หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญมี จันทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ประธานอำนวยการ  
2 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ(ประธานกลุ่มศรีรัตนะ) ประธานอำนวยการ  
3 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรยนบ้านภูดินพัฒนา (ประธานกลุ่มตำหนักไทร) ประธานอำนวยการ  
4 นายบุญแสน สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ (ประธานกลุ่มน้ำตกห้วยจันทร์) ประธานอำนวยการ  
5 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)(ประธานกลุ่มพนมดงรัก) ประธานอำนวยการ  
6 นายพลพัทธชัย งามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก (ประธานกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร) ประธานอำนวยการ  
7 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว (ประธานกลุ่มเบญจลักษ์) ประธานอำนวยการ  
8 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง) ประธานอำนวยการ  
9 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธานอำนวยการ  
10 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ รองประธานอำนวยการ  
11 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม (ุคุรุราษฎร์สามัคคี) รองประธานอำนวยการ  
12 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธานอำนวยการ  
13 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง รองประธานอำนวยการ  
14 นายโกวิทย์ บุญกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (รองประธานกลุ่มศรีรัตนะ) รองประธานอำนวยการ  
15 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย รองประธานอำนวยการ  
16 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธานอำนวยการ  
17 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธานอำนวยการ  
18 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ  
19 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ  
20 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ  
21 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ  
22 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ  
23 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก กรรมการ  
24 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ  
25 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) กรรมการ  
26 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ  
27 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ  
28 นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ  
29 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ  
30 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) กรรมการ  
31 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ  
32 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ  
33 นางสาวสุดาพร บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กรรมการ  
34 นายระยุทธ์ สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ  
35 นายวีระชัย สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรจันทร์วิทยา กรรมการ  
36 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ  
37 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ  
38 นายเฉลิมฤิทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ  
39 นายวีระ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ  
40 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ  
41 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยก่ีโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการ  
42 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ  
43 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ  
44 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ  
45 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ  
46 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ  
47 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ  
48 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียบนบ้านปุน กรรมการ  
49 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ  
50 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชนาด กรรมการ  
51 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ  
52 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ  
53 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ  
54 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ  
55 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ  
56 นายปรีชา จารุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ  
57 นายสุนทร แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ  
58 นายสุชาติ สารเฉวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ  
59 นายสุทธี อาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ  
60 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ  
61 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ  
62 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ  
63 นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ  
64 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ  
65 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ  
66 นายพรชัย บุญพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ  
67 นายบัญชา กาญจนเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ  
68 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ  
69 นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการ  
70 นายสรวิศ โชคลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ  
71 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ  
72 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ  
73 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ  
74 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ  
75 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ  
76 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ  
77 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ  
78 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการ  
79 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) กรรมการ  
80 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ  
81 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ  
82 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ  
83 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ  
84 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ  
85 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ  
86 นายไพรัช ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ  
87 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ  
88 นายปรีชา รินวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน กรรมการ  
89 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ  
90 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ  
91 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ  
92 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ  
93 นายแมนศักดิ์ แถมวงัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ  
94 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ  
95 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ  
96 นายสมนึก สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ  
97 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ  
98 นายวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ  
99 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ  
100 นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ  
101 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ  
102 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ  
103 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ  
104 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ  
105 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ  
106 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ  
107 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน กรรมการ  
108 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ  
109 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ  
110 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ  
111 นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ  
112 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ  
113 นายสัมพัทธ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ  
114 นายณรงค์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) กรรมการ  
115 นายเสกสรรค์ สามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ  
116 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ  
117 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ  
118 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ  
119 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ  
120 นายปรีชา ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ  
121 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ  
122 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ  
123 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ  
124 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ  
125 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ  
126 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ  
127 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ  
128 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการ  
129 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ  
130 นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ  
131 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ  
132 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ  
133 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ  
134 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ  
135 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม กรรมการ  
136 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง กรรมการ  
137 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ  
138 นายอัศนี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ  
139 ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อำนวยการโรรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ  
140 นายสมคิด แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น (สาขา) กรรมการ  
141 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ  
142 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา กรรมการ  
143 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก (สาขา) กรรมการ  
144 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ  
145 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ  
146 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ  
147 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง กรรมการ  
148 นายธีรเดช บุญเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ  
149 นายจิตรกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ  
150 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ  
151 นายสนั่น โคตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ  
152 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ  
153 นายสันติ บุญญาสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ  
154 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ  
155 นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ-โพนสูงนาคำ กรรมการ  
156 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ  
157 นางนิลยา นาไชยธง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ  
158 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการ  
159 นายสุเรียน สนทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ  
160 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่่าง กรรมการ  
161 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ  
162 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ  
163 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ  
164 นายสำนวน แตะต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ  
165 นายอุดร ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ  
166 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสก กรรมการ  
167 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ  
168 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ  
169 นายปิยะ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ  
170 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ  
171 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ  
172 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ  
173 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ  
174 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ  
175 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ  
176 นายวีรชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจิญ กรรมการ  
177 ร.ต.ท.นิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ กรรมการ  
178 นายวรุตม์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ  
179 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ  
180 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ  
181 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ  
182 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ  
183 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
184 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ  
185 นางจุฑาพร วรงค์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ  
186 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส กรรมการ  
187 นายไพสงค์ แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ  
188 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ  
189 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ  
190 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ  
191 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ  
192 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ  
193 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ  
194 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ  
195 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ  
196 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ  
197 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ  
198 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ  
199 นายชรลอน โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ  
200 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ  
201 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน (อ.ส.พ.ป.15) กรรมการ  
202 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ  
203 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ  
204 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ  
205 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ  
206 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ  
207 นางสาวกมลพรรณ จำปา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ  
208 นางสาวปานเกษ เสน่หา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ  
209 นางสาวนัฎฐิกา แขมคำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ  
210 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการและเลขานุการ  
211 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ  
212 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ  
213 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
214 นายสนิท จำปาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
215 นายมงคล สุทธิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
216 นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
217 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
218 นางสิรินณดา สายลุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
219 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
220 นางนีระภา วิริยะบัญฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
221 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
222 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
223 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
224 นายชัยณรงค์ มงคลเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
225 นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
226 นางสาววนิดา เกษี ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
227 นางพันทิพา ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว(กลุ่มพนมดงรัก) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
228 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
229 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
230 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
231 นางสุธิดา โสดาโคตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ฯ/บึงมะลู ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
232 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์(กลุ่มพนมดงรัก) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
233 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
234 นางลำไพร หล้าศรี ครู โรงเรียนบ้านอาราง ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
235 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
236 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
237 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
238 นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
239 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
240 นางประยงค์ สายะสมิต ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
241 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
242 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
243 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
244 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
245 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
246 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
247 นางเบญจมาศ วะรงค์ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
248 นางสาวปวีณา ศรีจันทรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
249 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
250 นางสาวิตรี พิลัย พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
251 นางสาววัชรีภรณ์ จำปา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
252 นางสาววรรณพา ในเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
253 นางสาวเรวดี บัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านอาราง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
254 นางสาวปาริฉัตร มักทองหลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
255 นางสาริณี คำศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
256 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี๑) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
257 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
258 นางทิพาพร ศรีลามล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
259 นายชัยณรงค์ มงคลเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
260 นางอันฉลา ศรีสุข ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
261 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียติ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โทร 080-4692136 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]