หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเดวิทย์ ไผ่แก้วครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณกรรมการ
3. นายเด่นชัย สัมทานโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายวิวุฒิ พิลากุลครู โรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
5. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญเพียร พุทธวงค์ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้วประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ทองเพชรครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัยกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ยาโนโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
4. นายทัศนพงษ์ โคพะนาครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ นรเนตร ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายแฉล้ม เกิดนางรองครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายตฤณ ทีงามครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ปราบเสียงครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายวราวุธ คำชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนวพร ขันทองโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บุญเต็มครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายปิยรัฐ พร้อมพรมครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
3. นายประยงค์ วิชาดีครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
4. นายสุเทพ จันทเขตโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
5. นายคมกฤษ เกษศิริโยธิน ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สอนทองครู โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครู โรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
3. นายกฤษฎา พละศักดิ์ครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นายเศรษฐ์สกล คันศรครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นายธนวิทย์ พุ่มจีนครู โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสม บุญป้องรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)ประธานกรรมการ
2. นายนิธินันท์ วรรณาครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการ
3. นายมงคลชัย ศรีหาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายอำนาจ แก้วหานาม ครู โรงเรียนบ้านซำกรรมการ
5. นายกฤษฎา กิ่งบรรเทาโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธานกรรมการ
2. นางสรรพร บุญทะจิตร์ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายรัชพงศ์ บุญลอดครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ อำนวยครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
5. นายถาวร ครองยุติครู โรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เย็นจิตโสมนัสครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการ
3. นางประพิศพร สีลากุลครู โรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการ
5. นางสาวแสงอรุณ อักโขครู โรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรรณี สะอาดครู โรงเรียนบ้านหนองคับคาประธานกรรมการ
2. นางผ่องพัน สิงห์โคตรครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการ
3. นางทองมวล ม่วงมนตรีครู โรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
4. นางวิสันต์ เส้นสุขครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางสาวนารี คมใสครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมรกต ปัดพรมครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางประธานกรรมการ
2. นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสาวพูนสุข ปัญญาวันครู โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครู โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ โคตรชัยครู โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนำพล กิ่งมะณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลประธานกรรมการ
2. นางยุวพิน พูนสุขโขครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นายสอนศิลป์ แก้วมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาสุขครู โรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นายอรรคเดช พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหิน (อ.ส.พ.ป.15)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ คำชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายทรงเดช ชินชัยครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นางสมคิด วงแหวน ครู โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมลฤดี สมหนองหารโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคำปัน จำปาเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางสาวชนะรัตน์ มีคุณครู โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นายไสว มีสติ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการ
5. นายสมอาจ มะโนชาติครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสังคม อินทร์ขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวนประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางดวงใจ สะอาดครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
5. นางนภาพร ภาษาพรมโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชรลอน โชติรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ บุญณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางประยงค์ สายะสมิตครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นายธวัชชัย กิ่งมณีโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิมล มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยกรองประธานกรรมการ
3. นางถาวร ดุษฎีกุลครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
4. นางพูนสุข บัวหอมครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายเสริญ บุญทองเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
6. นางสาวโสภา วันทะวงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทินกร มณีกุล ผอ. โรงเรียนบ้านปุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคำพันธ์ จิตตะวงศ์โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
4. นางรัตนวรรณ จันทร์ถาครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ ทางามรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชุติ เจริญศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ นาดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพจน์ ทองสลับครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นายสิทธิชัย เหลือศิริครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
5. นายนันทวุฒิ รักไทยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมปอง ชินตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปรางครู โรงเรียนบ้านซำเบ็งกรรมการ
4. นางจำเนียร ชินชัยครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครู โรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ จันทร์ผ่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุนทราโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ชัยเกิดครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
4. นางสมหมาย ติงสะ ครู โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายผดุง ชาติดรครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองคำ รักษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็งประธานกรรมการ
2. นางสมสตรี วงค์แสงโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางเด่นดวง บุญชาลีครู โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางณัฐวดี ผิวโชติครู โรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
5. นางมณีวรรณ ศรีหล้าครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศิริบูรณ์ หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นาย โอภาส สุมาลีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางพุทธณิกา ศุภกิจครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
4. นางสาวนิลวรรณ ยศวิจิตรครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นางกุหลาบ สีหาพงศ์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญเต็มครู โรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการ
3. นายทองคำ บัวจูมครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
5. นางยุพิน กาญจนกาศโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ มะโนชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายนพพล ศรีบ้านโพนโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามาัคคีกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ งามพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางขัตติยา พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
