รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายทรงชัย   อรรคบุตร
2. เด็กชายบูรพา  ศรีราตรี
 
1. นายวราวุธ   คำชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายสันติสุข   ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายเกียรติดำรง   หอมจันทร์
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชาย อภิสิทธิ์   ดอกมะเดื่อ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ละมูล
 
1. นายแฉล้ม   เกิดนางรอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สอดศรี
2. เด็กชายปุญญพัตน์   กิตติกา
 
1. นายพีรกรกิจ   ไพรบึง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายชลวิชัย   ปัญญา
2. เด็กชายศรีรัตน์   พรหมรินทร์
 
1. นายปัณณพัฒน์   บุญขาวธีรโรจน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานเลียว 1. เด็กหญิงธิญาดา   แก้วอุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   สายพงษ์
3. เด็กชายภูรินทร์  มณีกัล
4. เด็กหญิงสุภาพร   ลำภา
5. เด็กชายเจษฎากรณ์   สายสี
 
1. นายกฤษฎา   กิ่งบรรเทา
2. นางสาวพรฤทัย   ราชภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงปภัสสร   วงษ์ไชยพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวีรวรรณ   ไผ่เรือง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   สุโสภา
4. เด็กชายอนุพงษ์   เชื้อเมฆ
5. เด็กหญิงอภิสมัย   สนิท
 
1. นายสมโภชน์   ยอดสิงห์
2. นายพิพัฒน์   เฌอร์กิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรัชญา   วรรณทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ   แก้วแสง
 
1. นางเสนีย์   ทะหา
2. นางยุพา   วรรณทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1. เด็กชายฐิติกรณ์   คุณโพธิ์
2. เด็กหญิงอรสินี   อินทรีย์
 
1. นางทองมวล   ม่วงมนตรี
2. นางจิราภรณ์   ศรแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. นางสาวชลธิชา   สิงหชาติ
2. เด็กชายวิริยะ   พรชัย
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คำทะ
2. นายประสิทธิ์   ศรีลาชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหาร 1. เด็กชายพอเพียง   ดอกพวง
 
1. นางสุมาลี   ดอกพวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพริกรรณ์   พรมนิ่ม
 
1. นางสมคิด   จำเริญสุข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชลธิชา   นางวงษ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐชาติ   จันทร
 
1. นางนภาพร   ภาษาพรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก   นามมงคลชัย
 
1. นายนันทวัน   งามแสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ประทุมวงษ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุวิมล  คำเหลือ
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กหญิงสุกัญญา   แม่นทอง
 
1. นายธีระพจน์   ทองสลับ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวิจิตรา   สีเหลือง
2. เด็กชายเพชรายุธ   พัฒนวงค์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   สุพงค์
2. นายประมวล   ไชยปัญญา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กหญิงราวิตรี   สายสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สิทธิชล
 
1. นางอังคณา   สอดแก้ว
2. นายสมิง   สอดแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงสุทธิดา   พรหมชาติ
2. เด็กหญิงสโรชา   ยอดสิงห์
 
1. นายทองดี   ชื่นตา
2. นายทรงฉัตร   บุญเสริม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงพัชรา  กิ่งก้าน
 
1. นายนันทวุฒิ  รักไทย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวัน 1. เด็กชายภานุกร  มะณีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีพรม
3. เด็กหญิงอัญญาดา  อินธิเดช
 
1. นางวัจนาภรณ์  เพชรรักษ์
2. นายประยุทธ  เพชรรักษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิง ตรีชฎา   จิตจักร์
2. เด็กชาย สิทธิราษฎร์   ไพรป่า
3. เด็กหญิงจารวี   บุตรอุดม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
2. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กชายธนาลักษ์   กุลมาศ
2. เด็กชายปิยณัฐ   สิงห์เสน
3. เด็กชายภูธเรศ   ไชยคุณ
 
1. นางสาว พรสุดา   ปิยะวงษ์
2. นางนภาพร   ภาษาพรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1. เด็กชายสุริยา   รุ่งคำ
 
1. นายประกอบ   พุ่มโพธิ์งาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายชาติชาย   โอชา
 
1. นายณฐรัช   อะตะกุมมา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต   รอดคำทุย
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายเชิดธวัช   บุญสร้อย
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต   รอดคำทุย
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงอนุสรา   เข็มทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายศุภโชค   แก้วละออ
 
1. นางฐิติมา   กาฬปักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุภัค  พละศักดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  ภาประกอบ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายฤทธิชัย   แก้วธรรม
 
1. นางฐิติมา   กาฬปักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  กันศัตรู
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1. เด็กหญิงเบญญาภา   คำนึก
 
1. นายประกอบ   พุ่มโพธ์งาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   รุ่งคำ
 
1. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กชายนันทพงศ์   ดาวงษ์
 
1. นายจรูญ  วรรณทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายภูริทัต   แก้วศรีเคน
 
1. นายณฐรัช  อะตะกุมมา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก   พละมัย
 
