สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 37 6 1 0 44
2 บ้านตาเอก 16 3 0 0 19
3 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 15 2 1 0 18
4 บ้านตูม 14 2 0 0 16
5 บ้านตระกาศขอนแก่น 13 2 0 0 15
6 บ้านขนุน 11 2 0 0 13
7 บ้านหนองหว้า 11 0 2 0 13
8 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 2 0 0 12
9 บ้านท่าสว่าง 10 1 1 0 12
10 บ้านโดนอาว 10 1 0 0 11
11 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 9 1 0 0 10
12 ศรีอุดมซำตารมย์ 9 0 0 0 9
13 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 9 0 0 0 9
14 บ้านสวนกล้วย 8 2 0 0 10
15 บ้านหนองจิก 8 1 1 0 10
16 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 8 0 1 0 9
17 บ้านกระแชงใหญ่ 7 2 0 0 9
18 บ้านหนองบัวใหญ่ 6 3 0 0 9
19 บ้านโนนสูง 6 3 0 0 9
20 บ้านบึงมะลู 6 2 1 1 9
21 อนุบาลศรีรัตนะ 6 2 0 0 8
22 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 6 2 0 0 8
23 บ้านโคก(อสพป.32) 6 1 1 1 8
24 บ้านตาแท่น 6 1 0 0 7
25 บ้านสามเส้า 6 1 0 0 7
26 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 6 0 1 0 7
27 บ้านโคกระเวียง 6 0 0 0 6
28 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 6 0 0 0 6
29 บ้านจันทน์หอมตาเสก 6 0 0 0 6
30 บ้านหนองหิน 6 0 0 0 6
31 มารีย์อุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
32 บ้านเสาธงชัย 5 4 0 0 9
33 บ้านภูมิซรอล 5 2 0 1 7
34 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 5 1 1 0 7
35 บ้านระหาร 5 1 0 0 6
36 บ้านดาน 5 1 0 0 6
37 บ้านสามแยกหินกอง 5 1 0 0 6
38 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 0 1 0 6
39 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 5 0 0 1 5
40 บ้านโคกเจริญ 5 0 0 0 5
41 บ้านหนองบักโทน 5 0 0 0 5
42 บ้านคำสะอาด 4 2 0 0 6
43 บ้านตระกวน 4 2 0 0 6
44 บ้านจำนรรจ์ 4 2 0 0 6
45 บ้านจานบัว 4 2 0 0 6
46 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 0 6
47 บ้านโนนเรือคำบอน 4 1 3 0 8
48 บ้านกระทิง 4 1 0 0 5
49 บ้านชำแจงแมง 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองยาว 4 1 0 0 5
51 บ้านโพธิ์กระมัล 4 1 0 0 5
52 บ้านร่องตาซุน 4 0 0 0 4
53 บ้านจานเลียว 4 0 0 0 4
54 บ้านทุ่งสว่าง 4 0 0 0 4
55 บ้านจำนันสายเจริญ 4 0 0 0 4
56 บ้านผือ 4 0 0 0 4
57 บ้านนารังกา 4 0 0 0 4
58 อนุบาลเบญจลักษ์ 4 0 0 0 4
59 บ้านตาเส็ด 3 3 0 0 6
60 บ้านตาลอยหนองคัน 3 2 1 0 6
61 บ้านกราม 3 2 0 0 5
62 บ้านหนองคู 3 1 1 0 5
63 บ้านโพธิ์กระสังข์ 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองเม็กพิทยา 3 1 0 0 4
65 บ้านขุนหาญ 3 0 0 0 3
66 บ้านกระหวัน 3 0 0 0 3
67 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 0 0 0 3
68 บ้านบกห้วยโนน 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองบัวเรณ 3 0 0 0 3
70 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 0 0 0 3
71 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 0 0 0 3
72 บ้านพอกบำรุงวิทยา 3 0 0 0 3
73 บ้านกันทรอม 3 0 0 0 3
74 บ้านทุ่งขนวน 3 0 0 0 3
75 บ้านซำขี้เหล็ก 2 3 0 0 5
76 บ้านดู่ 2 2 0 0 4
77 บ้านขะยูง 2 1 1 0 4
78 บ้านตาหมื่น 2 1 0 0 3
79 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 1 0 0 3
80 บ้านกระมัลพัฒนา 2 1 0 0 3
81 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 2 1 0 0 3
82 บ้านกระเบา 2 1 0 0 3
