แจ้งการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3
ถึงโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3
ให้นำโต๊ะญี่ปุ่นมาในวันแข่งขันด้วย
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:52 น.