1. นางเสาวลักษณ์   มั่นรอด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปรัชญา   เครือบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์   มั่นรอด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1. เด็กหญิงจิดาภา   เนียมชื่น
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   รุ่งคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทองวิจิตร
4. เด็กหญิงชนิดาภา   บุญน้อย
5. เด็กหญิงชลิตา   สามศรี
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   สาลีกุล
7. เด็กหญิงธนิฏฐา   วิเชียรศรี
8. เด็กหญิงธีร์วรา  สาลีกุล
9. เด็กหญิงนลินี   บุญน้อย
10. เด็กหญิงนันทินี   อ้อมชาติ
11. เด็กชายพันธวัช   ศรีชาดา
12. เด็กหญิงฤทัยชนก   ศรีโพธิ์
13. เด็กหญิงสุนันทา   มณฑก
14. เด็กหญิงอภิชญา   ดำแดง
15. เด็กหญิงอักษร   บุญลอด
 
1. นายแสงอรุณ   แก้วบุตรดี
2. นายวัชระ   ดวงพล
3. นางณัชชา   นิลเพชร
4. นางรุ่งราวรรณ  ศรีชาดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชาย พีรพัฒน์   เพชรรัตน์
2. เด็กหญิง สวรรยา   วงศ์วิเศษ
3. เด็กหญิงณฤทัย   สินศิริ
4. เด็กชายณัฐกานต์  อินพิลึก
5. เด็กหญิงณัฐนนท์   นันทสิงห์
6. เด็กหญิงธนภรณ์   ประมูลชาติ
7. เด็กชายธรรมรัตน์   ภายอุ่ม
8. เด็กชายธีระพล   ครองบุญ
9. เด็กชายปฏิธาน   พลเมืองศรี
10. เด็กหญิงปรียา   ทองละมุล
11. เด็กหญิงพรสวรรค์  สิงหชาติ
12. เด็กหญิงมนฤดี   สุดขำ
13. เด็กหญิงยุวดี   อันละคร
14. เด็กหญิงวริศรา   วงค์พิทักษ์
15. เด็กหญิงวิภารัตน์   วรรณมาศ
16. เด็กหญิงศิริกาญจน์   วรรณมาศ
17. เด็กหญิงศิริพร   บุตรดา
18. เด็กหญิงสุธาสินี   มาลาวัน
19. เด็กหญิงอาจารี  ดีดศรี
20. เด็กหญิงเยาวภา   ยาคำ
 
1. นางพวงแก้ว   พากเพียร
2. นางละเอียด   เอาทวีรัชต์
3. นางวิไล   ประจันตะเสน
4. นางสุวลิน   ศรีรัตน์
5. นางสุพัตรา   ศิลารักษ์
6. นางสาวกิจกานต์   สมรัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทิพนัส
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ส่งเสริม
3. เด็กชายคณากร   ขุขันธ์เขต
4. เด็กชายจิรายุส   แซ่ตัง
5. เด็กหญิงฉัตรชนก   พงษ์เหล่าขำ
6. เด็กชายชัยวัฒน์   ประสาร
7. เด็กชายณรงค์พล  จูมสิมมา
8. เด็กหญิงณัฐญาพัชร์   จันทะรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   วอนอก
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   โจมสติ
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สิงห์น้อย
12. เด็กชายธนบัตร   วันศรี
13. เด็กหญิงนภาพร  อุ่นพันธ์
14. เด็กหญิงนิธิศา   โนนสังข์
15. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ   ขันทอง
16. เด็กชายบุญสม   ทุ่มโมง
17. เด็กหญิงปานตะวัน   พลเสนา
18. เด็กชายพชร   หิรัญเรือง
19. เด็กชายพรชัย   ขุขันธ์เขต
20. เด็กหญิงพรนภัส   วงษ์อนันต์
21. เด็กหญิงภัคจิรา   สาระวัน
22. เด็กหญิงยุวนาภา  ก้อนคำ
23. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์   เชื้อวงศ์
24. เด็กชายศักดิ์นฤน   กินรา
25. เด็กชายสะราวุฒิ   มาคำ
26. เด็กชายสิทธิพร  โยธา
27. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สาลี
28. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค์
29. เด็กหญิงสุพัตตรา  ภูมิลักษ์
30. เด็กชายอภิชัย   ยิ่งกำแหง
31. เด็กหญิงอัญชลิตา  แจ่มกระจ่าง
32. เด็กหญิงอาทิตยา   มาสำโรง
33. เด็กชายเจตน์รังสรรค์   สำราญ
34. เด็กชายเจษฎา   พรมลา
35. เด็กชายเทพชัย   พรมนิ่ม
36. เด็กหญิงเรืองรอง   รุ่งเรือง
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ไวยขุนทด
2. นายศรายุทธ   ประสานศรี
3. นายนนทนัตถ์   งามเลิศ
4. นางสาวชนากานต์   ศิริโรจนงาม
5. นางสาววลีรัตน์  เขตขยัน
6. นายติณณ์  พรคนึง
7. นางจารุลักษณ์   วอนอก
8. นางรัศมี  ศิริชนะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายกิตติพร   บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กชายขจรเดช   ทวีสิทธิโชค
3. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญขาว
4. เด็กชายธนพล    นวลละออ
5. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีพูล
6. เด็กหญิงอนุสรา    พงษ์เสน่ห์
 
