไชยนะรา
 
1. นางภัทรมัย  อุ้มอุราน
 
1086 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1. เด็กชายปิยภัทธ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวมานิดา  พนมพิบูล
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เทียนทอง
2. เด็กชายทศพล  คณิต
3. เด็กชายมนตรี  ชัยโคตร
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสนดี
5. เด็กหญิงศุภัทรา  บุญดี
6. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำเสียง
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงกชกร  งอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกฤษณา  คำชัย
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงฉัตรชาฎา  วาที
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  แก่นเมือง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  เนียมหอม
2. เด็กหญิงสุนิดา  สีสัน
 
1. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกษิรา  สอนสุข
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ไวนุนาวิน
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  เกษแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  อสิพงษ์
2. นายณรงค์พล  เกษกุล
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กชายธนาณพ  วงค์พินิจ
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอัยลดา  คะเรรัมย์
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
 
1. นางสาวจิรสุดา  ทองสุ
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสัน
 
1. นางนิภาพรรณ  หาทนต์
 
1099 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กวดขันธ์
2. เด็กชายนิธิพล  ธรรมสิงห์
3. เด็กชายพันกรณ์  บานชื่น
4. เด็กชายพันธภาพ  กวดขันธ์
5. เด็กชายรพีภัทร์  พรเพ็ชร
6. เด็กชายวีรศักดิ์  เรืองสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  วรรณวงศ์
2. นางสาวจันทรา  เทพชุมพล
3. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
1100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  สร้อยเพชร
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  คำสุข
3. เด็กหญิงเอมรินทร์  ตาดม่วง
 
1. นางสาวพัทยา  วงรักษา
2. นางวิภา  ชวดพงษ์
 
1101 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายฉัตรพงษ์  จำปากุล
2. เด็กชายทีราวัฒน์  ศรบุญทอง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวกฤติมา  มูลจัด
 
1102 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายพงศกร  โยธี
2. เด็กชายอธิชา  โยธี
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
1103 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมื
 
1. นายประยุทธ์  จันโท
 
1104 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวรางคณา  หาญพิทักษ์
2. เด็กหญิงสโรชา  หงษ์ทอง
 
1. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
2. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
 
1105 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงเปลวใจ  สีสัน
 
1. นางสาวศรีนวล  พรมพิลา
2. นายโรจนพงค์  นิลแก้ว
 
1106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราภา  อักษร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ดวงตา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นหิรัญ
4. เด็กหญิงปทัยทิพย์  ฟองมาลา
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พาสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อักษร
 
1. นางรัชนี  มั่งคั่ง
2. นางสาววิรวรรณ  แหวนวงษ์
3. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
 
1107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา  สุนันต์
2. เด็กชายวีระวัตร  รุ่งแสง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปลูกพันธ์
 
1. นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร์
2. นางสนอง  สายสุพรรณ์
 
1108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสาคร  ทองดี
 
1109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายธนากร  ทองบาง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีมะณี
2. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
 
1110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินาม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศนัย
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายธนาดล  อุดร
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สมาธิ
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิชัย  บุญคง
 
1. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายศิริโชค  จิตร์นอก
 
1. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  แสนแสง
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
 
1116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงธิดาพร  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงเขมิกา  ประจีน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
 
1117 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองทองหลาง
2. เด็กหญิงสุธิกาญจน์  เหล็กสูงเนิน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
2. นายธีระชัย  เพิ่มพร
 
1118 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงจันทิมา   ขันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงวรัชยา   ใจมนต์
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุตะเคียน
 
1119 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทะสา
2. เด็กชายวิษณุ  อินทร์มณี
 
1. นางสาวกาญจนา  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาววชิราภรณ์  แหวนวงษ์
 
1120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงชัชชานันท์   คึมสูง
2. เด็กหญิงฐิติยารัตน์   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงปิยณัฐ   ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงศิรินภา   คำขาว
5. เด็กหญิงสุธาศิณี   สติมั่น
6. เด็กหญิงเกษมณี   ใจดี
 
1. นางรินทร์ศิริ   รัตนพันธ์
 
1121 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำเสียง
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองงาม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แหวนวงษ์
 
1. นางอุ่นจิตร  บึงไกร
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวประภาพร  รวมวงค์
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงพิมลแข   แหวนเงิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
1124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงชนินาถ  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงทิพพามณี  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงวิภาดา  พงษ์วัน
 
1. นางภวัน  ชมเมือง
2. นายคำนึง  ชมเมือง
 
1125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กชายประวิทย์    พันธมาศ
 
1. นางสาวแสงระวี  ชูศรีทอง
 
1126 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ทองดี
2. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงนภัสกร  ทองดี
 
1. นางสาวปนัดดา  อดกลั้น
2. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1127 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   แซ่ย่าง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   โคตรกันยา
 
1. นางวชิราพรรณ   สิทธิมวล
2. นางศุภวรรณ   ดอกพอง
 
1128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายชลวิชญ์  จำนงค์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยโชติ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวพรรณทิวา  เตารัตน์
 
1129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  เพชรพลอย
3. เด็กชายเอกพล  ประจญ
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ทอง
 
1130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชำแระ 1. เด็กหญิงชาม  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงบุษบา  วันนุบล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ระยับศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์
3. เด็กหญิงบุญญิษา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงภัทรวดี  จรเด็จ
5. เด็กหญิงฤดีรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประมวล
 
