หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 5 6 5
2 003 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3 8 5
3 010 โรงเรียนบ้านกระทิง 8 17 11
4 011 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 2 2
5 014 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 3 9 6
6 016 โรงเรียนบ้านกระหวัน 4 8 6
7 015 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 9 5
8 008 โรงเรียนบ้านกระเจา 0 0 0
9 013 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 4 3
10 012 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 1 1
11 009 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 12 24 18
12 017 โรงเรียนบ้านกราม 5 8 7
13 018 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 6 6
14 019 โรงเรียนบ้านกันจด 2 3 3
15 020 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 5 4
16 021 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 18 24 21
17 022 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
18 023 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 4 15 9
19 025 โรงเรียนบ้านกันทรอม 3 5 4
20 024 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 4 4
21 026 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 2 11 6
22 027 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 13 6
23 028 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1 1
24 030 โรงเรียนบ้านขนาด 2 4 3
25 031 โรงเรียนบ้านขนุน 17 35 27
26 032 โรงเรียนบ้านขะยูง 4 7 5
27 033 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 6 60 21
28 036 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 5 3
29 037 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 6 13 11
30 042 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 4 3
31 043 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0
32 044 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 4 3
33 045 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 10 16 13
34 046 โรงเรียนบ้านจานบัว 7 25 12
35 047 โรงเรียนบ้านจานเลียว 4 10 6
36 048 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 7 13 12
37 049 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 5 18 7
38 053 โรงเรียนบ้านชำม่วง 2 6 3
39 050 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 6 3
40 051 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 5 9 9
41 052 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0
42 054 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 5 3
43 059 โรงเรียนบ้านซำ 2 2 2
44 055 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 5 23 10
45 056 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 10 7
46 058 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 3 2
47 057 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 2 4 4
48 060 โรงเรียนบ้านดอนข่า 3 6 5
49 061 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 3 6 5
50 063 โรงเรียนบ้านดาน 8 44 21
51 064 โรงเรียนบ้านดู่ 5 33 14
52 062 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 1
53 070 โรงเรียนบ้านตระกวน 8 23 14
54 071 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 4 3
55 072 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 19 43 32
56 075 โรงเรียนบ้านตานวน 1 2 2
57 077 โรงเรียนบ้านตาปรก 5 6 6
58 078 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 9 12 11
60 081 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 5 10 8
61 073 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0 0
62 080 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 6 6 6
63 082 โรงเรียนบ้านตาเอก 21 40 31
64 074 โรงเรียนบ้านตาแท่น 7 27 15
65 076 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0 0
66 083 โรงเรียนบ้านตูม 22 140 51
67 089 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 4 7 4
68 091 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1 1
69 093 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 6 6
70 092 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 3 10 6
71 090 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 7 4
72 094 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 6 11 7
73 085 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1 1
74 086 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 3 7 5
75 088 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 15 26 22
76 087 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0
77 095 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 0 0
78 097 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 5 5
79 096 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0
80 098 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 4 12 8
81 099 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0
82 120 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 3 7 5
83 121 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 13 5
84 122 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 10 22 17
85 123 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0
86 125 โรงเรียนบ้านปุน 3 8 5
87 124 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 3 5 4
88 126 โรงเรียนบ้านผือ 4 33 10
89 128 โรงเรียนบ้านพยอม 10 25 17
90 129 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0
91 130 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 15 11
92 131 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 4 7 6
93 132 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 18 38 27
94 137 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 4 8 5
95 138 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 6 3
96 139 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 9 57 20
97 136 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 9 19 12
98 140 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 0 0 0
99 141 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0
100 144 โรงเรียนบ้านระหาร 6 7 6
101 143 โรงเรียนบ้านระโยง 0 0 0
102 145 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 0
103 146 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0
104 147 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 4 3
105 142 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 5 16 11
106 149 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 4 7 5
107 150 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 3 6 6
108 151 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 3 7 5
109 152 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 2 2
110 154 โรงเรียนบ้านสดำ 2 5 4
111 155 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0 0 0
112 156 โรงเรียนบ้านสลับ 0 0 0
113 157 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 10 27 18
114 158 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 4 4
115 159 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 5 3
116 160 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 4 50 14
117 161 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0
118 163 โรงเรียนบ้านสามเส้า 8 17 12
119 162 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 9 19 13
120 164 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 47 116 79
121 168 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5 16 9
122 170 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0
123 171 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 0
124 172 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 52 15
125 173 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 15 21 19
126 174 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 19 15
127 176 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0
128 177 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 2 2
129 178 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 3 2
130 179 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 3 2
131 180 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 6 13 10
133 185 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
134 182 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 2 2
135 183 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 3 18 7
136 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 11 26 20
137 186 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 8 3
138 187 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 6 4
139 189 โรงเรียนบ้านหนองยาว 5 13 7
140 191 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 3 2
141 190 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 1 1
142 192 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 8 15 11
143 193 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 1 1
144 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 40 28
145 195 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 8 6
146 196 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 18 13
147 199 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 2 2 2
148 169 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 0 0
149 175 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 8 13 11
150 188 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 8 8
151 198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 5 4
152 197 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0
153 200 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0 0 0
154 202 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0
155 203 โรงเรียนบ้านอาราง 2 2 2
156 034 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 7 10 9
157 035 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 3 2
158 065 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 13 8
159 066 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 5 4
160 067 โรงเรียนบ้านเดื่อ 2 6 4
161 133 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 8 5
162 166 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 10 20 15
163 167 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0 0 0
164 029 โรงเรียนบ้านแก 3 3 3
165 068 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 4 3
166 038 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 9 26 16
167 040 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 7 14 12
168 041 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 1 1 1
169 039 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 8 21 14
170 069 โรงเรียนบ้านโดนอาว 15 40 27
171 084 โรงเรียนบ้านโตนด 1 6 3
172 101 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 3 2
173 102 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
174 103 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 3 2
175 104 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 0 0 0
176 105 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 6 3
177 106 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 2 2
178 111 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 1
179 112 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 1 1
180 113 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 16 9
181 114 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0
182 115 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 21 15
183 119 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 3 2
184 107 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 1 1
185 109 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 3 3
186 110 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 8 19 9
187 100 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 3 2
188 108 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0 0 0
189 116 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 2 4 2
190 117 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 6 3
191 118 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 6 5
192 134 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 7 14 10
193 135 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 46 13
194 153 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 2 6 3
195 127 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1 1
196 148 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 2 6 4
197 201 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 3 2
198 204 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 1
199 205 โรงเรียนมหาราช 2 3 5 4
200 209 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 11 27 21
201 213 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 10 19 16
202 212 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0 0 0
203 214 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 12 32 21
204 216 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 10 91 28
205 219 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 12 37 24
206 217 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0 0 0
207 218 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 6 15 11
208 001 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 7 4
209 004 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 6 11 9
210 006 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 9 55 22
211 007 โรงเรียนโนนสูง 3 26 10
212 005 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1 1
213 206 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 6 12 9
214 207 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
215 208 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
216 210 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 7 4
217 211 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 1 1
218 220 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 2 13 5
219 165 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0
220 221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 0 0 0
รวม 919 2549 1547
4096

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โทร 080-4692136 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]