5. นางรัศมี ศิริชนะครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวี ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็กประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ลุนจักรโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
4. นายประวิทย์ ผิวโชติ ครู โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางอมลวรรณ เป็นลาภครู โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางสมควร กลมพันธ์ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
3. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
5. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดครู โรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางสมควร กลมพันธ์ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
3. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
5. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนกันตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายบรรลือ บุญตระการครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสมควร กลมพันธ์ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
4. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
5. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนกันตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางสมควร กลมพันธ์ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
3. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
4. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
4. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายชูสกุล คำขาวโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนกันตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์โรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
4. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายชูสกุล คำขาวโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายโกศรี พันธ์ยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้าประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิบโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
7. นางมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
8. นางสุบิน ชื่นชายครู โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายโกศรี พันธ์ยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้าประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิคม พิมพ์แก้วครู โรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
5. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการ
7. นางสุบิน ชื่นชายครู โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสาววงษ์จันทร์ ศรีทับทิบโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
6. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
7. นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิบโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
7. นางสาวมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
7. นางมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
7. นางมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นายนิคม พิมพ์แก้วครู โรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นายเผ่าพงศ์ มีชัยโรงเรียนสว่างคูณกรรมการ
7. นางมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นายเผ่าพงศ์ มีชัยครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
7. นายมนธยา หิรัญรักษ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี เกษมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษาโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายสมชาย ปิ่นงาม ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ มั่นรอดครู โรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนพีรา ร่มศรีครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ พิมแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุขกรรมการ
4. นายผจญ พึ่งปาน ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นายโกสิต คุณสมครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนที สุขพอดีโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนประธานกรรมการ
2. นายประยูร กิ่งมณ๊ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านกระเบาตระหลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายอุทัย คำดีโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนที สุขพอดีโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นายประยูร กิ่งมณีโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายอุทัย คำดีโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจานรองประธานกรรมการ
3. นายนนทนัตถ์ งามเลิศครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสำเริง สอนพูดโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันพริ้งครู โรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจานรองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง สอนพูด ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)กรรมการ
4. นายนนทนัตถ์ งามเลิศโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันพริ้งครู โรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย พงษ์สินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะประธานกรรมการ
2. นางพากเพียร หนุนชูครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
5. นางสาวญาณิศา บุญตาโลกครู โรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย สารารัตน์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางภัทรนันท์ ดำลีครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นายสมบัติ สามารถ ครู โรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
5. นางพนิดา แสงใสครู โรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ งอมสงัดโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
3. นายสายันต์ ยมราชครู โรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นายปุนวัฒน์ ชนะงาม ครู โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายชุมพล ครสายครู โรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช บุราชรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนุช บรรเทาโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางชนาพร ลาคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
5. นางศุภาวีร์ อดทน ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพล สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาวครู โรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการ
3. นายอานุเทพ กิ่งสกุลโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นายชาญชัย ทวีทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายทองสุข นิ้วทองครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลมัย พวงเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นาย นิวัติ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นายถาวร แพงสกลครู โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ลายทองครู โรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
5. นายไพศาล ศรีสุระครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรุตม์ มั่นจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ จึงตระกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสุภรักษ์ จำปาจูมครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
5. นางสมใจ ศิริบูรณ์ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัวพัน ขันตีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร พรมนิ่มครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางสาวประวีณา เลิศศรีครู โรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
5. นางสาวกนกพร พรมสอนครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญ สมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่องตาซุนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช หงษ์ลอยโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
3. นางนิทรา สุพรรณครู โรงเรียนบ้านดานกรรมการ
4. นายบุญล้น พันธุ์คำครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกัมพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยประธานกรรมการ
2. นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางพูนศิลป์ เมืองแพน ครู โรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
4. นายศิริ สืบหล้าครู โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม นิสวงค์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีลาตรีครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา จำนงค์ ครู โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร จินาวัลย์ครู โรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดร ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27ประธานกรรมการ
2. นางปรมาภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางรัตนา นันทพานิชครู โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางวรัชญา กัญจนพรสกุลครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางจุฬาวรรณ กาเมืองครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประมาณ ประสานพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางสาวยุพาภรณ์ นิยมครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
4. นางสาวปัทมปาณี แวงวรรณครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัยครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางธินัฐย์ชา หัสดีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางสาวจันทนา คำเพราะครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายบัญชา โพธิสาร ครู โรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
5. นางณัฐิยา ชาลีครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะ การะเกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรฤทัย ราชภักดีครู โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
3. นางอรทัย ยวนพันธ์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. นายสัญญา พิมพ์ศรีครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
5. นางจุฬาวรรณ กาเมืองครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศิษฐ์ ทางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายไพศาล คำโทโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีลาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
4. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง นวลแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางณิชรัตม์ แสงทองโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นายนุทัศน์ กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางกองสิน ปรีเปรม ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นางณัฐิยา ชาลีครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเสมียน ละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน (อสพป15)ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว สุขรี่โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นายสุพรรณ เลิศมนเฑียรครู โรงเรียนบ้านพรานกรรมการ
4. นางประยงค์ สายะสมิตโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
5. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่นครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ จินดาการเจริญโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางปรียา แก้วธรรม ครู โรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
4. นางชนัดฎา นวลเปล่งครู โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ศรีกะชาโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิทยา สิงห์คงครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
4. นายฐานะ แก้วแสงครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนันทวัน งามแสงครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเริงฤดี มีราคาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ โคตพันธ์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
5. นายธวัช วรพุฒครู โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ งอมสงัดโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางสาวชัญภัค สินศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
5. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา หยิบยกโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางโสภา พวงสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
4. นายธัชชา เพิ่มเพียรครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
5. นางจิรฉัตร อำไพครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันประธานกรรมการ
2. นางสมสนุก ศรีบ้านโพนโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ อุดมแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
4. นางทองสวย มงคลแก่นทรายครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา เพิ่มวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญประธานกรรมการ
2. นางนีระภา วิริยะบัณฑิตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนจานทองกวาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ อุดมแก้วครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
4. นางกรกนก พลนงค์โรงเรียนบ้านสลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำหล้าโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นายสุนทร กัดกุมภาครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายบรรจง สลักคำครู โรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
5. นางสังวาล วารสุขครู โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร งามวิลัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พวงจำปาครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นายธรรมนูญ สุขหมั่นครู โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วกรรมการ
5. นายสมศรี สายสุพรรณครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าสว่างประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ซาเสนครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
3. นายสมภพ ผ่องราษีครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาววรณัน บุญสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจินดา ศรีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสกประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ยาตราครู โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นายคำรณ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางอิสราภรณ์ ประสานพันธ์ครู โรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
5. นายสุพิน สอดแก้วครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นายประยูร กิ่งมณีครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
7. นายสุระพิด เถาว์คำครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
8. นายเฉลิมพล รักษาภักดีครู โรงเรียนบ้านตลาดโนนเปือยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจินดา ศรีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสกประธานกรรมการ
2. นายจักรี ศิริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นายประยงค์ คำดีครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายสีวรา บึงไกรครู โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี ๑)กรรมการ
5. นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชยครู โรงเรียนบ้านดานกรรมการ
6. นายชูสกุล คำขาวโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
7. นายไพมณี สุระเสนครู โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการ
9. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาโรงเรียนจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุรา กรมพะไมยครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
3. นางนุจรี ปรีเปรมครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริครู โรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ คำภูเมืองโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี อุ่นคำโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
4. นางเยาวภา เดชบุญครู โรงเรียนบ้านดานกรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภูครู โรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน อินทรโสมครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศประธานกรรมการ
2. นายบุญเต็ม พวงเพชรโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ลีเลิศครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ แสวงนามครู โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
3. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรีครู โรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
4. นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางฉัตรวิรุฬ บุญช่วยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะแสงครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กรรมการ
3. นางสาววนิดา เกษีครู โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางวรัญญา แดนกาไสยครู โรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
5. นางนิภาพร ส่งเสริมโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนเดช โพธิ์สาชัยโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวประธานกรรมการ
