รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธันวา  สุพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   หอมหุน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายทักษิณ  สมทอง
2. เด็กชายปิยะนนท์  สาลิวงค์
 
1. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กชายชูชนะศักดิ์  บรรจง
2. เด็กชายอิสราวุฒิ  ระยับศรี
 
1. นายยุทธศิลป์  ทองเงิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
2. เด็กชายธนธรณ์  สมภาค
3. เด็กหญิงนภัสสร  เภาแก้ว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
2. นายชนาธิป  ประมวล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวพนารักษ์  ศาลางาม
3. นางสาวสายสุรีย์  ปรารถนา
4. นางสาวสุพรรษา  ลุนศรี
5. นายเกษมสันต์  โคตชัย
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วอมร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล   นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปานรพี   ประนอม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อาจอินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
2. นายชินวัชร์  พรรณโรจนศิริ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางประภา  ดอกดวน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงเขมิสรา   เพียการุณ
 
1. นางสาวนภาลัย   บุุตรดาห์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผายตากแดด
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อินแพง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐานนิญา  สีดำ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ทวีคูณ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โท้ทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันเปรียง
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงนันทัชพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงรัตติกา  สมพงษ์
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรัญชนา  ศรีซองเชษฐ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญตา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบาง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  สุดดี
3. เด็กชายอธิศักดิ์  ไชยนะรา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางนิตยา  อ่อนคำ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายทีฆทัศน์  คัมภิรานนท์
3. เด็กชายภานุ  ใจมนต์
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงธนู
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายวราเมธ  รสหอม
2. เด็กชายสรรค์ชัย  ชิวขุนทด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลานตวน
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงทักษนันท์   แก้วกลม
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสุทัศน์   สุดดี
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
 
1. นายสันติ  ศรีมงคล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายทรงพล   รัตนแสงเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวรายุทธ   พวงทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา   พีเกาะ
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ผุดผา
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุญณะโก
 
1. นางนารี   ผุดผา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงชวิศา   กิ่งรัตน์
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
 
1. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูโทนผัน
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
 
1. นางวัชรี  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
6. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
7. เด็กหญิงพรชิตา  ตุริรัมย์
8. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
9. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญขาว
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
15. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางนาดี  วรวิรัช
4. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญขาว
5. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
6. เด็กหญิงพัชรียา  คำขาว
7. เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
10. เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญกู่
12. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
2. นางนิตยา  สายชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์   แสนกล้า
4. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญกู่
3. เด็กชายกำพล  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามพรม
5. เด็กชายชาคริต  จงหาญ
6. เด็กหญิงชาลิสา  สมรัตน์
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขุขันธิน
8. เด็กหญิงณัฐจิมา  ใจงาม
9. เด็กหญิงณิชา  นาคท้วม
10. เด็กหญิงดารุณีย์  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงธนิตา  ยินสัย
12. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อนชัย
13. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีลาชัย
14. เด็กหญิงภารวี  หอมจิตร
15. เด็กชายวราพล  วิลา
16. เด็กหญิงศิริอนงค์  วงษ์ขันธ์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สังเขป
18. เด็กหญิงสุพิชฌา  อะกะพงษ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  บุญเพรือง
 
1. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
2. นางพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
3. นางรุ่งนภา  โพธิศรี
4. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
5. นายชนาวี  ดลรุ้ง
6. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรองทอง   ต่อคุณ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สายสังข์
4. เด็กชายญาณวุฒิ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคดี
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
7. เด็กหญิงนฤมล  ดวงราช
8. เด็กหญิงปภัสสรา   ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงษ์เงิน
10. เด็กชายพงศกร  หอมหุน
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  ต่อคุณ
13. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ   พันธ์ทอง
15. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
17. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์อุดม
18. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
20. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
21. เด็กชายเปรมอนันต์   สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์   วงษ์นิล
3. นางสาวอุสุมา  เลิศศรี
4. นายวรวิทย์  โพธิวัฒน์
5. นายไพบูรณ์  สุดเทวา
6. นายปรีชา  ศรีพูล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
2. เด็กหญิงบงกชกร  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
4. เด็กชายสุวัฒน์  สายสังข์
5. เด็กชายเชษฐา  นาคนาคา
6. เด็กชายเสกสรรค์  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปวงศ์
 
