สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 2 1 13 13 2 0 0 15
2 บ้านสำโรงเกียรติ 7 6 3 16 40 6 1 0 47
3 บ้านตระกาศขอนแก่น 6 3 3 12 17 2 0 0 19
4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 6 1 2 9 9 0 1 0 10
5 บ้านตูม 5 6 4 15 19 2 0 0 21
6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 5 1 2 8 9 1 0 0 10
7 บ้านพยอม 5 0 2 7 9 1 0 0 10
8 บ้านหนองหว้า 4 5 0 9 13 1 2 0 16
9 บ้านตาเอก 4 3 2 9 18 3 0 0 21
10 บ้านโดนอาว 4 1 3 8 12 2 0 1 14
11 บ้านโคกระเวียง 4 0 2 6 7 0 0 0 7
12 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 3 3 3 9 15 2 1 0 18
13 อนุบาลศรีรัตนะ 3 3 1 7 10 2 0 0 12
14 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 2 2 7 7 0 0 0 7
15 บ้านกระแชงใหญ่ 3 2 1 6 9 2 0 0 11
16 ศรีอุดมซำตารมย์ 3 1 2 6 10 1 0 0 11
17 บ้านโคกเจริญ 3 1 2 6 7 1 0 0 8
18 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 1 1 5 12 2 0 0 14
19 บ้านขุนหาญ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
20 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 0 3 6 9 0 0 0 9
21 บ้านตาเส็ด 3 0 2 5 3 3 0 0 6
22 บ้านตาหมื่น 3 0 0 3 4 1 0 0 5
23 บ้านหนองสังข์ 2 3 2 7 6 2 0 0 8
24 บ้านสวนกล้วย 2 3 0 5 8 2 0 0 10
25 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 2 2 0 4 6 0 0 0 6
26 บ้านหนองจิก 2 1 2 5 8 1 1 0 10
27 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 1 0 3 7 0 1 0 8
28 บ้านร่องตาซุน 2 1 0 3 5 0 0 0 5
29 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 2 7 1 1 0 9
30 บ้านสว่าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
31 บ้านท่าสว่าง 1 5 2 8 13 1 1 0 15
32 บ้านจันทน์หอมตาเสก 1 3 1 5 9 1 0 0 10
33 บ้านดาน 1 3 1 5 7 1 0 0 8
34 บ้านตระกวน 1 2 3 6 5 3 0 0 8
35 บ้านขนุน 1 2 1 4 13 4 0 0 17
36 บ้านระหาร 1 2 1 4 5 1 0 0 6
37 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 2 1 4 5 0 1 0 6
38 บ้านดอนข่า 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านทุ่งเลน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านกระทิง 1 1 2 4 6 2 0 0 8
41 บ้านดู่ 1 1 2 4 3 2 0 0 5
42 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 1 3 7 4 0 0 11
43 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1 1 3 5 0 0 1 5
44 บ้านตาลอยหนองคัน 1 1 1 3 4 2 1 0 7
45 บ้านจำนันสายเจริญ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
46 บ้านชำแจงแมง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
47 บ้านกระหวัน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
48 บ้านจานเลียว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
49 บ้านสะพุง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองผือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านตาแท่น 1 0 2 3 6 1 0 0 7
52 บ้านคำสะอาด 1 0 2 3 4 2 0 0 6
53 บ้านหนองยาว 1 0 2 3 4 1 0 0 5
54 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
55 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
56 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
57 บ้านบึงมะลู 1 0 0 1 6 2 1 1 9
58 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านศรีแก้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองบัวเรณ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านเดียงตะวันตก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านแก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านกันตรวจห้วย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านขนาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านชำม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านบักดอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านสดำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองฮาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านศิวาลัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านไผ่หนองแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านสามเส้า 0 2 1 3 7 1 0 0 8
77 บ้านโพธิ์กระมัล 0 2 0 2 6 1 0 0 7
78 บ้านเสาธงชัย 0 2 0 2 5 5 0 0 10
79 บ้านโนนเรือคำบอน 0 2 0 2 4 1 3 0 8
80 บ้านตาปรก 0 2 0 2 4 1 0 0 5
81 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองหิน 0 1 3 4 8 0 0 0 8
83 มารีย์อุปถัมภ์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
84 บ้านจำนรรจ์ 0 1 1 2 5 2 0 0 7
85 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
86 บ้านโพธิ์กระสังข์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 มหาราช 2 0 1 1 2 3 0 0 0 3
89 จานทองกวาววิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
90 บ้านปุน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 บ้านสังเม็ก 0 1 1 2 2 0 0 1 2
92 บ้านกระบี่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 บ้านกันจด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
94 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 7 3 0 0 10
95 บ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 5 2 0 1 7
96 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
97 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
99 บ้านภูดินพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
100 บ้านดอนเขียว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านศิลาทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 เกษตรประชาตาทวด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
103 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
104 บ้านซำเบ็ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 โนนสูง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านชำเขียน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองปิงโปง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านเขวาธะนัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านสามแยกหินกอง 0 0 3 3 7 2 0 0 9
113 บ้านจานบัว 0 0 3 3 5 2 0 0 7
114 บ้านโคก(อสพป.32) 0 0 2 2 6 1 1 1 8
115 บ้านผือ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
116 บ้านหนองคู 0 0 2 2 3 1 1 0 5
117 บ้านซำตาโตง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
118 บ้านทุ่งขนวน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
119 บ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
120 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 บ้านซะวาซอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านซำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 สว่างคูณวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านละลายมีชัย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
126 บ้านโนนแก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
127 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
128 บ้านโนนเปือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบักโทน 0 0 0 0 6 0 0 0 6
130 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 5 2 0 0 7
131 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
132 บ้านนารังกา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
133 บ้านกราม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
134 บ้านกันทรอม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
135 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านขะยูง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
137 บ้านกระเบา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 บ้านกันจาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านกันทรอมน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านจะเนียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านตระกาจ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 ชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
146 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านเพ็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านกุดนาแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านตานวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านอาราง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านภูทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านโตนด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 129 111 394 718 127 33 9 878