2. นายพงศกร นาชัยนาคครู โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ดาวแก้วครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียรครู โรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา แก้วคำครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา คำเพราะครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสุพัตรา ศิลารักษ์ครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ครู โรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปราโมช ไพรบึงโรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โสมณีโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เชื้อหอมครู โรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการ
4. นายสิทธินันท์ วรรณจูครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวณรัตติกร ยั่งยืนครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประจญ อ่อนพั๊วครู โรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางนุชรี แก่นลาครู โรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
4. นายเชษฐ์ นนท์นาทครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8กรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคม สุธรรมมาโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ผะเดิมครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางบุษปวัน อ่อนทรวงครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
4. นายบุญมณัชญ์ คำทวีครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
5. นางสาวศศิธร สลับเชื้อครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิงพวยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พิญญพงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
4. นายไพรัช อุดมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สลาเลิศโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นายถาวร ยี่สุ่นครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอรรถพล สุรวิทย์ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา พาลีครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใสโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤชล แสงสีทองครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกลิ่นขจร บุตรดาครู โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายประไพร โสมสุพันธ์ครู. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
5. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านกะมอลประธานกรรมการ
2. นายกวีลักษณ์ คำแพงจีนครู โรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
3. นายธีรเดช คูหาโรงเรียนอนุาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นายรันต์ วิถีครู โรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ เบิกบานโรงเรียนบ้านปุนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายไผท คงศีลาครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัยประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ สงโสดโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
3. นางสาวสมพร อุดมแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายบัวลอน คำศรีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธิติพล เกษรัตน์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางอะมาวะสี จันทร์ผ่องครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วะรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
5. นางกรรนิกา พวงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเดชา สามารถ ครู โรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร อ้วนศิลาครู โรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
3. นายเดชชาติ กมุทชาติครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ภาประกอบครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางจิรญา นวนแย้มโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ปรากฎมากครู โรงเรียนบ้านหนองหิน (อ.ส.พ.ป.15)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชม คำทองครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
3. นางวาสนา ริตตาครู โรงเรียนบ้านโคก (อ.ส.พ.ป.32)กรรมการ
4. นายชุมพล สุริยุทธ์ครู โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
5. นางทิวา พินิจรัมย์ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ คำเพราะครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางทศมาส สำโรงครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
4. นายกุญชร กลมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
5. นางยุวดี วงศ์ทองโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระชัย ดวงมาลาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยประธานกรรมการ
2. นายพร สืบเทพครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เพ็งธรรมครู โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นายสวิน สายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายมลศักดิ์ หลักดีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ จำปาเณรครู โรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธาโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นายกิตติ ไชยโคตรครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
4. นายนคร บานชื่นครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
5. นายพิทูล พวงบุรีครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายไพจิตร สิงห์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน จันทร์พลงามครู โรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
3. นางบังอร ไชยช่วยโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางอัญชลา นามคุณครู โรงเรียนบ้านซำเขียนกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล สิทธิพรมครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อุทุมเพ็ญโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นางพรพิศ พรมมากครู โรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นางรัดดา เสนคำสอนครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี จันทวีครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางมยุณี เสนศรีครู โรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการ
3. นางธาวินี ประทุมวงค์โรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
4. นางสุพัตรา ลาคำครู โรงเรียนบ้านกันจดกรรมการ
5. นางจินตนา นุริตานนท์ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุธร อัตพงษ์ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาลครู โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ ยงทวีครู โรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นางวิไล ประจันตะเสน ครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายสนอง ชมคำโรงเรียนบ้านปุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทองกลึงครู โรงเรียนบ้านท่าสว่างประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรีรสโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุวรรณ โพธิ์ขาวครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครู โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ศรีเสมอครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครู โรงเรียนบ้านซำตาโตงประธานกรรมการ
2. นางสายแก้ว แซ่เซียวโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นายอรัณ ทิพย์มาตย์ครู โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายสมชาย กิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางเกศฎา สุขเสนครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจฬาภรณ์ สุขศาลาโรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาลิวัลย์ มะโนชาติครู โรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ธรรมแก้วครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางวิภา นาคพันธ์ครู โรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นางสุดใจ นามวงศ์ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจรัญญา บุญกันต์โรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาว อสมา ทาเสนาะครู โรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นางปรียา บุญทนครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ยงทวีครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
5. นางจุไรพร แก้วกัณหาครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ปรารมย์ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นางสำรี ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางสองเมือง เหลาสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
4. นางดวงเพ็ญ รูปสวยครู โรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการ
5. นางอรัญญา พละศักดิ์ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทัศนา สมสวยครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สังข์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
3. นางละเอียด หลักเพชรครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุวรรณี ทั่งนาคครู โรงเรียนบ้านพรานกรรมการ
5. นางสุวิรัตน์ เหล่ากอแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นางมิ่งมณี กิ่งมณีครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
3. นางอุษา เถินหิตย์ครู โรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ์ องอาจครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
5. นางเด่นดวง ธรรมทวีครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวิไล เครือพันธ์โรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางอุไร พลศรีราชครู โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ วรรณเวชครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายถาวร กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทัศนาพร แก้วกัณหาครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สารพัฒน์โรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ บุญเชิญครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางรำไพ กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ ประวันครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์นามครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการ
3. นางณิชา บุญสถิตย์ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยาครู โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์โรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมจิตร สร่ายหอมครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อ.ส.พ.ป.15)ประธานกรรมการ
2. นางทองใบ บุญเนตรโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นางนิตยา จำปาครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
4. นางบุญส่ง สีน้อยครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางบัวลา เจริญศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชิโนรส ดวงงอกครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางมาณวิกา บุญรินท์โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
4. นางลมเลือน โพธิสารครู โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
5. นางรัญจวน งามวิไลครู โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ไชยะนาโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ละม่อมครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
3. นางสนิท อาจกล้าครู โรงเรียนบ้านโคก (อ.ส.พ.ป.13)กรรมการ
4. นางสาวหัทยา โคตะมาครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญไทยครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรังษีทอน ชินชัยครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดีครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการ
3. นางลำดวน ไชยโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อ.ส.พ.ป.15)กรรมการ
4. นางกมล ชูกลิ่นครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่โรงเรียนปุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุระภี สัตยากุลครู โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำประธานกรรมการ
2. นางวรรณี กาละพัฒน์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสุวิมล เผ่าพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงครามครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
5. นางเรืองจรรยา พละศรีครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน มูลมินครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชลี บุญสุขโรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวนิตย์ วงษ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางวาสุกรี จันทร์หอมครู โรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
5. นางพันธุ์มาลี ป้องคำครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ครองยุติครู โรงเรียนบ้านดอนเขียวประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำหล้าโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมาลีวรรณ พื้นผาครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอำไพ เคารพครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กรรมการ
5. นางลำเพย ไชยสาร ครู โรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ลุนจักรโรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นางดรุณีย์ เชื้อลีครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
3. นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
4. นายอุบล พลเหตุโรงเรียนหินวิทยากรรมการ
5. นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศครู โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวยประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกัญญา ผาสุขครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางบุรี ไชยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นางกัลยาวรรณ ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสาววนิดา ศรไชยญาติครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพามญน์ พานแก้วครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ รักไทยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางระเบียบ จันทร์เกษครู โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
5. นางสาวบุษบา เสาแก่นครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม นิสวงศ์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรีครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายธวัชชัย นวลแย้มครู โรงเรียนอรจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสำเภา ศิลารักษ์ครู โรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
5. นางพรภิมนต์ คำชุมภูครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านขนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธิ์ุโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางจารวี ปัตตาละคะครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนงค์รัก จันทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี สมหนองหารโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข บัวหอมครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภูติยาโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
3. นางจันจิรา พรมสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางสาวประไพภรณ์ ปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27กรรมการ
5. นายโอภาส สุมาลีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
6. นางหนูรัตน์ โคศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
7. นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านจานทองกวาวกรรมการ
8. นายวาศิษฐ์ บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา พรมสิงห์ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
2. นางพูลสุข บัวหอมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภูติยาโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
4. นางสาวประไพภรณ์ ปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27กรรมการ
5. นายโอภาส สุมาลีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
6. นางหนูรัตน์ โคศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
7. นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านจานทองกวาวกรรมการ
8. นายวาศิษฐ์ บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข บัวหอมโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพภรณ์ ปัญญาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการ
3. นายโอภาส สุมาลีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางหนูรัตน์ โคศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ครู โรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
6. นายไพโรจน์ ภูติยาโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
7. นางจันจิรา พรมสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
8. นายวาศิษฐ์ บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ ครู โรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวัลลี ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะประธานกรรมการ
2. นางลักษมี บุญทองครู โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ งอมสงัดโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุน ฝอยทองครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครู โรงเรียนบ้านพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมสัตย์ แทนคำโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางจีรนุช บรรเทาโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางสาวิตรี มีศรีครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายถวิน คำไชยครู โรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
5. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญ ครู โรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
6. นายเดี่ยว สะสีสังข์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางพิสมัย สารารัตน์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมสัตย์ แทนคำครู โรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายเดี่ยว สะสีสังครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางพิสมัย สารารัตน์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. นายถวิน คำไชยโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
5. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
6. นางสาวิตรี มีศรีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
7. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครู โรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสมสัตย์ แทนคำโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นายถวิน คำไชยโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
4. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
5. นายเดี่ยว สะสีสังข์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
6. นางพิสมัย สารารัตน์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
7. นางสาวิตรี มีศรีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
8. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายถนอม สินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นางภินันตรา กุลมีโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายระวี เจริญวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
4. นายวันชัย วันเพ็งโรงเรียนหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการ
5. นางสาววัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
6. นางสาวจีรนุช บรรเทาโรงเรียนพิงพวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถนอม สินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นางภินันตรา กุลมีโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายระวี เจริญวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
4. นายวันชัย วันเพ็งโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการ
5. นางสาววัลลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
6. นางสาวจีรนุช บรรเทาโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถนอม สินศิริครู โรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นายวันชัย วันเพ็งครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางภินันตรา กุลมืครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นายระวี เจริญวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
5. นางสาววัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
6. นางจีรนุช บรรเทาโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายสิน เพชรดาโรงเรียนบ้านตาแบนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี วรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือนโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุบล บุญเริ่มครู โรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา ใจแข็งครู โรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
3. นางเปรื่องศรี วันริโกโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางนิฤมล วรรณคำครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
5. นางบัวเลียน ถุงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรัทยา สุวรรณโคครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์โรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ ร่มรื่นครู โรงเรียนบ้านเขวา (ราษำร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายสมร บุญทองครู โรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมิง สอดแก้ว ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โกศัลวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
3. นายนพพล ศรีบ้านโพนโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามาัคคีกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ หลักเพชรครู โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางสาวลินดา กาทองครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบัวเรือน คำภาครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาหร่าม พิมมาศ ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)กรรมการ
3. นายประยุทธ เพชรรักษ์โรงเรียนกระหวันกรรมการ
4. นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบัวเรือน คำภาโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายอาหร่าม พิมมาศโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)กรรมการ
3. นางบังอร ไชยช่วยโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม ศิริชนะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สายลาดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นางละเอียด เอาทวีรัชต์ ครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสุภาวดี ดอกดวงครู โรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ดอกพวง ครู โรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางเทพี ทองมลโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
3. นางอัมพร สีพลครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา ใจมนต์โรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร วรรณทะเสนครู โรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
3. นางสาวลำดวน จันทานิตย์โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
4. นายปกรณ์ โสพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางสาวประธานพร รักชาติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา ใจมนต์โรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน จันทานิตย์โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นายปกรณ์ โสพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางรัชนีกร วรรณทะเสนโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
5. นางสาวประธานพร รักชาติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา ใจมนต์ ครู โรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน จันทานิตย์ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นายปกรณ์ โสพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางรัชนีกร วรรณทะเสนโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
5. นางสาวประธานพร รักชาติครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุขครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายพิชิตพล มณฑาครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นายพัฒนา แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบครู โรงเรียนบ้านขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ ตั้งมั่นครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี วงศ์ทองครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
3. นายไพจิตร แก้วทองทาครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นางสุภาวิณี บุญเพ็งโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา แม่นทองโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางปิยวรรณ จึงตระกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
5. นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครู โรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
6. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายวิสิฐศักดิ์ บุญภาคครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายบุญคง เนตรภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ สีทะครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย คำดีครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
4. นายปฏิภาณ ดาวงษ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
5. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ สีทะครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายไสว สุทธิประภาครู โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกกรรมการ
4. นายปฏิภาณ ดาวงษ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
5. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ สีทะครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านภูมิชรอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โทร 080-4692136 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]