1. นายศรัณยพัชร์    วงศ์กัญจะนาพัน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กชายสนทยา   สุดสุข
 
1. นายฤทธิบูรณ์   ผิวทน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนิภา   ผกาศรี
 
1. นายผัน   แสงสกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายเลิศพิพัฒน์   จามะรีย์
 
1. นายณรงค์กร   ตั้งเลิศเวชกุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   เชื้อหอม
 
1. นายชาญชัย   ทวีทรัพย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายศิรชัช   ปุ๋ยกระโทก
 
1. นางสาวอภิญญา   จำนงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนวพล   เรืองรัตน์
 
1. นางพรทิพย์   ยวงปรางค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงศศินา   มาวิเลิศ
 
1. นางสาว จารุวรรณ   เฟื่องบุญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   อ้วนมะโฮง
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายณัฐพล   วันทะชัย
 
1. นางธนวรรณ   แก้วม่วง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   พายุพัด
 
1. นายทองสุข   นิ้วทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1. เด็กชายชลสิทธิ์   จูมครอง
 
1. นายนัติกรณ์   นนทบุตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1. เด็กชายสราวุทธ์   อรศรี
 
1. นางปิยะนัส   บำรุง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กหญิงพรชนก   จึงตระกูล
 
1. นางทิพาพร   ศรีลามล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุภาพร   สมนึก
 
1. นายทองสุข   นิ้วทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ต้นเกษ
2. เด็กหญิงกัลยา  แนบเนียม
3. เด็กหญิงกิติยา  ยาดี
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  แถวพัน
5. เด็กหญิงจิตรลดา  แนบเนียม
6. เด็กหญิงจินตนา  เรืองศรี
7. เด็กหญิงดารินทร์  แนบเนียม
8. เด็กหญิงธัญวรรณ  แก้วบุญคำ
9. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มพั้ว
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำเฟือย
11. เด็กหญิงนิตยา  พรมภักดิ์
12. เด็กหญิงนิตยา  เบ้าทอง
13. เด็กหญิงนิตยา  แนบเนียม
14. เด็กหญิงนิภารัตน์  อุสุ
15. เด็กหญิงนุจรินทร์  เรื่อเรือง
16. เด็กหญิงนุชนาฎ  มะตูม
17. เด็กชายประเสริฐ  คำหล่อ
18. เด็กหญิงพิมผกา  แนบเนียม
19. เด็กชายพีรพงษ์  พลเยี่ยม
20. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แซ่ลี
21. เด็กหญิงยุพิน  คุณสิม
22. เด็กหญิงรัชนี  มะตูม
23. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาวเมือง
24. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีอ่อน
25. เด็กหญิงวาสนา  ต้นเกษ
26. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ยาดี
27. เด็กชายวีระพงษ์  รอดภักดี
28. เด็กหญิงศรีไพร  ยาดี
29. เด็กหญิงศิริพร  กิ่งก้าน
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรื่อเรือง
31. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีอ่อน
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  แนบเนียม
33. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูแก้ว
34. เด็กหญิงสุวรรณา  ลาวเมือง
35. เด็กหญิงอนุสรา  ลาวเมือง
36. เด็กหญิงอรนภา  รอดภักดี
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรมภักดิ์
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์  สิมศรี
39. เด็กหญิงเตชินี  งามล้ำ
40. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลาวเมือง
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
2. นางปวีณา  บุญรักษา
3. นางสุกัญญา  สมนึก
4. นางนิภาพร  ศรีค้อ
5. นางนวรัตน์   ฉิวรัมย์
6. นางสาววิภาพรรณ  เนตรอนงค์
7. นางทัศน์ทยา  จันทร์แจ้ง
8. นางฉัตรวิรุณ  บุญช่วย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1. เด็กชายอัมรินทร์   สมพงษ์
 
1. นางทัศนี   สุติบุตร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาน 1. เด็กหญิงสุธิมา   โพธิ์กระสังข์
 
1. นางยุวดี   โพธิ์ขาว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิง จิราภร   มูลเสนา
2. เด็กหญิง ลลิตา   สัญไชย
3. เด็กชายกฤษกรณ์  เพชรดี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ดาวใสย์
5. เด็กหญิงคีตภัทร   วรรณทอง
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก
7. เด็กหญิงชนิภรณ์   อินราช
8. เด็กหญิงญารินดา   สิงห์ยาม
9. เด็กหญิงฐิติพร  เถาหอม
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   สินศิริ
12. เด็กหญิงธิติวรรณ   กาลพัฒน์
13. เด็กหญิงนพรัตน์   อุนชะสม
14. เด็กหญิงนภสร   คำโสภา
15. เด็กหญิงนันท์นภัส   สถาพร
16. เด็กหญิงนันธกานต์  แถบหอม
17. เด็กชายนิธิศ   เหลาสิงห์
18. เด็กหญิงปณิดา  เพชรดี
19. เด็กหญิงปภัสสรา   วงศ์พิทักษ์
20. เด็กหญิงปวรวรรณ   ขันคำ
21. เด็กหญิงปารัญญา   อุปสุข
22. เด็กหญิงผกามาศ   ภักเกลี้ยง
23. เด็กหญิงพรลภัส   รุ้งแก้ว
24. เด็กหญิงพวงแก้ว   แสงเพ็ง
25. เด็กหญิงพุทธิชา   โกสาแสง
26. เด็กหญิงฟาริดา   อินทะพันธ์
27. เด็กหญิงรวินันท์   วรรณะ
28. เด็กหญิงลภัสรดา   กินรา
29. เด็กหญิงวรกมล   เจริญรักษ์
30. เด็กหญิงศกุณี   ธานี
31. เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
32. เด็กหญิงศศิประภา   สาลี
33. เด็กหญิงศิรดา   เจวรัมย์
34. เด็กหญิงสุพัตรา   ทนไทย
35. เด็กหญิงอภิรดี   ยงเจริญ
36. เด็กหญิงอรณิชา   ภูแท่งแก้ว
37. เด็กหญิงอรนันท์   ครองใจ
38. เด็กหญิงแพรวผกา   ส่องศรี
39. เด็กหญิงโชติกา   เอียววงศ์
40. เด็กหญิงไพรินทร์แก้ว   กลางประพันธ์
 