1. นางสาวนราธิป  สมพงษ์
2. นางจีน  อินทร์จันทร์
3. นางสุชาดา  คำเสียง
 
1132 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงจิตตรา  สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธศิริ
3. เด็กชายศิวกร  สิงห์คำมา
 
1. นางธิดารัตน์  สวัสดิ์พันธ์
2. นางลำไพ  เจรจา
 
1133 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายภูริต  ทองมนต์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  บังเอิญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  แหวนเพชร
 
1. นางมะลิ  ไพรบึง
2. นางสาวนฤมล  เสนคราม
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงกัลญานี  พงษ์วัน
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิภา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
1137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามชารี
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางอัจอรกัลย์  สระแก้ว
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  ผิรังคะเปาระ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย
2. นางสาวบังอร  สุริเตอร์
 
1139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญชู
2. เด็กหญิงอรนรินทร์  สาลี
 
1. นายนพรัตน์  เงาศรี
2. นายวิชัย  ร่วมทรัพย์
 
1140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กชายดลฤทธิ์  เขียวพันธ์
2. เด็กชายธนากร  ศิระมาตร
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  ผาสุข
 
1. นางจิรา  ศรวิมล
2. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูลังกา
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชนาวีช์  คำเสียง
2. เด็กชายชัยรัตน์  คำเสียง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คุณพระ
4. เด็กชายปองคุณ  เตชะ
5. เด็กหญิงปาลิดา  สีดำ
6. เด็กชายมงคล  คำเสียง
 
1. นายประภาส  วงษ์รักษ์
2. นางสาวสายใจ  อักษร
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1. เด็กชายคมสัน   ดอกพอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์   จั่นขุนทด
3. เด็กชายภาคภูมิ   ดอกพอง
4. เด็กชายวรรธนะ    นวนสาร
5. เด็กชายวัฒนศักดิ์   โพธิสาร
6. เด็กชายศรายุท    เสดา
 
1. นายนพพร    สีสันต์
2. นางสาวชาลิตา   ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ   นาขี
 
1144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองขยัน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ราชรักษา
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพศิน  ศรีมงคล
2. เด็กชายสมมาส  ไชยสุวรรณ์
 
1. นายเดชา  ศรีชมภู
 
1146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผือกภู่
2. เด็กหญิงภานุรัตน์  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตรัก
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
1147 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปาจะ
2. เด็กชายธนพล  อัครชาติ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   นาหมื่นไวย์
 
1. นางศุภลักษณ์  จันสมุทร
2. นางแสงจันทร์  มุสิกศิริพันธากร
 
1148 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา
2. เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ์
3. เด็กชายวัชรกร   วงษ์ปลั่ง
 
1. นางอัมพร  ใจนวน
2. นางธานี  ผิวงาม
 
1149 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรบึง
3. เด็กชายนราธิป  ศรีพรม
 
1. นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
 
1150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กชายอิทธิพล  ปัญญาลา
 
1. นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์
 
1151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากร  แหวนเงิน
2. เด็กชายพงษ์เทพ  คัทเนตร
 
1. นายประยูร  ศรีทนต์
 
1152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญขาว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์มืด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ภาษี
 
1. นางเนตรดาว  บุญขาว
2. นางสาวสุณัฐฌา  มากมาย
 
1153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายทิชากร  บุญช่วย
2. เด็กชายธนพนธ์  ไชยคำ
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรวิมล
 
1. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
2. นางศรีสุดา  งามแสงทรัพย์
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายธีรภัทร  เป็นผล
 
1. นางวราภรณ์  กองทรัพย์
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชนภัทร   ยอมศรี
 
1. นายวิกาญจน์ดา   กัลยาวรากุล
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยมาศ
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงวันทนา  ยอดบุตร
 
1. นางนางลัดดา  ใจนวน
2. นางนางวิภา  วงษ์ปลั่ง
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายคมสัน  ลิยี่เก
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
1158 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายศุภวิทย์  ศรีวัง
2. เด็กชายอนุภาพ  ทวีชาติ
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
1159 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงสุภัสสร   จันทา
2. เด็กชายอนิวัฒน์   แก้วเจริญ
 
1. นายณัฐพล   สารปรัง
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
1160 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โคษา
2. เด็กหญิงนฤมล  หงษ์สนิท
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ
2. นางสาวสกุลกาญต์  ไชยปัญญา
 
1161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พลคำ
2. เด็กชายวรายุทธ  เมืองศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
1162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างภพ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์วิเศษ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างภพ
 
1. นางสาวอลิษรา  หอมจำปา
2. นางอรวรรณ  สาระชาติ
 
1163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ถาวร
2. เด็กชายปวริศ  เฉลิมพล
3. เด็กชายสุขสันต์  ไชยชาญ
 
1. นางสุนิดา  ไพรบึง
2. นางจรรยา  คำศรี
 
1164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสูง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงญาดา   ทองมนต์
2. เด็กหญิงณัฎชญา   อมรวิศิษฏ์
3. เด็กหญิงปริญญา   ศรีนุกูล
 
1. นางเยาวภา   วังคะพันธ์
2. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุดสดี
2. เด็กหญิงลลิดา   ไพรบึง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์   ทารถ
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นายสาธิต  สารทอง
 
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภักดีพงษ์
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญภา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยแสนสวด
2. เด็กหญิงอาณัฐธิดา  ประทุมจร
3. เด็กหญิงแอม  ไพรศรี
 
1. นางเกศสุดา  ดวงใจ
2. นายทวีศักดิ์  ดวงใจ
 
1171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.4 เงิน 17 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   ต่อุคุณ
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สาระพงษ์
3. เด็กชายธีระวิทย์  สายแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชญาสิทธิ์  เล็กศิริ
 