1. นางสาวลำพูล  กิ่งกนก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางชัญญาพร  ขุมมิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางอลิษา  พรมชาติ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลีบฉวี
 
1. นายศุภวิชญ์  โสรธร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช   ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
 
1. นางพันทิวา   ลาคำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ยาศรี
 
1. นางวรรณี  ชนะงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
4. เด็กหญิงกัลยา  จันดา
5. เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา  ทองดี
6. เด็กชายจิตรเทพ  ธารสอาด
7. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
8. เด็กชายชยพล  นรดี
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อสิพงษ์
10. เด็กชายณัฐกมล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
13. เด็กหญิงธิฌากร  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
15. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
16. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
17. เด็กชายบัญชา  สีสันต์
18. เด็กหญิงพรพิมล  วงศางาม
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
20. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองดี
22. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
23. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองดี
24. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
25. เด็กหญิงยุพา  ทองดี
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
27. เด็กหญิงวนิชา  แสวงรัมย์
28. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเกียรติสกุล
29. เด็กหญิงวิยะดา  อุดจันทร์
30. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดี
32. เด็กชายศักดา  อุ่นไพร
33. เด็กหญิงศิริกมล  กำพล
34. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองดี
35. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
36. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
37. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองดี
39. เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูมี
40. เด็กชายเสกสรร  ระยับศรี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
3. นายประชัญ  สีทา
4. นายเอกชัย  คำมา
5. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
6. นางบังอร  แสนสะอาด
7. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
8. นายประกิต  บูระภา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรัชญา  ไหวพริบ
 
1. นายธณานพธ์  จันทร์สำโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญยียวน
 