1. นายธนบดินทร์   คันธประธีป
2. นางสาวศิวาภรณ์  อำคาคูณ
3. นางสาวสุบรรณ์   ฉัตรสุวรรณ
4. นางณัฐปภัสร์   พงศ์สถาวร
5. นางชวาลา   ฤทธิสิทธิ์
6. นางกัลป์ธีร์   พละศรี
7. นางทองวัน  ชื่นใจ
8. นายประกิจ  น้อยสงวน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงนิรากร  หงษ์เหิน
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ปุงดานนท์
3. เด็กหญิงประกายมาศ  คุณสิม
4. เด็กชายปิติพงษ์  ศรีอ่อน
5. เด็กชายรัฐพงษ์   เบ้าทอง
6. เด็กหญิงรัศมี  กิ่งก้าน
7. เด็กชายวรวุฒิ  มะตูม
8. เด็กชายวฤทธิ์  แนบเนียม
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  อุสาหะ
10. เด็กชายสันติภาพ  ชัวจิตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวะพัฒน์
2. นางอุ่นใจ  จิดาการเจริญ
3. นางนวรัตน์  ฉิวรัมย์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชายจักรินทร์   ทองแย้ม
2. เด็กชายชัชวาลย์   พานจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา   พาไลย์
4. เด็กชายธนาวุฒิ   บุญน้อย
5. เด็กชายธีรภัทร   บุญเฟรือง
6. เด็กหญิงประภัสสร   วาสะรัมย์
7. เด็กหญิงประภัสสร   โปแอ
8. เด็กหญิงปัทมาพร   บุญเฟรือง
9. เด็กชายศุภวิชญ์   ถาระโท
10. เด็กหญิงเปรมกมล   มุ่งมงคล
 
1. นางปารียา   แก้วธรรม
2. นางสาววรรณรา   พงษ์สิน
3. นางวราภรณ์   สมัครพงศ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   พรมชาติ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   โพธิ์หลง
3. เด็กหญิงวิภาพร   สิมชาติ
4. เด็กหญิงศิลาลักษณ์   บุตรสมาน
5. เด็กหญิงสุปรียา   โพธิพันธ์
6. เด็กหญิงสุวรรณา   สิมเจริญ
 
1. นายเจษฎา   หงษากุล
2. นายเจษฎา   นามแดง
3. นายปัญญา   เบิกบาน
4. นายวรวัฒน์   พิลากุล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ   กาหลง
2. เด็กชายจิรพงศ์   คำศรี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ใบปก
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร   บานชื่น
5. เด็กหญิงพัชณกัณ  สาระบูรณ์
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   พันธ์วิลัย
7. เด็กหญิงอาริษา   แสงเดช
8. เด็กหญิงเกตุสุดา   พละศักดิ์
 
1. นายวิทยา   สิงห์คง
2. นางภาณุรัตน์   สายหงษ์
3. นางกรรณิการ์   อัดโท
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1. เด็กหญิง โสรยา   ชุมนุม
2. เด็กหญิงคีตภัทร   กันวิเศษ
3. เด็กหญิงธาริณี   คำแพง
4. เด็กหญิงนิชานาต   พละศักดิ์
5. เด็กหญิงพฤกษา   เลื่อนฉวี
6. เด็กหญิงพีระภา   รัตนพันธ์
7. เด็กหญิงวนิดา   แพทย์นาดี
8. เด็กหญิงสะริตา   ศรีเสริม
9. เด็กหญิงสุธาริณี   สายที
10. เด็กหญิงสุภาพร   หมู่ทอง
 
1. นายธนานันต์   ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวศิริวรรณ   ศรีเสมอ
3. นางสาวศิริภรณ์   ขันชัย
4. นางสาวฐานิศร   คำศรี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรายุ   มีวงษ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันคามิ
4. เด็กหญิงนิภาพร   ยศวิจิตร
5. เด็กหญิงมาริสา   วงศ์บ้านดู่
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์   วิเศษกลาง
7. เด็กหญิงสุนิสา   จันดี
8. เด็กหญิงสุภารัตน์   ในเรือน
9. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญลือชา
10. เด็กหญิงเพ็ญโฉม   ถุงจันทร์
 