1. นายสวัสดิ์   ใจโชติ
 
1173 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.33 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แหวนเงิน
 
1. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
2. นายมานพ  ศรีทานี
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวงศกร  ไกรขุนทด
 
1. นางสาวชณัฐนันทน์  พงษ์สุระ
 
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กหญิงชลลดา  จันเทพา
2. เด็กหญิงวิภาวี  สงโสด
3. เด็กชายอัษฎางฐ์กูล  รัตนะ
 
1. นางจิระนันท์  โสพันธ์
2. นางสาวจินตนา  พรมชาติ
 
1176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กรณ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศรีธรรม
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
2. นายสาธิต  สารทอง
 
1177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายกฤษณะ  รวยริน
2. เด็กชายปราโมทย์  ดวงวัง
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
1178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กชายธีรดนย์  ปฏิทันโด
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีกุล
 
1179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สิงหะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนทวีสุข
 
1180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงอินทิรา   ปิ่นหอม
 
1. นางสาวปาณนาถ  หิตะชาติ
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  โสมา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
2. นางสาวศรีสุดารัตน๋์  นวลแสง
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายศิรชัย  บังเอิญ
2. เด็กหญิงสาลินี  ศรีกะชา
 
1. นายสมศักดิ์  กองทรัพย์
2. นางบุหลัน  ศรีกะชา
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงวรรวิสา  พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสกุลกาญต์  ไชยปัญญา
2. นางสาวธีรวรรณ  โคษา
 
1184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพรดา  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย  พลหาญ
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
2. นางนิรมล  อาจวิเชียร
 
1185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เดชารัมย์
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติยากรณ์  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงวิไลจิตร  เรืองโสม
3. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  โชติชุม
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีมา
2. นางธันยนันท์  พันธ์จันทร์
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกำพล  น้อยพรม
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมาลีย์
3. เด็กชายธนากร  อุทาทร
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
2. นางสาวอินทิรา  นวนจันทร์
 
1188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงศุลารัตน์   ไชยภา
 
1. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
1189 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงยุวันดา  อาสา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อินทอง
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
1190 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายทักษิณ  สูงเนิน
2. เด็กชายประกาศิต  บุญร่วม
 
1. นางชลิตา  ตวนบุตร
2. นายภูฉาย  บำรุงตา
 
1191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชูเกียรติ   แปลงงาม
2. เด็กชายธิติชัย   จันทร์สุข
3. เด็กชายพรชัย  พลเเก้ว
 
1. นางกัญจน์ณภัทร   ประวาฬ
 
1192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายบุญมา  ศรีลาชัย
3. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
 
1. นางเชิญพร  โนนน้อย
2. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
1193 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
2. เด็กชายพงศกร  นันทะสิงห์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
1194 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายภานุพงศ์  วงศาเทียม
2. เด็กชายศราวุธ  สว่างภพ
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1195 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์   เจริญสุข
2. เด็กชายมีเดช   มะโนชาติ
 
1. นางกัญจน์ณภัทร  ประวาฬ
 
1196 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายธนากร  จำนิล
2. เด็กชายบุญเกิด  พงษ์สุระ
 
1. นายประเสริฐ  พงษ์สุระ
 
1197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปรือปรัก
2. เด็กชายปรีชา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงฤดี  วงษ์ขันธ์
 
1. นางบุษบงค์  อินตะนัย
2. นางสาวธิตินันท์  ปรือปรัง
 
1198 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กชายชยุตพล   สิงขร
2. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ตั้ง
 
1. นายเวชยันต์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเกศราภรณ์  บัวเขียว
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงวรุณวาลย์  รับรอง
 
1. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
1200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุภาพ
2. เด็กชายมงคล  ทองมนต์
 
1. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์
 
1201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายธีรวุธ  สายสังข์
2. เด็กชายสระเพชร  หอมจันทร์
3. เด็กชายเจตนิพัธท์  โยธี
 
1. นางพิชญากรณ์  สุกิตติยาโน
2. นางสาวฉัตราวดี  ยาศรี
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
1203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โคตมา
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
 
1. นางสาวฎิฐฐ์ฑมนตร์  ธรรมศิริสุราวุธ
 
1205 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
2. เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ
2. นางฉวีวรรณ  ภูริเดชพัชรพงศ์
 
1206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บุญก้อน
2. เด็กชายติณณภพ   ไพรบึง
3. เด็กชายยศกร   ทองทิพย์
 
1. นางพัชรพร   ยอดโพธิ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยนะรา
 
1207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงนลิน  ดวงธนู
2. เด็กหญิงปภัสรา  โพธิ์ืทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  ระยับศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ใจนวน
2. นางบุญเยียน  ใจมนต์
 
1208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  ตะเคียนซก
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กชายอนุชัย  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางวรัญญา  ทองมนต์
 
1210 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายจัทรนรินทร์  ใจดี
2. เด็กชายศรัญยู  จันทร์สทุทร
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
 
1211 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยโชติ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุภาพ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
1212 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายธนพล   ศรีระวัฒน์
2. เด็กหญิงบุญฐกาญจน์   โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสิริญาดา   ชัยเนตร
 
1. นางสาวสมถวิล   เหลี่ยมทอง
2. นางสาวชื่นกมล   ศรีปัตเนตร
 
1213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงศคิญานีย์   คำพินิจ
2. เด็กชายสิทธิพล   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงสุนี   รัตพันธ์
 
