สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 40 6 1 0 47
2 บ้านตูม 19 2 0 0 21
3 บ้านตาเอก 18 3 0 0 21
4 บ้านตระกาศขอนแก่น 17 2 0 0 19
5 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 15 2 1 0 18
6 บ้านขนุน 13 4 0 0 17
7 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 13 2 0 0 15
8 บ้านหนองหว้า 13 1 2 0 16
9 บ้านท่าสว่าง 13 1 1 0 15
10 บ้านโดนอาว 12 2 0 1 14
11 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 12 2 0 0 14
12 อนุบาลศรีรัตนะ 10 2 0 0 12
13 ศรีอุดมซำตารมย์ 10 1 0 0 11
14 บ้านกระแชงใหญ่ 9 2 0 0 11
15 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 9 1 0 0 10
16 บ้านพยอม 9 1 0 0 10
17 บ้านจันทน์หอมตาเสก 9 1 0 0 10
18 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 9 0 1 0 10
19 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 9 0 0 0 9
20 บ้านสวนกล้วย 8 2 0 0 10
21 บ้านหนองจิก 8 1 1 0 10
22 บ้านหนองหิน 8 0 0 0 8
23 บ้านหนองบัวใหญ่ 7 4 0 0 11
24 บ้านโนนสูง 7 3 0 0 10
25 บ้านสามแยกหินกอง 7 2 0 0 9
26 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 7 1 1 0 9
27 บ้านโคกเจริญ 7 1 0 0 8
28 บ้านดาน 7 1 0 0 8
29 บ้านสามเส้า 7 1 0 0 8
30 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 7 0 1 0 8
31 บ้านโคกระเวียง 7 0 0 0 7
32 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 0 0 0 7
33 บ้านบึงมะลู 6 2 1 1 9
34 บ้านหนองสังข์ 6 2 0 0 8
35 บ้านกระทิง 6 2 0 0 8
36 บ้านโคก(อสพป.32) 6 1 1 1 8
37 บ้านตาแท่น 6 1 0 0 7
38 บ้านโพธิ์กระมัล 6 1 0 0 7
39 บ้านขุนหาญ 6 0 0 0 6
40 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 6 0 0 0 6
41 มารีย์อุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
42 บ้านหนองบักโทน 6 0 0 0 6
43 บ้านเสาธงชัย 5 5 0 0 10
44 บ้านตระกวน 5 3 0 0 8
45 บ้านภูมิซรอล 5 2 0 1 7
46 บ้านจำนรรจ์ 5 2 0 0 7
47 บ้านจานบัว 5 2 0 0 7
48 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 5 2 0 0 7
49 บ้านระหาร 5 1 0 0 6
50 อนุบาลเบญจลักษ์ 5 1 0 0 6
51 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 0 1 0 6
52 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 5 0 0 1 5
53 บ้านร่องตาซุน 5 0 0 0 5
54 บ้านจำนันสายเจริญ 5 0 0 0 5
55 บ้านตาลอยหนองคัน 4 2 1 0 7
56 บ้านคำสะอาด 4 2 0 0 6
57 บ้านโนนเรือคำบอน 4 1 3 0 8
58 บ้านตาหมื่น 4 1 0 0 5
59 บ้านชำแจงแมง 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองยาว 4 1 0 0 5
61 บ้านตาปรก 4 1 0 0 5
62 บ้านกระหวัน 4 0 0 0 4
63 บ้านจานเลียว 4 0 0 0 4
64 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 4 0 0 0 4
65 บ้านทุ่งสว่าง 4 0 0 0 4
66 บ้านพอกบำรุงวิทยา 4 0 0 0 4
67 บ้านผือ 4 0 0 0 4
68 บ้านซำตาโตง 4 0 0 0 4
69 บ้านทุ่งขนวน 4 0 0 0 4
70 บ้านนารังกา 4 0 0 0 4
71 บ้านตาเส็ด 3 3 0 0 6
72 บ้านดู่ 3 2 0 0 5
73 บ้านกราม 3 2 0 0 5
74 บ้านหนองคู 3 1 1 0 5
75 บ้านโพธิ์กระสังข์ 3 1 0 0 4
76 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 3 1 0 0 4
77 บ้านหนองเม็กพิทยา 3 1 0 0 4
78 บ้านสว่าง 3 0 0 0 3
79 บ้านดอนข่า 3 0 0 0 3
80 บ้านทุ่งเลน 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 3
82 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 0 0 0 3
83 บ้านบกห้วยโนน 3 0 0 0 3
84 บ้านศรีแก้ว 3 0 0 0 3
85 บ้านหนองบัวเรณ 3 0 0 0 3
86 บ้านเดียงตะวันตก 3 0 0 0 3
87 บ้านแก 3 0 0 0 3
88 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 0 0 0 3
89 มหาราช 2 3 0 0 0 3
90 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 0 0 0 3
91 บ้านกันทรอม 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองหัวช้าง 3 0 0 0 3