1. นายปิยะรัฐ   อุดมแก้ว
2. นางสาวสุพรพรรณ   โสภาพ
3. นางสาววราภรณ์   สุดาชาติ
4. นางสาวชัญญาภัค   สินศิริ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   รังษีสุข
2. เด็กหญิงชลนิชา   นพเก้า
3. เด็กหญิงณัฐรุจา   บุญมา
4. เด็กหญิงทิพรดา   จินตบุตร
5. เด็กหญิงนิภาพร   ทองละมุล
6. เด็กหญิงพัชรี   พอสว่าง
7. เด็กหญิงภานุมาศ   ยอดจันทร์
8. เด็กหญิงภาวิดา   แก้วโมกข์
9. เด็กหญิงศุลีพร   ปัญญะ
10. เด็กหญิงสุนิษา   แสนดี
11. เด็กหญิงเกษนรินทร์   เเสนดี
12. เด็กหญิงเพชรดา   ในทอง
13. เด็กหญิงเพียงเกษ   อานาม
 
1. นางสาวสุชานาถ   ธรรมวันนา
2. นางภัทราวดี   เตชะวันโต
3. นางดวงหทัย   บวรกิจดำรงเลิศ
4. นาง วิบูลศรี   ศรีระเริญ
5. นางสุวรรณา  ฝอยทอง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชาย ธนภัทร   ป้องชนะ
2. เด็กชายชัยพร   คำดี
3. เด็กชายนันทวุฒิ   แย้มทรัพย์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  หวลคนึง
5. เด็กหญิงปนิดา   บุญเพิ่ม
 
1. นายชัยวัฒน์   จันพริ้ง
2. นางสาวพุทธิดา   อินหงษา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนุชจรี  มั่นศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   กาหลง
 
1. นายพัฒนะ   อรรคชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ   โจระสา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กชาย คมกริช   พรมกอง
2. เด็กชายกฤษณะ  บานชื่น
3. เด็กชายชาญชัย  สาระบูรณ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยิ้มพัฒน์
5. เด็กชายธนากร   คำแพง
6. เด็กชายรณกฤต   จิบจันทร์
 
1. นางสาคร   พรมสุข
2. นางสุภาภรณ์   คำเพราะ
3. นางเขมิกา   พันธ์ไหล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายนรินทร์  สิงวงษา
2. เด็กชายภูษฏายุทธ   บึงโบก
3. เด็กชายอัมรินทร์   เนาวรัตน์
4. เด็กชายอาณาจักร   แสงขาน
5. เด็กชายอาทิตย์   อินทรกานนท์
6. เด็กชายเนรมิตร   ผิวไทย
 
1. นายสุระพิด   เถาว์คำ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแท่น 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ไชยโคตร
2. เด็กชายขวัญเจริญ   ลำภา
3. เด็กชายดำรงค์   เฉลิมวงษ์
4. เด็กหญิงยุพิน   แก่นกุหลาบ
5. เด็กชายวุฒิพงศ์   สอนคำวงษ์
6. เด็กชายศราวุธ   ผิวขาว
7. เด็กหญิงศรีวันเพ็ญ   ผงนิล
8. เด็กหญิงสุพิน   สีดา
 
1. นายสมเชื้อ   ยอดสิงห์
2. นายทอน   แบบอย่าง
3. นางสาวผ่องศรี   จูมสิมมา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา   ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์   สุริยะ
3. เด็กหญิงอาภัสรา   สิมาวัน
 
1. นางสาวสุบรรณ์   ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวเพียงพิศ   พั่วพันธ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1. นางสาวฟ้าใส   มีแสง
2. นางสาวรัตนา   คำจุ่น
3. นางสาวรัตนาวดี  ท้องห้อง
 
1. นางนิรมล   นาคาธร
2. นางอมลวรรณ  เป็นลาภ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. นางสาวจิราวรรณ   เพ็ชรประกอบ
2. นางสาวปาริชาติ   ศรีระเริญ
 
1. นางสาวพิมพ์วิชยา   ขยันวงค์
2. นายประสิทธิ์   วงพินิจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงพิราอร   สิทธิพันธ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   สายตา
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางสาวศิริพร   สำราญ
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวกมลชนก  กิ่งจันมน
2. นางสาวจุไรพร   สุขชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์   เตจ๊ะเทพ
 
1. นายประวิตร   ตระกูลวิทยานันท์
2. นางพูลสุข   บัวหอม
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายภูมินทร์   เศียรศิริบัณฑิต
2. เด็กหญิงวิภาษณีย์   ศรีนามะ
 
1. นางสาวปทิตตา   ศิลาวรรณ
2. นางสาวปณิดา   มุทา
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กชายจิระนันท์   จันทร์น้อย
2. เด็กชายเสริมศักดิ์   สิทธิชล
 
1. นายอรรถสิทธิ์   อำนวย
2. นายจิรภัทร   ทีฆายุพรรค
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กชาย วุฒิชัย   รชตภคนันท์
2. เด็กชายดิศรณ์  วรรณจู
 
1. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นางสุพีชา  เสมียนรัมย์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายภูธเนศ   เพ็ชมาส
2. เด็กชายเทียนชัย   บุคคาโจม
 
1. นายประวิตร   ตระกูลวิทยานันท์
2. นางสาวจันทนา   คำเพราะ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงณัฐทิชา   ปริทา
2. เด็กหญิงมลธิชา   ศรีดาจันทร์
 
1. นาย อรรถพล   สุรวิทย์
2. นาง อรทัย   อินวันนา
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. นางสาวชนานันท์   มะตะราช
2. เด็กชายอนันธวงศ์   จันทร์เปรียง
 
1. นาย ประสิทธิ์   วงพินิจ
2. นางศิรยา   ไสวธนากูล
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กชายอภิรักษ์   ทองสลับ
2. เด็กชายอริญชัย   แก้วสง่า
 
1. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นางสาวนุชจรัตน์   ดาลัย
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1. เด็กหญิงศิริโสภา   อินตะพันธุ์
2. เด็กหญิงอาริยา   อินทร์เหลา
 
1. นายวิชัย   ทองแกะ
2. นายพยุงศักดิ์   มีปัญญา
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายกฤติกานต์   มีใจ
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ประชัน
 
1. นายพุทธวัฒน์   ประจันทร์
2. นางสาวกัลยา  แถมพันธ์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญพอ
2. เด็กชายอมรเทพ   หาญกลาง
3. เด็กชายอาทิตย์   ช่วยมิตร
 
1. นางสุจิตร   นามบุตร
2. นายสมจิต   ชาภักดี
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ทุมทอง
2. เด็กชายพรสวรรค์   พรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์อนันต์
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1. เด็กชายปิติพล  เกษี
2. เด็กชายมรุเดช  จินพละ
3. เด็กหญิงสุภสุตา  รุ่งแสง
 
1. นายบัณฑิกฤษฏิ์  สมมุติ
2. นายบัญชา  พรหมทา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวรา   แทนเครือ
2. เด็กชายศราวุธ   เปลี่ยนกลาง
3. เด็กชายอนุชา   สร้อยผาบ
 
1. นางบุญสูง   วงนามเถาว์
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายธนภัทร์   ไชยวงษ์
2. เด็กชายมงคล   ไชยแสนทา
3. เด็กชายวัชระ   แพ่งพนม
 
1. นายใหม่   สาสังข์
2. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายยุทธชัย   ใจเครือ
2. เด็กชายราเมศวร์   คำศรี
3. เด็กชายศุทธิพัฒน์   เจือจาน
 
1. นายมลศักดิ์   หลักดี
2. นางสาริณี   คำศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐธิพร   จันทมั่น
2. เด็กหญิงนิโลบล   ลาพันธ์
3. เด็กหญิงพรทิพา   เกษี
 
1. นาย อภิชาติ   สำนวน
2. นางกลิ่นขจร   บุตรดา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อุ่นเสมอ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ตันสิงห์
3. เด็กหญิงศรัญญา   บุษดี
4. เด็กหญิงศุภรดา   เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   โทชัย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   กำลังดี
 
1. นางสาวนุชจรัตน์   ดาลัย
2. นางสาวนวลจันทร์   บุตรโท
3. นางประภาพรรณ   เบิกบาน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กหญิง วริศรา   ปานประชาติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายชินกร   เขียวหอม
4. เด็กหญิงชุติกานต์   คาทวงค์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   ใจโชติ
6. เด็กชายเภตรานนท์   วันเจริญ
 
1. นาย อภิสิทธิ์   สังข์แก้ว
2. นางทศมาส   สำโรง
3. นางสาวนันท์นภัทร  ประพานศรี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สีสวย
2. เด็กหญิงมานิตา   สารคิด
3. เด็กชายระพีพงษ์   บุญศรัทธา
 
1. นางปรียากรณ์   ดำริมุ่งกิจ
2. นางพิชชา   สุวรรณไชยรบ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิง วัชโรดม   ตุ้มคง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กหญิงศศินิภา   เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นวลตา
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีบุญลา
3. เด็กชายลัทธพล   บุญยงค์
 
1. นาย อรรถสิทธิ์   อำนวย
2. นายธวัชชัย   โพธิ์กิ่ง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โพธิ์ปัตนา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์   โสภี
3. เด็กหญิงสุนิตา   บุตรสมาน
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงพิกุลทอง   ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรา  ทองละมุล
3. เด็กหญิงอรอุมา   เสนสายสิงห์
 
1. นางยุพิน   สังคะรินทร์
2. นางจตุพร  นรเนตร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดำ 1. เด็กหญิง กรรณิการ์   สุดสังข์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ในเรือน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จันทิมาลย์
 
1. นางประเนียน   จุลวรรณโณ
2. นางสาวสุภัทราภรณ์   ปัญญาเพียร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงปวีณา  ศรีกะชา
3. เด็กหญิงรัตติยา  นันทสิงห์
 
1. นางสาว เมธาวี  ขจรเกียรติเมธี
2. นางสาวศุภชญานันทน์  บุญกันหา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงชลาลัย  วันอุบล
2. เด็กหญิงปิ่นมณี   วงเพ็ง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ศรีภักดิ์
 