1. นางสาวสุนารี   วันนา
2. นางสาวมัลลิกา   เศษโถ
 
1214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายพรชัย  แก้วชัยศรี
 
1. นางนวลจันทร์  นามวงศ์
 
1215 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วธรรม
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีสิงห์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางอัจฉรกัลย์  สระแก้ว
2. นางจริยา  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  เรวบุตร
2. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ยุวพรม
 
1. นางสมใจ  คุดนา
2. นายดอน  มะนู
 
1219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กหญิงสุวนันท์    โพธิสาร
2. เด็กชายเพชรรัตน์   วงษ์นาค
 
1. นางสาวสุภมาศ   ถานโอภาส
2. นางสาวจรรยา   ชินทอง
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมลิ
2. เด็กหญิงวรกมล  รอดพ้น
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเชิด
 
1221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
2. เด็กหญิงละไม  อัครชาติ
 
1. นางสุนี  บุญเยี่ยม
 
1222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงปิยณภัทร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทวีจันทร์
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
2. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกษี
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
1224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงมะลิชา   แสนไชย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงษ์
 
1225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงพรชิตา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
1226 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69.6 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 1. เด็กชายธนศักดิ์   บุดดา
2. เด็กหญิงสุทธินันท์   พิมพะ
3. เด็กชายเสกสรร   อสิพงษ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ทิพย์ใส
2. นางชณิกานต์  ศรีกำพล
 
1227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายพิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
1228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กชายองอาจ  สังสะเกตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เกษแก้ว
 
1229 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  สนใจ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ขวัญยืน
 
1. นายสุจิต  หงษ์งาม
2. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
 
1230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  สะใบ
2. เด็กหญิงปรีดาพร  หกเงิน
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุรชาติ
4. เด็กหญิงสิดารัตน์  สายแก้ว
5. เด็กหญิงสุดธิดา  เงินดี
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ทวี
 
1. นางสาวธนพร  ไชยโคตร
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
3. นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร
 
1231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นายสุเทียน  พรหมมะลิ
 
1232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายสมพงษ์  สะใบ
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
1233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงเอมิเลีย   เช็กโก
 
1. นางสาวปาณนาถ   หิตะชาติ
 
1234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นายศิริศักดิ์  มูลดับ
 
1235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
1236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สายสังข์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประทุม
 
1. นางสุพิชยากร  สุกิตติยาโน
2. นางเสาวนีย์  แป้นโสม
 
1237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายพลวัฒน์  ทองลอย
 
1. นางธันวา  บีกขุนทด
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   โพธิสาร
 
1. นางสมพร  อาจอินทร์
 
1239 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ประถมภาส
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตอนศรี
 
1. นายอาทิตย์  สมพงษ์
2. นางสาวคชาภรณ์  โกฏิทอง
 
1240 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงภัคจิรา   บุญสร้าง
2. เด็กหญิงวรรณิษา   งามเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพัฒฐา   สงสัย
 
1. นางอารีรัตน์   พันธ์แก่น
2. นางวรวรรณ   มิถุนดี
 
1241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายชีวาวิชญ์  ใยแจ่ม
2. เด็กชายวรพันธ์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
1242 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองมนต์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  บุญตา
3. เด็กหญิงพศิกา  สุภารัตน์
 
1. นายนายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   คุ้มรอบ
 
1. นางสาคร  ใจเต็ม
 
1244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายพงศภัค   ผาธรรม
 
1. นายปฏิวัติ   ทองลือ
 
1245 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงธนู
2. เด็กหญิงนนท์ณิชา  สุนทรโชติ
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพิรพัฒน์  ทองมนต์
 
1. นางเกตุสุดา  อินวัน
 
1247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงภมรา  ผมน้อย
 
1. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
1248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
 
1249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวจิราภรณ์  คงยะมาศ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
1250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  อุ้มเชื้อ
 
1. นางธันวรัตน์  รสชาติ
 
1251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
 
1. นายธนาพล  ปรางนวล
 
1252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายปฏิภัทร์  พงษ์วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ   ศิลาวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ทุยกลาง
3. เด็กชายณันทวัฒน์   นามผา
4. เด็กชายปฏิวัติ   ทองมนต์
5. เด็กชายวีรวิชญ์   บุผา
6. เด็กชายอดิศักดิ์   สาระทำ
 
1. นายนภเกตน์   สุภาพ
2. นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์
3. นางสาวสุวรรณี   สิงห์ทอง
 
1254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงนิลดา   สุขกาย
2. เด็กหญิงผกามาศ   มีโชค
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีสุข
 
1. นางสาววรัญญา   พรมงาม
2. นางสนทนา   ทองมนต์
 
1255 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1. เด็กชายจักรินทร์  ยอดสิน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กองทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  จันทรา
2. นางสาวสุชาดา  ยิ่งยงยุทธ
 
1256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกิจฐิภูมิ  เสาสิริ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  โมหิรัน
 
1. นางอรทัย  สมยิ่ง
 
1257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธรรมธัช  สมปอง
2. เด็กชายสมุย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
 
1258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสิงห์
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
 
1259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 1. เด็กหญิงตรีชฎา    มีสัตย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ   กุหลาบกุลี
 
1. นางจิตรานุช   พันธ์เดช
2. นางเฟื่องอารีย์  มะณีล้ำ
 
1260 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงปณิดา  สุพันธ์
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สีหะราช
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
1261 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงลัทธวิตรา   ใจมนต์
2. เด็กหญิงสุนิสา   แตงริด
 
