สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 2 1 10 10 2 0 0 12
2 บ้านสำโรงเกียรติ 6 5 2 13 37 6 1 0 44
3 บ้านตระกาศขอนแก่น 6 1 1 8 13 2 0 0 15
4 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 5 1 2 8 9 1 0 0 10
5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 5 1 2 8 8 0 1 0 9
6 บ้านตูม 4 6 2 12 14 2 0 0 16
7 บ้านโคกระเวียง 4 0 2 6 6 0 0 0 6
8 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 3 3 3 9 15 2 1 0 18
9 บ้านตาเอก 3 3 2 8 16 3 0 0 19
10 ศรีอุดมซำตารมย์ 3 1 2 6 9 0 0 0 9
11 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 0 3 6 9 0 0 0 9
12 บ้านตาเส็ด 3 0 2 5 3 3 0 0 6
13 บ้านโคกเจริญ 3 0 1 4 5 0 0 0 5
14 บ้านหนองหว้า 2 5 0 7 11 0 2 0 13
15 บ้านสวนกล้วย 2 3 0 5 8 2 0 0 10
16 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 2 2 0 4 6 0 0 0 6
17 บ้านโดนอาว 2 1 3 6 10 1 0 0 11
18 บ้านหนองจิก 2 1 2 5 8 1 1 0 10
19 บ้านกระแชงใหญ่ 2 1 1 4 7 2 0 0 9
20 บ้านร่องตาซุน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
21 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 2 5 1 1 0 7
22 บ้านตาหมื่น 2 0 0 2 2 1 0 0 3
23 บ้านสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 อนุบาลศรีรัตนะ 1 3 1 5 6 2 0 0 8
25 บ้านจันทน์หอมตาเสก 1 2 1 4 6 0 0 0 6
26 บ้านระหาร 1 2 1 4 5 1 0 0 6
27 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 2 1 4 5 0 1 0 6
28 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 1 3 6 3 0 0 9
29 บ้านดาน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
30 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1 1 3 5 0 0 1 5
31 บ้านกระทิง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
32 บ้านขุนหาญ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
33 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 1 0 2 6 0 1 0 7
34 บ้านชำแจงแมง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
35 บ้านจานเลียว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
36 บ้านกระหวัน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
37 บ้านตาแท่น 1 0 2 3 6 1 0 0 7
38 บ้านคำสะอาด 1 0 2 3 4 2 0 0 6
39 บ้านหนองยาว 1 0 2 3 4 1 0 0 5
40 บ้านดู่ 1 0 2 3 2 2 0 0 4
41 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0 1 2 6 2 0 0 8
42 บ้านตาลอยหนองคัน 1 0 1 2 3 2 1 0 6
43 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
44 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านบึงมะลู 1 0 0 1 6 2 1 1 9
46 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 บ้านหนองบัวเรณ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านชำม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านกันตรวจห้วย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
52 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
53 บ้านบักดอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านศิวาลัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านสดำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านสะพุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านไผ่หนองแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านท่าสว่าง 0 4 2 6 10 1 1 0 12
61 บ้านตระกวน 0 2 2 4 4 2 0 0 6
62 บ้านสามเส้า 0 2 1 3 6 1 0 0 7
63 บ้านเสาธงชัย 0 2 0 2 5 4 0 0 9
64 บ้านโนนเรือคำบอน 0 2 0 2 4 1 3 0 8
65 บ้านโพธิ์กระมัล 0 2 0 2 4 1 0 0 5
66 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านทุ่งเลน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองหิน 0 1 2 3 6 0 0 0 6
69 บ้านขนุน 0 1 1 2 11 2 0 0 13
70 มารีย์อุปถัมภ์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
71 บ้านจำนรรจ์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
72 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
73 บ้านโพธิ์กระสังข์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
74 จานทองกวาววิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านสังเม็ก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
76 บ้านกระบี่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านกันจด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 5 2 0 1 7
79 บ้านจำนันสายเจริญ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
81 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
83 บ้านภูดินพัฒนา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
84 เกษตรประชาตาทวด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
85 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านซำเบ็ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 โนนสูง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
89 บ้านดอนเขียว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านชำเขียน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านดอนข่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองปิงโปง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านเขวาธะนัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโคก(อสพป.32) 0 0 2 2 6 1 1 1 8
97 บ้านจานบัว 0 0 2 2 4 2 0 0 6
98 บ้านผือ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองคู 0 0 2 2 3 1 1 0 5
100 บ้านสามแยกหินกอง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
101 บ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
102 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
104 บ้านซำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านพยอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองสังข์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 มหาราช 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 สว่างคูณวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านโนนแก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 6 3 0 0 9
113 บ้านหนองบักโทน 0 0 0 0 5 0 0 0 5
114 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 4 2 0 0 6
115 บ้านนารังกา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
116 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
117 บ้านกราม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
118 บ้านกันทรอม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
120 บ้านขะยูง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
121 บ้านกระเบา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านตาปรก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านศรีแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 ชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านเพ็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านกันจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านกันทรอมน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านจะเนียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านซะวาซอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านซำตาโตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านตระกาจ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านตานวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านปุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านกุดนาแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านภูทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโตนด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 101 88 300 574 105 32 4 711