83 บ้านตาปรก 2 1 0 0 3
84 บ้านท่าพระตระกาศ 2 1 0 0 3
85 บ้านภูดินพัฒนา 2 0 1 0 3
86 เกษตรประชาตาทวด 2 0 1 0 3
87 บ้านสว่าง 2 0 0 0 2
88 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 0 0 0 2
89 บ้านชำม่วง 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
91 บ้านทุ่งเลน 2 0 0 0 2
92 จานทองกวาววิทยา 2 0 0 0 2
93 บ้านสังเม็ก 2 0 0 0 2
94 บ้านกระบี่ 2 0 0 0 2
95 บ้านกันจด 2 0 0 0 2
96 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 0 0 0 2
97 บ้านซำเบ็ง 2 0 0 0 2
98 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 0 2
99 บ้านซำ 2 0 0 0 2
100 บ้านพยอม 2 0 0 0 2
101 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองสังข์ 2 0 0 0 2
103 มหาราช 2 2 0 0 0 2
104 สว่างคูณวิทยา 2 0 0 0 2
105 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 0 2
106 บ้านศรีแก้ว 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองหัวช้าง 2 0 0 0 2
108 บ้านแก 2 0 0 0 2
109 บ้านกันตรวจห้วย 1 1 1 0 3
110 โนนสูง 1 1 1 0 3
111 ชนะใช้กิจการ 1 1 1 0 3
112 บ้านดอนเขียว 1 1 0 0 2
113 บ้านคำกลาง 1 1 0 0 2
114 บ้านศิลาทอง 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 0 2
116 บ้านเพ็ก 1 1 0 0 2
117 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 0 2
118 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 1 0 2
119 บ้านโนนแก 1 0 1 0 2
120 บ้านหนองกระทิง 1 0 1 0 2
121 บ้านปุนวิทยา 1 0 1 0 2
122 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 1 0 2
123 บ้านบักดอง 1 0 0 0 1
124 บ้านศิวาลัย 1 0 0 0 1
125 บ้านสดำ 1 0 0 0 1
126 บ้านสะพุง 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองรุง 1 0 0 0 1
129 บ้านไผ่หนองแคน 1 0 0 0 1
130 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0 0 0 1
131 บ้านชำเขียน 1 0 0 0 1
132 บ้านดอนข่า 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
135 บ้านเขวาธะนัง 1 0 0 0 1
136 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 0 0 0 1
137 บ้านกันจาน 1 0 0 0 1
138 บ้านกันทรอมน้อย 1 0 0 0 1
139 บ้านขนาด 1 0 0 0 1
140 บ้านจะเนียว 1 0 0 0 1
141 บ้านซะวาซอ 1 0 0 0 1
142 บ้านซำตาโตง 1 0 0 0 1
143 บ้านตระกาจ 1 0 0 0 1
144 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 0 1
145 บ้านท่าคล้อ 1 0 0 0 1
146 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองทา 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองรุงพระทะเล 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 0 1
151 บ้านเดียงตะวันตก 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนจิก 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนอ้อ 1 0 0 0 1
156 บ้านโศกขามป้อม 1 0 0 0 1
157 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 0 1
158 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
159 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 0 0 1
160 บ้านละลายมีชัย 0 2 0 0 2
161 บ้านตานวน 0 1 0 0 1
162 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 0 1
163 บ้านปุน 0 1 0 0 1
164 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
165 บ้านกุดนาแก้ว 0 0 1 0 1
166 บ้านภูทอง 0 0 1 0 1
167 บ้านโตนด 0 0 1 0 1
168 บ้านโนนแสนสุข 0 0 1 0 1
169 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 574 105 32 4 715