1. นายอดิศักดิ์  คำเสียง
2. นายศราวุธ  น้อยผา
 
1262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายอัครพล   รองทอง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
1263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงศศิธร  สุขแจ้ง
2. เด็กชายศุภกิจ  ศรีลาชัย
 
1. นางฉัตรสุรีย์  อรัญ
 
1264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรเดช
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา
2. เด็กหญิงอนันตญา  เปลี่ยนอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์   อรเดช
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
2. นางสาวอุทุมพร  คำศรี
 
1266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงเหลือม
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
1267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิพรรณ  คำจันลา
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
1269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตาจวน 1. เด็กชายปริมปภาภรณ์   ไสยสมบัติ
 
1. นางสาววรัญญา   สุนันต์
 
1270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงธีรดา   แก้วท้วม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล
 
1271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 1. เด็กหญิงศศินา   พันธ์แก่น
 
1. นางสาวพอใจ  นนทศิลา
 
1272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
1273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสิทธิกร  พันธุชาติ
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายชนะ  นามวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ส่องแสง
3. เด็กชายนนทการ  ศรีมงคล
4. เด็กชายนาธาน  แก้วจันทร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตพันธ์
6. เด็กชายอมรเทพ  วงค์ตะ
 
1. นายชาญจักกริช  บุ้งทอง
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจบุญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีโกษร
4. เด็กหญิงสุนันท์ดา  มณีศรี
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญตามทัน
6. เด็กหญิงสุวณี  แก้วรักษา
 
1. นายยุทธนา  ผุดผา
2. นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง
3. นายอัคราวุฒิ  ถิตย์วิลาศ
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ   วงนุสิน
2. เด็กชายชญานิน   นาคชาติ
3. เด็กชายศิรากร   คำขาว
4. เด็กชายอนุวัฒน์   บุตรศรี
5. เด็กชายเทพนคร   วงศ์พินิจ
6. เด็กชายเมธีสวัสดิ์   เพิ่มผล
 
1. นายสุพัฒน์   ติละบาล
2. นายสง่า   อาจอินทร์
 
1277 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กหญิงปรัญญา   จันตัน
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร   ดีโคตร์
 
1. นางสาวเกษร   งามศรี
2. นางธัญญธร   ระวังชนม์
 
1278 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงธันยมาศ  อายุวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระพงษ์
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
 
1279 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐอริญ  บุตรดี
2. เด็กหญิงนันทิยา  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญหลาย
 
1. นางอัจฉรา  แหวนวงษ์
2. นางสาวโสริยา  ยอดจักร
 
1280 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.8 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญณัช  คำเคน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำเบา
3. เด็กชายพุฒิเมธ  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาระภี  จุมนอก
2. นางโสภา  บุญร่วม
 
1281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.77 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รวมสูงเนิน
2. เด็กชายหรรตภพ  สิทธิศร
 
1. นายบรรพจน์  ในทอง
 
1282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงศศิญาภา  เทียนถวาย
2. เด็กหญิงเนตรดาว  มะปราง
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจินตนา  ดอกดวน
2. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันเงิน
 
1. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
2. นางสุกัญญา  สุขกาย
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ทวีชาติ
2. เด็กหญิงนิภัทรสร   ถนอมทรัพย์
3. เด็กหญิงวราทิพย์   รักงาม
 
1. จ.ส.อ.เสาวนีย์   อสิพงษ์
2. นางสาวไพรรัตน์   ยอดงาม
 
1285 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกฤษณา 1. เด็กชายประจักษ์  ยอดพูน
2. เด็กชายปิยะพงษ์  วงศ์พินิจ
 
1. นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์
2. นางสาวจิราวรรณ  บุญส่ง
 
1286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธีระพงษ์  กุลบุตร
 
1. นายสุชาติ  สายแก้ว
 
1287 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตะเคียนศก
2. เด็กชายจารุณัฐ  คันศร
3. เด็กหญิงณญาดา  กระบวนศรี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มาดขาว
2. นางสาวณัจฉรียา  พวงราช
 
1288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายนครินทร์  สุระพล
2. เด็กชายปฐวี  แกมเอี้ยม
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
1289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.19 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ประอาง
2. เด็กชายสุรเชษ  ไก่แก้ว
 
1. นางละเอียด  ภาษี
 
1290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1. เด็กชายอนุชา  แก่นเกษ
2. เด็กชายเจษฎา  ประจวบสุข
 
1. นางสาววิภาดา  รุ่งแสง
 
1291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อุรา
 
1. นายสุวิทย์  สุดายงค์
 
1292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อสิพงษ์
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
1293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญญา
 
1294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงกอบกุล   ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายวัฒนา  ทองมนต์
 
1295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  คำแฝง
 
1. นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ
 
1296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กชายเบญจราช  แพงบุญ
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
1297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  มีสุขภาพ
2. เด็กหญิงสุทาวี  อักษร
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
2. นางสาวหนูเพียร  สนับหนุน
 
1298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายคมสัน  อำไพ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
 
1299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีใจ
2. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเต้ด
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สุขงาม
4. เด็กหญิงรวินันท์  กล้าฉลาด
5. เด็กหญิงวังนภา  กุลนาม
6. เด็กหญิงสริตา  เป็นผล
 
1. นายนิติกร  ดอกพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
3. นางปฑิตตา  นันทวงศ์
 
1300 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายภูมินทร์  ชุกชุม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โอชารส
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
2. นายจำเริญ  โคนาบาล
 