1. นางฉัตรวรีย์   โพธิ์ธนรัฐ
2. นางสาวหัทยา   โคตะมา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ทองกล่ำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สาระวาท
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   สายโสม
 
1. นางยุพินทอง   จันทร์ถา
2. นางเพ็ญศรี   ไชยชนะสงคราม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   น้ำนวล
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  เนียนแนบ
3. เด็กชายรติพงศ์   ศรีวงค์
 
1. นางยุพิน   สังคะรินทร์
2. นางมาริสา   นรสาร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงกฤติยา   นิลสุข
2. เด็กหญิงชลาชล   โชคชัย
3. เด็กหญิงศรีสุดา   บุญเฟรือง
 
1. นางทัศนาพร   แก้วกัณหา
2. นางสาวกรวิมล   แก้วกัณหา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ครองพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา   อ่อนหอม
3. เด็กหญิงอนุสรา   ถุงจันทร์
 
1. นางวราภรณ์   ดวงมาลา
2. นางสาวสุพรรณิการ์   ศิริคำ
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงปาลิตา   โยธา
2. เด็กหญิงศุภัทศร   บุญล้น
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   สุดภักดี
 
1. นางทองใบ   บุญเนตร
2. นางสารีย์   เบญจมาศ
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำม่วง 1. เด็กหญิงปริมปรีดา   อารีเอื้อ
2. เด็กชายสุริยา   คำแน่น
3. เด็กหญิงสโรชา   สีภูงา
 
1. นางอักษรพิมพ์  จันทะวงศ์
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   จิตโสม
2. เด็กหญิงติญา   วันเจริญ
3. เด็กหญิงพรพิมล   ยอดทรัพย์
 
1. นางสาววรรณภาพร   หอมจำปา
2. นางสาวสุชาดา   เหมือนพร้อม
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์   แสงทอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์   คำหอม
3. เด็กชายภานุ   เรียนพิมพ์
 
1. นายภุมริน   ตั้งเสริมสิทธิ์
2. นางอารีย์   นิธิยานันท์
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   จันทร
2. เด็กชายสราวุฒิ   ทองเชื้้อ
 
1. นางสาววรวิทยา   คำศรี
2. นางธัญญาภรณ์   ไชยโคตร
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงชลธิษา   ชูเชื้อ
2. เด็กชายรติกร   ดวงพล
 
1. นางสาวปวินันท์   ปานทอง
2. นายประโยชน์   ดวงพล
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพรภวิชญ์   โพธิสาร
 
1. นางนันทวัน   งามแสง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาด 1. เด็กหญิงมาริสา  โพธิ์ไสย
 
1. นางรัตดา  พรพงศ์รุ่งเรือง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายอัครเดช   พลวาปี
 
1. นายประนอม  เจริญสุข
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1. เด็กหญิงกิติยา   คนกลาง
 
1. นางบังอร   เพริดพราว
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กชายศราวุธ   นิลแสง
 
1. นายณัฐพงษ์   เพริดพราว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กชายณัฐพล   องอาจ
2. เด็กชายนรินทร  โพธิสาร
3. เด็กหญิงประณีวัลย์   บุญลอด
4. เด็กชายพีรพัฒน์   แพงมา
5. เด็กชายยศพล  นะสาโร
6. เด็กชายฤทธิไกร   มุ่งมาตร
7. เด็กชายศุภวิชญ์   เทียมนิล
 
1. นายธัชชา   เพิ่มเพียร
2. นางสาวละออง   บุญมาก
3. นายนพดล   หรรษา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงเสาวนีย์   หาดี
 
1. นางสุภาพร   แก้วทอง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชาย พยอม   ศิรินัย
 
1. นางภินันตรา   กุลมี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพินิจ   ทองสลับ
 
1. นางกาญจนา   บุญโสม
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงราณี  ทองแดง
 
1. นางอิสราภรณ์   แก้วคำสอน
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กชายศุภกิตติ์   วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายศรชัย   พิมาทัย
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วอาสา
 
1. นางสาววรรณศิริ   สารกาญจน์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนนทิยา   เจ๊ะสมัน
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบูรพา   ตลับทอง
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์   มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วอทอง
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เบ้าเงิน
 
1. นางสาวอรพรรณ  เรื่อเรือง
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงนิรัชพร   ขยันวงศ์
 
1. นางวรัชญา   กัญจนพรสกุล
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่   ทองลอย
2. เด็กหญิงพนิดา   ศรีภักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนา   สายอุทา
 
1. นายสัมฤทธิ์   พวงมะลิ
2. นางกุหลาบ   พวงมะลิ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา   วิลา
2. เด็กหญิงดารุณี   พรมด้วง
3. เด็กหญิงนันฐณาวดี   ขมหวาน
 
1. นางสุกานดา   ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี   ดวงดี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงดาว   ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงสิริวรรณ   จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงเกวลิน   สารพะยาว
 
1. นางอุดมลักษณ์   บุญลีเลิศวงศ์
2. นางกฤษณา   สิทธิจรรยากุล
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1. เด็กชายอภิรักษ์   ประสิทธ์
2. เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา  มะโนชาติ
3. เด็กหญิงแก้วตา  ปลื้มหอม
 