1. นางถวิล  ดอนเหลือม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ถานุ
2. เด็กหญิงกุลฉัตร   อัยพงษ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์   ผิวเรือง
4. เด็กหญิงจิณณพัต   จันดำ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมใจ
6. เด็กชายฉัตรชัย   แสวงดี
7. เด็กหญิงชญานิศ   ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงญาธิมา   ฤกษ์วรรณ
9. เด็กหญิงณัฐธิกา   วงษ์รักษา
10. เด็กชายณัฐภัทร   ประชุมวงษ์
11. เด็กชายณิธิกร   นาคญวน
12. เด็กหญิงตวงทอง   แสนทวีสุข
13. เด็กชายถิรวุฒิ   จาตูม
14. เด็กหญิงบราลี   สมพงษ์
15. เด็กหญิงปภาวรินท์   ใจดี
16. เด็กหญิงประดับดาว   ดวงพิมพ์
17. เด็กหญิงปริมณกุล   เสียงอ่อน
18. เด็กชายปรเมษ   ใจสุระ
19. เด็กชายปวีณวีระโชติ   ขุขันธิน
20. เด็กหญิงปิยดา   วงวิจิตร
21. เด็กชายพงศกร   กองทรัพย์
22. เด็กชายพชรพล   สังสนา
23. เด็กชายพรสวรรค์   ปัดทาศรี
24. เด็กชายภาณุวิชญ์   กันทะพันธ์
25. เด็กหญิงรัชภร   ไชยนรา
26. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศิริศิลป์
27. เด็กหญิงรุ่งฤดี   อาจนะรา
28. เด็กหญิงวรรณกานต์   ผิวเรือง
29. เด็กหญิงวรรณภา   ยุพิน
30. เด็กหญิงวราภรณ์   บุตรดาเคน
31. เด็กชายวีรวิชญ์   รัชตะวิมลรัตน์
32. เด็กหญิงศุภอักษร   ทองเกิด
33. เด็กหญิงสนัญญา   ทองมนต์
34. เด็กหญิงสรัลพร   อ่อนพันธ์
35. เด็กหญิงสิรินภา   โสดาพรม
36. เด็กหญิงสุกัญญา   วงษ์วัง
37. เด็กชายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายเจตพัทธ์   จันทร์สระบัว
39. เด็กชายเทวัญ   สมศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วิบูลเพ็ง
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นายปฏิวัติ   ทองลือ
3. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
4. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
5. นางนภารัตน์   พลศักดิ์
6. นางสาวศริญญา   สุภาพ
7. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
8. นางบัวลี   จำปาขีด
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงหะ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  อินดา
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  อะศิพงษ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมทอง
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญจูง
6. เด็กชายพัทรพล  สำเริง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถามนต์
8. เด็กชายสุระชัย  สุระ
9. เด็กชายอนุชิต  โสริยาต
10. เด็กชายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
4. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
6. เด็กชายพัสกร  สิงหะ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริง
8. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรงาม
9. เด็กชายสุพง  สลาเลิศ
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โฉมใส
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกันตนา  สาระวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
3. เด็กหญิงธนชาภา  ทองเลิศธนกุล
4. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินพานิช
7. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีพรม
8. เด็กหญิงวนิดา  บุญร่วม
9. เด็กหญิงวัชลีย์  เสนคราม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เสาวัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
4. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิลาโคตร
2. เด็กหญิงภัชราพา  รมพึง
3. เด็กหญิงมินตรา  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวนัญธิญา  อุปมัย
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กันทิน
6. เด็กหญิงอรยา  ใจดี
7. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สว่างภพ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจงไกร
2. นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   วันงาม
3. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
7. เด็กหญิงสุนิสา  สมร
8. เด็กหญิงอารีญา   มหาคำ
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เพิ่มฉลาด
10. เด็กหญิงไปรมา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางน้ำผึ้ง  เขียวนิล
3. นางพจนา  แก้วประจำ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงกัญชพร  อมรสาธิต
3. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงช่อผกา  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
6. เด็กชายตุลา  วงษ์ขันธ์
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงภัทราพร  เจ๊กคำ
9. เด็กชายภาคิน  แพงอก
10. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
12. เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ขันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
16. เด็กหญิงเจนจิรา   ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
4. นายนเรศ  ตาทุวัน
5. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุมาลี
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  สะอาด
3. เด็กชายธีรเทพ  หุยวัน
4. เด็กชายนพกร  โนนกอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงพรชิตา  งอกบุ้งคล้า
7. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พลคำ
8. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
9. เด็กชายพิทักษ์  สุขสุพรรณ์
10. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทกรณ์
11. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทสอน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ห้าวหาญ
13. เด็กหญิงสุภวสา  แก้วนาค
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุพิมพ์
15. เด็กชายเฉลิมชัย  สอนศรี
16. เด็กหญิงเบจมาศ  แก้วคำ
 
1. นางพร  หิตะชาติ
2. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
3. นางสาวสกุลตรา  อ่อนคำ
4. นางสาวเรไร  อุทา
5. นางสาววารุณี  ชมเมือง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
2. เด็กหญิงณัฐมล  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายทัศนัย  มะลิพันธ์
4. เด็กชายวีระพงษ์  กงกาเรียน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณวันดี
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางบุศรา  ทวยภา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวศิริพรรณ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  การณรงค์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กชายการิน  เอมโอด
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  หองขุนทด
3. เด็กชายพลพจน์  สมหวัง
4. เด็กชายพีระพงษ์  พันทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ  พรมสุภะ
6. เด็กชายเอกราช  กลุ่มยา
 