1301 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายศักดา  ระหาร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสูง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นางฐิติมา  เทาศิริ
 
1302 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1. เด็กหญิงจิราตรี  เรืองสาย
2. เด็กหญิงรุศรา  ทองลาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์  สมพงษ์
2. นางสาวอมรรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
1303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ    จันทไทย
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แก้ววงศ์
 
1304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชญานิศ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสมศรี
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
2. นางวราพร  บัวภา
 
1305 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 21 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสประโคน
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำกอง
 
1. นายเตชิต  พระไชยบุญ
2. นายธีรพล  บุญสรรค์
 
1306 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมบันเทิง
2. เด็กหญิงวรนุช  ดาบบัง
3. เด็กชายอำคา  แสวงสาย
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
2. นางอริสรา  บุญคง
 
1307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.18 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายธนวินท์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายลัทธพล  บุตรเหม
 
1. นายเสรี  ศรีวิชา
 
1308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
1309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แกมแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
1310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงมุทิตา   คำเสียง
 
1. นายวัฒนา   ทองมนต์
 
1311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ไกรวิเศษ
 
1. นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ
 
1312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พุ่มพวง
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
1313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประคอง
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
1314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
1315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กชายกิตติภพ   วิเศษชาติ
2. เด็กชายกีตภัทร    วิเศษชาติ
3. เด็กชายภัทรพล   ปุญญา
4. เด็กชายมงคลชัย   คำมา
5. เด็กชายอดิศักดิ์   สมนาค
6. เด็กชายอัษฎาวุธ   นาคนวล
 
1. นายพิจิตร   ประมวล
2. นายสันติสุข    บุญเสริม
3. นายศักดิ์ชัย  แสงมาศ
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ช่ำชอง
2. นางปพิชญา  ยอดทอง
 
1317 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสดา
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำภิโรชัย
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
1318 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงชนันธร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงปภัสรา  พรหมแฉ่ง
3. เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  วันโท
 
1. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์
2. นางสาวจิตร  จันทร์ทิพย์
 
1319 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายศูภชัย  จันทอง
2. เด็กชายสืบธง  อึงกล้า
 
1. นายสุพัฒน์  จันครา
2. นายสิทธิชัย  จันครา
 
1320 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ตองอบ
2. เด็กชายประพิชา   แก้วกิตติ
3. เด็กชายเรวัตร   วันใส
 
1. นางไพจิตต์   ชิณวงศ์
 
1321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสิงห์
2. เด็กชายเศรษฐา  โพคา
 
1. นายปรีชา  นนทะการ
 
1322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
1323 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำเสียง
2. เด็กหญิงวราพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ใสสาร
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานชื่น
2. นายถิรวุฒิ  เมธาภัทรกุล
 
1324 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชามัด
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สมเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา  เรืองสุขสุด
2. นางสาวโฉมนภา   วงษ์พิทักษ์
 
1325 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายปัญญณัท  เจริญบุตร
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สินธุการ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน
2. นางสาวอินทิรา  นวนจันทร์
 
1326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
1327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงวาธิญา  พิศวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  เสาร์แก้ว
 
1328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รัตนวัน
 
1. นางสาวสุธิดา  ศิระมาตร
 
1329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  มาตตรี
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
1330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสนสนั่น
 
1. นางสุรินทร์  ธรรมเที่ยง
 
1331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์   ต่อคุณ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แหวนเพชร
 
1332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
1333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ทองดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงชนินาถ  ใจศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พรมตีด
 
1. นางประศรี  จันคะนา
2. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
1336 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  ผดุงชาติ
 
1. นางอนงค์  บุดดาวงษ์
2. นางศิริพรรณ  มะนู
 
1337 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญสินี  ชัยศิรินันท์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เอ็จสี
3. เด็กชายสุภัค  ปราบภัย
 
1. นางจันทวรรณ  ประสารทอง
2. นางสาวแหวนเพชร  ใจมนต์
 
1338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.71 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฟ้าทวีพร  เทียมทะนง
2. เด็กชายภาณุพงค์  ไชยศรีษะ
 
1. นายสุรศักดิ์  สารคุณ
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐติยา   เทาศิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนพันธ์
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
1341 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กชายธนดล  สายแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นางสาวอรณี  มูลดับ
 
1342 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กฤษณกาฬ
2. เด็กหญิงนิรัชดา  โวหารลึก
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธิศร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ดอกพอง
2. นายปรีชา  ดอกพอง
 
1343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายวีระภัทร  เทศขันธ์
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  เจียงคำพล
 
1. นายอุดมพร  ศรีระษา
 
1344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.05 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สมเพ็ชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   สำรวย
 
1. นางสาวสมาพร   จันทพันธ์
 
1345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงภิรมน  บุญร่วม
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
1346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินทิไย
 
1. นางสาธิยา  สิทธิศร
 
1347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววัฒนา  งามเปรี่ยม
 
1348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิดา  สถิตวิจิตรัตน์
 
1. นางวณิศา  รัตนเกษสิริ
 
1349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอุไรพร  เจียงพงษ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
1350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายทวีศิลป์  ทองบาง
 
1. นายประเสริฐ  เสมศรี
 
1351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธีรเดช  คำวงษ์
2. เด็กชายพรมมินทร์  ศรีสิงห์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  สุคน
4. เด็กชายอนุชา  โคนาบาล
5. เด็กชายอิริยะ  มะโน
6. เด็กชายเพชรรัตน์  บุญเพ็ง
 
1. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
1352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายธีรเทพ   กลำเงิน
2. เด็กชายพิชิตชัย   ไพรบึง
3. เด็กชายราวิน   ไชยชนะ
4. เด็กชายวัชรพงษ์   สุดา
5. เด็กชายสุทัศน์  สุทำมา
6. เด็กชายสุทิวัส  พันธ์แก่น
 
1. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
3. นายสาธิต  สารทอง
 
1353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำผาย
3. เด็กชายอนุชิต  อาจสมาศ
 
1. นางยุบล  วงศ์ยะลา
2. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน
 
1354 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายศาสตรา  สามัญแก้ว
2. เด็กชายไชยา  กระโพธิ์
 
1. นางขวัญชนก  ดวงพิมพ์
2. นางสาวเมธาวี  ตินานันท์
 
1355 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายวีรลักษณ์  สุขบัวบาน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สีบาล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวอุษา  คำหล่อ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
1356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.52 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายธีรพัทร์  พลแก้ว
2. เด็กชายสิรพบ   พลแก้ว
 
1. นายศราวุธ   น้อยผา
 
1357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายดนัย  พลหาร
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
1358 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)    
1359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงจริญา  ภักดี
 
1. นายอธิชาติ  ตันทอง
 
1360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายคมสันต์  ทองสนิท
2. เด็กชายธีระพงษ์  นึกดี
3. เด็กชายพิทักษ์  บุตรงาม
4. เด็กชายวรวิทย์  สิงหาคำ
5. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เลิศ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  บุตรเครือ
 
1. นายประจวบ  ประเสริฐโถ
2. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์
3. นายโสภณ  บุญช่วย
 
1361 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายจิราวัตร   บุญร่วม
2. เด็กชายธีระเดช   ตวนบุตร
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสุทัศน์   แก้วกัณหา
 
1362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  กระโพธิ์
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
1363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายรุ่งเรือง   ศรีไพรวัน
2. เด็กชายวรายุทธ  จันทอง
 
1. นายธนวรรธณ์   ทองดี
 
1364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
 
1365 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภัครพงษ์  แพงศรี
2. เด็กชายสุขกร  เย็นใจ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
1366 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
2. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายประชัญ  สีทา
 
1367 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เร่งร้อน
2. เด็กหญิงนุภารัต  ทองเปลว
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดาห์
 
1. นางสุภาพร  สว่างภพ
2. นางสาวนฤมล  มะโน
 
1368 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุนันทา   คงรัมย์
 
1. นายไกรสุเนตร์   ชินนาค
 
1369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงธีระกานต์  ศิลารัตน์
 
1. นางจงใจ  ใจมนต์
 
1370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางอลิสา  กลมประโคน
 
1371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกันจาน 1. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ปรารถนา
 
1. นางชญาณิศา  วัฒนอะโน
 
1372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูวงศ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ขันธ์
4. เด็กชายตะวันรุ่ง  นางาม
5. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีลาชัย
6. เด็กชายพิทักษ์  อาจภักดี
 
1. นายสุนันท์  จันทิชัย
2. นางอารีย์  วันทะวงษ์
3. นางกมลรัตน์  พิกุล
 
1373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชาญ
2. เด็กชายธานิน  อินธนู
3. เด็กชายปราบดา  มากุญชร
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ปะทะวัง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  วติวุฒิเศรษฐ
6. เด็กชายอนุชา  รัตนวัน
 
1. นายสนิท  ปิ่นหอม
 
1374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.52 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปิยะ  คำมา
 
1. นายอุดร  ก้อนคำ
 
1375 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุธรรมมา
 
1. นางสาวปติกานต์  เกตศิลา
2. นายสุริยันต์  เวียงนนท์
 
1376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงฐิติพร  พืไชยแพทย์
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
 
1377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงปวีณา  นัดทะ
 
1. นายธีรพงษ์  อินทร์พิทักษ์
 
1378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงอังคนา   เสนีโสด
 
1. นายธีระวิทย์   บุญเกษ
 
1379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
2. เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
3. เด็กชายธีรัช  หล้าธรรม
4. เด็กชายปิยะพงษ์  จันทอง
5. เด็กชายพรมงคล  รัตนโสภา
6. เด็กชายอติวิชญ์  อสิพงษ์
 
1. นายมานพ  ศรีทานี
2. นางธนันศรี  บุญเย็น
3. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
 
1380 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงจริยา  อาจเอื้อม
2. เด็กหญิงจุฬามณ๊  จันดำ
 
1. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
2. นางสาวเครือฟ้า  น้ำหวาน
 
1381 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธนฉาย  บัวขันธ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
 
1. นางสาววิชุดา  ทิศลี
2. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
1382 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไพรบึง
2. เด็กชายศาศวัต  เสมศรี
 
1. นางประทุม  โพธิ์อุดม
2. นางสาวมีนา  ชูชื่น
 
1383 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กชายฐานันดร  วรรณะ
2. เด็กชายสุทธิกมล  สว่างภพ
 
1. นายธีระพล  โสพัฒน์
2. นางอริยาภรณ์  วงวาฬ
 
1384 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงวิยดา  งามเอี่ยม
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
2. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
 
1385 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายคมสันต์  เเก้วจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ  ชัยอุด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันเเก่น
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
2. นางพรศิริ  พยอมหอม
 
1386 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เสนคราม
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะโนชาติ
3. เด็กชายลือชัย   สัทธา
 
1. นางสาวนันทิยา   สิทธิศร
2. นางสาวแก่นแก้ว  บัวทอง
 
1387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชินวัตร   บุญสมยา
2. เด็กชายเที่ยงตรง   บานชื่น
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
1388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายปรเมธ  ถาวร
2. เด็กชายศรายุทธ  มูลเหล็ก
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
1389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายชัยกร   รัตนพันธ์
2. เด็กชายปฏิภาณ   รัตนพันธ์
 
1. นายสุริยา   อุดมทรัพย์
 
1390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายดลธรรม  แสงเพ็ง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สมบัติ
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
1391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายนิติวัฒน์  ศรีกระชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปิ้งสุด
 
1. นายประหยัด  พลพวก
 
1392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.91 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายทินกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสนวิลัย
 
1. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
1393 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา   เวียงคำ
2. เด็กชายณัชชานนท์   ธรรมทอง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองจันทร์
 
1. นางศรี   อินสุระ
2. นางนวลจันทร์   ชาติชาวนา
 
1394 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กชายวิศิษฏ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงสรรสร  บุตรแสน
3. เด็กหญิงอารีญา  สาริศรี
 
1. นายไพรวัลย์  จันทเสน
2. นางสาวสุริวรรณ  บุญสม
 
1395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ต่วนกระโทก
2. เด็กชายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
1396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงชญานิต  ศรีมุม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมูลชาติ
3. เด็กหญิงพรรณษา  ไชยทิพย์
 
1. นางเกษมศรี  โสภากุล
 
1397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.74 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  ยอดทอง
2. เด็กชายสัตตานันท์  กุมาร
 
1. นายคำสี  แผ่นศิลา
 
1398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายศรเพชร   ดวงสีดา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขวัญบัว
 
1. นางสาวพุธิตา  คำเหลือ
 
1399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีไมล์
2. เด็กหญิงวัลลี  พรหมลิ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมลิ
 
1. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
2. นางมลิวัลย์  ขาวเครือ
 
1400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.01 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแพง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ครองใจ
 
1. นางสาวปัทมา  สาลี
 
1401 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หว่างรัมย์
2. เด็กหญิงสิริพร  บัวทอง
3. เด็กหญิงอรุณี  หอมหวล
 
1. นางจรรยา  คำศรี
2. นางสุนิดา  ไพรบึง
 
1402 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิละชัย
2. เด็กหญิงนิพาดา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทรพล
 
1. นางบุญน้อม  ประคำมินทร์
2. นางสาวปทุม  สมพงษ์
 
1403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.95 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายชินพัฒน์  เลิศล้น
2. เด็กชายเรืองยศ  ยอดมีกลิ่น
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
1404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.03 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายศิวะ  เอมโอด
2. เด็กชายไชยยานนท์  ตวงอบ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กาณวงศ์
 
1405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 53.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
 
1406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตติยะ  สิทธิศร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นเกษ
 
1407 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชญานนท์  ปานดำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงศุทธินี  ประอางค์
 
1. นางสมภาร  นัยเนตร
 
1408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายจิรภาส  ครบสุวรรณ์
2. เด็กชายราเชน  บุญมี
 
1. นางดลนภา  กลางมณี
 
1409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 1. เด็กชายจิรพงษ์  พรมชาติ
2. เด็กชายสิทธิกันต์  ปันมูล
 
1. นางวัชรี  มีลาภ
 
1410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โมทนา
 
1. นางสาวสาริกา  บัวงาม
2. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
 
1411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.97 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กชายกิตติศักดิื  แก้วดี
2. เด็กชายศรราม  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องทิพย์  เตียศิริวัฒนาประภา
 
1412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวงศธร  คูณทวี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ระยับศรี
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยผา
 
1413 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52.67 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  อนุสรณ์
 
1. นางสาวศรัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนำ้อ้อย  จันครา
 
1414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายนที  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสมคิด  เทพอุทัย
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
1415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงจิราพร  เจนสาคู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันโท
4. เด็กหญิงบุรัสกร  ครกกระโทก
5. เด็กหญิงวริศราลักษณ์  วารินทร์ภัทร
6. เด็กหญิงเกวลิน  ใจเรือง
 
1. นางจารุรินทร์  โชคเหมาะ
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
3. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
 
1416 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงญาณภัทร  จันคณา
2. เด็กชายประกาศิต  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีพูล
 
1417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.77 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์   มิถุนดี
2. เด็กชายเกียรติบดินทร์   พันธเสน
 
1. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
1418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายศุภฤกษ์   เกษศิลา
2. เด็กชายสิริเชษฐ์   นิจาย
 
1. นางสาวอัญชลี  จิตรเเม้น
 
1419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรชัย
2. เด็กชายเทพกานต์  พงษ์สุระ
 
1. นางพานทอง  ประมวล
 
1420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายวสันต์  ลุนศรี
2. เด็กชายเหิน  เป็นผล
 
1. นายเสกสรรค์  อุตมะกูล
 
1421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
1422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.02 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายณฤพล  สมควร
2. เด็กชายทิวากร  ศรีมุม
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
1423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงรัตติญากร  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงศศิยากรณ์  ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงไพลิน  อาจใจ
 
1. นางลัดดา  ใจนวน
2. นางนัด  สุขพันธ์
 
1424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.64 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์พินิจ
2. เด็กชายปณิธาน  ทุมผารักษ์
 
1. นายบรรจง  สระทอง
 
1425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ศรีมาศ
 
1. นางวรรณา   ศรีโกศล
 
1426 ศิลปะ-ดนตรี การแ