93 บ้านซำขี้เหล็ก 2 3 0 0 5
94 บ้านกันตรวจห้วย 2 1 1 0 4
95 บ้านภูดินพัฒนา 2 1 1 0 4
96 บ้านขะยูง 2 1 1 0 4
97 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 1 0 0 3
98 จานทองกวาววิทยา 2 1 0 0 3
99 บ้านปุน 2 1 0 0 3
100 บ้านดอนเขียว 2 1 0 0 3
101 บ้านศิลาทอง 2 1 0 0 3
102 บ้านกระมัลพัฒนา 2 1 0 0 3
103 บ้านกระเบา 2 1 0 0 3
104 บ้านท่าพระตระกาศ 2 1 0 0 3
105 เกษตรประชาตาทวด 2 0 1 0 3
106 บ้านสังเม็ก 2 0 0 1 2
107 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 1 2
108 บ้านสะพุง 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
110 บ้านขนาด 2 0 0 0 2
111 บ้านชำม่วง 2 0 0 0 2
112 บ้านบักดอง 2 0 0 0 2
113 บ้านสดำ 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองฮาง 2 0 0 0 2
115 บ้านเดื่อ 2 0 0 0 2
116 บ้านกระบี่ 2 0 0 0 2
117 บ้านกันจด 2 0 0 0 2
118 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 0 0 0 2
119 บ้านซำเบ็ง 2 0 0 0 2
120 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 0 2
121 บ้านซะวาซอ 2 0 0 0 2
122 บ้านซำ 2 0 0 0 2
123 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0 0 0 2
124 สว่างคูณวิทยา 2 0 0 0 2
125 บ้านกันจาน 2 0 0 0 2
126 บ้านกันทรอมน้อย 2 0 0 0 2
127 บ้านจะเนียว 2 0 0 0 2
128 บ้านตระกาจ 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนจิก 2 0 0 0 2
130 บ้านละลายมีชัย 1 3 0 0 4
131 โนนสูง 1 1 1 0 3
132 ชนะใช้กิจการ 1 1 1 0 3
133 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 0 0 2
134 บ้านคำกลาง 1 1 0 0 2
135 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 0 2
136 บ้านเพ็ก 1 1 0 0 2
137 บ้านโศกขามป้อม 1 1 0 0 2
138 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 0 2
139 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 1 0 2
140 บ้านโนนแก 1 0 1 0 2
141 บ้านหนองกระทิง 1 0 1 0 2
142 บ้านปุนวิทยา 1 0 1 0 2
143 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 1 0 2
144 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 1 0 2
145 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 0 0 1 1
146 บ้านศิวาลัย 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองรุง 1 0 0 0 1
149 บ้านไผ่หนองแคน 1 0 0 0 1
150 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0 0 0 1
151 บ้านชำเขียน 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 0 1
153 บ้านเขวาธะนัง 1 0 0 0 1
154 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนเปือย 1 0 0 0 1
156 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0 0 0 1
157 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
158 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 0 1
159 บ้านท่าคล้อ 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองทา 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองรุงพระทะเล 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนอ้อ 1 0 0 0 1
168 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 0 1
169 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
170 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 0 0 1
171 บ้านตานวน 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกวิทยา 0 1 0 0 1
173 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
174 บ้านโนนสะอาด 0 1 0 0 1
175 บ้านอาราง 0 0 1 0 1
176 บ้านภูทอง 0 0 1 0 1
177 บ้านโตนด 0 0 1 0 1
178 บ้านโนนแสนสุข 0 0 1 0 1
179 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 1 0
180 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 718 127 33 9 887