1. นายสุรพล  คู่กระสังข์
2. นางเกยูร  คู่กระสังข์
3. นางสาวปชาบดี  กลางดวง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สมทอง
2. เด็กชายธนัช  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนาณัฐ  เจริญจิตร
4. เด็กชายนาคินทร์   อินตะ
5. เด็กชายอัศม์เดช  บุตรดี
6. เด็กชายไพบูลย์  จันดา
 
1. นายอำนาจ  บุตรดี
2. นายประเทือง  ราศรี
3. นายสุเทียน  พรมมะลิ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โคณบาล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะชัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ระวังศร
5. เด็กชายวัลลภ  ประคอง
6. เด็กชายสมเกียรติ  สะใบ
7. เด็กชายสิทธินันท์  สังวรณ์
8. เด็กชายอนุชน  ทองปลิว
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำแพง
2. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  กล้วยนิจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำชมภู
3. เด็กหญิงเรณู  เกตุสุพงษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตชล   จำนงค์
2. เด็กชายธวัธชัย   สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงพัชราพร  เซียเนตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอรยา   เข็มมา
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  คำมา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
 
1. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
2. นายเอกชัย  คำมา
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษชล   ยอดย้อย
2. เด็กชายภูมิบดินทร์   อินธิสุทธิ์
 
1. นายธนรัตน์   สวัสดิกุล
2. นางสุธาฝน   มนทอง
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยอดสิงห์
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายพรชัย   ไชยโชติ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   สุดา
 
1. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกาญจนี  สีสัน
2. เด็กชายอัศวิรัตน์  มังษะชาติ
 
1. นายวิระวัฒน์  คำอุต
2. นายประยงค์  เนมังสัง
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงอารียา  เกษหอม
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   บุตะเคียน
 
1. นายสุริยะ   สมพร
2. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงวัลวิสา   นาสมใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    เทพอรัญ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  บุญมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองแดง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชานนท์  สุระ
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอรรคพล  เปสาโก
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีระชัย  ทวี
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายเทพรัตน์  ไหมทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลางเหลือง
2. เด็กชายภานุ  สถาน
3. เด็กชายสุที  สุดเอี่ยม
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์สุข
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายบุญชัย  ซุยซวง
2. เด็กชายสุรชัย  ภาษี
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  สบาย
 
1. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
2. นายประมวล  อุดร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ
2. เด็กหญิงบุปผา  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิธิดา  เกษหอม
4. เด็กชายวรพรต  บินทุรันต์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงกานดา  บินทุรันต์
3. เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  ัจันดาบุตร
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชณัฐธิชา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สานทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ผ่านพินิจ
2. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล   เสดา
2. เด็กชายกีรติเดช   มณีวีรกุล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    พันธ์แก่น
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภัสสรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขุขันธิน
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางรัตนา  บุตรพรม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวฌานิศา  ปรือปรัก
2. นางสาวฑิฆัมพร  บุญทอง
3. นางสาววรวรรณ  แพงมาก
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจันทมาศ  แสงสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์เครือศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดาวงศ์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ไชยโกฏิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุรักษ์
3. เด็กหญิงอรนุช  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางกิ่งแก้ว  พันธ์เปรม
2. นางพิศมัย  นครชัย
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  พรหมลิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดือนขาว
3. เด็กชายสนธยา  สมนาค
 
1. นางเพชราภรณ์  เงางาม
2. นางประทุมรัตน์  แหวนวงษ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินธิราช
2. เด็กชายชยุตม์  เสมศรี
3. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. นางสาวนุสรา  สีดาชาติ
2. นางสาววิรัตนา  ตอนศรี
3. นางสาวสาธิกา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวจินตนาภรณ์  ต่อนคำสน
2. นางสาวญาณิศา  สุวันที
3. นางสาวบุษบา  บัวกอ
 
1. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
2. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ใจสุระ
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทพวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  สติภา
2. เด็กหญิงฟาร์ริดา  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงสุธานี  ศรีระษา
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์   ต๊ะบุตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใบธง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิพันธ์
 