1. นางสุภาภรณ์  มาทอง
2. นางทิพวรรณ   กุมพันธ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายทัตพงษ์  จันดี
2. เด็กชายพรรณทวี  วงษ์หนองแวง
3. เด็กชายมงคล  คานงอน
 
1. นางสาววิริยา  โยธา
2. นางจิราพร  สีดา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายจักรพงษ์   จรรยา
2. เด็กชายปรีชา   วันอุบล
3. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย   พงษ์วัน
 
1. นายอนุวัตร   เกษอินทร์
2. นางพรพิศ   พรมมาก
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงธาราริยา   สอยโว
2. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทร์เปรียง
3. เด็กชายไพศาล   สุธารส
 
1. นางพรพิศ   พรมมาก
2. นางสาวชุติมณฑน์   ระงับภัย
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงกุสุมา   เร่งพิมาย
2. เด็กหญิงนาธร   วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงโสภิดา   โสดา
 
1. นางพรพิศ   พรมมาก
2. นางสาวชุติมณฑน์   ระงับภัย
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายกฤษพล   โสภากุล
2. เด็กชายอิทธิพล   สิงหชาติ
 
1. นางสุมาลี   แก้วโมกข์
2. นายเจษฎาภรณ์   สุพงษ์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กชายพัชฏะ   นิลเพ็ชร
2. เด็กชายภูชิต   รอดอยู่
 
1. นายปราโมช   ไพรบึง
2. นางลักขณา  ยศอาลัย
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงทรายแก้ว   พรมโลกา
2. เด็กชายอัครวิชญ์   วรพันธุ์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายกนวรรธน์   ศรีคำ
2. เด็กชายธนกรณ์   ชื่่นจันทร์
3. เด็กชายสุรชาติ   ชอบทอง
 
1. นายอนุรักษ์   บุญเพ็ง
2. นางสุภาวิณี   บุญเพ็ง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายกิตตินันท์   คุณต๊ะเสน
2. เด็กชายปรารถนา   เหลือผล
3. เด็กชายโกสิน   บรรดาศักดิ์
 
1. นายอนุรักษ์   บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวิณี   บุญเพ็ง
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กชายไพศาล   มีวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ   ดาวงษ์
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายสัตยา   โคตรทอง
 
1. นายวีระศักดิ์   ภาประกอบ
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายภูรินทร์   เกษอินทร์
 
1. นายคมสันต์   สีทะ
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญมา
 
1. นายสุวิทย์   พากเพียร
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีสาลี
 
1. นาง มณีวรรณ   ศรีนวล
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายพีระพงษ์   คำเหลืองดี
 
1. นายสุวิทย์   พากเพียร
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงปราณี   บุญตา
 
1. นางจามรี   พรหมทา
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์   คำมะกุล
 
1. นางมยุรี   จันทวี
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กชาย กิตติพัฒน์   บุญปัญญา
2. เด็กชาย ธีระศักดิ์   ปัญญา
3. เด็กหญิง อารียา   จูมแก้ว
4. เด็กหญิงกรองกาญจน์   แก้วลอย
5. เด็กชายกฤษรินทร์  คำสุนาง
6. เด็กหญิงจันทรัสม์  ศรีสองเมือง
7. เด็กชายจีระศักดิ์   บัวนาค
8. เด็กชายฉกาจ   โพธิสาร
9. เด็กชายชัยชนะ  โพธิสาร
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมบัติ
11. เด็กชายดุลยณัฐ   สารรักษ์
12. เด็กหญิงติชิลา  เลิศศรี
13. เด็กหญิงทิพวรรณ   ชิมชม
14. เด็กหญิงนันทิชา   ศรศรี
15. เด็กหญิงนิศา   มนตรีวงค์
16. เด็กหญิงพรนภัส  นาคสด
17. เด็กชายพุฒิพงษ์   แก้วบุญปัญ
18. เด็กหญิงภารวี   ศรีภักดิ์
19. เด็กหญิงภิรมณ์ญา  โพธิ์กระสังข์
20. เด็กหญิงรสสุคนธ์   จันทะสนธิ์
21. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองละมุล
22. เด็กหญิงสุพรรณนิภา   ปัญญา
23. เด็กหญิงสุพัชชา  บุญสอน
24. เด็กชายอมรเทพ   เเซ่อึ้ง
25. เด็กหญิงอรอุมา   ศรีภักดิ์
26. เด็กหญิงอังคณา   ไวแสน
27. เด็กหญิงอุมากร   พิศพงษ์
28. เด็กหญิงเพียงเกษ  อานาม
29. เด็กหญิงเวทิตา   ทองวิจิตร
30. เด็กชายเอกสิน   ทองละมุล
 
1. นายปฏิภาณ   ดาวงษ์
2. นาย สมัคร   สุขตะกั่ว
3. นางสาวสุชานาถ   ธรรมวันนา
4. นางสำลี   สุรบุตร
5. นางปิยวดี  กองหล้า
6. นางลมเลือน  โพธิสาร
7. นางนภัสร์ชนัญ  ภัทรพงศ์ตฤณ