1. นางศยามล  ด้วงพันนา
2. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจุรี  ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
3. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงกมล  สร้างอำไพ
2. เด็กชายอานนท์  สังข์เสน
 
1. นางบำเพ็ญ  เกิดสิน
2. นายประดิษฐ์  เนียมศรี
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายครรชิต   ศิริมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา   บุญจูง
 
1. นางดาวเรือง   ทองมนต์
2. นางสำเนียง   สารพงษ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีสัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทครู
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   แหวนเงิน
 
1. นางนันทา   อุ่นใจ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายนพเดช   ปรือปรัก
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   บุญร่วม
2. เด็กหญิงธัญกมล   อิ่มแก้ว
3. เด็กหญิงธิติมา   สุพรรณ์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   แว่นไธสงค์
5. เด็กหญิงพิรามน   เสนคราม
6. เด็กหญิงยุพิน   ภู่กลัด
7. เด็กหญิงอัจฉรา   โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว    
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายสมหวัง  พงษ์สุระ
 
1. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตองอบ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงครามรอด
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายสุทัศน์  สายพิน
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำศรี
 
1. นายูยัน  สมรัตน์
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร  คำมา
 
1. นางสาวเทวี  จันทร์นัน
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  คำจันทร์
 
1. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กชายประภาส  ประถมภาส
2. เด็กชายวายุห์  ทาเสาร์
3. เด็กชายสุภาษิต  วงจัน
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นายอมร  ศรีมะณี
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพงกอก 1. เด็กชายประสพโชค   ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา    แก้วกัณหา
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   เลิศล้น
 
1. นางสาวอัมรา   ยินดี
2. นางจินตนา   บุญลพ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)    
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนาศักดิ์  เฉลิม
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เสาสุด
3. เด็กชายพรเทพ  ทองแดง
 
1. นายสุทธิชัย  พานิช
2. นางสุริยา  พรหมลา
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายธีระกาล  สมหวัง
2. เด็กชายอำนวย  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายเนติพงษ์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  รสหอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ลานตวน
3. เด็กชายอภินันท์  ยุทธภัณฑ์
 
1. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
2. นางรุ่งเรือง  รัตพันธ์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงนวลฉัตร  ภาธง
2. เด็กชายวิริทธินันท์  ทิวะสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวรรณ์  ปรือปรัง
 
1. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
2. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปาริสา  กองทรัพย์
2. เด็กชายอชิตพล  เสาศิลา
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนบดี   วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายวารินทร์   จันทภา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาววรารัตน์   สุภาวะหา
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาตยา  ทองเลิศ
3. เด็กชายวัชระ  รังษี
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงวนิดา  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงศิยาพร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสรัญญา  โยโส
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพุทธชาติ  ไขกระโทก
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์   บานชื่น
 
1. นายปฏิวัติ   ทองลือ
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายเอกณัฐ  ประถมภาส
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินธิ์ทิสอน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์
4. เด็กหญิงชญานิศ  ฮุนทวีชัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  เสดา
6. เด็กหญิงฌานิศา  บุญประกอบ
7. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
8. เด็กชายประเดิมชัย  บุญขาว
9. เด็กหญิงปิติยา  สันดร
10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปิติกมลสวัสดิ์
11. เด็กชายภูวนันท์  เวียงดินดำ
12. เด็กชายวิชญะ  บุญเกิด
13. เด็กชายวีระวัฒน์  จำปาขีด
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  สาระภูมิ
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญเทียน
16. เด็กหญิงฮาน่า  สโตน
17. เด็กชายเกษม  ศิริชาติ
 
1. นายบุญมา   เสนคะ
2. นางบัวลี   จำปาขีด
3. นายปฎิวัติ   ทองลือ
4. นายวรพจน์   โรหิตาภิรมย์
5. นางสาวนภาลัย   บุตรดาห์
6. นางสาวจงรักษ์   ประถมภาส
7. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน